Thông tư 01/2001/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
4
download

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2001/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/TT-TCHQ Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 01/2001/TT-TCHQ NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2001 HƯ NG D N TH T C H I QUAN IV I DÙNG, HÀNH LÝ XU T NH P KH U, PHƯƠNG TI N I L I C A CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI QUY NNH T I QUY T NNH S 211/1998/Q -TTG NGÀY 31/10/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Ngh nh s 17/CP ngày 06/02/1995 và Ngh nh s 79/1998/N -CP ngày 29/9/1998 c a Chính ph ban hành tiêu chu n hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh t i các c a kh u Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Căn c Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam (dư i ây g i t t là Quy t nh s 211/1998/Q -TTG). T ng c c H i quan hư ng d n th t c h i quan i v i vi c t m nh p - tái xu t phương ti n, hành lý, dùng cá nhân c a chuyên gia ODA và ngư i thân như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. Thông tư này áp d ng i v i nh ng chuyên gia nư c ngoài vào Vi t Nam th c hi n các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c ODA. Chuyên gia nư c ngoài (dư i ây g i t t là chuyên gia) là nh ng ngư i ư c quy nh t i Kho n 6, i u 5 Quy ch chuyên gia nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 211/1998/Q -TTg (dư i ây g i t t là Quy ch ) và hư ng d n t i Thông tư s 02/2000/TT-BKH ngày 12/01/2000 c a B K ho ch và u tư. 2. Vi c mi n thu , truy thu thu iv i dùng, hành lý, phương ti n c a chuyên gia và ngư i thân ư c quy nh c th t i i u 7 Quy ch và hư ng d n t i Thông tư s 52/2000/TT-BTC ngày 05/6/2000 c a B Tài chính. 3. Hành lý cá nhân ư c mi n thu theo quy nh t i các Ngh nh s 17/CP ngày 06/2/1995 và Ngh nh s 79/1998/N -CP ngày 29/9/1998 c a Chính ph . Các mi n tr quy nh t i Kho n 1, i u 7 Quy ch là dành cho chuyên gia. Ngư i thân c a chuyên gia ch ư c cùng hư ng mi n tr theo chuyên gia, không ư c hư ng các ưu ãi ó v i tư cách c l p riêng c a mình. 4. Cơ quan H i quan ch c p gi y phép t m nh p khNu mi n thu i v i xe ô tô và xe g n máy c a chuyên gia, còn các lo i dùng, v t d ng, hành lý cá nhân c a chuyên
  2. gia và ngư i thân ư c nh p khNu mi n thu theo các Ph l c I và Ph l c II c a Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ( ình kèm Thông tư này) làm th t c h i quan ngay t i c a khNu, không c p gi y phép. II. TH T C H I QUAN I V I VI C T M NH P - TÁI XU T PHƯƠNG TI N I L I VÀ DÙNG CÁ NHÂN C A CHUYÊN GIA 1. Th t c h i quan t m nh p xe ô tô, xe g n máy: a/ i u ki n ư c t m nh p khNu xe ô tô, xe g n máy (không áp d ng i v i ngư i thân c a chuyên gia): - Chuyên gia ư c phép lưu trú t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên. Chuyên gia ư c nh p khNu xe thay th trong trư ng h p xe b tai n n quy nh t i i m d, Kho n 1 i u 7 Quy ch ho c chuyên gia làm vi c Vi t Nam t 03 năm tr lên theo quy nh t i i m , Kho n 1, i u 7 Quy ch n u th i gian làm vi c Vi t Nam còn t 06 tháng tr lên. Trư c khi t m nh p xe thay th , ph i tái xu t ho c chuy n như ng chi c xe ã ư c t m nh p theo quy nh t i i m 2 và i m 3 dư i ây. - Xe ôtô m i, dư i 12 ch ng i, tay lái thu n (bên trái xe), xe g n máy m i, có dung tích xi lanh dư i 175 cm3. Vi c t m nh p xe ã qua s d ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. b/ H sơ: - Chuyên gia có ơn g i C c H i quan t nh, thành ph nơi có chương trình d án ODA ho c C c H i quan t nh, thành ph thu n ti n v i n i dung như sau: + Tên chuyên gia, s h chi u, qu c t ch. + Tên chương trình, d án t i Vi t Nam, th i gian công tác t i Vi t Nam. + Nhãn hi u và các thông s k thu t c a xe. + C a khNu nh p. + Xu t trình các ch ng t nh p khNu liên quan n xe. - Văn b n xác nh n c a B K ho ch và u tư. - Trư ng h p t m nh p xe thay th theo quy nh t i i m d, kho n 1, i u 7 Quy ch thì chuyên gia ph i n p thêm văn b n xác nh n xe b tai n n c a các cơ quan Công an, B o hi m, ăng ki m Vi t Nam. - Trư ng h p nh p khNu xe thay th theo quy nh t i i m , Kho n 1, i u 7 Quy ch , chuyên gia ph i có ơn ngh và văn b n xác nh n c a B K ho ch và u tư. ơn ngh c n ghi rõ th i gian công tác Vi t Nam. Ngoài ra, chuyên gia còn ph i n p thêm các ch ng t v tái xu t ho c chuy n như ng xe ã t m nh p.
  3. c/ Th t c h i quan t m nh p xe ôtô, xe g n máy: - Th t c c p gi y phép: C c H i quan t nh, thành ph : Căn c h sơ trên c p gi y phép t m nh p xe mi n thu . Gi y phép t m nh p xe ôtô, xe g n máy c p cho chuyên gia ư c l p thành 03 b n (01 b n lưu t i C c H i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép, 02 b n giao ch hàng n p H i quan c a khNu nh p khNu (01 b n) và làm th t c ăng ký lưu hành xe t i cơ quan Công an (01 b n)). - T i c a khNu: Khi làm th t c t m nh p khNu xe, H i quan c a khNu hư ng d n ch hàng làm 03 t khai h i quan (01 b n lưu t i H i quan c a khNu, 01 b n ch xe làm th t c ăng ký xe t i cơ quan Công an, 01 b n ch xe gi l i n p cho H i quan c a khNu khi làm th t c tái xu t xe - b n này H i quan c a khNu ghi rõ "Dùng cho tái xu t"). - Trư ng h p t i t nh, thành ph không có t ch c H i quan thì chuyên gia có th n C c H i quan t nh, thành ph thu n ti n nh t ư c c p gi y phép. 2. Th t c tái xu t xe ô tô, xe g n máy: Khi tái xu t xe, chuyên gia không ph i xin gi y phép mà làm th t c tr c ti p t i c a khNu xu t. H sơ g m: - T khai h i quan t m nh p xe. - Gi y ch ng nh n xoá s ăng ký xe do cơ quan Công an c p ( i v i xe ôtô). Sau khi xe ã tái xu t xe, trong th i gian 10 ngày, H i quan c a khNu xu t có trách nhi m thông báo C c H i quan t nh, thành ph (nơi c p gi y phép t m nh p) thanh kho n gi y phép t m nh p. 3. Th t c chuy n như ng xe ôtô, xe g n máy: a/ Xe ôtô, xe g n máy c a chuyên gia ư c chuy n như ng trong trư ng h p: - Xe b hư h ng do t i n n quy nh t i i m d, Kho n 1, i u 7 Quy ch . - Trư ng h p chuyên gia ư c nh p khNu xe thay th quy nh t i i m d, Kho n 1, i u 7 Quy ch . - Chuyên gia h t th i h n làm vi c t i Vi t Nam. b/ Th t c kê khai, n p thu : chuyên gia ph i th c hi n y nghĩa v thu và nghĩa v tài chính theo quy nh trư c khi chuy n như ng. - Ch ư c chuy n như ng sau khi có gi y phép c a cơ quan H i quan. - Khi xin phép chuy n như ng chuyên gia ph i có ơn g i C c h i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép t m nh p ôtô, xe g n máy, nêu rõ lý do chuy n như ng. Không
  4. ch p nh n ơn xin chuy n như ng c a ngư i mua xe (tr trư ng h p quy nh t i i m 3.c dư i ây thì c ngư i bán, ngư i mua u ph i có ơn). c/ N u các chuyên gia cùng i tư ng c a Quy t nh s 211/1998/Q -TTg chuy n như ng xe cho nhau ho c cho các i tư ng ư c ưu ãi mi n tr theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam thì ư c mi n các lo i thu . Ngư i bán ph i làm th t c theo quy nh t i i m 3 này. Ngư i mua ph i làm th t c như nh p khNu xe t nư c ngoài (kê khai, xác nh n v thân ph n, tiêu chuNn). d/ Th t c chuy n như ng xe th c hi n theo úng quy trình chuy n như ng xe do T ng c c H i quan ban hành. 4. Th t c h i quan i v i hành lý cá nhân, gia d ng: a/ Chuyên gia và ngư i thân xu t c nh, nh p c nh qua các c a khNu Vi t Nam ư c mi n các lo i thu iv i dùng và tư trang cá nhân theo tiêu chuNn hành lý mi n thu quy nh t i Ph l c I c a Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ( ính kèm theo Thông tư này) và làm th t c h i quan t i c a khNu. Trư ng h p mang theo hàng hoá thu c danh m c hàng hoá qu n lý chuyên ngành thì ph i th c hi n theo quy nh i v i hàng hoá này c a Nhà nư c. b/ Chuyên gia lưu trú Vi t Nam t 183 ngày tr lên ư c nh p khNu mi n các lo i thu iv i gia d ng v i s lư ng và ch ng lo i quy nh t i Ph l c II c a Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ( ính kèm Thông tư này) và làm th t c h i quan t i c a khNu. ư c mi n thu i v i các v t d ng này, chuyên gia ph i có văn b n xác nh n c a B K ho ch và u tư. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 08/1998/TT-TCHQ ngày 16/11/1998; văn b n s 3597/TCHQ-KTTT ngày 03/8/2000 c a T ng c c H i quan. 2. Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng trư ng cao ng H i quan và các i tư ng liên quan ch u trách nhi m th c hi n các quy nh t i Thông tư này. ng Văn T o ( ã ký) PH L C I
  5. TIÊU CHU N HÀNH LÝ MI N THU C A KHÁCH XU T NH P C NH T I CÁC C A KH U VI T NAM (Ban hành kèm theo các Ngh nh s 17/CP ngày 06/2/1995 và 79/1998/N -CP ngày 29/9/1998 c a Chính ph ) S M t hàng S lư ng Ghi chú TT 1 Rư u, u ng có c n: 1,5 lít Tr em dư i 15 tu i không ư c hư ng tiêu - Rư u trên 22 2,0 lít chuNn này - Rư u dư i 22 3, 0 lít - u ng có c n, bia 2 Thu c lá: 400 i u Tr em dư i 15 tu i không ư c hư ng tiêu - Thu c lá i u 100 i u chuNn này. - Xì gà 500 gam - Thu c lá s i 3 Chè, cà phê: 5 kg Tr em dư i 15 tu i không ư c hư ng tiêu - Chè 5 kg chuNn này. - Cà phê 4 Qu n áo, dùng mang tính ch t hành lý ph c v cho chuy n i. 5 Các v t phNm khác ngoài tiêu chuNn hành lý ã ghi các hàng 1, 2, 3, 4 nêu trên (không ph i là hàng c m) khi xu t nh p c nh ư c mang theo v i t ng tr giá mi n thu không quá 300 USD, áp d ng i v i công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài. PH L C II DANH M C DÙNG VÀ TƯ TRANG CÁ NHÂN, DÙNG GIA D NG Ư C NH P KH U MI N THU ÁP D NG CHO CHUYÊN GIA Ư C PHÉP LƯU TRÚ VI T NAM T 183 NGÀY TR LÊN
  6. S Tên hàng, v t d ng S Ghi chú TT lư ng 1 - Rư u trên 22 1,5 lít Không ư c hư ng tiêu chuNn này. - Rư u dư i 22 2,0 lít - u ng có c n, bia 3,0 lít b Thu c lá: 400 i u Tr em dư i 15 tu i không ư c hư ng tiêu chuNn này. - Thu c lá i u 100 i u - Xì gà 500 gam - Thu c lá s i c Chè, cà phê: 5 kg Tr em dư i 15 tu i không ư c hư ng tiêu chuNn này. - Chè 5kg - Cà phê d Qu n áo, dùng mang tính ch t hành lý ph c v cho chuy n i. 2 Radio 01 3 Máy ghi âm 01 4 u máy quay ĩa CD 01 5 Máy cassette 01 6 Tivi 01 7 u Video 01 8 Máy tính cá nhân 01 9 Máy gi t 01 10 Lò nư ng i n 01 11 Lò vi sóng 01 12 i u hoà nhi t (không quá 01 18.000 BTU) 13 T l nh 01 14 Máy nh 01 15 Máy quay phim (camera) 01
  7. 16 Các v t d ng i n cá nhân M i lo i khác (máy c o râu, máy s y 01 cái tóc...)
Đồng bộ tài khoản