intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 10/2020

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 10/2020" được biên soạn giúp các bạn nắm được những thông tin về đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam; quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 10/2020

 1. 10 Thaáng 5 - 2020
 2. ÀAÅI HÖÅI ÀAÃNG BÖÅ VIÏÅN KINH TÏË XÊY DÛÅNG LÊÌN THÛÁ VII THAÂNH CÖNG TÖËT ÀEÅP Haâ Nöåi, ngaây 20 thaáng 5 nùm 2020 Àöìng chñ Lï Vùn Toaân - Phoá Bñ thû thûúâng trûåc Àaãng uãy Böå Xêy dûång, Vuå trûúãng Vuå Töí chûác caán böå (Böå Xêy dûång) phaát biïíu chó àaåo taåi Àaåi höåi Àöìng chñ Lï Vùn Cû – Bñ thû Àaãng uãy, Viïån trûúãng Viïån Kinh tïë Xêy dûång trònh baây Baáo caáo Chñnh trõ taåi Àaåi höåi
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH NÙM THÛÁ HAI MÖËT & KHOA HOÅC CÖNG NGHÏÅ 10 XÊY DÛÅNG SÖË 10 - 5/2020 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Nhiïåm vuå lêåp quy 5 Vùn baãn caác cú quan TW hoaåch tónh Kiïn Giang thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Nhiïåm vuå lêåp quy 7 àïën nùm 2050 hoaåch tónh Sún La thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën - Böå Xêy dûång ban haânh Vùn baãn húåp nhêët söë 9 nùm 2050 13/VBHN-BXD: Nghõ àõnh vïì thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác - Böå Xêy dûång ban haânh Chó thõ vïì viïåc àêíy nhanh tiïën 11 thaãi TRUNG TÊM THÖNG TIN àöå thûåc hiïån vaâ giaãi ngên kïë hoaåch vöën àêìu tû cöng, vöën sûå nghiïåp coá tñnh chêët àêìu tû nùm 2020 - UBND tónh Haâ Giang ban haânh Quy àõnh phên cêëp 13 Vùn baãn cuãa àõa phûúng TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI TEL : (04) 38.215.137 thêím quyïìn thêím àõnh dûå aán, cêëp giêëy pheáp xêy dûång - UBND tónh Bònh Àõnh ban haânh Quy àõnh quaãn lyá, sûã 13 (04) 38.215.138 trïn àõa baân tónh FAX : (04) 39.741.709 duång nhaâ chung cû trïn àõa baân tónh Email: ttth@moc.gov.vn GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NG TH¤NGTIN TINxdcb xdcb&&khcnxd khcnxd -- 33
 4. 16 Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Quy hoaåch phên khu xêy 17 dûång Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, tyã lïå 1/2.000 - Nghiïåm thu Nhiïåm vuå “Àaánh giaá, kiïím kï khñ nhaâ kñnh trong quaãn lyá chêët thaãi rùæn vaâ àïì xuêët caác giaãi phaáp quaãn lyá chêët thaãi rùæn phuâ húåp nhùçm giaãm nheå 19 phaát thaãi khñ nhaâ kñnh” - Nghiïn cûáu, àaánh giaá, àïì xuêët mö hònh quaãn lyá phaát 20 triïín àö thõ phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam - Nghiïåm thu Àïì taâi KHCN “Nghiïn cûáu giaãi phaáp quy hoaåch, thiïët kïë khöng gian trûä nûúác vaâ thaãm xanh cho caác àö thõ nhùçm thñch ûáng vúái ngêåp luåt àö thõ 22 trong àiïìu kiïån biïën àöíi khñ hêåu” - Nghiïåm thu àïì taâi “Nghiïn cûáu xêy dûång tiïu chñ àöå che phuã xanh hûúáng àïën phaát triïín àö thõ tùng trûúãng 23 xanh” - Thêím àõnh Nhiïåm vuå Àiïìu chónh Quy hoaåch chung xêy dûång Khu kinh tïë Dung Quêët àïën nùm 2035, têìm nhòn àïën nùm 2050 CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH 26 Thöng tin BAÅCH MINH TUÊËN - Thûá trûúãng Nguyïîn Tûúâng Vùn hoåp trûåc tuyïën vúái Phoá giaám àöëc Trung têm Àoaân Chûúng trònh 2020 (CPM 2020) cuãa Ngên haâng 27 Phaát triïín Chêu AÁ (ADB) Thöng tin - Cöng böë Chó söë caãi caách haânh chñnh nùm 2019, Böå 28 Xêy dûång tùng 3 bêåc so vúái nùm 2018 - Àaåi höåi Àaãng böå Viïån Kinh tïë Xêy dûång lêìn thûá VII 30 Ban biïn têåp: thaânh cöng töët àeåp CN. BAÅCH MINH TUÊËN - Àaåi höåi Àaãng böå Hoåc viïån Caán böå quaãn lyá xêy dûång vaâ àö thõ nhiïåm kyâ 2020 -2025: Àoaân kïët - Saáng taåo - (Trûúãng ban) 33 Àöíi múái - Phaát triïín - Xu hûúáng phaát triïín caác khu cöng nghiïåp, caác vuâng 37 CN. ÀÖÎ THÕ KIM NHAÅN saãn xuêët cuãa Moskva (Liïn bang Nga) CN. NGUYÏÎN THÕ LÏå MINH - Khaám phaá mö hònh quaãn lyá thi cöng cöng trònh xanh 40 taåi Trung Quöëc CN. TRÊÌN ÀÒNH HAÂ - Trung Quöëc xêy dûång mö hònh múái trong xûã lyá raác CN. NGUYÏÎN THÕ MAI ANH thaãi nhaâ bïëp, höî trúå nêng cao trònh àöå múái trong baão 43 CN. NINH HOAÂNG HAÅNH vïå möi trûúâng sinh thaái - Xêy dûång caác thaânh phöë xanh - Kinh nghiïåm quy hoaåch àö thõ bïìn vûäng cuãa chêu Êu 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Kiïn Giang thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 08 thaáng 5 nùm 2020, Thuã tûúáng thöëng quy hoaåch quöëc gia; tñnh töíng thïí, àöìng Chñnh phuã àaä ban haânh Quyïët àõnh söë 620/QÀ- böå giûäa caác ngaânh, lônh vûåc, caác àõa phûúng TTg phï duyïåt Nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh trong tónh vûâa àaáp ûáng caác nhu cêìu trong hiïån Kiïn Giang thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën taåi, vûâa taåo nïìn taãng phaát triïín cho caác thúâi kyâ nùm 2050. tiïëp theo, haâi hoâa lúåi ñch cuãa quöëc gia, caác vuâng, 1. Phaåm vi quy hoaåch: Phêìn laänh thöí tónh caác àõa phûúng vaâ lúåi ñch cuãa ngûúâi dên; tñnh Kiïn Giang vúái töíng diïån tñch tûå nhiïn laâ 6.349 khaã thi, khoa hoåc, khaách quan, cöng khai, minh km2, bao göìm 15 àún võ haânh chñnh cêëp huyïån: baåch; ûáng duång cöng nghïå hiïån àaåi, kïët nöëi liïn Thaânh phöë Raåch Giaá, thaânh phöë Haâ Tiïn vaâ caác thöng, tiïët kiïåm, hiïåu quaã. huyïån: Giang Thaânh, Kiïn Lûúng, Hoân Àêët, Tên - Àaánh giaá àêìy àuã caác àiïìu kiïån, yïëu töë vaâ Hiïåp, Chêu Thaânh, Giöìng Riïìng, Goâ Quao, An dûå baáo xu hûúáng, böëi caãnh, tònh hònh quöëc tïë, Biïn, An Minh, Vônh Thuêån, U Minh Thûúång, khu vûåc, trong nûúác taác àöång àïën phaát triïín cuãa Phuá Quöëc vaâ Kiïn Haãi. Tónh trong thúâi kyâ quy hoaåch; àaánh giaá khaã nùng - Phña Têy, Têy Nam tiïëp giaáp vúái võnh Thaái khai thaác liïn kïët vuâng, húåp taác caác àõa phûúng Lan; trong caã nûúác, trûúác hïët laâ kïët nöëi giûäa tónh Kiïn - Phña Bùæc tiïëp giaáp vúái Vûúng quöëc Giang vúái caác tónh trong vuâng Àöìng bùçng söng Campuchia; Cûãu Long vaâ vuâng kinh tïë troång àiïím phña Nam, - Phña Àöng, Àöng Bùæc giaáp caác tónh, thaânh nhêët laâ kïët nöëi haå têìng liïn vuâng, cuâng quaãn lyá phöë: An Giang, Cêìn Thú vaâ Hêåu Giang; taâi nguyïn, baão vïå möi trûúâng vaâ caác cên àöëi thõ - Phña Nam giaáp tónh Caâ Mau vaâ tónh Baåc trûúâng haâng hoáa, dõch vuå thiïët yïëu. Liïu. - Xêy dûång quan àiïím, thiïët lêåp têìm nhòn vaâ 2. Quan àiïím, nguyïn tùæc lêåp quy hoaåch xaác àõnh muåc tiïu, àõnh hûúáng khöng gian phaát - Quy hoaåch tónh Kiïn Giang thúâi kyâ 2021 - triïín múái àïí phaát huy hiïåu quaã tiïìm nùng, lúåi thïë 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 phaãi phuâ húåp, so saánh, lúåi thïë caånh tranh àùåc thuâ, riïng biïåt, thöëng nhêët, àöìng böå vúái muåc tiïu, àõnh hûúáng, àöåc àaáo cuãa Kiïn Giang so vúái caác àõa phûúng nöåi dung cuãa Chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä khu vûåc baán àaão Caâ Mau vaâ caác tónh lên cêån, höåi 10 nùm thúâi kyâ 2021 - 2030, Kïë hoaåch 5 chuá troång nhûäng mö hònh phaát triïín múái, nùng nùm 2021 - 2025 vaâ têìm nhòn Viïåt Nam, caác àöång nhû phaát triïín àö thõ, vuâng kinh tïë troång chiïën lûúåc phaát triïín ngaânh, lônh vûåc quan troång àiïím ven biïín, nùng lûúång taái taåo, nöng nghiïåp cuãa caã nûúác; caác àiïìu ûúác quöëc tïë maâ Viïåt Nam chêët lûúång cao thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu, laâ nûúác thaânh viïn. khai thaác, nuöi tröìng haãi saãn xa búâ, cöng nghiïåp - Àaãm baão tñnh nhên dên, tuên thuã, liïn tuåc, chïë biïën, kinh tïë biïín, phaát triïín du lõch sinh thaái kïë thûâa, öín àõnh, thûá bêåc, tûúng thñch trong hïå nghó dûúäng àùèng cêëp quöëc tïë. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. - Àaáp ûáng cao nhêët nhu cêìu giao thûúng, thöng tin, cú súã dûä liïåu trong quaá trònh lêåp Quy húåp taác, thu huát àêìu tû phaát triïín kinh tïë, giao hoaåch; àaáp ûáng caác tiïu chuêín, quy chuêín, kyä lûu vùn hoáa, höåi nhêåp quöëc tïë, àùåc biïåt laâ quan thuêåt vaâ phuâ húåp vúái yïu cêìu phaát triïín, höåi hïå vúái Vûúng quöëc Campuchia; yïu cêìu phaát nhêåp quöëc tïë vaâ liïn kïët vuâng. triïín cuãa caác ngaânh, lônh vûåc quan troång; yïu b) Nöåi dung cêìu baão vïå möi trûúâng, baão vïå taâi nguyïn, baão Nöåi dung Quy hoaåch tónh Kiïn Giang thúâi kyâ töìn àa daång sinh hoåc, thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 phaãi thûåc hêåu, nûúác biïín dêng, tònh traång haån haán, xêm hiïån theo àuáng caác quy àõnh taåi Àiïìu 27 Luêåt nhêåp mùån; àaãm baão an sinh xaä höåi, bònh àùèng Quy hoaåch nùm 2017 vaâ Àiïìu 28 Nghõ àõnh söë giúái, giaãm ngheâo bïìn vûäng, nêng cao mûác söëng 37/2019/NÀ-CP ngaây 07/5/2019 cuãa Chñnh phuã, vêåt chêët, thuå hûúãng tinh thêìn cuãa nhên dên; bao göìm caác nöåi dung chuã yïëu sau: phaát huy, duy trò vaâ baão töìn caác giaá trõ vùn hoáa - Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo vïì caác yïëu töë, truyïìn thöëng, baãn sùæc vùn hoáa töët àeåp cuãa caác àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa àõa phûúng. dên töåc thiïíu söë, cuãng cöë khöëi àaåi àoaân kïët toaân - Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä dên töåc; quan têm àêìu tû phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng höåi vuâng àöìng baâo dên töåc thiïíu söë, àaãm baão àö thõ vaâ nöng thön. sinh kïë bïìn vûäng cho ngûúâi dên; àaãm baão quöëc - Àaánh giaá vïì viïåc thûåc hiïån Quy hoaåch thúâi phoâng, an ninh, trêåt tûå an toaân xaä höåi; sûã duång kyâ trûúác. húåp lyá, hiïåu quaã taâi nguyïn. - Xêy dûång quan àiïím, xaác àõnh muåc tiïu vaâ - Baão àaãm caác nguyïn tùæc cú baãn trong hoaåt lûåa choån caác phûúng aán phaát triïín, phûúng aán àöång quy hoaåch quy àõnh taåi Àiïìu 4 Luêåt Quy quy hoaåch, phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh hoaåch nùm 2017. quan troång vaâ phûúng aán töí chûác hoaåt àöång 3. Nöåi dung lêåp quy hoaåch kinh tïë - xaä höåi trïn àõa baân tónh: a) Yïu cêìu + Xêy dûång quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa choån - Àõnh hûúáng phaát triïín, sùæp xïëp khöng gian phûúng aán phaát triïín tónh. vaâ phên böë nguöìn lûåc cho caác hoaåt àöång kinh tïë + Xaác àõnh phûúng hûúáng phaát triïín caác - xaä höåi hûúáng àïën muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng ngaânh quan troång trïn àõa baân tónh. trïn caã 3 truå cöåt: Kinh tïë, xaä höåi vaâ möi trûúâng; + Xêy dûång vaâ lûåa choån caác phûúng aán: phuâ húåp vúái böëi caãnh höåi nhêåp quöëc tïë. . Phûúng aán töí chûác hoaåt àöång kinh tïë - xaä - Àaãm baão tñnh liïn kïët, àöìng böå, khai thaác höåi; vaâ sûã duång hiïåu quaã hïå thöëng kïët cêëu haå têìng . Phûúng aán quy hoaåch vaâ phaát triïín hïå thöëng hiïån coá giûäa caác ngaânh vaâ caác vuâng liïn huyïån, àö thõ, nöng thön, caác khu vûåc vaâ khu chûác nùng; caác àõa phûúng trïn àõa baân tónh; xaác àõnh cuå phûúng aán töí chûác laänh thöí vaâ phên böë dên cû thïí caác khu vûåc sûã duång cho muåc àñch quên sûå, (thûåc hiïån theo àuáng quy àõnh taåi àiïím d khoaãn 2 quöëc phoâng, an ninh úã cêëp tónh, liïn huyïån vaâ Àiïìu 27 Luêåt Quy hoaåch nùm 2017); àõnh hûúáng böë trñ trïn àõa baân cêëp huyïån. . Phûúng aán phaát triïín kïët cêëu haå têìng kyä - Xêy dûång vaâ cuå thïí hoáa caác quan àiïím chó thuêåt vaâ haå têìng xaä höåi (thûåc hiïån theo àuáng quy àaåo vïì phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, baão àaãm an àõnh taåi caác àiïím à, e, g, h, i, k khoaãn 2 Àiïìu 27 sinh xaä höåi, quöëc phoâng, an ninh.û Luêåt Quy hoaåch nùm 2017); - ÛÁng duång cöng nghïå hiïån àaåi, söë hoáa, . Phûúng aán phên böí vaâ khoanh vuâng àêët àai 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. theo khu chûác nùng vaâ theo loaåi àêët àïën tûâng taác haåi do nûúác gêy ra; àún võ haânh chñnh cêëp huyïån; . Phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ ûáng . Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu trïn àõa baân tónh; huyïån, vuâng huyïån; . Danh muåc dûå aán cuãa tónh vaâ thûá tûå ûu tiïn . Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn thûåc hiïån; thiïn nhiïn vaâ àa daång hoáa sinh hoåc trïn àõa . Giaãi phaáp, nguöìn lûåc thûåc hiïån Quy hoaåch. baân tónh; Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ . Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång taâi ngaây kyá ban haânh. nguyïn trïn àõa baân tónh; . Phûúng aán khai thaác, sûã duång, baão vïå taâi Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) nguyïn nûúác, phoâng, chöëng khùæc phuåc hêåu quaã Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Sún La thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 08 thaáng 5 nùm 2020, Thuã tûúáng baân tónh Sún La. Chñnh phuã coá Quyïët àõnh söë 624/QÀ-TTg phï - Xêy dûång kõch baãn phaát triïín, yá tûúãng vaâ duyïåt Nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Sún La thúâi phûúng aán töíng thïí, böë trñ húåp lyá khöng gian kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050. nhùçm giaãi quyïët caác vêën àïì xung àöåt vïì khöng 1. Phaåm vi ranh giúái quy hoaåch: gian trong àõa baân tónh hiïån nay vaâ àõnh hûúáng - Phêìn laänh thöí tónh Sún La vúái töíng diïån khöng gian cho caác nhu cêìu phaát triïín trong tñch tûå nhiïn laâ 14.174 km2. tûúng lai trïn cú súã huy àöång húåp lyá caác àiïìu kiïån + Phña Bùæc vaâ Têy Bùæc giaáp tónh Yïn Baái, bïn trong vaâ thu huát caác nguöìn lûåc tûâ bïn ngoaâi. Lai Chêu; - Àïì xuêët caác àõnh hûúáng, nhiïåm vuå vaâ giaãi + Phña Àöng giaáp tónh Phuá Thoå, Hoâa Bònh; phaáp àïí àêíy nhanh viïåc thûåc hiïån caác khêu àöåt + Phña Têy giaáp tónh Àiïån Biïn; phaát chiïën lûúåc; hûúáng túái phaát triïín nhanh vaâ + Phña Nam giaáp tónh Thanh Hoáa vaâ nûúác bïìn vûäng trong trung vaâ daâi haån trïn caã 4 truå Cöång hoâa Dên chuã Nhên dên Laâo. cöåt: phaát triïín kinh tïë - phaát triïín vùn hoáa - baão 2. Muåc tiïu lêåp Quy hoaåch vïå möi trûúâng - baão àaãm quöëc phoâng an ninh. - Laâ cöng cuå àïí chñnh quyïìn caác cêëp laänh 3. Nguyïn tùæc lêåp quy hoaåch: àaåo, chó àaåo vaâ quaãn lyá toaân diïån, thöëng nhêët - Àaãm baão sûå tuên thuã, baám saát caác quy trïn àõa baân tónh Sún La; laâ cùn cûá àïí hoaåch trònh, nöåi dung, nguyïn tùæc theo Luêåt Quy àõnh chñnh saách vaâ kiïën taåo àöång lûåc phaát triïín, hoaåch, Nghõ àõnh, Thöng tû hûúáng dêîn thûåc töí chûác khöng gian phaát triïín kinh tïë - xaä höåi hiïån Luêåt Quy hoaåch; caác phaáp luêåt chuyïn àaãm baão tñnh kïët nöëi àöìng böå giûäa quy hoaåch ngaânh coá liïn quan àïën phên böë khöng gian, töí quöëc gia vúái quy hoaåch vuâng vaâ quy hoaåch tónh chûác maång lûúái, hïå thöëng kïët cêëu haå têìng kinh nhùçm khai thaác töëi àa tiïìm nùng, lúåi thïë cuãa tónh tïë - xaä höåi. àïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi nhanh vaâ bïìn - Àaãm baão tñnh thöëng nhêët, töíng thïí, àöìng vûäng; laâ cú súã khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn àïí triïín böå vaâ hïå thöëng giûäa quy hoaåch tónh vúái chiïën khai kïë hoaåch àêìu tû cöng trung haån trïn àõa lûúåc vaâ kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. àaãm baão sûå kïët húåp hiïåu quaã giûäa quaãn lyá - Àaãm baão phuâ húåp vúái caác àiïìu ûúác quöëc tïë ngaânh/lônh vûåc vúái quaãn lyá laänh thöí, baão vïå möi maâ Viïåt Nam laâ thaânh viïn cuäng nhû caác vùn trûúâng vaâ quöëc phoâng - an ninh; caác phên tñch, baãn phaáp luêåt vïì biïn giúái quöëc gia vaâ quy àaánh giaá vaâ àõnh hûúáng phaát triïín àûúåc dûåa hoaåch cûãa khêíu; gùæn phaát triïín kinh tïë - xaä höåi trïn möëi quan hïå töíng thïí, coá tñnh hïå thöëng, tñnh vúái tùng cûúâng quöëc phoâng an ninh, öín àõnh kïët nöëi liïn ngaânh, liïn lônh vûåc vaâ liïn vuâng. chñnh trõ, trêåt tûå an toaân xaä höåi vaâ chuã quyïìn - Àaãm baão tñnh bïìn vûäng vaâ daâi haån trong biïn giúái; chuã àöång höåi nhêåp vaâ húåp taác quöëc lêåp quy hoaåch dûåa trïn caã 4 truå cöåt: phaát triïín tïë, tùng cûúâng quan hïå hûäu nghõ, húåp taác vúái kinh tïë - phaát triïín vùn hoáa - baão vïå möi trûúâng caác tónh khu vûåc biïn giúái Viïåt Nam - Laâo. - baão àaãm quöëc phoâng an ninh cho möåt thúâi 4. Nöåi dung cuãa quy hoaåch gian daâi, têìm nhòn àïën nùm 2050. - Nöåi dung Quy hoaåch tónh Sún La thúâi kyâ - Àaãm baão tñnh khaã thi vaâ thñch ûáng trong 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 thûåc hiïån triïín khai, phuâ húåp vúái nguöìn lûåc thûåc hiïån cuãa theo quy àõnh taåi Àiïìu 27 Luêåt Quy hoaåch nùm tónh giai àoaån 2021 - 2030 vaâ khaã nùng huy 2017 vaâ Àiïìu 28 Nghõ àõnh söë 37/2019/NQ-CP àöång nguöìn lûåc trong têìm nhòn àïën nùm 2050; ngaây 07/5/2019 cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët xêy dûång caác phûúng aán, àõnh hûúáng phaát triïín thi haânh möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Quy hoaåch, bao phuâ húåp vúái xu thïë phaát triïín vaâ vêån àöång cuãa göìm caác nöåi dung chuã yïëu sau: böëi caãnh trong vaâ ngoaâi nûúác, thñch ûáng vúái biïën + Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo vïì caác yïëu töë, àöíi khñ hêåu. àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa tónh Sún La; - Àaãm baão tñnh kïë thûâa vaâ tñnh múã àïí tiïëp + Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä cêån caác phûúng phaáp quy hoaåch hiïån àaåi; ûáng höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng duång cöng nghïå hiïån àaåi, kïët nöëi liïn thöng, tiïët àö thõ vaâ nöng thön; kiïåm, hiïåu quaã; àaãm baão tñnh liïn kïët khöng + Quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa choån phûúng gian, thúâi gian trong quaá trònh lûåa choån caác aán phaát triïín tónh; cöng cuå sûã duång trong hoaåt àöång quy hoaåch; + Phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh quan nöåi dung quy hoaåch seä choån loåc, kïë thûâa caác troång trïn àõa baân tónh; chuã trûúng chñnh saách lúán cuãa Àaãng vaâ Nhaâ + Lûåa choån phûúng aán töí chûác hoaåt àöång nûúác cuäng nhû caác quy hoaåch cêëp quöëc gia kinh tïë - xaä höåi; trûúác àoá. + Phûúng aán quy hoaåch hïå thöëng àö thõ; - Àaãm baão tñnh thõ trûúâng trong viïåc huy phûúng aán phaát triïín àö thõ tónh lyå, thaânh phöë, àöång caác yïëu töë, àiïìu kiïån phaát triïín kinh tïë - thõ xaä vaâ caác thõ trêën trïn àõa baân; xaä höåi cuãa tónh cuäng nhû trong xêy dûång àõnh + Phûúng aán phaát triïín hïå thöëng khu kinh tïë, hûúáng phaát triïín, töí chûác khöng gian phaát triïín khu cöng nghiïåp, khu chïë xuêët, khu cöng nghïå caác ngaânh, lônh vûåc trïn àõa baân; àaãm baão cao; khu du lõch; khu nghiïn cûáu, àaâo taåo; khu nguyïn tùæc thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ thïí duåc thïí thao; khu baão töìn, khu vûåc cêìn nûúác trong phên böí nguöìn lûåc phaát triïín. àûúåc baão quaãn, tu böí, phuåc höìi di tñch lõch sûã - - Àaãm baão tñnh khaách quan, cöng khai, minh vùn hoáa, danh lam thùæng caãnh; phûúng aán phaát baåch, coá sûå tham gia cuãa caác cú quan, töí chûác, triïín caác cuåm cöng nghiïåp; cöång àöìng, caá nhên theo quy àõnh; àaãm baão haâi + Phûúng aán töí chûác laänh thöí khu vûåc nöng hoâa giûäa lúåi ñch cuãa nhaâ nûúác vaâ lúåi ñch cuãa thön, phaát triïín caác vuâng saãn xuêët nöng nghiïåp cöång àöìng vaâ giûäa lúåi ñch cuãa caác vuâng, caác têåp trung; phûúng aán phên böë hïå thöëng àiïím huyïån, thaânh phöë trong tónh. dên cû; 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. + Xaác àõnh khu quên sûå, an ninh; phûúng aán + Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång taâi phaát triïín nhûäng khu vûåc khoá khùn, àùåc biïåt nguyïn khoaáng saãn trïn àõa baân tónh; khoá khùn; phûúng aán phaát triïín nhûäng khu vûåc + Phûúng aán khai thaác, sûã duång, baão vïå taâi coá vai troâ àöång lûåc cuãa tónh; nguyïn nûúác, phoâng, chöëng khùæc phuåc hêåu quaã + Phûúng aán phaát triïín maång lûúái giao taác haåi do nûúác gêy ra; thöng; maång lûúái cêëp àiïån; maång lûúái viïîn + Phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ thñch thöng; maång lûúái thuãy lúåi, cêëp nûúác; caác khu xûã ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu trïn àõa baân tónh; lyá chêët thaãi; + Xêy dûång danh muåc dûå aán cuãa tónh vaâ thûá + Phûúng aán phaát triïín kïët cêëu haå têìng xaä tûå ûu tiïn thûåc hiïån; höåi; + Giaãi phaáp, nguöìn lûåc thûåc hiïån quy hoaåch; + Lêåp phûúng aán phên böí vaâ khoanh vuâng + Xêy dûång baáo caáo quy hoaåch göìm baáo àêët àai theo khu chûác nùng vaâ theo loaåi àêët àïën caáo töíng húåp vaâ baáo caáo toám tùæt, hïå thöëng sú tûâng àún võ haânh chñnh cêëp huyïån; àöì, baãn àöì vaâ cú súã dûä liïåu quy hoaåch tónh. + Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ huyïån, vuâng huyïån; ngaây kyá ban haânh. + Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn thiïn nhiïn vaâ àa daång sinh hoåc trïn àõa baân tónh; Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) Böå Xêy dûång ban haânh Vùn baãn húåp nhêët söë 13/VBHN-BXD: Nghõ àõnh vïì thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi Ngaây 27/04/2020, Böå Xêy dûång àaä ban - Dõch vuå thoaát nûúác àö thõ, khu dên cû nöng haânh Vùn baãn húåp nhêët söë 13/VBHN-BXD: thön têåp trung laâ loaåi hònh hoaåt àöång cöng ñch, Nghõ àõnh vïì thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi. àûúåc Nhaâ nûúác quan têm, ûu tiïn vaâ khuyïën 1. Phaåm vi àiïìu chónh vaâ àöëi tûúång aáp khñch àêìu tû nhùçm àaáp ûáng yïu cêìu thoaát nûúác duång vaâ xûã lyá nûúác thaãi, baão àaãm phaát triïín bïìn vûäng. - Nghõ àõnh naây quy àõnh vïì hoaåt àöång thoaát - Ngûúâi gêy ö nhiïîm phaãi traã tiïìn xûã lyá ö nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi taåi caác àö thõ, caác khu nhiïîm, nguöìn thu tûâ dõch vuå thoaát nûúác vaâ xûã lyá cöng nghiïåp, khu kinh tïë, khu chïë xuêët, khu nûúác thaãi phaãi àaáp ûáng tûâng bûúác vaâ tiïën túái buâ cöng nghïå cao, khu dên cû nöng thön têåp àùæp chi phñ dõch vuå thoaát nûúác. trung, quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa töí chûác, caá nhên - Nûúác mûa, nûúác thaãi àûúåc thu gom; nûúác vaâ höå gia àònh coá hoaåt àöång liïn quan àïën thoaát thaãi phaãi àûúåc xûã lyá àaåt quy chuêín kyä thuêåt theo nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi trïn laänh thöí Viïåt Nam. quy àõnh. - Nghõ àõnh naây aáp duång àöëi vúái caác töí chûác, - Nûúác thaãi coá tñnh chêët nguy haåi phaãi àûúåc caá nhên vaâ höå gia àònh trong nûúác; töí chûác, caá quaãn lyá theo quy àõnh vïì quaãn lyá chêët thaãi nguy nhên nûúác ngoaâi coá hoaåt àöång liïn quan àïën haåi vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïn quan. thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi trïn laänh thöí Viïåt - Hïå thöëng thoaát nûúác àûúåc xêy dûång àöìng Nam. böå, àûúåc duy tu, baão dûúäng. Ûu tiïn sûã duång 2. Nguyïn tùæc chung quaãn lyá thoaát nûúác cöng nghïå xûã lyá nûúác thaãi thên thiïån vúái möi vaâ xûã lyá nûúác thaãi trûúâng vaâ phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kinh tïë - xaä höåi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. cuãa àõa phûúng. Thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi nhoã, cöng nghïå àún giaãn, àaáp ûáng àûúåc mûác àöå phaãi àaãm baão an toaân theo tiïu chuêín, quy cêìn thiïët laâm saåch nûúác thaãi, thuêån tiïån trong chuêín kyä thuêåt hiïån haânh. quaãn lyá, vêån haânh vaâ baão dûúäng hïå thöëng. - Caác dûå aán àêìu tû xêy dûång hïå thöëng thoaát - Nûúác thaãi tûâ hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ, nûúác coá liïn quan àïën kïët cêëu hïå thöëng haå têìng khu cöng nghiïåp, khu dên cû nöng thön têåp giao thöng àûúâng böå phaãi coá phûúng aán baão trung xaã vaâo hïå thöëng cöng trònh thuãy lúåi phaãi àaãm an toaân giao thöng, an toaân cöng trònh àaãm baão caác quy chuêín xaã vaâo hïå thöëng cöng àûúâng böå vaâ hoaân traã nguyïn traång hoùåc khöi trònh thuãy lúåi do cú quan nhaâ nûúác coá thêím phuåc laåi nïëu laâm hû hoãng cöng trònh giao thöng. quyïìn quy àõnh. Böå Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín - Caác dûå aán àêìu tû xêy dûång caác cöng trònh nöng thön ban haânh quy chuêín kyä thuêåt vïì haå têìng kyä thuêåt coá liïn quan àïën hïå thöëng nûúác thaãi xaã vaâo hïå thöëng cöng trònh thuãy lúåi. thoaát nûúác phaãi coá phûúng aán baão àaãm sûå hoaåt 4. Caác tiïu chñ lûåa choån cöng nghïå xûã lyá àöång bònh thûúâng, öín àõnh hïå thöëng thoaát nûúác. nûúác thaãi - Huy àöång sûå tham gia cuãa cöång àöìng vaâo - Hiïåu quaã xûã lyá cuãa cöng nghïå: àaãm baão viïåc àêìu tû, quaãn lyá, vêån haânh hïå thöëng thoaát mûác àöå cêìn thiïët laâm saåch nûúác thaãi, coá tñnh nûúác. àïën khaã nùng tûå laâm saåch cuãa nguöìn tiïëp nhêån. 3. Quy àõnh quy chuêín kyä thuêåt vïì nûúác - Tiïët kiïåm àêët xêy dûång; thaãi - Quaãn lyá, vêån haânh vaâ baão dûúäng phaãi phuâ - Nûúác thaãi tûâ hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ, húåp vúái nùng lûåc trònh àöå quaãn lyá, vêån haânh cuãa khu cöng nghiïåp, khu dên cû nöng thön têåp àõa phûúng. trung xaã vaâo nguöìn tiïëp nhêån phaãi àaãm baão caác - Chi phñ àêìu tû húåp lyá trong àoá tñnh àïën caã quy chuêín kyä thuêåt möi trûúâng do Böå Taâi sûå phuå thuöåc vaâo cöng nghïå nhêåp khêíu. nguyïn vaâ Möi trûúâng ban haânh. - Phuâ húåp vúái àùåc àiïím àiïìu kiïån khñ hêåu, - Nûúác thaãi tûâ caác nhaâ maáy trong khu cöng àõa hònh, àõa chêët thuãy vùn cuãa khu vûåc vaâ khaã nghiïåp xaã vaâo hïå thöëng thoaát nûúác têåp trung nùng chõu taãi cuãa nguöìn tiïëp nhêån. cuãa khu cöng nghiïåp phaãi tuên thuã caác quy àõnh - An toaân vaâ thên thiïån vúái möi trûúâng. hiïån haânh vïì quaãn lyá möi trûúâng khu cöng - Coá khaã nùng múã röång vïì cöng suêët hay caãi nghiïåp vaâ caác quy àõnh cuãa cú quan quaãn lyá thiïån hiïåu quaã xûã lyá trong tûúng lai. thoaát nûúác trong khu cöng nghiïåp. - Àaãm baão hoaåt àöång öín àõnh khi coá sûå thay - Nûúác thaãi tûâ caác höå thoaát nûúác khu dên cû àöíi bêët thûúâng vïì chêët lûúång nûúác àêìu vaâo, thúâi nöng thön têåp trung xaã vaâo hïå thöëng thoaát nûúác tiïët vaâ biïën àöíi khñ hêåu. taåi khu vûåc nöng thön phaãi tuên thuã caác quy - Mûác àöå phaát sinh vaâ xûã lyá buân cùån àõnh hiïån haânh vïì baão vïå möi trûúâng khu dên - Tiïët kiïåm nùng lûúång, coá khaã nùng taái sûã cû nöng thön têåp trung vaâ caác quy àõnh quaãn lyá duång nûúác thaãi, buân thaãi sau xûã lyá. hïå thöëng thoaát nûúác àõa phûúng. 5. Quaãn lyá hïå thöëng thoaát nûúác mûa vaâ - Nûúác thaãi tûâ caác höå thoaát nûúác, khu cöng taái sûã duång nûúác mûa nghiïåp xaã vaâo hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ phaãi a. Quaãn lyá hïå thöëng thoaát nûúác mûa baão àaãm caác quy chuêín kyä thuêåt vïì nûúác thaãi xaã - Quaãn lyá hïå thöëng thoaát nûúác mûa bao göìm vaâo hïå thöëng thoaát nûúác do cú quan nhaâ nûúác quaãn lyá caác cöng trònh tûâ cûãa thu nûúác mûa, caác coá thêím quyïìn quy àõnh. Böå Xêy dûång ban haânh tuyïën cöëng dêîn nûúác mûa, caác kïnh mûúng quy chuêín kyä thuêåt vïì nûúác thaãi xûã lyá phi têåp thoaát nûúác chñnh, höì àiïìu hoâa vaâ caác traåm búm trung xaã vaâo nguöìn tiïëp nhêån àïí aáp duång phuâ chöëng uáng ngêåp, cûãa àiïìu tiïët, caác van ngùn húåp vúái giaãi phaáp xûã lyá nûúác thaãi vúái quy mö triïìu (nïëu coá) àïën caác àiïím xaã ra möi trûúâng; 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. - Caác tuyïën cöëng, mûúng, höë ga phaãi àûúåc uáng, tiïët kiïåm taâi nguyïn nûúác, giaãm thiïíu viïåc naåo veát, duy tu, baão trò àõnh kyâ, baão àaãm doâng khai thaác sûã duång nguöìn nûúác ngêìm vaâ nûúác chaãy theo thiïët kïë. Thûúâng xuyïn kiïím tra, baão mùåt; trò nùæp höë ga, cûãa thu, cûãa xaã nûúác mûa. Àõnh - Töí chûác, caá nhên àêìu tû thiïët bõ, cöng nghïå kyâ kiïím tra, àaánh giaá chêët lûúång caác tuyïën xûã lyá vaâ taái sûã duång nûúác mûa àûúåc höî trúå vay cöëng, caác cöng trònh thuöåc maång lûúái àïì xuêët vöën ûu àaäi vaâ caác ûu àaäi khaác theo quy àõnh phûúng aán thay thïë, sûãa chûäa. cuãa phaáp luêåt; - Thiïët lêåp quy trònh quaãn lyá hïå thöëng thoaát - Viïåc taái sûã duång nûúác mûa cho caác muåc nûúác mûa baão àaãm yïu cêìu kyä thuêåt quaãn lyá, àñch khaác nhau phaãi àaáp ûáng caác tiïu chuêín, vêån haânh theo quy àõnh; quy chuêín kyä thuêåt vïì chêët lûúång nûúác phuâ húåp. - Àïì xuêët caác phûúng aán phaát triïín maång Nghõ àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây lûúái thoaát nûúác theo lûu vûåc. 01/01/2015. b. Quy àõnh taái sûã duång nûúác mûa - Khuyïën khñch viïåc taái sûã duång nûúác mûa Xem toaân vùn taåi (www.moc.gov.vn) phuåc vuå cho caác nhu cêìu, goáp phêìn giaãm ngêåp Böå Xêy dûång ban haânh Chó thõ vïì viïåc àêíy nhanh tiïën àöå thûåc hiïån vaâ giaãi ngên kïë hoaåch vöën àêìu tû cöng, vöën sûå nghiïåp coá tñnh chêët àêìu tû nùm 2020 Ngaây 05 thaáng 5 nùm 2020, Böå Xêy dûång àaä Kiïën truác Haâ Nöåi, Dûå aán àêìu tû xêy dûång caãi ban haânh Chó thõ söë 03/CT-BXD vïì viïåc àêíy taåo, nêng cêëp cú súã nghiïn cûáu khoa hoåc Viïån nhanh tiïën àöå thûåc hiïån vaâ giaãi ngên kïë hoaåch Kiïën truác Quöëc gia, Dûå aán àêìu tû xêy dûång Nhaâ vöën àêìu tû cöng, vöën sûå nghiïåp coá tñnh chêët giaáo duåc thïí chêët - Trûúâng Cao àùèng nghïì Viïåt àêìu tû nùm 2020. Xö söë 1). Àïën hïët 31/01/2021 phaãi hoaân thaânh 1. Àêíy nhanh cöng taác chuêín bõ thûåc hiïån 100% kïë hoaåch vöën nùm 2020 àûúåc giao. Caác dûå aán, cöng taác lûåa choån nhaâ thêìu theo àuáng chuã àêìu tû phaãi cam kïët tiïën àöå giaãi ngên vúái quy àõnh phaáp luêåt, súám khúãi cöng cöng trònh. Böå Xêy dûång theo tûâng quyá. Chuã àöång thaáo gúä khoá khùn, vûúáng mùæc, baão a) Àöëi vúái caác dûå aán sûã duång vöën àêìu tû àaãm tiïën àöå thi cöng cöng trònh; Thûåc hiïån caác cöng nùm 2020 thuã tuåc thanh toaán vöën àêìu tû cho dûå aán trong - Àöëi vúái caác dûå aán hoaân thaânh trong nùm thúâi haån 05 ngaây kïí tûâ ngaây coá khöëi lûúång àûúåc 2020: Têåp trung hoaân thiïån caác haång muåc cöng nghiïåm thu theo quy àõnh. Trong thaáng 5/2020 trònh, hoaân têët cöng taác nghiïåm thu, thanh toaán phaãi hoaân thaânh viïåc thu höìi vöën ûáng trûúác cuãa vaâ giaãi ngên vöën cho caác nhaâ thêìu; khêín trûúng caác dûå aán àûúåc giao kïë hoaåch trong nùm 2020 lêåp baáo caáo quyïët toaán dûå aán hoaân thaânh trònh (Dûå aán àêìu tû xêy dûång Baão taâng lõch sûã quöëc Böå Xêy dûång thêím tra, phï duyïåt theo àuáng gia), trong thaáng 7/2020 phaãi hoaân thaânh viïåc quy àõnh. giaãi ngên toaân böå söë vöën keáo daâi tûâ nùm trûúác - Àöëi vúái dûå aán chuyïín tiïëp hoaân thaânh sau sang kïë hoaåch nùm 2020 (Dûå aán tùng cûúâng nùm 2020: Tùng cûúâng àön àöëc nhaâ thêìu àêíy nùng lûåc nghiïn cûáu khoa hoåc-Trûúâng Àaåi hoåc nhanh tiïën àöå thi cöng, têåp trung hoaân thiïån caác TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. thuã tuåc phaáp lyá, nghiïåm thu khöëi lûúång hoaân khaác; Àïën ngaây 30/7/2020 caác dûå aán khöng giaãi thaânh àïí àuã àiïìu kiïån thanh toaán cho caác nhaâ ngên toaân böå söë vöën àûúåc keáo daâi tûâ nùm trûúác thêìu). sang nùm 2020, nïëu khöng coá lyá do khaách - Àöëi vúái dûå aán khúãi cöng múái nùm 2020: quan cuå thïí, kiïn quyïët cùæt giaãm söë vöën khöng Hoaân thaânh viïåc lêåp, thêím àõnh trònh phï duyïåt giaãi ngên hïët àïí àiïìu chuyïín, böí sung thanh kïë hoaåch lûåa choån nhaâ thêìu cuãa caác dûå aán toaán cho caác dûå aán àaä coá khöëi lûúång hoaân trong thaáng 5/2020; Khêín trûúng lêåp höì sú thiïët thaânh. Böå Xêy dûång seä kiïím àiïím traách nhiïåm kïë vaâ dûå toaán theo àuáng quy àõnh, trònh Böå Xêy ngûúâi àûáng àêìu chuã àêìu tû vïì viïåc chêåm tiïën dûång thêím àõnh, phï duyïåt chêåm nhêët trong àöå thûåc hiïån vaâ giaãi ngên. thaáng 7/2020 laâm cú súã lûåa choån nhaâ thêìu vaâ - Àöëi vúái caác dûå aán Àêìu tû xêy dûång cöng súám khúãi cöng cöng trònh. trònh Nhaâ Quöëc höåi, dûå aán Àêìu tû xêy dûång b) Àöëi vúái caác dûå aán sûã duång vöën sûå nghiïåp cöng trònh Nhaâ Quöëc höåi Laâo: Àön àöëc caác nhaâ coá tñnh chêët àêìu tû nùm 2020 thêìu vaâ caác àún võ liïn quan àêíy nhanh tiïën àöå - Caác dûå aán àang thûåc hiïån cöng taác chuêín hoaân thaânh höì sú nghiïåm thu, thanh toaán àïí bõ àêìu tû caãi taåo, sûãa chûäa cú súã vêåt chêët nùm kõp thúâi giaãi ngên caác khöëi lûúång thûåc hiïån; têåp 2020 (Dûå aán caãi taåo nêng cêëp cú súã vêåt chêët - trung töëi àa lûåc lûúång àïí hoaân thaânh thuã tuåc Trûúâng Àaåi hoåc Xêy dûång Miïìn Trung, Dûå aán nghiïåm thu, thanh toaán cho caác nhaâ thêìu; hoaân caãi taåo hïå thöëng phoâng chaáy chûäa chaáy Nhaâ lúáp thiïån höì sú quyïët toaán caác goái thêìu àaä àûúåc hoåc (Nhaâ B) - Hoåc viïån Caán böå quaãn lyá xêy Kiïím toaán nhaâ nûúác kiïím toaán, trònh Böå Xêy dûång vaâ àö thõ, Dûå aán caãi taåo, nêng cêëp kho lûu dûång thêím tra, phï duyïåt theo àuáng quy àõnh trûä taâi liïåu cú quan Böå Xêy dûång, Dûå aán caãi taåo, (Dûå aán àêìu tû xêy dûång cöng trònh Nhaâ Quöëc nêng cêëp cú súã vêåt chêët Trûúâng Àaåi hoåc Kiïën höåi); àön àöëc caác nhaâ thêìu àêíy nhanh tiïën àöå truác thaânh phöë Höì Chñ Minh, Dûå aán caãi taåo, thi cöng cöng trònh ... (Dûå aán Àêìu tû xêy dûång nêng cêëp cú súã vêåt chêët - Trûúâng Cao àùèng xêy cöng trònh Nhaâ Quöëc höåi Laâo); chuã àöång xûã lyá dûång söë 1): Khêín trûúng lêåp baáo caáo kinh tïë kyä caác vûúáng mùæc hoùåc kõp thúâi baáo caáo Böå Xêy thuêåt caãi taåo, sûãa chûäa trònh Böå Xêy dûång phï dûång caác vûúáng mùæc vûúåt quaá thêím quyïìn. duyïåt chêåm nhêët trong thaáng 5/2020 laâm cú súã 2. Àõnh kyâ trûúác ngaây 20 haâng thaáng, caác töí chûác lûåa choån nhaâ thêìu àïí coá thïí triïín khai àún võ coá liïn quan phaãi baáo caáo tònh hònh thûåc dûå aán trong thaáng 6/2020. Kiïn quyïët thay thïë hiïån vaâ giaãi ngên kïë hoaåch vöën àêìu tû cöng, caác àún võ tû vêën lêåp thiïët kïë, dûå toaán, nïëu triïín vöën sûå nghiïåp coá tñnh chêët àêìu tû nùm 2020 vïì khai cöng viïåc quaá chêåm, khöng àaãm baão theo Böå Xêy dûång àïí theo doäi, quaãn lyá vaâ chõu traách tiïën àöå noái trïn. nhiïåm vïì tñnh chñnh xaác cuãa thöng tin baáo caáo. - Àïën ngaây 30/9/2020, caác dûå aán coá tyã lïå giaãi ngên dûúái 50% kïë hoaåch vöën àêìu tû cöng nùm Xem toaân vùn taåi (www.moc.gov.vn) 2020 àûúåc giao seä àiïìu chuyïín vöën sang dûå aán 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG UBND tónh Haâ Giang ban haânh Quy àõnh phên cêëp thêím quyïìn thêím àõnh dûå aán, cêëp giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh Ngaây 12 thaáng 3 nùm 2020, UBND tónh Haâ thiïët kïë baãn veä thi cöng, dûå toaán xêy dûång (trûâ Giang àaä coá Quyïët àõnh söë 08/2020/QÀ-UBND phêìn thiïët kïë cöng nghïå) àöëi vúái dûå aán chó yïu ban haânh Quy àõnh phên cêëp thêím quyïìn thêím cêìu lêåp Baáo caáo kinh tïë - kyä thuêåt àêìu tû xêy àõnh dûå aán, cêëp giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa dûång do UBND cêëp huyïån, cêëp xaä quyïët àõnh baân tónh. àêìu tû. Phên cêëp thêím quyïìn thêím àõnh dûå aán, cêëp 2. Cêëp giêëy pheáp xêy dûång giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh Haâ Giang - Súã Xêy dûång cêëp giêëy pheáp xêy dûång àöëi nhû sau: vúái caác cöng trònh xêy dûång cêëp I, cêëp II; cöng 1. Thêím àõnh dûå aán trònh tön giaáo; cöng trònh di tñch lõch sûã - vùn a) Àöëi vúái dûå aán àêìu tû xêy dûång sûã duång hoáa, cöng trònh tûúång àaâi, tranh hoaânh traáng vöën ngên saách nhaâ nûúác: àûúåc xïëp haång; cöng trònh trïn caác tuyïën, truåc Phoâng coá chûác nùng quaãn lyá xêy dûång thuöåc àûúâng phöë chñnh trong àö thõ; cöng trònh thuöåc UBND cêëp huyïån chuã trò thêím àõnh caác nöåi dûå aán coá nguöìn vöën àêìu tû trûåc tiïëp nûúác ngoaâi dung quy àõnh taåi khoaãn 4 Àiïìu 58 cuãa Luêåt àûúåc àêìu tû xêy dûång trïn àõa baân tónh, trûâ caác Xêy dûång nùm 2014 àöëi vúái caác dûå aán chó yïu cöng trònh do Ban quaãn lyá Khu kinh tïë tónh cêëp cêìu lêåp Baáo caáo kinh tïë - kyä thuêåt àêìu tû xêy giêëy pheáp xêy dûång. dûång do UBND cêëp huyïån, cêëp xaä quyïët àõnh - Ban quaãn lyá Khu kinh tïë tónh cêëp giêëy pheáp àêìu tû. xêy dûång àöëi vúái caác cöng trònh xêy dûång thuöåc b) Àöëi vúái dûå aán àêìu tû xêy dûång sûã duång chûác nùng, phaåm vi quaãn lyá cuãa àún võ mònh. vöën nhaâ nûúác ngoaâi ngên saách: Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ Phoâng coá chûác nùng quaãn lyá xêy dûång thuöåc ngaây 01 thaáng 4 nùm 2020. UBND cêëp huyïån chuã trò thêím àõnh caác nöåi dung quy àõnh taåi caác àiïím c, d, à vaâ e khoaãn 4 Xem toaân vùn taåi (www.hagiang.gov.vn) Àiïìu 58 cuãa Luêåt Xêy dûång nùm 2014 àöëi vúái UBND tónh Bònh Àõnh ban haânh Quy àõnh quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung cû trïn àõa baân tónh Ngaây 27 thaáng 5 nùm 2020, UBND tónh Bònh 1. Phaåm vi àiïìu chónh Àõnh àaä coá Quyïët àõnh söë 29/2020/QÀ-UBND - Quy àõnh naây aáp duång àöëi vúái nhaâ chung ban haânh Quy àõnh quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung cû coá muåc àñch àïí úã vaâ nhaâ chung cû coá muåc cû trïn àõa baân tónh. àñch sûã duång höîn húåp duâng àïí úã vaâ sûã duång TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. vaâo caác muåc àñch khaác (bao göìm cùn höå duâng vuå quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû, Thöng tû söë àïí úã, cú súã lûu truá du lõch, cöng trònh dõch vuå, 11/2015/TT-BXD ngaây 30/12/2015 cuãa Böå Xêy thûúng maåi, vùn phoâng vaâ caác cöng trònh khaác) dûång quy àõnh viïåc cêëp chûáng chó haânh nghïì theo quy àõnh taåi Luêåt Nhaâ úã nùm 2014 bao möi giúái bêët àöång saãn, àiïìu haânh saân giao dõch göìm: Nhaâ chung cû thûúng maåi, nhaâ chung cû bêët àöång saãn, viïåc thaânh lêåp vaâ töí chûác hoaåt xaä höåi; nhaâ chung cû phuåc vuå taái àõnh cû, nhaâ àöång cuãa saân giao dõch bêët àöång saãn vaâ möåt söë chung cû cuä thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác àaä àûúåc caãi quy àõnh cuãa Quy chïë quaãn lyá, sûã duång nhaâ taåo, xêy dûång laåi; nhaâ chung cû sûã duång laâm chung cû ban haânh keâm theo Thöng tû söë nhaâ úã cöng vuå. 02/2016/TT-BXD ngaây 15/02/2016 cuãa Böå - Khuyïën khñch aáp duång Quy àõnh naây àöëi trûúãng Böå Xêy dûång; Thöng tû söë 06/2019/TT- vúái nhaâ chung cû cuä thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác maâ BXD ngaây 31/10/2019 vïì viïåc sûãa àöíi, böí sung chûa àûúåc caãi taåo, xêy dûång laåi. Àöëi vúái nhaâ möåt söë àiïìu cuãa caác Thöng tû liïn quan àïën chung cû xaä höåi chó àïí cho hoåc sinh, sinh viïn quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung cû (goåi tùæt laâ Thöng vaâ cöng nhên úã theo hònh thûác têåp thïí nhiïìu tû söë 06/2019/TT-BXD). ngûúâi trong möåt phoâng thò khöng thuöåc phaåm vi - Caác quy àõnh quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung àiïìu chónh cuãa Quy àõnh naây. cû theo caác Thöng tû nïu trïn àûúåc húåp nhêët 2. Àöëi tûúång aáp duång trong Vùn baãn húåp nhêët söë 08/VBHN-BXD ngaây - Quy àõnh naây aáp duång cho caác chuã àêìu tû 17/12/2019 cuãa Böå Xêy dûång vïì húåp nhêët caác dûå aán xêy dûång nhaâ chung cû; chuã súã hûäu, Thöng tû ban haânh quy chïë quaãn lyá, sûã duång ngûúâi sûã duång nhaâ chung cû; ban quaãn trõ nhaâ nhaâ chung cû. chung cû; àún võ quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung 4. Àún võ quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû cû; caác cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác coá liïn quan - Àún võ quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû thûåc àïën viïåc quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung cû; caác töí hiïån theo khoaãn 5 Àiïìu 2 cuãa Thöng tû söë chûác, caá nhên khaác coá liïn quan àïën viïåc quaãn 06/2019/TT-BXD. lyá, sûã duång nhaâ chung cû trïn àõa baân tónh. - Trûúâng húåp Höåi nghõ nhaâ chung cû àûúåc töí 3. Quy àõnh chung chûác 2 lêìn nhûng àaåi diïån chuã súã hûäu nhaâ - Caác quy àõnh quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung chung cû khöng quyïët nghõ viïåc kyá húåp àöìng cû trïn àõa baân tónh Bònh Àõnh thûåc hiïån theo vúái àún võ quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû àuã quy àõnh taåi caác Thöng tû 02/2016/TT-BXD àiïìu kiïån nùng lûåc, Ban quaãn trõ quyïët àõnh kyá ngaây 15/02/2016 vïì viïåc ban haânh Quy chïë húåp àöìng vúái àún võ quaãn lyá vêån haânh nhaâ quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung cû; Thöng tû chung cû àuã àiïìu kiïån nùng lûåc thûåc hiïån quaãn 22/2016/TT-BXD ngaây 01/7/2016 vïì viïåc baäi boã lyá vêån haânh nhaâ chung cû àïën khi töí chûác Höåi toaân böå hoùåc möåt phêìn vùn baãn quy phaåm nghõ nhaâ chung cû thûúâng niïn quyïët nghõ lûåa phaáp luêåt coá quy àõnh vïì àiïìu kiïån àêìu tû kinh choån àún võ quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû. doanh do Böå Xêy dûång ban haânh hoùåc liïn tõch 5. Giaãi quyïët tranh chêëp ban haânh; Thöng tû söë 28/2016/TT-BXD ngaây - Viïåc giaãi quyïët tranh chêëp nhaâ chung cû 15/12/2016 vïì viïåc sûãa àöíi, böí sung möåt söë quy thûåc hiïån theo quy àõnh taåi Àiïìu 43 Quy chïë àõnh cuãa Thöng tû söë 10/2015/TT-BXD ngaây quaãn lyá, sûã duång nhaâ chung cû ban haânh keâm 30/12/2015 cuãa Böå Xêy dûång quy àõnh viïåc àaâo theo Thöng tû söë 02/2016/TT-BXD vaâ Khoaãn taåo, böìi dûúäng kiïën thûác chuyïn mön, nghiïåp 15 Àiïìu 3 cuãa Thöng tû söë 28/2016/TT-BXD. 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. - Caác tranh chêëp vïì kinh phi quaãn lyá vêån chung cû thò coá quyïìn yïu cêìu Toâa aán nhên haânh nhaâ chung cû, vïì viïåc baân giao, quaãn lyá, dên giaãi quyïët theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. sûã duång kinh phñ baão trò phêìn súã hûäu chung cuãa Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây nhaâ chung cû do UBND tónh Bònh Àõnh uãy 15/6/2019. quyïìn cho UBND cêëp huyïån núi coá nhaâ chung cû àoá giaãi quyïët; trûúâng húåp khöng àöìng yá vúái Xem toaân vùn taåi (www.binhdinh.gov.vn) quyïët àõnh cuãa UBND cêëp huyïån núi coá nhaâ TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Quy hoaåch phên khu xêy dûång Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, tyã lïå 1/2.000 Ngaây 15/5/2020 taåi Haâ Nöåi, Böå Xêy dûång àaä töí chûác Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Quy hoaåch phên khu xêy dûång Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, tyã lïå 1/2.000.Tham dûå Höåi nghõ coá caác thaânh viïn cuãa Höåi àöìng thêím àõnh - àaåi diïån caác Böå ngaânh TW, caác Höåi, Hiïåp höåi chuyïn ngaânh, Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, 2 àõa phûúng Quaãng Nam, Àaâ Nùéng. Chuã tõch Höåi àöìng thêím àõnh, Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Tûúâng Vùn chuã trò Höåi nghõ. Taåi Höåi nghõ, àaåi diïån àún võ tû vêën lêåp àöì aán Toaân caãnh Höåi nghõ - Liïn danh Tû vêën Viïån quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön quöëc gia - Woods Bagot Pty Ltd (WB) àaä trang nhên dên); Vïì hïå thöëng haå têìng khung (coá trònh baây toám tùæt baáo caáo thuyïët minh Àöì aán vaâ sûå thay àöíi trong quaá trònh böë trñ caác khu chûác nïu lyá do vaâ sûå cêìn thiïët lêåp àiïìu chónh quy nùng, caác àún võ thaânh viïn nhû: Trûúâng Àaåi hoåc hoaåch. Baáo caáo cho biïët, tûâ khi Quy hoaåch chung CNTT vaâ Truyïìn thöng Viïåt - Haân, Trûúâng Cao (QHC) Àaåi hoåc Àaâ Nùéng àûúåc Thuã tûúáng Chñnh àùèng cöng nghïå thöng tin vaâ khoa Y- Dûúåc…); phuã phï duyïåt (QÀ söë 1057/1997/QÀ-TTg ngaây Möåt söë àõnh hûúáng phên khu chûác nùng theo quy 09/12/1997) vaâ triïín khai àïën nay àaä coá nhiïìu hoaåch chung àaä duyïåt nay khöng coân phuâ húåp thay àöíi, bêët cêåp cêìn phaãi àiïìu chónh. Hún 20 vúái Chiïën lûúåc phaát triïín Àaåi hoåc Àaâ Nùéng àïën nùm triïín khai thûåc hiïån, trïn phêìn diïån tñch àaä nùm 2025 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2035 cêìn xem àûúåc thaânh phöë baân giao khoaãng 38,95 ha chiïëm xeát, àaánh giaá vaâ àïì xuêët caác phûúng aán àiïìu tó lïå 13%, Àaåi hoåc Àaâ Nùéng àaä lêåp möåt söë Quy chónh cho phuâ húåp. hoaåch chi tiïët, dûå aán àêìu tû, xêy dûång haå têìng kyä Àöì aán Quy hoaåch phên khu (QHPK) xêy dûång thuêåt cho caác trûúâng thuöåc Àaåi hoåc Àaâ Nùéng Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, tyã lïå 1/2.000 coá quy mö àêët àai (Trûúâng Àaåi hoåc CNTT vaâ Truyïìn thöng Viïåt – 300 ha, nùçm trïn àõa baân quêån Nguä Haânh Sún, Haân, trûúâng Cao àùèng Cöng nghïå Thöng tin vaâ TP Àaâ Nùéng vaâ thõ xaä Àiïån Baân, tónh Quaãng Nam. khoa Y- Dûúåc). Tuy nhiïn, do khoá khùn vïì kinh Dûå kiïën söë lûúång sinh viïn: 60.000 sinh viïn; söë phñ, hiïån taåi trong khu àêët dûå aán vêîn coân phêìn lúán lûúång caán böå giaãng daåy vaâ laâm viïåc: >3.000 diïån tñch chûa àûúåc àêìu tû xêy dûång. Bïn caånh ngûúâi; dên cû hiïån traång vaâ phaát triïín múái: àoá, möåt söë nöåi dung khöng thïí triïín khai theo quy khoaãng 5.000 ngûúâi. hoaåch chung nùm 1997 nhû: Vïì quy hoaåch sûã Taåi Höåi nghõ, caác thaânh viïn Höåi àöìng thêím duång àêët (khu vûåc thaânh phöë Àaâ Nùéng àaä töí chûác àõnh vaâ hai chuyïn gia phaãn biïån àaánh giaá Àöì aán quy hoaåch möåt söë khu chûác nùng cuãa khu Àaåi Quy hoaåch phên khu xêy dûång Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, hoåc trong ranh giúái quy hoaåch, khu vûåc tónh tyã lïå 1/2.000 àaä àûúåc lêåp cú baãn àaáp ûáng vaâ phuâ Quaãng Nam coá àïì nghõ giûä laåi phêìn dên cû hiïån húåp vúái nöåi dung caác yïu cêìu cuãa nhiïåm vuå àûúåc hûäu coá mêåt àöå dên cû àöng àuác vaâ khu nghôa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt taåi Quyïët àõnh söë 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. 227/QÀ-TTg ngaây 25/02/2019. Àöì aán àaä àûa ra kïët nöëi àaä àûúåc xaác àõnh trong QHC Àaåi hoåc Àaâ caác giaãi phaáp cuå thïí vïì töí chûác khöng gian kiïën Nùéng; Vïì cêëu truác giao thöng trong khu QHPK: truác caãnh quan phuâ húåp, böë cuåc phên khu chûác cêìn laâm roä caác tuyïën àûúâng hiïån traång sûã duång nùng göìm caác khu hoåc têåp vaâ caác cú súã nghiïn laåi, böí sung nöåi dung giao thöng tônh, võ trñ, quy cûáu khoa hoåc, khu nghiïn cûáu - phaát triïín ûúm mö caác baäi àöî xe cöng cöång, giao thöng cöng taåo; khu duâng chung, khu thûúng maåi vaâ caác khu cöång trong khu vûåc QH vaâ kïët nöëi giao thöng lûu truá; Phûúng aán quy hoaåch sûã duång àêët tiïët cöng cöång toaân khu vûåc; Àïì xuêët danh muåc caác kiïåm vaâ thên thiïån vúái möi trûúâng mang laåi neát dûå aán ûu tiïn àêìu tû nïn phên thaânh caác haång àùåc trûng riïng phuâ húåp vúái tñnh chêët laâ Khu chûác muåc hoùåc theo khöëi quaãn lyá àêìu tû nhû: Àêìu tû haå nùng àùåc thuâ, laâ trung têm giaáo duåc, àaâo taåo vaâ têìng kyä thuêåt khung, khu vûåc trung têm, khu vûåc nghiïn cûáu khoa hoåc, àa lônh vûåc cêëp quöëc gia vaâ xêy dûång caác trûúâng, khu vûåc taái àõnh cû. Xaác quöëc tïë. Caác giaãi phaáp vïì quy hoaåch haå têìng kyä àõnh löå trònh àêìu tû, nguöìn vöën vaâ phên cêëp àêìu thuêåt: giao thöng, san nïìn, cêëp nûúác, cêëp àiïån vaâ tû theo tûâng giai àoaån….v.v caác cöng trònh haå têìng kyä thuêåt phuâ húåp kïët nöëi Phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ, àûúåc sûå uãy quyïìn vúái khu vûåc lên cêån trïn hai àõa baân thõ xaä Àiïån cuãa Thûá trûúãng Nguyïîn Tûúâng Vùn, Vuå trûúãng Baân, tónh Quaãng Nam vaâ quêån Nguä Haânh Sún, Vuå Quy hoaåch-Kiïën truác Trêìn Thu Hùçng töíng thaânh phöë Àaâ Nùéng. húåp yá kiïën caác thaânh viïn Höåi àöìng thêím àõnh vïì Caác thaânh viïn Höåi àöìng thêím àõnh cuäng Àöì aán Quy hoaåch phên khu xêy dûång Àaåi hoåc Àaâ àoáng goáp möåt söë yá kiïën, àïì nghõ àún võ tû vêën lêåp Nùéng, tyã lïå 1/2.000 vaâ àïì nghõ àún võ tû vêën lêåp Àöì aán böí sung. Theo àoá, Àöì aán cêìn xem xeát böí Àöì aán böí sung hoaân thiïån Àöì aán theo goáp yá cuãa sung caác nöåi dung vaâo baãn àöì hiïån traång haå têìng Höåi àöìng. kyä thuêåt vaâ thuyïët minh caác söë liïåu vïì haå têìng nhû quy mö àêët nghôa trang hiïån hûäu, caác tuyïën Ninh Hoaâng Haånh Nghiïåm thu Nhiïåm vuå “Àaánh giaá, kiïím kï khñ nhaâ kñnh trong quaãn lyá chêët thaãi rùæn vaâ àïì xuêët caác giaãi phaáp quaãn lyá chêët thaãi rùæn phuâ húåp nhùçm giaãm nheå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh” Ngaây 18/5/2020, taåi Haâ Nöåi, Höåi àöìng Chuã trò Nhiïåm vuå nïu lïn lyá do, sûå cêìn thiïët phaãi KHCN Böå Xêy dûång töí chûác cuöåc hoåp nghiïåm tiïën haânh àaánh giaá, kiïím kï khñ nhaâ kñnh trong thu Nhiïåm vuå “Àaánh giaá, kiïím kï khñ nhaâ kñnh quaãn lyá chêët thaãi rùæn, àïì xuêët caác giaãi phaáp trong quaãn lyá chêët thaãi rùæn vaâ àïì xuêët caác giaãi quaãn lyá chêët thaãi rùæn phuâ húåp nhùçm giaãm nheå phaáp quaãn lyá chêët thaãi rùæn phuâ húåp nhùçm giaãm phaát thaãi khñ nhaâ kñnh, àöìng thúâi cho biïët, muåc nheå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh” do Cöng ty Tû vêën tiïu cuãa Nhiïåm vuå laâ tñnh toaán lûúång phaát thaãi EPRO thûåc hiïån. Vuå trûúãng Vuå Khoa hoåc cöng khñ nhaâ kñnh cuãa chêët thaãi rùæn theo Hûúáng dêîn nghïå vaâ möi trûúâng Vuä Ngoåc Anh - Chuã tõch Höåi cuãa UÃy ban Liïn chñnh phuã vïì biïën àöíi khñ hêåu àöìng, chuã trò cuöåc hoåp. (IPCC) vaâ lêåp baáo caáo kïët quaã kiïím kï khñ nhaâ Baáo caáo kïët quaã thûåc hiïån Nhiïåm vuå theo kñnh cho caác nùm 2014 vaâ 2016. húåp àöìng àaä kyá, ThS. Tùng Thõ Höìng Loan - ThS. Tùng Thõ Höìng Loan nhêën maånh nöåi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. dung cöng viïåc nhoám nghiïn cûáu cêìn thûåc hiïån laâ nghiïn cûáu Hûúáng dêîn cuãa IPCC vaâ caác töí chûác quöëc tïë àïí xêy dûång phûúng phaáp, biïíu mêîu tñnh toaán phaát thaãi khñ nhaâ kñnh; thu thêåp söë liïåu, dûä liïåu tûâ caác cú súã xûã lyá chêët thaãi rùæn; tñnh toaán phaát thaãi khñ nhaâ kñnh haâng nùm; nghiïn cûáu, àïì xuêët giaãi phaáp quaãn lyá chêët thaãi rùæn phuâ húåp nhùçm giaãm nheå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh; baáo caáo töíng kïët Nhiïåm vuå. Àïí thûåc hiïån nhiïåm vuå àûúåc giao, nhoám nghiïn cûáu àaä tham khaão taâi liïåu trong nûúác, Toaân caãnh cuöåc hoåp quöëc tïë, khaão saát thûåc tïë, thu thêåp, töíng húåp thuêåt ngûä khoa hoåc. thöng tin, söë liïåu tûâ hún 1.900 cú súã xûã lyá chêët Kïët luêån cuöåc hoåp, Vuå trûúãng Vuä Ngoåc Anh thaãi rùæn trïn toaân quöëc, töí chûác höåi thaão nhùçm nhêën maånh sûå cêìn thiïët phaãi àaánh giaá, kiïím kï töíng húåp yá kiïën caác chuyïn gia, caác nhaâ quaãn khñ nhaâ kñnh trong quaãn lyá chêët thaãi rùæn vaâ àïì lyá àïí hoaân thiïån caác saãn phêím theo yïu cêìu. xuêët caác giaãi phaáp quaãn lyá chêët thaãi rùæn phuâ Kïët thuác quaá trònh nghiïn cûáu, Nhiïåm vuå àïì húåp nhùçm giaãm nheå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh, xuêët duy trò, cêåp nhêåt söë liïåu àõnh kyâ vïì phaát thaãi àöìng thúâi àïì cao nöî lûåc cuãa nhoám nghiïn cûáu khñ nhaâ kñnh ñt nhêët 2 nùm/lêìn; tiïëp tuåc nghiïn thuöåc Cöng ty Tû vêën EPRO trong quaá trònh cûáu giaá trõ caác thöng söë: Thaânh phêìn chêët thaãi, thûåc hiïån Nhiïåm vuå. mûác tiïu thuå nùng lûúång àïí giaãm nhu cêìu thu Vuå trûúãng Vuä Ngoåc Anh àïì nghõ nhoám thêåp vaâ quaãn lyá thöng tin; nghiïn cûáu cú chïë thuác nghiïn cûáu xem xeát, tiïëp thu àêìy àuã yá kiïën goáp àêíy thûåc hiïån caác giaãi phaáp quaãn lyá vaâ giaãm phaát yá cuãa caác chuyïn gia phaãn biïån vaâ thaânh viïn thaãi khñ nhaâ kñnh trong ngaânh Xêy dûång. Höåi àöìng, súám hoaân thiïån Baáo caáo töíng kïët vaâ Nhùçm nêng cao chêët lûúång Baáo caáo thuyïët caác saãn phêím àûúåc giao àïí trònh laänh àaåo Böå minh töíng kïët Nhiïåm vuå, caác chuyïn gia phaãn Xêy dûång xem xeát, quyïët àõnh. biïån vaâ thaânh viïn Höåi àöìng àaä coá nhûäng yá kiïën Sau khi àoáng goáp yá kiïën giuáp nhoám nghiïn goáp yá, giuáp nhoám nghiïn cûáu tiïëp thu, chónh cûáu tiïëp thu, chónh sûãa, hoaân thiïån Baáo caáo sûãa Baáo caáo. Theo àoá, Höåi àöìng àaánh giaá caáo töíng kïët, Höåi àöìng KHCN Böå Xêy dûång thöëng nöî lûåc cuãa nhoám nghiïn cûáu trong viïåc thu thêåp nhêët boã phiïëu nghiïåm thu Nhiïåm vuå “Àaánh giaá, taâi liïåu trong nûúác vaâ quöëc tïë coá liïn quan vaâ kiïím kï khñ nhaâ kñnh trong quaãn lyá chêët thaãi rùæn töíng húåp söë liïåu tûâ hún 1.900 cú súã xûã lyá chêët vaâ àïì xuêët caác giaãi phaáp quaãn lyá chêët thaãi rùæn thaãi rùæn trïn toaân quöëc laâm cú súã thûåc hiïån phuâ húåp nhùçm giaãm nheå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh”, Nhiïåm vuå. Tuy nhiïn, nhoám nghiïn cûáu cêìn raâ vúái kïët quaã àaåt loaåi Khaá. soaát laåi Baáo caáo, biïn têåp phêìn töíng quan àaãm baão ngùæn goån, suác tñch hún, chuá yá caác löîi chïë Trêìn Àònh Haâ baãn, löîi àaánh maáy vaâ sûã duång àöìng nhêët caác 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. Nghiïn cûáu, àaánh giaá, àïì xuêët mö hònh quaãn lyá phaát triïín àö thõ phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam Ngaây 19/5/2020, taåi Böå Xêy dûång, Höåi àöìng tû vêën àaánh giaá àaä hoåp nghiïåm thu kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå KHCN “Nghiïn cûáu, àaánh giaá, àïì xuêët mö hònh quaãn lyá phaát triïín àö thõ phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam, do Höåi Quy hoaåch phaát triïín àö thõ Viïåt Nam thûåc hiïån. TS. Trêìn Quöëc Thaái - Phoá Cuåc trûúãng Cuåc Phaát triïín àö thõ (Böå Xêy dûång) - Phoá Chuã tõch Höåi àöìng nghiïåm thu, chuã trò cuöåc hoåp. Thay mùåt nhoám nghiïn cûáu, chuã nhiïåm àïì taâi, GS.TS.KTS. Àöî Hêåu – Phoá Chuã tõch kiïm Töíng Toaân caãnh hoåp Höåi àöìng nghiïåm thu thû kyá Höåi Quy hoaåch Phaát triïín àö thõ Viïåt Nam Baáo caáo kïët quaã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi daây cho biïët, àïì taâi coá muåc tiïu àïì xuêët mö hònh quaãn 360 trang, bao göìm 4 chûúng. Chûúng 1: Àaánh lyá phaát triïín àö thõ (PTÀT) phuâ húåp vúái àiïìu kiïån giaá cöng taác quy hoaåch vaâ cöng taác quaãn lyá phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa Viïåt Nam nhùçm PTÀT; Chûúng 2: Àaánh giaá thûåc tïë vaâ hiïåu quaã kiïën taåo möi trûúâng söëng àö thõ coá chêët lûúång, sûã aáp duång cuãa khung phaáp lyá, chñnh saách vaâ vùn duång hiïåu quaã taâi nguyïn, ûáng phoá vúái biïën àöíi baãn quy phaåm phaáp luêåt vïì PTÀT hiïån haânh; khñ hêåu, goáp phêìn laâm tùng khaã nùng caånh tranh Chûúng 3: Cú súã khoa hoåc cho viïåc àïì xuêët mö cuãa caác àö thõ, thuác àêíy tùng trûúãng kinh tïë caác hònh quaãn lyá PTÀT phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt vuâng vaâ caã nûúác. Bïn caånh àoá, goáp phêìn höî trúå Nam; Chûúng 4: Mö hònh vaâ giaãi phaáp quaãn lyá cho caác àö thõ trong quaá trònh triïín khai thûåc hiïån PTÀT phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam. Luêåt quaãn lyá PTÀT vaâ tùng cûúâng hiïåu quaã quaãn Taåi Höåi àöìng, caác chuyïn gia vaâ hai uãy viïn lyá nhaâ nûúác vïì quaãn lyá PTÀT. phaãn biïån laâ PGS.TS.KTS Hoaâng Vônh Hûng – Theo baáo caáo, hïå thöëng àö thõ Viïåt Nam àang Trûúãng phoâng nghiïn cûáu PTÀT, Cuåc Phaát triïín phaát triïín nhanh vïì söë lûúång vaâ coá àoáng goáp giaá àö thõ (Böå Xêy dûång) vaâ ThS. Àöî Viïët Chiïën – trõ lúán cho sûå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët Töíng thû kyá Hiïåp höåi Bêët àöång saãn Viïåt Nam nûúác nhûng àöìng thúâi cuäng böåc löå nhiïìu nhûäng àaánh giaá àêy laâ àïì taâi coá khöëi lûúång cöng viïåc rêët haån chïë, bêët cêåp maâ nïëu khöng àûúåc khùæc phuåc lúán vaâ àaä àûúåc nhoám taác giaã nghiïn cûáu nghiïm vaâ kiïím soaát töët seä dêîn túái nhiïìu hïå luåy vaâ hêåu tuác, cöng phu vúái chêët lûúång chuyïn mön sêu vaâ quaã lêu daâi vïì nhiïìu mùåt. Theo àoá, chêët lûúång àö haâm lûúång khoa hoåc cao. Nhoám nghiïn cûáu àaä thõ coân thêëp, àùåc biïåt hïå thöëng kyä thuêåt vaâ haå nïu bêåt tñnh cêëp thiïët cuãa àïì taâi vúái thûåc traång têìng xaä höåi chûa àöìng böå, chûa tûúng xûáng vúái cuãa cöng taác quy hoaåch vaâ quaãn lyá PTÀT trïn cú töëc àöå tùng trûúãng kinh tïë, dên söë. Cuâng vúái àoá, súã nhòn nhêån laåi quy trònh quaãn lyá PTÀT tûâ khêu: nguöìn lûåc cho phaát triïín taåi caác àö thõ coân thiïëu lêåp, thêím àõnh, phï duyïåt vaâ àiïìu chónh quy vaâ quaãn lyá phaát triïín àö thõ coân chûa theo kõp hoaåch (QH) àïën viïåc töí chûác thûåc hiïån QH vaâ thûåc tiïîn, chûa àaáp ûáng xu thïë PTÀT. Trong böëi quaãn lyá PTÀT theo QH àûúåc duyïåt. Àùåc biïåt, àïì caãnh àoá, viïåc nghiïn cûáu àaánh giaá vaâ àïì xuêët mö taâi cuäng ài sêu phên tñch vai troâ quaãn lyá nhaâ nûúác hònh quaãn lyá PTÀT phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt cuãa caác cú quan Trung ûúng vaâ àõa phûúng trong Nam laâ yïu cêìu cêëp thiïët àùåt ra. PTÀT hiïån nay, trong àoá coá nhêån xeát möåt söë dûå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. aán thñ àiïím vïì mö hònh chñnh quyïìn àö thõ àaä vaâ Viïåt Nam. àang àûúåc triïín khai taåi caác àö thõ lúán nhû Haâ Phaát biïíu kïët luêån cuöåc hoåp, Phoá Chuã tõch Nöåi, Àaâ Nùéng vaâ TP Höì Chñ Minh cuäng nhû caác Höåi àöìng nghiïåm thu,TS.Trêìn Quöëc Thaái töíng dûå aán àang àûúåc àïì xuêët múái. Vúái nhûäng nhêån húåp yá kiïën cuãa caác thaânh viïn Höåi àöìng, thöëng àõnh vaâ lêåp luêån vïì cú súã lyá luêån, cú súã phaáp lyá nhêët àaánh giaá cao kïët quaã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi vaâ cú súã thûåc tiïîn vïì cöng taác quaãn lyá PTÀTdûåa vúái nöåi dung phong phuá, chuyïn sêu, thïí hiïån trïn nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa Viïåt Nam vaâ àûúåc tñnh thûåc tiïîn ûáng duång trong cöng taác quaãn cuãa möåt söë nûúác trïn thïë giúái cuäng nhû àïì cêåp lyá PTÀT. àïën böëi caãnh vaâ àõnh hûúáng phaát triïín àö thõ Viïåt Àïì taâi àaä àûúåc Höåi àöìng nghiïåm thu, àaåt loaåi Nam àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050, àïì Xuêët sùæc. taâi àaä àïì xuêët mö hònh chñnh quyïìn àö thõ gùæn kïët vúái mö hònh quaãn lyá PTÀT phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Ninh Hoaâng Haånh Nghiïåm thu Àïì taâi KHCN “Nghiïn cûáu giaãi phaáp quy hoaåch, thiïët kïë khöng gian trûä nûúác vaâ thaãm xanh cho caác àö thõ nhùçm thñch ûáng vúái ngêåp luåt àö thõ trong àiïìu kiïån biïën àöíi khñ hêåu” Ngaây 20/5/2020, taåi Haâ Nöåi, Höåi àöìng KHCN àöång kinh tïë xaä höåi vaâ möi trûúâng. Do àoá, Böå Xêy dûång töí chûác cuöåc hoåp nghiïåm thu Àïì nghiïn cûáu giaãi phaáp quy hoaåch, thiïët kïë khöng taâi “Nghiïn cûáu giaãi phaáp quy hoaåch, thiïët kïë gian trûä nûúác vaâ thaãm xanh cho caác àö thõ khöng gian trûä nûúác vaâ thaãm xanh cho caác àö nhùçm thñch ûáng vúái ngêåp luåt àö thõ trong àiïìu thõ nhùçm thñch ûáng vúái ngêåp luåt àö thõ trong àiïìu kiïån biïën àöíi khñ hêåu laâ àùåc biïåt cêìn thiïët. kiïån biïën àöíi khñ hêåu” do Viïån Quy hoaåch àö thõ Muåc tiïu cuãa àïì taâi nhùçm nêng cao nùng lûåc vaâ nöng thön quöëc gia (VIUP) chuã trò thûåc hiïån. vïì quy hoaåch àö thõ ûáng phoá vúái ngêåp luåt àö thõ Phoá Cuåc trûúãng Cuåc Haå têìng kyä thuêåt Trêìn Anh trong àiïìu kiïån biïën àöíi khñ hêåu; goáp phêìn thûåc Tuêën - Chuã tõch Höåi àöìng, chuã trò cuöåc hoåp. hiïån Chiïën lûúåc Quöëc gia vïì biïën àöíi khñ hêåu vaâ Baão vïå àïì taâi trûúác Höåi àöìng, ThS. Nguyïîn Kïë hoaåch Haânh àöång ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ Viïåt Duäng - Phoá Chuã nhiïåm àïì taâi cho biïët, hêåu cuãa ngaânh Xêy dûång (giai àoaån 2016 - trong nhûäng nùm qua, biïën àöíi khñ hêåu coá taác 2020); hûúáng dêîn vaâ höî trúå cú quan quaãn lyá àöång ngaây caâng roä neát àöëi vúái Viïåt Nam. Trong nhaâ nûúác ra quyïët àõnh, lêåp quy hoaåch, thiïët kïë khi àoá, theo nghiïn cûáu cuãa caác chuyïn gia thoaát nûúác vaâ àö thõ vúái caác giaãi phaáp dûåa trïn quöëc tïë, Viïåt Nam nùçm trong 10 quöëc gia chõu khöng gian trûä nûúác vaâ thaãm xanh. aãnh hûúãng nùång nïì nhêët cuãa biïën àöíi khñ hêåu Àïí thûåc hiïån àïì taâi, nhoám nghiïn cûáu àaä tiïën toaân cêìu, nûúác biïín dêng. Thúâi tiïët diïîn biïën haânh tham khaão taâi liïåu, töíng húåp kinh nghiïåm bêët thûúâng, baäo, aáp thêëp nhiïåt àúái diïîn ra nhiïìu quöëc tïë vïì aáp duång khöng gian trûä nûúác vaâ thaãm vaâ coá quyä àaåo phûác taåp, khoá dûå baáo hún trûúác. xanh; àaánh giaá töíng quan tònh hònh ngêåp luåt vaâ Coá thïí noái, biïën àöíi khñ hêåu gêy ra nhûäng khöng gian höî trúå thoaát nûúác taåi caác àö thõ Viïåt hiïån tûúång thúâi tiïët cûåc àoan, nguy hiïím, khoá Nam; àïì xuêët aáp duång caác giaãi phaáp quy hoaåch, dûå baáo, trong àoá coá tònh traång ngêåp luåt taåi caác thiïët kïë khöng gian trûä nûúác vaâ thaãm xanh cho àö thõ, taác àöång xêëu àïën nhiïìu lônh vûåc hoaåt caác dö thõ; biïn soaån Hûúáng dêîn quy hoaåch, 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2