Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:78

0
96
lượt xem
9
download

Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t   cña Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 01/2004/TT­BKH§T  ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh sè 66/2003/n®­cp ngµy 12/6/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ §Êu thÇu C¨n   cø   §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè   66/2003/N§­CP   ngµy   12   th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè  66/CP) vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   Quy   chÕ   §Êu   thÇu   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  14/2000/N§­ CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè 88/CP vµ 14/CP), c¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh   phñ  vÒ  viÖc híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  66/CP (V¨n   b¶n sè 1336/CP­CN ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2003), Bé KÕ ho¹ch   vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh   sè 66/CP nh sau: PhÇn 1 N¨ng lùc ph¸p luËt cña nhµ thÇu, sù ®éc lËp  vÒ tµi chÝnh cña nhµ thÇu (Quy ®Þnh t¹i ®iÓm 10 kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP) I. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc  hµnh vi d©n sù cña nhµ thÇu  N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù  vµ  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù  ®èi víi nhµ  thÇu trong níc  ®îc c¨n cø theo quy  ®Þnh cña  Bé  LuËt D©n sù  níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam,  cßn  ®èi víi nhµ  thÇu níc ngoµi  ®îc c¨n cø theo ph¸p luËt  cña níc n¬i nhµ  thÇu mang quèc tÞch, cô  thÓ  ph¶i  ®¸p øng  ®îc c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. §èi víi nhµ thÇu lµ tæ chøc trong níc a.   Cã   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   hoÆc   giÊy  phÐp kinh doanh vµ thùc hiÖn ®óng theo ®¨ng ký kinh doanh   hoÆc giÊy phÐp kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; b. HoÆc cã  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp (®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh) do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp  vµ thùc hiÖn ®óng theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2. §èi víi nhµ thÇu lµ tæ chøc níc ngoµi
 2. 2 Cã   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   hîp   ph¸p   do   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn cña níc n¬i nhµ thÇu mang quèc tÞch cÊp. 3. §èi víi nhµ thÇu lµ c¸ nh©n a. Ngêi tõ ®ñ 18 tuæi trë lªn; b. Cã  hé  khÈu thêng tró  t¹i ViÖt Nam do c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp hoÆc hé chiÕu hîp ph¸p (®èi víi c¸ nh©n lµ  ngêi níc ngoµi); c.   Cã   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   hîp   ph¸p   hoÆc   chøng   chØ  chuyªn m«n phï  hîp do c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp vµ  thùc  hiÖn   ®óng  theo   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   hoÆc  chøng   chØ   chuyªn   m«n; d.   Kh«ng   ë   trong   t×nh   tr¹ng   ®ang   bÞ   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm h×nh sù hoÆc ®ang trong thêi gian chê chÊp hµnh c¸c   h×nh ph¹t cña tßa ¸n c¸c cÊp.  II. Sù ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña nhµ thÇu Nhµ  thÇu  ®îc coi lµ   ®éc lËp vÒ  tµi chÝnh nÕu  ®¸p øng  ®ñ c¸c yªu cÇu sau: 1. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp; 2. Kh«ng cã  cïng lîi  Ých kinh tÕ  víi c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n liªn quan: §¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ  thÇu kh«ng cã  th©n nh©n lµ  vî, chång, cha, mÑ, con hoÆc anh, chÞ, em ruét tham gia  bªn   mêi   thÇu,   tæ   chuyªn   gia,   t  vÊn   ®¸nh   gi¸   hå   s¬   dù  thÇu,   thÈm   ®Þnh   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   cña   gãi   thÇu   mµ   m×nh  tham dù. PhÇn 2 ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt theo tiªu chÝ “®¹t”,  “kh«ng ®¹t” ®èi víi mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p (Quy ®Þnh t¹i kho¶n 9 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP) I. Quy ®Þnh chung Quy tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi mua s¾m hµng  hãa vµ x©y l¾p ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 vµ  §iÒu 41 Quy chÕ  §Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  88/CP vµ   ®îc híng dÉn t¹i Ch¬ng II vµ  Ch¬ng III PhÇn thø  t  Th«ng   t  sè   04/2000/TT­BKH   ngµy   26/5/2000   cña   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t (sau ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t sè 04). 
 3. 3 ViÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt theo   tiªu chÝ  “®¹t”, “kh«ng  ®¹t” ph¶i nªu râ  trong hå  s¬  mêi  thÇu vµ ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp sau: 1. C¸c gãi thÇu quy m« nhá; 2. C¸c gãi thÇu cã  c¸c yªu cÇu vÒ   ®Æc tÝnh, th«ng sè  kü thuËt ®îc x¸c ®Þnh râ vµ chÝnh x¸c. II. X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt cÇn   c¨n cø theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 kho¶n 12 vµ   ®iÓm 2 kho¶n   15 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP bao gåm c¸c néi dung sau: 1. X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng qu¸t:  ViÖc x¸c  ®Þnh danh môc c¸c tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ tæng   qu¸t cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt cña gãi thÇu trªn c¬ së quy   ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 kho¶n 12 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP (®èi  víi   gãi   thÇu   mua   s¾m   hµng   hãa)   vµ   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2  kho¶n 15 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP (®èi víi gãi thÇu x©y  l¾p). §èi   víi   tiªu   chuÈn   ®¸nh   gi¸   tæng   qu¸t   chØ   sö   dông  tiªu chÝ “®¹t” hoÆc “kh«ng ®¹t”. 2. X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt:  §Ó  cã  c¨n cø  ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu theo tõng tiªu  chuÈn   ®¸nh   gi¸   tæng   qu¸t,   cÇn   x©y   dùng   tiªu   chuÈn   chi  tiÕt cho tõng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng qu¸t. §èi víi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt tïy theo ®Æc thï   cña gãi thÇu, ngoµi tiªu chÝ  “®¹t” hoÆc “kh«ng  ®¹t” quy  ®Þnh cho c¸c yªu cÇu c¬  b¶n cña hå  s¬  mêi thÇu th×   ®îc  phÐp ¸p dông thªm  tiªu  chÝ  “chÊp nhËn   ®îc”  cho  c¸c  yªu  cÇu kh«ng c¬ b¶n, song kh«ng ®îc vît qu¸ 30% tæng sè tiªu  chuÈn  ®¸nh gi¸ chi tiÕt cho mét tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ tæng  qu¸t. 3. Quy ®Þnh møc ®é ®¸p øng:  a. §èi víi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng qu¸t: ­ Mét tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ tæng qu¸t  ® îc coi lµ  “®¹t”  khi: * C¸c tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ chi tiÕt  ®Òu  ®îc  ®¸nh gi¸  lµ “®¹t” hoÆc; *   Tiªu   chuÈn   ®¸nh   gi¸   chi   tiÕt   cho   yªu   cÇu   c¬   b¶n  ph¶i  ®îc  ®¸nh gi¸ lµ  “®¹t”, cßn tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ chi  tiÕt ®èi víi c¸c yªu cÇu kh«ng c¬ b¶n cã thÓ ® îc ®¸nh gi¸  lµ “®¹t” hoÆc “chÊp nhËn ®îc” tïy theo tõng gãi thÇu.
 4. 4 ­   BÊt   kú   mét   yªu   cÇu   nµo   dï   lµ   yªu   cÇu   c¬   b¶n   hay  kh«ng c¬  b¶n thuéc tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ chi tiÕt  ® îc  ®¸nh  gi¸ lµ “kh«ng ®¹t” th× tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t¬ng  øng ®îc coi lµ “kh«ng ®¹t”. b.   §èi   víi   ®¸nh   gi¸   sù   ®¸p   øng   yªu   cÇu   vÒ   mÆt   kü  thuËt: ­ Mét hå  s¬  dù  thÇu  ®îc  ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ tæng qu¸t  ®Òu “®¹t” th×   ®îc coi lµ   ®¸p øng yªu  cÇu vÒ mÆt kü thuËt (®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi  thÇu). Khi cã  mét tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ tæng qu¸t  ® îc  ®¸nh  gi¸ lµ “kh«ng ®¹t” th× hå s¬ dù thÇu nµy ® îc coi lµ kh«ng  ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt. ­ Nh÷ng tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ chi tiÕt  ®îc quy  ®Þnh ¸p  dông tiªu chÝ  “chÊp nhËn  ®îc” ph¶i  ®îc lµm râ  khi th¬ng  th¶o hoµn thiÖn hîp  ®ång  ®Ó   ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi so víi  yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. III. Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t” ViÖc thùc hiÖn  ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ  “®¹t”, “kh«ng   ®¹t” ph¶i  c¨n  cø theo  c¸c  tiªu  chuÈn  ®¸nh  gi¸  quy   ®Þnh  trong hå  s¬  mêi thÇu vµ  kh«ng  ®îc bá  bít, bæ sung hoÆc  thay  ®æi bÊt kú  néi dung nµo thuéc tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸.  §ång thêi ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: 1. ChØ ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu ®∙ vît qua ®¸nh gi¸  s¬  bé  theo híng dÉn t¹i môc I Ch¬ng II (®èi víi gãi thÇu  mua s¾m hµng hãa) vµ  môc I Ch¬ng III (®èi víi gãi thÇu  x©y l¾p) PhÇn thø t Th«ng t sè 04. 2.   ViÖc   ®¸nh   gi¸   vÒ   tµi   chÝnh,   th¬ng   m¹i   chØ   thùc  hiÖn  ®èi víi danh s¸ch ng¾n lµ  c¸c nhµ  thÇu  ®∙  ®îc  ®¸nh  gi¸  ®¸p øng vÒ  mÆt kü  thuËt (theo tiªu chÝ  “®¹t”, “kh«ng  ®¹t”) vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc II Ch¬ng  II (®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa) vµ  kho¶n 2 môc II   Ch¬ng III (®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) PhÇn thø t  Th«ng t  sè 04. IV. VÝ dô minh häa VÝ  dô  minh häa vÒ  viÖc x©y dùng tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸  vµ  thùc hiÖn  ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu vÒ  mÆt kü  thuËt theo   tiªu chÝ  “®¹t”, “kh«ng  ®¹t”  ®îc tr×nh bµy t¹i Phô  lôc I  kÌm theo Th«ng t nµy.
 5. 5 PhÇn 3 tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu gãi thÇu EPC (Quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP) ViÖc lùa chän nhµ  thÇu thùc hiÖn gãi thÇu EPC cã  thÓ  ®îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ  thÇu phï hîp ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy chÕ §Êu thÇu ban   hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  88/CP nhng ph¶i  ®îc x¸c  ®Þnh  trong kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu do ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ®Ó cã c¬ së cho triÓn khai thùc hiÖn. §èi víi trêng hîp ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu réng r∙i   hoÆc  ®Êu thÇu h¹n chÕ   ®Ó  lùa chän nhµ  thÇu thùc hiÖn gãi  thÇu EPC, tr×nh tù  thùc hiÖn ph¶i tu©n thñ  quy  ®Þnh t¹i  §iÒu   20,   §iÒu   22   vµ   §iÒu   33   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   88/CP   vµ  kho¶n  5 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP,  theo ph¬ng  thøc   ®Êu  thÇu hai giai  ®o¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ   ®Þnh  sè 88/CP. Theo ®ã, tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu gãi thÇu EPC  thùc hiÖn nh sau: I. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu 1. S¬ tuyÓn ViÖc s¬ tuyÓn ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c gãi thÇu  EPC cã  gi¸ gãi thÇu tõ  300 tû   ®ång trë  lªn. Quy tr×nh s¬   tuyÓn  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 vµ  §iÒu 34  NghÞ   ®Þnh sè  88/CP vµ  Ch¬ng II PhÇn thø nhÊt Th«ng t  sè  04 víi mét sè lu ý sau: a. Hå s¬ mêi s¬ tuyÓn ph¶i ®îc chñ dù ¸n phª duyÖt.  b. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¬ tuyÓn ph¶i bao hµm trong hå   s¬   mêi   s¬   tuyÓn   vµ   ph¶i   ®¶m   b¶o   ®ång   thêi   c¸c   yªu   cÇu  sau: ­ Quy  ®Þnh møc  ®iÓm tèi thiÓu  ®¹t s¬  tuyÓn lµ  tõ  70%  tæng sè ®iÓm trë lªn; ­ Quy   ®Þnh  møc  ®iÓm  yªu cÇu  tèi thiÓu   ®èi  víi tõng  tiªu   chÝ:  kinh   nghiÖm,   n¨ng   lùc   kü   thuËt,  n¨ng   lùc   tµi   chÝnh tõ 50% sè ®iÓm cña tiªu chÝ ®ã trë lªn ®èi víi tõng   lÜnh vùc thiÕt kÕ  (E), cung cÊp thiÕt bÞ, vËt t  (P) vµ  x©y l¾p (C). c. Th«ng b¸o mêi s¬  tuyÓn ph¶i  ®îc  ®¨ng t¶i theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc I PhÇn 4 cña Th«ng t nµy víi c¸c néi  dung chÝnh sau: ­ Tªn vµ ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu;
 6. 6 ­ Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ gãi thÇu; ­ ChØ dÉn viÖc t×m hiÓu hå s¬ mêi s¬ tuyÓn; ­ ChØ dÉn vÒ  thêi gian vµ   ®Þa  ®iÓm nhËn hå  s¬  mêi s¬   tuyÓn. 2. Hå s¬ mêi thÇu 2.1. Hå  s¬  mêi thÇu  ®îc chuÈn bÞ  trªn c¬  së  c¸c c¨n  cø sau: a. QuyÕt  ®Þnh  ®Çu t  kÌm theo B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶  thi ®îc duyÖt (trong trêng hîp gãi thÇu EPC lµ toµn bé dù  ¸n); b. QuyÕt  ®Þnh  ®Çu t  kÌm theo B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶  thi vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n ®îc duyÖt (trong trêng  hîp gãi thÇu EPC lµ mét phÇn cña dù ¸n); c. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt. 2.2. Hå  s¬  mêi thÇu cho hai giai  ®o¹n 1 vµ  2 bao gåm   c¸c néi dung chñ yÕu sau: a. Th mêi thÇu; b. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu: b.1. ChØ dÉn chung; b.2. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu; b.3. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu  ®îc  thùc hiÖn trªn c¬  së  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5, kho¶n 12 vµ  kho¶n  15 §iÒu  1 NghÞ   ®Þnh  sè  66/CP,  tham kh¶o  c¸c  híng  dÉn t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm b vµ   ®iÓm c kho¶n 3 môc I Ch¬ng II  PhÇn thø ba Th«ng t sè  04, cô  thÓ  bao gåm nh÷ng néi dung   sau: b.3.1. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc   cña nhµ thÇu (®èi víi c¸c gãi thÇu kh«ng cã s¬ tuyÓn): Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 kho¶n 12 vµ ®iÓm 1  kho¶n 15 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP. b.3.2. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt: Tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ vÒ  mÆt kü  thuËt  ®èi víi gãi thÇu  EPC ph¶i tu©n thñ  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh  sè 66/CP, cô thÓ nh sau: ­ Tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ ph¶i bao gåm  ®Çy  ®ñ  c¶ 3 néi  dung thiÕt kÕ  (E), cung cÊp thiÕt bÞ, vËt t  (P) vµ  x©y  l¾p   (C),   trong   ®ã   ph¶i   quy   ®Þnh   møc   ®iÓm   yªu   cÇu   tèi  thiÓu vÒ mÆt kü thuËt ®èi víi tõng néi dung.
 7. 7 ­  Nhµ  thÇu  ®îc coi lµ   ®¹t yªu cÇu vÒ  mÆt kü  thuËt lµ   nhµ  thÇu cã  sè   ®iÓm  ®îc  ®¸nh gi¸ kh«ng thÊp h¬n 90% tæng  sè ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt. C¨n cø nguyªn t¾c nªu trªn, viÖc x©y dùng tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ vÒ  mÆt kü  thuËt  ®èi víi gãi thÇu EPC  ®îc thùc  hiÖn theo mét trong hai c¸ch sau: C¸ch 1:  Quy  ®Þnh møc  ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu vÒ  mÆt kü  thuËt  ®èi víi tõng néi dung (E, P vµ  C) lµ  90% tæng sè   ®iÓm vÒ   mÆt kü  thuËt. C¸ch nµy  ®îc ¸p dông khi tõng néi dung (E,  P vµ  C) cña gãi thÇu EPC  ®Òu cã  yªu cÇu cao vÒ  mÆt kü   thuËt. C¸ch 2: Quy  ®Þnh møc  ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu vÒ  mÆt kü  thuËt  ®èi víi tõng néi dung (E, P vµ C) kh«ng nhÊt thiÕt ®Òu lµ   90% tæng sè   ®iÓm vÒ  mÆt kü  thuËt, nhng ph¶i  ®¶m b¶o theo  c¸c quy ®Þnh vÒ møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu nh  ®èi víi c¸c  gãi thÇu thuÇn tóy lµ thiÕt kÕ (E), thuÇn tóy lµ cung cÊp  thiÕt bÞ, vËt t (P) vµ thuÇn tóy lµ x©y l¾p (C). Theo ®ã,   trong trêng hîp b×nh thêng møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu cho  mét   néi   dung   (E   hoÆc   P   hoÆc   C)   kh«ng   ®îc   quy   ®Þnh   díi  70%, cßn trong trêng hîp cã  yªu cÇu cao vÒ  mÆt kü  thuËt  th×  ph¶i quy  ®Þnh møc  ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu lµ  90% tæng  sè ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt. §ång   thêi   quy   ®Þnh   tiªu   chuÈn   ®¸nh   gi¸   vÒ   mÆt   kü   thuËt tæng hîp cho c¶ 3 néi dung E, P vµ  C. HÖ  sè  t¬ng  quan gi÷a c¸c néi dung E, P vµ  C (vÝ  dô  E chiÕm tû  träng   30%, P chiÕm tû träng 50% vµ C chiÕm tû träng 20% tæng sè   ®iÓm kü thuËt tæng hîp) ®îc x¸c ®Þnh tïy theo ®Æc thï cña  gãi thÇu cô  thÓ  nhng ph¶i quy  ®Þnh møc yªu cÇu tèi thiÓu  ®èi víi ®iÓm kü thuËt tæng hîp lµ 90%. C¸ch nµy ¸p dông khi  ®èi víi tõng néi dung E, P vµ  C   kh«ng ph¶i ®Òu cã yªu cÇu cao vÒ kü thuËt. Néi   dung   tiªu   chuÈn   ®¸nh   gi¸   chi   tiÕt   ®èi   víi   tõng  néi dung E, P vµ  C cÇn c¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh t¬ng øng  trong NghÞ ®Þnh sè 88/CP vµ Th«ng t sè 04. b.3.3. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ tµi chÝnh, th¬ng m¹i:  Sö  dông ph¬ng ph¸p gi¸  ®¸nh gi¸  ®èi víi c¸c hå  s¬  dù  thÇu  ®¹t yªu cÇu vÒ  mÆt kü  thuËt  ®Ó  so s¸nh xÕp h¹ng nhµ   thÇu. Trêng hîp quy  ®Þnh tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ theo c¸ch 1  th×  nhµ  thÇu  ®¸p øng yªu cÇu vÒ  mÆt kü  thuËt  ®èi víi gãi   thÇu EPC lµ  nhµ  thÇu cã  hå  s¬  dù  thÇu  ®îc  ®¸nh gi¸ theo  tõng néi dung E, P vµ C ®¹t tõ 90% tæng sè ®iÓm vÒ mÆt kü  thuËt trë lªn ®èi víi tõng néi dung. Tr êng hîp tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ theo c¸ch 2 th×  nhµ  thÇu  ®¸p øng yªu cÇu vÒ  mÆt  
 8. 8 kü   thuËt   ®èi   víi   gãi   thÇu  EPC  lµ   nhµ   thÇu  cã   hå   s¬   dù  thÇu ®¹t tõ 90% tæng sè ®iÓm kü thuËt tæng hîp trë lªn. ViÖc  x©y  dùng tiªu  chuÈn   ®a vÒ  mét  mÆt b»ng   ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸  ®¸nh gi¸ c¨n cø theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3 kho¶n  12 (®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa) vµ ®iÓm 3 kho¶n 15   (®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP. c. Ph¹m vi cung cÊp, yªu cÇu kü thuËt: ­ §iÒu kho¶n tham chiÕu  ®èi víi t  vÊn thiÕt kÕ, qu¶n  lý, vËn hµnh, chuyÓn giao; ­ C¸c yªu cÇu vÒ  c«ng suÊt, hiÖu suÊt, c«ng nghÖ  vµ  yªu cÇu lµm râ nguån gèc hµng hãa vµ c«ng nghÖ; ­ C¸c yªu cÇu vÒ  chÊt lîng, tiÕn  ®é  c«ng tr×nh, b¶o  hµnh, b¶o tr×; ­ C¸c yªu cÇu vÒ m«i trêng; ­ C¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã). d. Dù th¶o hîp ®ång: C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu  1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP, néi dung dù  th¶o hîp  ®ång EPC thùc  hiÖn theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. ®. C¸c biÓu mÉu: ­ MÉu ®¬n dù thÇu; ­ MÉu biÓu gi¸ dù thÇu; ­ MÉu b¶o l∙nh dù thÇu; ­ MÉu b¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång; ­ MÉu b¶o l∙nh t¹m øng; ­ MÉu kª khai liªn danh, thÇu phô; ­ MÉu b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh; ­ MÉu ñy quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt; ­ C¸c biÓu mÉu kh¸c (nÕu cã). 3. Mêi thÇu Mêi thÇu thùc hiÖn th«ng qua th«ng b¸o mêi thÇu  ®èi   víi   gãi   thÇu   thùc   hiÖn   ®Êu   thÇu   réng   r∙i   kh«ng   qua   s¬  tuyÓn hoÆc göi th mêi thÇu tíi c¸c nhµ  thÇu tham gia  ®Êu  thÇu h¹n chÕ, göi th mêi thÇu tíi c¸c nhµ thÇu ®∙ ®¹t b íc  s¬  tuyÓn (trong trêng hîp cã  thùc hiÖn s¬  tuyÓn). Th«ng  b¸o mêi thÇu thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 môc I  PhÇn 4 cña Th«ng t  nµy. ViÖc göi th  mêi thÇu ph¶i thùc  hiÖn tèi thiÓu 7 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. II. Tæ chøc ®Êu thÇu, xÐt thÇu
 9. 9 1. Giai ®o¹n 1: a. Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu Bªn mêi thÇu ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n 1 díi  h×nh   thøc   b¸n   hoÆc   cung   cÊp   miÔn   phÝ   cho   c¸c   nhµ   thÇu  tham dù ®Êu thÇu hoÆc c¸c nhµ thÇu ®∙ qua s¬ tuyÓn. b. Lµm râ hå s¬ mêi thÇu Sau khi ®∙ ph¸t hµnh, bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm lµm   râ  néi dung cña hå  s¬  mêi thÇu giai  ®o¹n 1 theo  ®Ò  nghÞ  cña c¸c nhµ thÇu hoÆc th«ng qua héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu do  bªn mêi thÇu thùc hiÖn. ViÖc lµm râ  hå  s¬  mêi thÇu giai  ®o¹n 1 cã  thÓ   ®îc tiÕn hµnh qua trao  ®æi trùc tiÕp hoÆc  gi¸n tiÕp nhng ph¶i ghi l¹i thµnh v¨n b¶n vµ ph¶i ®îc göi  tíi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu. c. ChuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu giai ®o¹n 1 Sau khi nhËn  ®îc hå  s¬  mêi thÇu giai  ®o¹n 1, c¸c nhµ  thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu (ch a cã gi¸ dù thÇu) theo yªu  cÇu cña hå  s¬  mêi thÇu giai  ®o¹n 1 vµ  nép hå  s¬  dù  thÇu  theo  ®óng néi dung, h×nh thøc, thêi gian quy  ®Þnh trong   hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n 1.  d. NhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu giai ®o¹n 1 Bªn   mêi   thÇu   tiÕp   nhËn   c¸c   hå   s¬   dù   thÇu   nép   theo  ®óng quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n 1 vµ qu¶n lý   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o mËt. ®. Më thÇu Ngay sau thêi  ®iÓm  ®ãng thÇu, bªn mêi thÇu ph¶i tiÕn  hµnh tæ chøc më  thÇu c«ng khai theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 9  §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP vµ  môc VI Ch¬ng III PhÇn thø  nhÊt Th«ng t sè 04. e. Trao ®æi vÒ hå s¬ dù thÇu giai ®o¹n 1 C¨n cø c¸c yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n  1, bªn mêi thÇu tiÕn hµnh trao  ®æi víi c¸c nhµ  thÇu nh»m  thèng nhÊt vÒ  yªu cÇu vµ  tiªu chuÈn kü  thuËt  ®Ó  bªn mêi  thÇu chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n 2. 2. Giai ®o¹n 2: 2.1. C¸c bíc tõ  ph¸t hµnh hå  s¬  mêi thÇu  ®Õn më  thÇu  trong giai  ®o¹n 2  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh tõ  bíc a)  ®Õn bíc  ®) cña giai  ®o¹n 1. Trong  ®ã  hå  s¬  mêi thÇu giai   ®o¹n 2 cÇn ®îc chuÈn x¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt, yªu cÇu   vÒ mÆt tµi chÝnh, th¬ng m¹i ®Ó c¸c nhµ thÇu tham gia giai  ®o¹n 1 chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc.  2.2.  §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu giai ®o¹n 2 C¨n cø tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ quy  ®Þnh trong hå  s¬  mêi  thÇu giai  ®o¹n 2, bªn mêi thÇu tiÕn hµnh  ®¸nh gi¸ hå  s¬ 
 10. 10 dù   thÇu   theo   tr×nh   tù   vµ   nguyªn   t¾c   sau:   chØ   xem   xÐt,  ®¸nh   gi¸   hå   s¬   dù  thÇu   ë   bíc   tiÕp   theo   sau   khi   ®∙   ®îc  ®¸nh gi¸ lµ   ®¹t yªu cÇu  ë  bíc tríc. Tr×nh tù   ®¸nh gi¸ hå  s¬ dù thÇu nh sau: a. §¸nh gi¸ s¬ bé:  KiÓm   tra   tÝnh   hîp   lÖ   vÒ   hµnh   chÝnh   ph¸p   lý,   kinh   nghiÖm vµ  n¨ng lùc cña nhµ  thÇu, sù   ®¸p øng vÒ  c¸c  ®iÒu  kiÖn tiªn quyÕt nªu trong hå  s¬  mêi thÇu. Néi dung  ®¸nh  gi¸ s¬  bé  thùc hiÖn t¬ng tù  nh  quy  ®Þnh t¹i môc I Ch¬ng  II PhÇn thø t cña Th«ng t sè 04.  b. §¸nh gi¸ chi tiÕt:   c 1: §¸nh gi¸ vÒ  mÆt kü  thuËt  ®Ó  chän nhµ  thÇu  ®¸p  Bí   øng c¬  b¶n yªu cÇu cña hå  s¬  mêi thÇu. ViÖc  ®¸nh gi¸ vÒ  mÆt   kü   thuËt   thùc  hiÖn   theo   hÖ   thèng   thang   ®iÓm.   Trong   qu¸   tr×nh   ®¸nh   gi¸,   bªn   mêi   thÇu   cã   quyÒn   yªu   cÇu   nhµ  thÇu gi¶i thÝch vÒ  nh÷ng néi dung cßn cha râ, cha hîp lý  trong hå s¬ dù thÇu nh sè lîng, ®¬n gi¸ vµ nh÷ng néi dung  kh¸c nhng ph¶i lËp thµnh v¨n b¶n cã  ch÷  ký  x¸c nhËn cña  hai bªn. Danh s¸ch ng¾n c¸c nhµ  thÇu  ®¸p øng yªu cÇu vÒ  mÆt kü  thuËt ph¶i  ®îc chñ  dù  ¸n xem xÐt phª duyÖt b»ng  v¨n b¶n chÝnh thøc.   c 2: §¸nh gi¸ vÒ  tµi chÝnh, th¬ng m¹i  ®Ó  x¸c  ®Þnh  Bí   gi¸  ®¸nh gi¸. ViÖc  ®¸nh gi¸ vÒ  tµi chÝnh, th¬ng m¹i thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc II Ch¬ng II vµ kho¶n 2  môc II Ch¬ng III PhÇn thø t cña Th«ng t sè  04 víi mét sè  lu ý nh sau: ­ Khi  ®¸nh gi¸ cÇn ph©n tÝch c¸c  ®¬n gi¸ dù  thÇu chi  tiÕt cña tõng phÇn c«ng viÖc: thiÕt kÕ, thiÕt bÞ, vËt t  vµ x©y l¾p ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh hîp lý cña gi¸ dù thÇu.  ­ C¸c  ®¬n gi¸ (hoÆc chi phÝ) bÊt hîp lý  t¹o nªn gi¸  dù  thÇu qu¸ thÊp so víi gi¸ gãi thÇu  ®îc duyÖt ph¶i  ®îc  nhµ thÇu gi¶i thÝch râ vµ cã c¨n cø x¸c ®¸ng.  ­ Tiªu chuÈn  ®a vÒ  mét mÆt b»ng  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸  ®¸nh  gi¸ cÇn bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: + Thêi gian sö dông; + C«ng suÊt thiÕt kÕ; + Tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm; + ChÊt lîng thiÕt bÞ, vËt t sö  dông  ®Ó  thi c«ng, l¾p  ®Æt; + Chi phÝ vËn hµnh, duy tu, b¶o dìng; + Nguån gèc thiÕt bÞ, vËt t; + C¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh th¬ng m¹i; + C¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång;
 11. 11 + Mét sè néi dung kh¸c. ViÖc lùa chän sè  lîng néi dung  ®Ó   ®a vÒ  mét mÆt b»ng  lµ tïy thuéc vµo tõng gãi thÇu. III. Tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh, phª duyÖt, c«ng bè kÕt qu¶  ®Êu thÇu, th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång ViÖc tr×nh duyÖt, thÈm  ®Þnh, phª duyÖt, c«ng bè  kÕt  qu¶   ®Êu   thÇu,  th¬ng   th¶o   hoµn  thiÖn   hîp   ®ång   thùc  hiÖn   theo c¸c quy ®Þnh t¹i PhÇn thø n¨m cña Th«ng t sè 04.  Nhµ thÇu tróng thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng hîp   ®ång   ®∙   ký   bao   gåm   c¶  viÖc   sö  dông   thÇu   phô   nh  ®∙  nªu  trong hå  s¬  dù  thÇu. Trêng hîp v×  lý  do kh¸ch quan ph¶i  thay  ®æi thÇu phô  th×  ph¶i  ®îc sù  chÊp thuËn cña chñ  dù  ¸n. PhÇn 4 Tê Th«ng tin vÒ ®Êu thÇu vµ Trang web vÒ ®Êu thÇu (Quy ®Þnh t¹i kho¶n 18 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP) PhÇn nµy híng dÉn thùc hiÖn  viÖc  ®¨ng t¶i th«ng tin  vÒ ®Êu thÇu trªn Tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu vµ trang Web vÒ   ®Êu thÇu cña Nhµ  níc. Ngoµi ph¹m vi vµ   ®èi tîng quy  ®Þnh  ë  PhÇn nµy, c¸c Bé  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng tïy theo  ®iÒu kiÖn  cô thÓ,  quyÕt ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng t¶i vµ néi dung ®¨ng t¶i   ®èi   víi   Tê     th«ng  tin  vÒ   ®Êu   thÇu  vµ   trang   Web   vÒ   ®Êu  thÇu cña Bé ngµnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh. I. Néi dung th«ng tin  ®îc ®¨ng t¶i:   Néi dung  ®¨ng t¶i nªu t¹i môc nµy ¸p dông cho c¸c dù  ¸n quan träng quèc gia, c¸c dù  ¸n thuéc nhãm A vµ  B theo   Quy chÕ  Qu¶n lý  §Çu t  vµ  X©y dùng, c¸c dù  ¸n liªn doanh  vµ  hîp  ®ång hîp t¸c kinh doanh (theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b  kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  88/CP) do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu   t cÊp giÊy phÐp ®Çu t, bao gåm: 1. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu: ViÖc ®¨ng ký th«ng b¸o kÕ ho¹ch   ®Êu thÇu  ®îc thùc hiÖn theo MÉu 1 Phô  lôc II cña Th«ng t   nµy. 2.   Mêi   s¬   tuyÓn   vµ   KÕt   qu¶   s¬   tuyÓn:   ViÖc   ®¨ng   ký  th«ng b¸o mêi s¬  tuyÓn vµ  kÕt qu¶ s¬  tuyÓn  ®îc thùc hiÖn 
 12. 12 theo MÉu 2 Phô  lôc II vµ  MÉu 4 Phô  lôc II cña  Th«ng  t   nµy.  ViÖc  ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi s¬  tuyÓn  ®îc ¸p dông cho  c¸c gãi thÇu cã  s¬  tuyÓn thuéc c¸c dù  ¸n nªu t¹i môc I  PhÇn nµy. 3. Mêi thÇu: ViÖc ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu ® îc thùc  hiÖn theo MÉu 3  Phô lôc II cña Th«ng t nµy; 4. Danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ: ViÖc   ®¨ng ký  th«ng  b¸o  danh  s¸ch nhµ  thÇu tham  gia   ®Êu  thÇu  h¹n chÕ   ®îc thùc hiÖn theo MÉu 4 Phô  lôc II cña Th«ng t nµy; 5. Danh s¸ch ng¾n nhµ  thÇu tham gia  ®Êu thÇu t  vÊn:  ViÖc  ®¨ng ký  th«ng b¸o danh s¸ch ng¾n nhµ  thÇu tham gia  ®Êu thÇu t  vÊn  ®îc thùc hiÖn theo theo MÉu 4 Phô  lôc II  cña Th«ng t nµy. 6.  KÕt qu¶  lùa chän  nhµ  thÇu:  Th«ng  tin  vÒ  kÕt  qu¶  lùa chän nhµ  thÇu bao gåm: kÕt qu¶  ®Êu thÇu, kÕt qu¶ chØ  ®Þnh thÇu,  mua s¾m trùc tiÕp vµ  tù  thùc hiÖn:   ®îc thùc  hiÖn theo MÉu 5 Phô lôc II cña Th«ng t nµy.   Riªng  ®èi víi c¸c th«ng tin thuéc c¸c kho¶n 3, 4, 5  vµ   6 môc I PhÇn nµy, bíc  ®Çu chØ thùc hiÖn  ®¨ng t¶i  ®èi  víi nh÷ng gãi thÇu t  vÊn cã  gi¸ gãi thÇu tõ    5 tû   ®ång  trë lªn vµ ®èi víi nh÷ng gãi thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y   l¾p cã  gi¸ gãi thÇu tõ    20 tû   ®ång trë  lªn thuéc c¸c dù  ¸n nªu t¹i  kho¶n 1 môc I PhÇn nµy. 7. Th«ng tin vÒ c¸ nh©n, tæ chøc thuéc chñ dù ¸n, bªn  mêi thÇu, nhµ thÇu, c¬ quan qu¶n lý hoÆc ®èi tîng kh¸c vi  ph¹m Quy chÕ §Êu thÇu; th«ng tin vÒ  nhµ thÇu bÞ cÊm tham   dù  thÇu vµ  th«ng tin vÒ  xö  lý  vi ph¹m Quy chÕ    §Êu thÇu  (kh«ng ph©n biÖt dù ¸n): ®îc thùc hiÖn theo MÉu 6 Phô lôc  II  cña Th«ng t nµy.  8.   V¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   vÒ   ®Êu   thÇu   ®ang   cã  hiÖu lùc thi hµnh, míi ®îc ban hµnh hoÆc ®ang ®îc dù th¶o  bao gåm: a.  V¨n b¶n  quy ph¹m  ph¸p  luËt vÒ   ®Êu thÇu  cña Quèc  héi, Uû  ban Thêng vô  Quèc héi, ChÝnh phñ, Thñ  t íng ChÝnh  phñ; b. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ   ®Êu thÇu cña c¸c Bé  ngµnh, ®Þa ph¬ng. 9.  B¸o c¸o  tæng kÕt  c«ng  t¸c  ®Êu  thÇu trªn  ph¹m  vi  toµn quèc cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t:  ®îc thùc hiÖn theo  MÉu 7 vµ  8  Phô lôc II cña Th«ng t nµy. 10.   B¸o   c¸o   tæng   kÕt   c«ng   t¸c   ®Êu   thÇu   cña   c¸c   Bé  ngµnh vµ ®Þa ph¬ng: ®îc thùc hiÖn theo MÉu 7 vµ 8 Phô lôc   II cña Th«ng t nµy.
 13. 13 11. Ho¹t  ®éng  ®Êu thÇu cña c¬  së    bao gåm ho¹t  ®éng  ®Êu thÇu cña c¸c Bé  ngµnh,   ®Þa ph¬ng víi c¸c th«ng  tin  chÝnh sau: a. Th«ng tin vÒ phæ biÕn, tËp huÊn båi dìng nghiÖp vô  vÒ ®Êu thÇu;  b. Th«ng tin vÒ c¸c t×nh huèng trong ®Êu thÇu vµ c¸ch   xö  lý, trao  ®æi kinh nghiÖm vÒ   ®Êu thÇu, hái  ®¸p vÒ   ®Êu  thÇu; c. C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c. 12. HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu bao gåm:  danh s¸ch nhµ  thÇu vµ  c¸c th«ng tin chñ  yÕu cña c¸c nhµ  thÇu ®∙ ®¨ng ký, thay ®æi vµ bæ sung vµo HÖ thèng d÷ liÖu   th«ng tin vÒ nhµ thÇu. 13. C¸c néi dung  cã liªn quan kh¸c. II. Kú h¹n ®¨ng t¶i th«ng tin vÒ ®Êu thÇu 1.  Tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu a. C¸c néi dung ®¨ng t¶i 3 kú liªn tôc:  ­ Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn; ­ Th«ng b¸o mêi thÇu. b. C¸c néi dung ®¨ng t¶i 2 kú liªn tôc:  ­   Danh   s¸ch   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   Quy   chÕ   §Êu  thÇu; ­ Danh s¸ch nhµ thÇu bÞ cÊm tham dù thÇu; ­ Th«ng tin vÒ xö lý vi ph¹m Quy chÕ  §Êu thÇu. c. C¸c néi dung ®¨ng t¶i trong 1 kú:  ­ KÕ ho¹ch ®Êu thÇu; ­ KÕt qu¶ s¬ tuyÓn;  ­ Danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ; ­ Danh s¸ch ng¾n nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu t vÊn; ­ KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu; ­ V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ   ®Êu thÇu míi  ®îc ban  hµnh; ­ B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®Êu thÇu; ­ Ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c¬ së; ­   Th«ng   tin   vÒ   nhµ   thÇu   míi   ®îc   ®¨ng   ký   trong   HÖ  thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu.
 14. 14 d. C¸c néi dung ®¨ng t¶i ®ét xuÊt:  Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   mét   sè   th«ng   tin   vÒ   ®Êu  thÇu cã thÓ ®îc ®¨ng t¶i trong 1 kú hoÆc nhiÒu kú. 2. Trang Web vÒ ®Êu thÇu a. C¸c néi dung  ®¨ng t¶i tèi thiÓu trong 5 ngµy liªn  tôc:  ­ Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn; ­ Th«ng b¸o mêi thÇu. b. C¸c néi dung  ®¨ng t¶i tèi thiÓu trong 7 ngµy liªn  tôc: ­ KÕ ho¹ch ®Êu thÇu; ­ KÕt qu¶ s¬ tuyÓn; ­ Danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ; ­ Danh s¸ch ng¾n nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu t vÊn; ­ KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu; ­ Th«ng tin vÒ xö lý vi ph¹m Quy chÕ §Êu thÇu; ­ V¨n  b¶n quy  ph¹m  ph¸p luËt  vÒ   ®Êu  thÇu  ®ang so¹n  th¶o; ­ B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®Êu thÇu. c. C¸c néi dung ®¨ng t¶i liªn tôc:  ­   Danh   s¸ch   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   Quy   chÕ   §Êu  thÇu; ­ Danh s¸ch c¸c nhµ thÇu bÞ cÊm tham dù thÇu; ­ V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu hiÖn hµnh; ­ HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu; ­ C¸c néi dung kh¸c (nÕu cÇn thiÕt). d. C¸c néi dung ®¨ng t¶i ®ét xuÊt:  Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   mét   sè   th«ng   tin   vÒ   ®Êu  thÇu cã thÓ ®îc ®¨ng t¶i trong mét sè ngµy hoÆc liªn tôc. III. C¬ quan cung cÊp th«ng tin  C¬   quan cung  cÊp  th«ng  tin cho  Tê  th«ng  tin vÒ   ®Êu  thÇu vµ  trang Web vÒ   ®Êu thÇu cña Nhµ  níc ph¶i  ®¶m b¶o  thêi gian theo quy  ®Þnh t¹i môc V  PhÇn nµy vµ  ph¶i chÞu   tr¸ch  nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   tÝnh   trung   thùc   vµ   chÝnh   x¸c cña c¸c sè liÖu do m×nh cung cÊp. 
 15. 15 Trêng hîp c¬  quan cung cÊp th«ng tin kh«ng thùc hiÖn  theo ®óng quy ®Þnh díi ®©y, tæ chøc vµ c¸ nh©n vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 26 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP.  C¸c c¬ quan cung cÊp th«ng tin bao gåm: 1.  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t:   Th«ng   tin   do   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  cung   cÊp   cho   Tê  th«ng tin vÒ ®Êu thÇu vµ trang Web vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ n ­ íc   bao   gåm  c¸c   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   8,  kho¶n 9 vµ kho¶n 13 môc I cña PhÇn nµy.  2.   C¸c   Bé   ngµnh,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸c Bé  ngµnh vµ   ®Þa ph­ ¬ng):  Th«ng tin do c¸c Bé  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cung cÊp  cho  Tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu vµ trang Web vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ   níc   bao   gåm  c¸c   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   7,   ®iÓm   b  kho¶n 8, kho¶n 10 vµ kho¶n 11 môc I cña PhÇn nµy. 3.   Chñ   dù   ¸n   quan   träng   quèc   gia,   dù   ¸n   thuéc   c¸c  nhãm A vµ  B theo Quy chÕ  Qu¶n lý  §Çu t  vµ  X©y dùng, Héi  ®ång qu¶n trÞ  cña c«ng ty liªn doanh,  ®¹i diÖn hîp ph¸p  cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh (sau ®©y  gäi  chung  lµ chñ dù ¸n):   Th«ng tin do chñ  dù  ¸n cung cÊp cho Tê  th«ng tin vÒ  ®Êu thÇu vµ    trang Web vÒ   ®Êu thÇu cña Nhµ  níc bao gåm  c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3,  4, 5, 6  vµ   7 môc I cña PhÇn nµy.  4. Nhµ thÇu:   Nhµ  thÇu cung cÊp th«ng tin   th«ng qua viÖc  ®¨ng ký  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i PhÇn 5 “HÖ  thèng d÷  liÖu  th«ng tin vÒ nhµ thÇu” cña Th«ng t nµy. IV. H×nh thøc cung cÊp th«ng tin ViÖc cung cÊp th«ng tin vÒ   ®Êu thÇu cho Bé  KÕ  ho¹ch  vµ   §Çu   t  ®Ó   ®¨ng   t¶i   trªn  Tê   th«ng   tin   vÒ   ®Êu  thÇu   vµ  trang Web vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ níc ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. H×nh thøc b¾t buéc: Göi b¶n chÝnh  theo c¸ch trùc  tiÕp hoÆc qua  ®êng bu  ®iÖn tíi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  (sè  2 Hoµng V¨n Thô, Hµ Néi).  2. C¸c h×nh thøc kh¸c (®îc sö  dông t¹m thêi  ®Ó  chuÈn  bÞ ®¨ng t¶i):
 16. 16 a. Göi b»ng fax: 84­4­8230452 (sè m¸y fax cña Vô Qu¶n   lý §Êu thÇu, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t); b.   Göi   b»ng   th  ®iÖn   tö   (nÕu   cã)   tíi   ®Þa   chØ   sau:  dauthau@mpi.gov.vn (®Þa chØ th  ®iÖn tö cña Vô Qu¶n lý §Êu  thÇu, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t) hoÆc theo môc nhËn tin trong  trang   Web   cña   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  lµ  http://www.mpi.gov.vn (chuyªn môc ®Êu thÇu). C¬ quan tiÕp nhËn th«ng tin kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ   viÖc ¸ch t¾c,  thÊt  tho¸t hoÆc  lý  do nµo kh¸c trong  qu¸  tr×nh chuyÓn t¶i th«ng tin. C¬ quan tiÕp nhËn sÏ ®¨ng t¶i   th«ng tin theo quy ®Þnh. V. Thêi h¹n cung cÊp th«ng tin  1. §èi víi th«ng b¸o mêi s¬  tuyÓn vµ    th«ng b¸o mêi  thÇu: Tèi thiÓu 15 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå  s¬  mêi s¬  tuyÓn hoÆc hå s¬ mêi thÇu. 2. §èi víi c¸c th«ng tin kh¸c: Tèi  ®a 7 ngµy kÓ  tõ  khi cã quyÕt ®Þnh cña ngêi hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn. VI. Mét sè quy ®Þnh kh¸c 1. Ph¸t hµnh Tê th«ng tin: Tê  th«ng tin vÒ   ®Êu thÇu cña Nhµ  níc do Bé  KÕ  ho¹ch  vµ §Çu t qu¶n lý ®îc ph¸t hµnh réng r∙i trªn ph¹m vi toµn   quèc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n cã  nhu cÇu ®Òu cã thÓ mua t¹i c¸c ®iÓm ph¸t hµnh b¸o chÝ cña   ngµnh bu  ®iÖn hoÆc qua  ®¨ng ký  mua trùc tiÕp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t.   2. Truy cËp th«ng tin trªn trang Web vÒ ®Êu thÇu:  Mäi tæ chøc vµ  c¸ nh©n  ®Òu cã  thÓ  t×m kiÕm, truy cËp  th«ng tin trªn trang Web vÒ   ®Êu thÇu cña Nhµ  níc (do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  qu¶n lý) nh»m phôc vô  c«ng t¸c chuyªn  m«n. ViÖc truy cËp th«ng tin trªn trang Web vÒ   ®Êu thÇu  cña Nhµ  níc  ®îc thùc hiÖn theo  ®Þa chØ trang Web cña Bé  KÕ ho¹ch vµ §Çu t: http://www.mpi.gov.vn  (chuyªn môc ®Êu  thÇu). 3. Chi phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin: Th«ng tin vÒ   ®Êu thÇu   quy  ®Þnh t¹i   môc I PhÇn nµy   ®îc  ®¨ng t¶i miÔn phÝ  trªn Tê  th«ng tin vÒ   ®Êu thÇu vµ  trang Web vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ níc. Chi phÝ chuÈn bÞ th«ng tin, xö lý th«ng tin, ®¨ng t¶i   vµ  ph¸t hµnh th«ng tin, lu tr÷  vµ  qu¶n lý  th«ng tin vµ 
 17. 17 c¸c chi phÝ kh¸c ®îc sö dông tõ nguån kinh phÝ sù  nghiÖp   vµ  qu¶n lý  hµnh chÝnh thuéc kinh phÝ  ng©n s¸ch chung cña  c¬  quan qu¶n lý  Tê  th«ng tin vÒ   ®Êu thÇu vµ  trang Web vÒ   ®Êu thÇu cña Nhµ  níc. ViÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông kinh phÝ  ho¹t  ®éng cho   Tê  th«ng tin vÒ   ®Êu thÇu vµ  trang Web vÒ  ®Êu thÇu cña Nhµ  níc  ®îc thùc hiÖn theo chÕ   ®é  tµi chÝnh  hiÖn hµnh. PhÇn 5 HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu (Quy ®Þnh t¹i kho¶n 7, kho¶n 18 vµ kho¶n 22 §iÒu 1 cña   NghÞ ®Þnh sè 66/CP) I .   T r ¸ c h   n h i Ö m   c ñ a   c ¸ c   b ª n   ® è i   v í i   H Ö   t h è n g   d ÷   l i Ö u   t h « n g  tin vÒ nhµ thÇu 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  lµ  c¬  quan  ®¨ng t¶i vµ  qu¶n lý  HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng  tin vÒ  nhµ  thÇu  chung trªn  toµn  quèc, tiÕp nhËn vµ  xö  lý  hå  s¬   ®¨ng ký  cña c¸c nhµ  thÇu  do c¸c Bé  ngµnh qu¶n lý, quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, cÊp giÊy  phÐp  ®Çu t  hoÆc giÊy phÐp ho¹t  ®éng vµ  c¸c nhµ  thÇu níc  ngoµi cã nguyÖn väng tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i ViÖt   Nam. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¬  së  h¹ tÇng hÖ thèng m¹ng th«ng tin diÖn réng, so¹n th¶o phÇn   mÒm   øng   dông,   híng   dÉn   vÒ   mÆt   kü   thuËt   ®Ó   ®¶m   b¶o   vËn  hµnh cña HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu. 2. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  thuéc c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ  xö  lý  hå  s¬  ®¨ng ký cña c¸c nhµ thÇu do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ®Þa   ph¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp, cÊp giÊy phÐp ®Çu t  hoÆc giÊy  phÐp ho¹t ®éng, tiÕp ®ã chuyÓn nh÷ng th«ng tin hîp lÖ vµo   HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu theo híng dÉn cña  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 3. Nhµ thÇu Nhµ   thÇu   khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   lùa   chän   nhµ   thÇu  ph¶i cã  tªn trong HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu  do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t qu¶n lý  (theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n   7 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/CP). Trong trêng hîp nhµ thÇu bÞ  cÊm   tham   dù   thÇu   vÜnh   viÔn   (theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2h  kho¶n   26   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   66/CP)   th×   sÏ   bÞ   xãa   tªn  khái HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu.
 18. 18 II. Thñ tôc ®¨ng ký vµo HÖ thèng d÷ liÖu  th«ng tin vÒ nhµ thÇu 1. Hå s¬ ®¨ng ký lÇn ®Çu a. §èi víi nhµ thÇu trong níc lµ tæ chøc:  ­ PhiÕu  ®¨ng ký  th«ng tin cho HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng  tin   vÒ   nhµ   thÇu   (theo   MÉu   1a,   Phô   lôc   III   cña   Th«ng   t  nµy); ­ B¶n sao cã c«ng chøng quyÕt ®Þnh thµnh lËp (®èi víi   ®¬n   vÞ   kh«ng   cã   ®¨ng   ký   kinh   doanh),   giÊy   phÐp   ®Çu   t,  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh hoÆc v¨n b¶n ph¸p lý  kh¸c cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. b. §èi víi nhµ thÇu níc ngoµi lµ tæ chøc: ­ PhiÕu  ®¨ng ký  th«ng tin cho HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng  tin   vÒ   nhµ   thÇu   (theo   MÉu   2a   Phô   lôc   III   cña   Th«ng   t nµy); ­ B¶n sao cã  c«ng chøng giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng hîp ph¸p cña nhµ  thÇu do c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña  níc n¬i nhµ thÇu mang quèc tÞch cÊp. Hå   s¬   ®¨ng  ký  cña nhµ  thÇu  níc  ngoµi  ®îc lËp  thµnh  hai b¶n, mét b¶n tiÕng ViÖt vµ  mét b¶n tiÕng Anh, cã  gi¸  trÞ ph¸p lý ngang nhau. c. §èi víi nhµ thÇu lµ c¸ nh©n: ­ PhiÕu  ®¨ng ký  th«ng tin cho HÖ  thèng d÷  liÖu th«ng  tin   vÒ   nhµ   thÇu   (theo   MÉu   3a   Phô   lôc   III   cña   Th«ng   t nµy); ­ B¶n sao cã  c«ng chøng  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng hoÆc chøng  chØ chuyªn m«n cña nhµ thÇu. §èi víi nhµ  thÇu lµ  c¸ nh©n níc ngoµi, hå  s¬   ®¨ng ký  ®îc lµm thµnh hai b¶n, mét b¶n tiÕng ViÖt, mét b¶n tiÕng   Anh, cã gi¸ trÞ ph¸p lý ngang nhau. 2. Hå s¬ ®¨ng ký thay ®æi, bæ sung ­ PhiÕu   ®¨ng  ký  thay   ®æi,  bæ sung  th«ng  tin cho  HÖ  thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu (lùa chän sö dông MÉu  1b, MÉu 2b hoÆc MÉu 3b Phô  lôc III cña Th«ng t  nµy cho  phï hîp); ­   V¨n   b¶n   ph¸p   lý   chøng   minh   nh÷ng   th«ng   tin   thay  ®æi, bæ sung t¬ng øng cña nhµ thÇu. 3. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ®¨ng ký ViÖc   ®¨ng  ký  vµo  HÖ  thèng  d÷  liÖu  th«ng  tin vÒ   nhµ  thÇu ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau:
 19. 19 a. H×nh thøc b¾t buéc:  ­ Nép hå s¬: + Göi theo  ®êng bu  ®iÖn b¶n chÝnh hå  s¬   ®¨ng ký  tíi  c¬ quan tiÕp nhËn ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 môc  I PhÇn 5 cña Th«ng t nµy, hoÆc + Nép trùc tiÕp b¶n chÝnh hå  s¬   ®¨ng ký  t¹i c¬  quan  tiÕp nhËn  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 môc I PhÇn   5 cña Th«ng t nµy. ­ §Þa chØ tiÕp nhËn hå s¬: + §Þa chØ tiÕp nhËn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t: sè  2  Hoµng V¨n Thô, Hµ Néi.  +   §Þa   chØ   tiÕp   nhËn   cña   c¸c   Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t:  theo quy ®Þnh cô thÓ cña tõng Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. b.   H×nh   thøc   t¹m   thêi:   (trong   trêng   hîp   cha   thÓ   sö  dông h×nh thøc b¾t buéc th×  cã  thÓ  sö  dông c¸c h×nh thøc  nµy) ­ Nép hå s¬: + Göi b»ng fax, hoÆc + Göi b»ng th ®iÖn tö, hoÆc + Göi vµo môc nhËn tin trªn trang Web vÒ ®Êu thÇu. ­ §Þa chØ tiÕp nhËn hå s¬: + §Þa chØ tiÕp nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t:  * Sè  m¸y fax: 84 ­ 4 8230452 (sè  m¸y fax cña Vô  Qu¶n   lý §Êu thÇu, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t). * §Þa chØ th  ®iÖn tö: dauthau@mpi.gov.vn (®Þa chØ th  ®iÖn tö cña Vô Qu¶n lý §Êu thÇu, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t). * Môc nhËn tin trong trang web cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu  t: http://www.mpi.gov.vn (chuyªn môc ®Êu thÇu). +   §Þa   chØ   tiÕp   nhËn   cña   c¸c   Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t:  theo quy ®Þnh cô thÓ cña tõng Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 4. Tr×nh tù ®¨ng ký vµo HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ  nhµ thÇu a. Nhµ thÇu lËp vµ nép hå s¬, theo c¸c h×nh thøc ®¨ng  ký  nh  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 3 môc II PhÇn 5 cña  Th«ng t nµy. b. Trêng hîp hå s¬ nép theo h×nh thøc b¾t buéc vµ ®îc  x¸c  ®Þnh lµ  hîp lÖ  th×  trong thêi h¹n 5 ngµy kÓ  tõ  ngµy  nhËn   ®ñ   hå   s¬   (trõ   ngµy   nghØ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt), c¬  quan tiÕp nhËn lËp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  d÷  liÖu th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu (lùa chän sö  dông MÉu 1c, MÉu 
 20. 20 2c hoÆc MÉu 3c, Phô  lôc III cña Th«ng t  nµy cho phï  hîp)  vµ göi theo ®êng bu ®iÖn cho nhµ thÇu theo ®Þa chØ mµ nhµ   thÇu   ®∙   ®¨ng   ký,   ®ång   thêi   chuyÓn   nh÷ng   th«ng   tin   nhµ  thÇu   ®¨ng   ký   hîp   lÖ   ®Ó   ®¨ng   t¶i   vµo   HÖ   thèng   d÷   liÖu   th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu theo híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t.  Nhµ thÇu cã tªn ®îc ®¨ng t¶i chÝnh thøc trªn HÖ thèng  d÷   liÖu   th«ng  tin  vÒ   nhµ   thÇu  do   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  qu¶n   lý   th×   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   (theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   c  kho¶n 7 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  66/CP)  ®Ó  tham gia qu¸ tr×nh  lùa chän nhµ thÇu thuéc lÜnh vùc tham dù thÇu mµ nhµ thÇu  ®ã ®∙ ®¨ng ký trªn ph¹m vi toµn quèc. c. Trêng hîp hå  s¬  nép theo h×nh thøc b¾t buéc nhng  néi dung kh«ng hîp lÖ  (nghÜa lµ  kh«ng  ®¸p øng  ®ñ  giÊy tê  nh  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc II PhÇn 5 cña Th«ng t  nµy,  hoÆc cã néi dung khai kh«ng ®ñ, kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c   th«ng tin trong hå  s¬), trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ  tõ  ngµy  nhËn hå  s¬  (trõ  ngµy nghØ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt),  c¬  quan tiÕp nhËn hå  s¬  ph¶i th«ng b¸o vÒ  yªu cÇu chuÈn  x¸c, bæ sung hå  s¬  (theo MÉu 4 Phô  lôc III cña Th«ng t  nµy) vµ göi cho nhµ thÇu qua ®êng bu ®iÖn theo ®Þa chØ mµ  nhµ thÇu ®¨ng ký. d. Trêng hîp hå s¬ nép theo h×nh thøc t¹m thêi, trong   thêi h¹n 2 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ (trõ ngµy nghØ theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt), c¬  quan tiÕp nhËn hå  s¬  chuyÓn  nh÷ng   th«ng   tin   nhµ   thÇu   ®¨ng   ký   vµo   HÖ   thèng   d÷   liÖu  th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu  ®Ó  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t    ®¨ng t¶i  trªn vïng th«ng tin t¹m thêi thuéc HÖ thèng d÷ liÖu th«ng   tin vÒ nhµ thÇu. Th«ng tin cña nhµ  thÇu  ®îc  ®¨ng t¶i trªn vïng th«ng  tin t¹m thêi thuéc HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu  trong  10   ngµy  vµ   lµ   c¬   së  ph¸p   lý   ®Ó   nhµ   thÇu  tham   dù  thÇu   ®Õn   tríc   thêi   ®iÓm   ®ãng   thÇu.   Trêng   hîp   ®Õn   thêi  ®iÓm  ®ãng thÇu mµ  nhµ  thÇu cha cã  tªn  ®îc  ®¨ng t¶i chÝnh  thøc trªn HÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu do Bé KÕ   ho¹ch vµ  §Çu t qu¶n lý  th×  nhµ  thÇu nµy cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn  (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 7 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 66/ CP) ®Ó tham gia qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  sÏ  híng dÉn riªng vÒ  quy tr×nh  phèi hîp  ®Ó  xö  lý  vµ   ®¨ng t¶i th«ng tin vÒ  nhµ  thÇu gi÷a   Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 5. Thay ®æi, bæ sung d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu ®∙  ®¨ng ký Khi cÇn thay  ®æi, bæ sung d÷  liÖu th«ng tin  ®∙  ®¨ng  ký, nhµ  thÇu cÇn lËp vµ  nép hå  s¬   ®¨ng ký  theo c¸c h×nh  thøc vµ  tr×nh tù    ®¨ng ký  nh  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n  3 vµ kho¶n 4 môc II PhÇn 5 cña Th«ng t nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản