Thông báo số 990/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
20
lượt xem
2
download

Thông báo số 990/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 990/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 990/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 990/TB-DPMT Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo c a WHO và Trung tâm D phòng và Ki m soát b nh t t Hoa Kỳ, tình hình d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p trên nhi u nư c trên th gi i, s trư ng h p cúm A(H1N1) tăng nhanh, n ngày 13/6/2009 ã có 34.307 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 163 trư ng h p t vong. Trong ngày 13/6/2009 ã ghi nh n thêm 3.743 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) và 19 trư ng h p t vong. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 13/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n thêm 01 ca dương tính v i cúm A(H1N1), là cháu trai 2 tu i t i TP. H Chí Minh, trư ng h p này là ngư i nhà và có ti p xúc g n v i m t gia ình t M v và sau ó xác nh có 3 ngư i g m b , m và con dương tính v i cúm A(H1N1). Như v y n ngày 13/6/2009, Vi t Nam ã có 25 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), bao g m 22 trư ng h p v t các nư c ang có d ch, 3 trư ng h p nhi m b nh t i Vi t Nam, c 3 trư ng h p này u có ti p xúc g n v i ngư i nhà v t nư c ang có d ch. T t c các trư ng h p này ã ư c cách ly, i u tr t i B nh vi n. Không có t vong, hi n các b nh nhân s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t Vi t Nam v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i i v t các nư c, vùng ang có d ch nên ch ng cách ly, h n ch ti p xúc v i ngư i xung quanh, áp d ng các bi n pháp phòng h theo hư ng d n ng th i thông báo cho cơ quan y t nơi g n nh t ư c tư v n và ki m tra s c kh e k p th i, tránh lây lan ra c ng ng. 2.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng thì nên cách ly, eo khNu trang, báo cáo cho cơ quan y t g n nh t ư c tư v n và x
  2. trí k p th i, không nên v n chuy n b nh nhân n b nh vi n b ng các phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 3.Trong th i gian d ch ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t. 4.M i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản