Thông tư 01/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
56
lượt xem
6
download

Thông tư 01/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 01/2005/TT­NHNN  ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2005 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè 202/2004/N§­CP cña ChÝnh phñ ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004  vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ ho¹t ®éng ng©n hµng ­ C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, ngµy 2   th¸ng 7 n¨m 2002. ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ  viÖc quy  ®Þnh chi tiÕt thi   hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh   n¨m 2002; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   202/2004/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng; ­ Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè 202/2004/N§­CP cña ChÝnh phñ ngµy 10 th¸ng 12 n¨m   2004 vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ   vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè   202/2004/N§­CP) nh sau: I. Quy ®Þnh chung; thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh; viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×m tiÕt t¨ng nÆng theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh sè  202/2004/N§­CP  ®îc ¸p dông  khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t ®éng ng©n hµng nh sau: 1.1.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ph¹m   vi   thÈm   quyÒn   cña   m×nh   quyÕt   ®Þnh   c¸c   t×nh  tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng. 1.2. Vi ph¹m nhiÒu lÇn trong cïng lÜnh vùc hoÆc t¸i   ph¹m trong cïng lÜnh vùc: ­ Vi ph¹m nhiÒu lÇn trong cïng lÜnh vùc lµ hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh mµ tríc ®ã ®∙ vi ph¹m nhng cha bÞ xö ph¹t  vµ cha hÕt thêi hiÖu xö ph¹t; ­ T¸i ph¹m lµ  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  tríc  ®ã  ®∙ bÞ  xö  ph¹t nhng cha hÕt thêi h¹n mét n¨m kÓ  tõ  ngµy  chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hoÆc   kÓ   tõ   ngµy   hÕt 
  2. 2 thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ l¹i vi ph¹m hµnh  chÝnh vÒ hµnh vi ®ã. 2. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ChØ   nh÷ng   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   37   NghÞ   ®Þnh   sè   202/2004/N§­CP  míi   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. §èi   víi   §oµn   thanh   tra:   trong   qu¸   tr×nh   thanh   tra,   kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tiÒn   tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   §oµn   thanh   tra   ph¶i   ra   quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  trong thêi  h¹n  quy   ®Þnh  t¹i Kho¶n 2  §iÒu 41 NghÞ   ®Þnh sè  202/2004/N§­CP. NÕu c¸c thµnh viªn  trong §oµn kh«ng cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t hoÆc v ît qu¸ thÈm  quyÒn xö  ph¹t th×  Trëng §oµn thanh tra ph¶i hoµn tÊt hå  s¬   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®Ó   göi   ®Õn   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c Kho¶n 2 §iÒu 41  NghÞ ®Þnh sè 202/2004/N§­CP. 3. ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 3.1.   Ngêi   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ph¶i c¨n cø t×nh tiÕt t¨ng nÆng, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6, c¸c quy  ®Þnh vÒ  hµnh vi vi ph¹m, h×nh  thøc   xö   ph¹t   vµ   møc   ph¹t   t¹i   Ch¬ng   II   NghÞ   ®Þnh   sè  202/2004/N§­CP   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   viÖc   ¸p   dông   h×nh   thøc   xö  ph¹t chÝnh, h×nh thøc xö ph¹t bæ sung hoÆc biÖn ph¸p kh¾c   phôc hËu qu¶ phï hîp víi møc ®é, tÝnh chÊt cña hµnh vi vi   ph¹m. 3.2. Cã  2 h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1   §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   202/2004/N§­CP   lµ   ph¹t   c¶nh   c¸o  hoÆc ph¹t tiÒn. Ngêi ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m chÝnh  chØ ¸p dông mét trong hai h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh, kh«ng  ¸p dông c¶ hai h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  ®èi víi mét hµnh  vi vi ph¹m. 4. Hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc xö ph¹t vµ møc ph¹t NghÞ   ®Þnh   sè   202/2004/N§­CP,   tõ   §iÒu   8   ®Õn   §iÒu   36  quy  ®Þnh 9 nhãm hµnh vi, mçi nhãm cã  mét sè  hµnh vi vi  ph¹m cô  thÓ. Khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng, ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t c¨n cø c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt  hiÖn  hµnh: LuËt  Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam,  LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông,  Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh,  c¸c NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh  phñ  híng  dÉn  thi  hµnh  LuËt Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam,  LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c  cã   liªn   quan   ®Ó   x¸c   ®Þnh   c¸c   dÊu   hiÖu   cÊu   thµnh,   tÝnh  chÊt vµ møc ®é cña hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. 5. Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ kÕ to¸n, thèng kª
  3. 3 ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  kÕ  to¸n, thèng kª  trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng thùc hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 185/2004/N§­ CP ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc kÕ  to¸n; NghÞ   ®Þnh sè  93/1999/N§­CP ngµy  07 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc thèng kª cïng víi c¸c v¨n b¶n híng  dÉn vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n,  thèng kª. Trong qu¸ tr×nh thanh tra, nÕu ph¸t hiÖn cã  hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ kÕ to¸n, thèng kª, Tr ëng §oµn thanh  tra ph¶i b¸o cho Thanh tra chuyªn ngµnh Tµi chÝnh biÕt ®Ó   xö ph¹t theo thÈm quyÒn. 6. Trêng hîp ngo¹i trõ Quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   23   NghÞ   ®Þnh   sè   202/2004/N§­CP  kh«ng   ¸p   dông   ®èi   víi   trêng   hîp   b¸n   tµi   s¶n   trong   qu¸  tr×nh xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay ®Ó thu håi nî. Quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, c Kho¶n 2 §iÒu 25 NghÞ   ®Þnh  sè   202/2004/N§­CP   kh«ng   ¸p   dông   ®èi   víi   Gi¸m   ®èc,   Phã  Gi¸m ®èc chi nh¸nh cña tæ chøc tÝn dông. II. Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh: Khi xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t   ph¶i   thùc   hiÖn   ®óng   thñ   tôc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   III   NghÞ   ®Þnh   sè  202/2004/N§­CP   vµ   Ch¬ng   IV   NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   sè  134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   quy   ®Þnh   chi  tiÕt   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m  hµnh chÝnh n¨m 2002. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn thªm mét sè  néi  dung sau: 1. ChuyÓn hå  s¬  vô  vi ph¹m cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  ®Ó  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù Khi xem xÐt vô vi ph¹m ®Ó quyÕt ®Þnh xö ph¹t, nÕu xÐt  thÊy hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu téi ph¹m, th×  ngêi cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n 2, 3, 4 §iÒu 37 NghÞ  ®Þnh sè 202/2004/N§­CP ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ cho c¬ quan   tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 62  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   NhËn   l¹i   hå   s¬   vi   ph¹m   ®Ó   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh: Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn  tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   ®∙   chuyÓn   sang   c¬   quan   tiÕn 
  4. 4 hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn, nhng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n cña c¬  quan  tiÕn   hµnh   tèt   tông   h×nh   sù   cã   thÈm   quyÒn,   th×   ngêi   cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ra quyÕt  ®Þnh  xö ph¹t ®èi víi vô vi ph¹m trong thêi h¹n nh sau: 2.1. NÕu tríc khi chuyÓn vô  viÖc vi ph¹m cho c¬  quan   tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  mµ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®∙   xin   gia   h¹n   thêi   h¹n   xö   ph¹t   th×   thêi   h¹n   ra   quyÕt  ®Þnh xö ph¹t tèi ®a lµ 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ® îc quyÕt  ®Þnh tr¶ l¹i hå s¬ vô vi ph¹m; 2.2. NÕu tríc khi chuyÓn vô  viÖc vi ph¹m cho c¬  quan   tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  mµ  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  cha xin gia h¹n thêi h¹n xö  ph¹t th×  thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö ph¹t tèi ®a lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ® îc quyÕt  ®Þnh tr¶ l¹i hå s¬ vô vi ph¹m; Trêng hîp cÇn cã thªm thêi gian ®Ó x¸c minh, thu thËp   chøng cø th×  ngêi  ®ang thô  lý  vô  viÖc vi ph¹m cã  thÓ  xin   gia h¹n thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t tèi  ®a kh«ng qu¸  30 ngµy. 2.3. Sau khi xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh   t¹i NghÞ   ®Þnh sè  202/2004/N§­CP, ngêi cã  thÈm quyÒn nªu  t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   37   NghÞ   ®Þnh   sè   202/2004/N§­CP   ph¶i  th«ng b¸o cho Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam biÕt. 3. Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh do c¸c c¬  quan qu¶n lý  Nhµ níc, c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt chuyÓn ®Õn 3.1. Trêng hîp c¸c vô  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc   tiÒn   tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   trªn   ®Þa   bµn   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng do c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ  níc, c¬  quan b¶o vÖ  ph¸p luËt chuyÓn  ®Õn, Ng©n hµng Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cã  tr¸ch nhiÖm: a.   TiÕp   nhËn   hå   s¬,   tµi   liÖu   vÒ   vô   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh; b. Xem xÐt; ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh,   ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu   qu¶   theo   thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  202/2004/N§­CP vµ Th«ng t nµy; c. Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  hå  s¬  vÒ  vô  vi ph¹m hµnh chÝnh, qua xem xÐt nÕu thÊy tµi   liÖu, chøng cø t¹i hå s¬ cha ®ñ c¨n cø ®Ó xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  v¨n b¶n nªu râ  lý  do vµ  yªu cÇu  ngêi lËp biªn b¶n vÒ viÖc vi ph¹m hµnh chÝnh bæ sung thªm  chøng cø chøng minh hµnh vi vi ph¹m; tr êng hîp cÇn thiÕt  th×  trùc tiÕp  thÈm  tra, x¸c minh.  NÕu  c¬  quan  lËp  biªn  b¶n xö  ph¹t kh«ng cung cÊp  ®ñ  tµi liÖu chøng cø hoÆc qua 
  5. 5 thÈm tra, x¸c minh thÊy kh«ng  ®ñ  c¨n cø chøng minh hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  kh«ng ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh vµ chuyÓn tr¶ hå s¬, tµi liÖu cho c¬ quan  lËp biªn b¶n vÒ viÖc vi ph¹m hµnh chÝnh; Trêng hîp vît qu¸ thÈm quyÒn xö  ph¹t vi hµnh chÝnh,   Ch¸nh thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh nªu t¹i c¸c tiÕt a, b, c  ®iÓm 3.1 Kho¶n 3 Môc nµy,  sau  ®ã  cã   ý  kiÕn  ®Ò  xuÊt xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh b»ng  v¨n b¶n nªu râ  hµnh vi,  ®Ò  nghÞ  møc xö  ph¹t, c¨n cø ¸p  dông kÌm toµn bé  hå  s¬  vi ph¹m hµnh chÝnh, biªn b¶n vi  ph¹m hµnh chÝnh (b¶n gèc) vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  (Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc)  ®Ó  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 3.2. Xö  lý   ®èi víi nh÷ng trêng hîp biªn b¶n vi ph¹m  hµnh chÝnh lËp kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt Trêng hîp  hå  s¬  vi  ph¹m hµnh  chÝnh  do c¬   quan kh¸c  chuyÓn ®Õn kh«ng ®óng thñ tôc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh   sè  202/2004/N§­CP; néi dung biªn b¶n kh«ng  ®óng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 55 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh th×  Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc vµ Ch¸nh Thanh tra Ng©n  hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng kh«ng  ra quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh,  mµ  chuyÓn tr¶ c¬ quan lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh ®Ó yªu  cÇu bæ sung ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh. 3.3. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm xem  xÐt xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn  ®èi víi  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do c¸c c¬  quan qu¶n lý  Nhµ níc, c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt ë Trung ¬ng chuyÓn ®Õn;  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do Ng©n hµng Nhµ níc chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chuyÓn lªn. 4. T¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 46 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. Trêng hîp xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã kÌm theo viÖc   t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, nhng vît  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  cña ngêi ra quyÕt   ®Þnh  t¹m gi÷  tang  vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh th× ngêi ra quyÕt ®Þnh  t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh cã  tr¸ch  nhiÖm  b¶o  qu¶n   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   ®Õn khi thùc hiÖn xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh ®ã. 5. Sö dông mÉu biªn b¶n vµ quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh
  6. 6 Biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh;   biªn   b¶n   t¹m   gi÷   tang  vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi   ph¹m hµnh chÝnh; quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c biªn b¶n, quyÕt  ®Þnh liªn quan  kh¸c   ®îc   thùc   hiÖn   theo   mÉu   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  134/2003/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 6.  Sö  dông  con dÊu  ®ãng trªn  quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  vi  ph¹m hµnh chÝnh 6.1.   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   cña   Ch¸nh   Thanh   tra   (Phã   Ch¸nh  Thanh  tra  ®îc uû  quyÒn)   ®îc  ®ãng dÊu lªn ch÷  ký;  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña Thanh tra viªn  ®îc  ®ãng dÊu liªn  gãc tr¸i t¹i phÇn trªn cïng cña quyÕt ®Þnh n¬i ghi tªn c¬  quan xö ph¹t vµ sè, ký hiÖu cña quyÕt ®Þnh xö ph¹t. 6.2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh  vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t   ®éng ng©n hµng  quy   ®Þnh  t¹i   Kho¶n  4   §iÒu   37   NghÞ   ®Þnh  sè   202/2004/N§­CP   ® îc   sö  dông con dÊu cña c¬ quan m×nh ®ãng dÊu trªn quyÕt ®Þnh xö  ph¹t. 7. Hå s¬ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  7.1.   Sau   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   cña   Thanh   tra   Ng©n   hµng   quy  ®Þnh   t¹i   c¸c   Kho¶n   1,   2,   3,   §iÒu   37   NghÞ   ®Þnh   sè  202/2004/N§­CP ph¶i bµn giao hå  s¬  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh cho Thanh tra Ng©n hµng cïng cÊp. 7.2.   Sau   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh quy   ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 202/2004/N§­CP ph¶i   bµn   giao   hå   s¬   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cho   bé   phËn  chuyªn tr¸ch qu¶n lý vÒ xö ph¹t t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn  xö ph¹t. 7.3. Hå s¬ gåm: ­ Biªn b¶n vÒ  viÖc vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng; ­ QuyÕt ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng; ­ Biªn b¶n tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh (nÕu cã); ­ C¸c hå s¬ tµi liÖu cã liªn quan ®Õn hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh.
  7. 7 III. tæ chøc thùc hiÖn  1.   Ch¸nh   thanh   tra   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tæ   chøc   thùc  hiÖn vµ  chØ  ®¹o, híng dÉn  ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong hÖ  thèng  Thanh tra Ng©n hµng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc   xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: 2.1. Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh thuéc ph¹m vi qu¶n lý  cña m×nh; kÞp thêi xö  lý  vi  ph¹m ph¸p luËt vµ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o trong xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 50, 51,  52 NghÞ ®Þnh sè 202/2004/N§­CP. 2.2. Theo dâi, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t  ®éng ng©n hµng do Ch¸nh thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc ban  hµnh  ®Ó  xö  ph¹t  ®èi víi  ®èi tîng vi ph¹m hµnh chÝnh ghi  trong quyÕt  ®Þnh thuéc  ®Þa bµn qu¶n lý  cña Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t kh«ng tù nguyÖn   chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  chi   nh¸nh  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung   ¬ng   ®Ò   nghÞ  Ch¸nh thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  tæ chøc  thùc hiÖn quyÕt   ®Þnh cìng chÕ   ®ã;  ®ång thêi  b¸o c¸o Ch¸nh  Thanh  tra Ng©n hµng  Nhµ  níc kÕt qu¶ viÖc  thùc hiÖn. IV. HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t sè  09/2000/TT­NHNN cña Ng©n  hµng Nhµ  níc ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2000 híng dÉn thi hµnh  NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  sè  20/2000/N§­CP ngµy 15 th¸ng 6  n¨m   2000   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  khã  kh¨n, víng m¾c,  c¸c   ®¬n   vÞ   cÇn   kÞp   thêi   ph¶n   ¸nh   vÒ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam (qua Thanh tra Ng©n hµng Nhµ n íc) ®Ó tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt quyÕt ®Þnh.
  8. 8
Đồng bộ tài khoản