Thông tư 02/2002/TT-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2002/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2002/TT-BTS về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2001/NĐ-CP ngày 16/11/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2002/TT-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/TT-BTS Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A B THU S N S 02/2002/TT-BTS NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 86/2001/N -CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 C A CHÍNH PH V I U KI N KINH DOANH CÁC NGÀNH NGH THU S N Thi hành Ngh nh s 86/2001/N -CP ngày 16/11/2001 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh các ngành ngh thu s n, B Thu s n hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh như sau: I. V I TƯ NG ÁP D NG 1. H gia ình, cá nhân nuôi tr ng thu s n không thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh 86/2001/N -CP (nêu t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh) khi có các i u ki n sau ây: a. Nuôi tr ng thu s n theo hình th c k t h p (như k t h p v i c y lúa, tr ng r ng ng p m n,... ; t n d ng th c ăn t nhiên, th c ăn t ch ); b. Di n tích m t nư c s d ng nuôi tr ng thu s n có quy mô nh như quy nh sau ây: - Nuôi l ng, bè trên sông, bi n, h ch a, m phá, eo v nh có di n tích không quá 100m2. - Ao nư c tĩnh có di n tích không quá 500m2, ao nư c ch y có di n tích không quá 200m2. - B nuôi có di n tích không quá 100m2. - Vùng m t nư c l n ( m, h , eo v nh bi n) ch n ăng p p nuôi tr ng thu s n có di n tích không quá 1000m2. - Ru ng lúa k t h p nuôi tr ng thu s n có di n tích không quá 2000m2 v i mi n B c và mi n Trung, không quá 4000m2 v i ng b ng sông C u Long. c. Nuôi tr ng thu s n t i vùng nư c ngoài vùng quy ho ch phát tri n kinh t c a a phương.
 2. 2. H gia ình, cá nhân ch bi n thu s n không thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh 86/2001/N -CP (nêu tai kho n 2 i u 2 c a Ngh nh) khi có các i u ki n sau: a. Ch bi n thu s n b ng phương pháp th công; b. S n phNm ch bi n không dùng bán buôn, ch bán l tr c ti p cho ngư i s d ng. II. V I U KI N KHAI THÁC THU S N (CHƯƠNG II C A NGHN NNH) 1. Khai thác thu s n trên các vùng bi n Vi t Nam (nêu t i i m a kho n 1 i u 1 c a Ngh nh) ư c hi u là bao g m các ho t ng khai thác thu s n trên các m phá, eo v nh, c a sông, c a l ch, vùng tri u, bãi ngang tính t b bi n ho c chân o (ng n nư c khi thu tri u th p nh t) n h t vùng bi n c quy n kinh t c a Vi t Nam. 2. Gi y phép khai thác thu s n: a. T ch c, cá nhân khai thác thu s n trên các vùng bi n Vi t Nam (tr các ngh khai thác thu s n ư c quy nh t i Ph l c I kèm theo Ngh nh 86/2001/N -CP) ph i có gi y phép khai thác thu s n. Bãi b quy nh t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BTS nagỳ 28/4/2000 c a B Thu s n v danh m c các ho t ng khai thác thu s n không ph i ăng ký hành ngh . b. Th i h n c a gi y phép ư c quy nh c th như sau: - 12 tháng i v i khai thác thu s n trong tuy n b ; - 24 tháng i v i khai thác thu s n trong tuy n l ng; - 36 tháng i v i khai thác thu s n tuy n khơi (tuy n xa b ). i v i các tàu cá có t ng công su t máy chính t 20 CV tr lên ho c có chi u dài toàn b t 15m tr lên, Gi y phép khai thác thu s n ch có giá tr s d ng theo th i h n nêu trên khi S ch ng nh n kh năng ho t ng t u cá còn th i h n s d ng. c. C c B o v ngu n l i thu s n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v vi c c p gi y phép khai thác thu s n trong ph m vi c nư c b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. d. C c b o v ngu n l i thu s n ch u trách nhi m in và phát hành m u gi y phép khai thác thu s n s d ng th ng nh t trong c nư c. N i dung gi y phép khai thác thu s n theo quy nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Ngh nh 86/2001/N -CP. . Tuy n khai thác thu s n ghi trong m u gi y phép khai thác thu s n ư c t m th i quy nh như sau:
 3. - Tuy n b là vùng bi n ư c gi i h n t b bi n (c a t li n và c a các o có U ban nhân dân xã, huy n ho c th tr n) n cách b bi n 6 h i lý i v i vùng bi n V nh B c b , ông Nam b , Tây Nam b và n cách b bi n 3 h i lý i v i vùng bi n mi n Trung. - Tuy n l ng là vùng bi n ư c gi i h n t ư ng cách b bi n 6 h i lý n ư ng ng sâu 30m i v i vùng bi n V ng B c b , ông Nam b , Tây Nam B ; t ư ng cách b bi n 3 h i lý n ư ng ng sâu 50m i v i vùng bi n mi n Trung. - Tuy n khơi là vùng bi n ư c gi i h n t ư ng ng sâu 30m tr ra i v i vùng bi n V nh B c b , ông Nam b , Tây Nam b và t ư ng ng sâu 50m tr ra i v i vùng bi n mi n Trung. 3. i u ki n c p Gi y phép khai thác thu s n: a. T ch c, cá nhân ph i có các lo i gi y t sau ây: - Gi y ch ng nh n dăng ký t u cá: áp d ng cho m i lo i t u cá. - S ch ng nh n kh năng ho t ng t u cá: áp d ng cho t u cá có t ng công su t máy chính t 20 CV tr lên ho c có chi u dài toàn b t 15m tr lên. - S danh b thuy n viên và S thuy n viên: áp d ng cho t u cá có t ng công su t máy chính t 90CV tr lên, t u cá thu c s h u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, t u thu c s h u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mà doanh nghi p Vi t Nam thuê. Vi c c p các gi y t nêu trên ph i th c hi n theo quy nh t i Quy ch ăng ki m t u cá, ăng ký t u cá và thuy n viên ban hành kèm theo Quy t nh s 494/2001/Q - BTS ngày 15/6/2001 c a B trư ng B thu s n. b. Thuy n trư ng, Máy trư ng c a t u cá các h ng sau ây ph i có b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng k t ngày 01/07/2003: - T u cá có công su t máy chính t 45CV n dư i 90CV: ngư i i u khi n phương ti n ph i có B ng thuy n trư ng, B ng máy trư ng t u cá h ng nh . - T u cá có công su t máy chính t 90CV n dư i 400CV: ngư i i u khi n phương ti n ph i có B ng thuy n trư ng, B ng máy trư ng t u cá h ng Năm. -T u cá có công su t máy chính t 400CV tr lên: ngư i i u khi n phương ti n ph i có B ng thuy n trư ng, B ng máy trư ng t u cá h ng Tư. Vi c t ch c b i dư ng và thi l y b ng thuy n trư ng, máy trư ng t u ánh cá các h ng ư c th c hi n theo các Quy ch ban hành theo các Quy t nh c a B trư ng B thu s n s 402/TS/Q ngày 30/9/1992, Quy t nh s 448/TS/Q ngày 21/10/1992, Quy t nh s 449/TS/Q ngày 21/10/1992 và Quy t nh s 718/2001/Q -BTS ngày 4/9/2001 c a B trư ng B thu s n v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch m l p b i dư ng và thi l y b ng thuy n trư ng, máy trư ng t u cá h ng Nh , h ng Năm và h ng Tư.
 4. c. Ngư c khai thác ph i phù h p v i quy nh b o v ngu n l i và phát tri n ngu n l i: - Không ư c s d ng ngư c khai thác thu s n có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh t i b ng 3A và 3B ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 c a B Thu s n. - Phương ti n làm các ngh khai thác thu s n k t h p ánh sáng ph i th c hi n quy nh t m th i sau ây v vi c s d ng ngu n sáng trong khai thác thu s n. + T i tuy n b : t ng công su t các c m chi u sáng c a m i ơn v khai thác không ư c vư t quá 200W v i ngh r , 500W v i ngh câu m c. + T i tuy n l ng: t ng công su t các c m chi u sáng c a m i ơn v khai thác làm ngh lu i vây, vó, mành, câu m c, ch p m c, pha xúc không ư c vư t quá 5.000W; công su t c a m i bóng èn dùng trong ngh pha xúc không ư c vư t quá 2000W và v trí l p t èn pha ph i cách m t nư c trên 1,2m. + T i tuy n khơi: t m th i chưa quy nh h n ch t ng công su t các c m chi u sáng và gi i h n công su t c a m i bóng èn. + Kho ng cách gi a i m t c m sáng v i các c m chà r o ho c ngh c nh không ư c dư i 500m. 4. Th t c và trình t c p gi y phép khai thác thu s n: a. H sơ xin c p gi y phép khai thác thu s n: - Trư ng h p xin c p gi y phép l n u, h sơ bao g m: ơn xin c p gi y phép theo m u c a B Thu s n có xác nh n c a U ban nhân dân (UBND) xã, phư ng nơi thư ng trú c a ch phương ti n ho c c a cơ quan ch qu n c p trên; b n sao h p l (có công ch ng nhà nư c ho c xác nh n c a UBND xã, phư ng) gi y ch ng nh n ăng ký t u cá, s ch ng nh n kh năng ho t ng c a t u cá, s danh b thuy n viên, s thuy n viên, b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng theo quy nh nêu trên. - Trư ng h p xin c p l i gi y phép, ch phương ti n ch c n n p ơn xin c p gi y phép có xác nh n c a UBND xã, phư ng nơi ch phương ti n thư ng trú ho c c a cơ quan ch qu n c p trên, kèm theo gi y phép cũ ã ư c c p. b. Ch phương ti n ph i n p l phí c p gi y phép khai thác thu s n theo quy nh c a B Tài chính. Cơ quan c p gi y phép có trách nhi m thu và s d ng l phí c p gi y phép theo úng các quy nh hi n hành v thu chi tài chính. 5. Các quy nh khác v gi y phép khai thác thu s n 5.1. Ch phương ti n ư c c p gi y phép ph i th c hi n: a. Qu n lý phương ti n ho t ng theo úng n i dung ghi trong gi y phép, b t c s thay i nào so v i n i dung ghi trong gi y phép ch ư c th c hi n khi ã ư c cơ quan c p gi y phép ch p thu n;
 5. b. 15 ngày trư c khi gi y phép ang s d ng h t h n, ch phương ti n ph i n cơ quan ã c p gi y phép xin c p gi y phép m i; c. Ch phương ti n a phương này mu n khai thác tuy n khơi thu c a phương (t nh) khác ph i ư c ghi trong gi y phép khai thác thu s n do cơ quan có thNm quy n c p. 5.2. V các trư ng h p không c p gi y phép khai thác thu s n: a. Khai thác thu s n t i các khu b o t n bi n, các khu v c c m khai thác có th i h n trong năm ư c quy nh t i B ng 10A kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 c a B Thu s n. b. Khai thác nh ng i tư ng b c m khai thác, c m khai thác có th i h n ư c quy nh t i B ng 7A và B ng 8A ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 c a B Thu s n. c. Khai thác thu s n b ng các ngh c m ư c quy nh t i i m a kho n 3 m c II Thông tư s 04 TS/TT ngày 30/8/1990; các ngh s d ng ngư c có kích thích thư c m t lư i nh hơn quy nh B ng 3A kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 c a B Thu s n hư ng d n th c hi n Pháp l nh B o v và phát tri n ngu n l i thu s n. d. Khai thác thu s n b ng các ngh b c m ho t ng trong m t s tuy n khai thác ư c quy nh như sau: - T i tuy n b : + T ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, c m các ngh lư i kéo, ngh k t h p ánh sáng (tr ngh r , câu m c b ng tay); + T b ra 3 h i lý thu c tuy n b : t ngày 1/1/2003 c m các ngh te, xi p, x ch, tr , rùng ho t ng; - T i tuy n l ng: t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, c m ngh lư i kéo cá s d ng t u có công su t t 90CV tr lên. . Các phương ti n phát sinh khi s d ng các ngh và c phương ti n mà B Thu s n ã quy nh h n ch t i i m b kho n 3 m c II Thông tư s 04TS/TT ngày 30/8/1990; t u l p máy có công su t dư i 90 s c ng a làm ngh lư i kéo cá, t u l p máy dư i 30 s c ng a làm các ngh khác. e. Phương ti n n khai thác t i tuy n b và tuy n l ng thu c a phương (t nh) khác, tr trư ng h p ư c Chi c c b o v ngu n l i thu s n c a a phương nơi d n ch p thu n. g. Các trư ng h p ã b thu h i gi y phép nêu t i i m a và c kho n 1 i u 8 c a Ngh nh 86/2001/N -CP.
 6. Hàng năm các S Thu s n, S nông nghi p và phát tri n nông thôn (có qu n lý thu s n) ph i l p k ho ch phát tri n t u thuy n c a a phương và thông báo cho các t ch c, cá nhân bi t; yêu c u các t ch c, cá nhân trư c khi óng l p phương ti n ph i báo cho S bi t b o m phương ti n óng xong ư c xét c p gi y phép khai thác thu s n. III. V CÁC NGÀNH NGH THU S N KINH DOANH CÓ I U KI N 1. S n xu t gi ng thu s n ( i u 9 c a Ngh nh) a/ C p ch ng ch ã ư c t p hu n v k thu t s n xu t gi ng thu s n: Các vi n và trung tâm nghiên c u v nuôi tr ng thu s n; các trư ng có ào t o v nuôi tr ng thu s n có thNm quy n c p ch ng ch cho cán b ph trách k thu t ho c công nhân k thu t ã qua t p hu n k thu t s n xu t gi ng. Cán b ph trách k thu t ho c công nhân k thu t c a cơ s s n xu t gi ng th y s n ã có b ng chuyên môn t trung c p thu s n tr lên không c n có ch ng ch ã ư c t p hu n v k thu t s n xu t gi ng thu s n. b/ Gi ng thu s n: - Cơ s s n xu t gi ng ph i s d ng gi ng b m t tiêu chuNn ã ư c quy nh theo các Tiêu chuNn Ngành (xem M c 2 Ph l c kèm theo Thông tư này). - Cơ s ph i b o m gi ng khi xu t ra kh i cơ s lưu thông trong nư c ho c xu t khNu t ch t lư ng ã công b và t tiêu chuNn ch t lư ng ư c quy nh theo các tiêu chuNn Ngành (xem M c 3 Ph l c kèm theo Thông tư này). c/ Ki m tra, ki m d ch gi ng thu s n khi xu t ra kh i cơ s s n xu t gi ng: - Chi c c B o v ngu n l i thu s n a phương (ho c ơn v ư c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n giao nhi m v ) ti n hành ki m d ch gi ng thu s n ngay t i cơ s s n xu t gi ng trư c khi gi ng ư c xu t ra kh i cơ s s n xu t gi ng lưu thông trong nư c; - Cơ s ch ư c ưa ra lưu thông trong nư c gi ng thu s n t tiêu chuNn ki m d ch (nêu t i Tiêu chuNn Ngành 28 TCN 101:1997 v quy trình ki m d ch ng v t thu s n và s n phNm ng v t thu s n) và ã ư c cơ quan có thNm quy n c a a phương s t i c p gi y ch ng nh n ki m d ch; - Các Chi c c B o v ngu n l i thu s n (ho c ơn v ư c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n giao nhi m v ) có k ho ch nh kỳ ki m tra 3 tháng m t l n ho c ki m tra t xu t v sinh thú y và d ch b nh t i các cơ s s n xu t và lưu gi gi ng. d/ Gi ng ưa ra lưu thông trong nư c, xu t khNu ph i ghi nhãn hàng hoá theo quy nh t i Kho n 2 M c A Ph n II Thông tư s 03/2000/TT-BTS hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành
 7. Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu i v i hàng hoá thu s n. 2. Nuôi tr ng thu s n thương phNm ( i u 10 c a Ngh nh) 2.1. Quy nh v b o v môi trư ng: Cơ s nuôi tôm trong vùng nuôi tôm t p trung ph i th c hi n các quy nh t i các i u 4, 5, 6 Quy ch qu n lý môi trư ng vùng nuôi tôm t p trung ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2002/Q -BTS ngày 24/1/2002 c a B trư ng B Thu s n. 2.2. S d ng th c ăn, thu c thú y thu s n: Các lo i th c ăn, thu c thú y thu s n s d ng ph i n m trong danh m c ư c s d ng thông thư ng do B Thu s n công b hàng năm, b o m không gây h i cho ngư i, i tư ng thu s n nuôi tr ng và không gây ô nhi m môi trư ng; không ch a các ch t c m s d ng ư c nêu t i Quy t nh s 01/2002/Q -BTS ngày 22/1/2002 c a B trư ng B Thu s n. Cơ s nuôi thu s n thương phNm ph i tuân th quy nh v s d ng th c ăn, thu c thú y thu s n t i Quy ch ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n phNm ng v t nuôi ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Th y s n s 15/2002/Q -BTS ngày 17/5/2002. 2.3. Ki m tra, công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm: Cơ s nuôi thu s n theo hình th c bán thâm canh, thâm canh, công nghi p ph i tuân theo các quy nh c a B Th y s n t i Quy ch v ki m tra và công nh n cơ s kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm ban hành theo Quy t nh s 649/2000/Q -BTS ngày 04/8/2000 c a B trư ng B Thu s n. 2.4. Tiêu chuNn xác nh các hình th c nuôi ư c t m th i quy nh như sau iv i nuôi tôm nư c l : a/ Nuôi bán thâm canh: - H th ng ao ư c u tư nh t nh ch ng cung c p ngu n nư c, x lý và kh ng ch các y u t môi trư ng; di n tích ao t 0,5-1,5 ha; -M t gi ng th t 5-15 con/m2; - Ch y u s d ng gi ng nhân t o và th c ăn công nghi p; - Năng su t thu ho ch t t 1-3 t n/ha/v . b/ Nuôi thâm canh: - Có u tư l n v cơ s h t ng và k thu t ch ng kh ng ch các y u t môi trư ng. Di n tích ao t 0,5-1 ha; -M t gi ng th t 25 con/m2 tr lên;
 8. - Hoàn toàn s d ng gi ng nhân t o và th c ăn công nghi p; - Năng su t thu ho ch t trên 3 t n/ha/v . c/ Nuôi công nghi p: Nuôi tôm công nghi p là hình th c nuôi ư c công nghi p hoá ( i n khí hoá, cơ gi i hoá, thu l i hoá); ư c u tư ng b v cơ s h t ng như h th ng ao, m, kênh mương c p và thoát nư c, ư ng giao thông và các y u t k thu t m b o kh ng ch ư c môi trư ng nuôi, t năng su t tôm nuôi n nh t 3 t n/ha/v tr lên. 3. Ch bi n thu s n ( i u 11 c a Ngh nh) a. Xây d ng cơ s ch bi n thu s n: - Khi thi t k , xây d ng m i ho c c i t o l i cơ s ch bi n thu s n ph i tuân th các tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn Ngành (xem M c 4 Ph c l c kèm theo Thông tư này). Quy ch qu n lý môi trư ng cơ s ch bi n thu s n ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Thu s n s 19/2002/Q -BTS ngày 18/9/2002 và các văn b n quy nh khác v i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng m b o vi c thi t k , xây d ng m i ho c c i t o cơ s úng yêu c u quy nh. - Ph i xây d ng b n báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, trong ó ưa ra các gi i pháp x lý ch t th i (r n, l ng, khí) và ch giám sát môi trư ng; báo cáo này ph i ư c cơ quan qu n lý môi trư ng a phương phê duy t; - i v i các cơ s ch bi n thu s n ang ho t ng, ph i i chi u i u ki n c a cơ s v i các tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn Ngành và các văn b n pháp quy k thu t khác th c hi n vi c c i t o, nâng c p và duy trì i u ki n s n xu t c a mình theo yêu c u quy nh; b. Trong quá trình ho t ng, ch cơ s ch bi n thu s n ph i: - Ph i ti n hành x lý ch t th i r n, l ng, khí áp ng yêu c u quy nh t i Quy ch qu n lý môi trư ng cơ s ch bi n thu s n ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Thu s n s 19/2002/Q -BTS ngày 18/9/2002 và ch u s giám sát c a cơ quan qu n lý môi trư ng a phương; - Áp d ng các chương trình m b o ch t lư ng và VSATTP theo quy nh c a B Thu s n (Tiêu chuNn 28TCN129:1998 Cơ s ch bi n thu s n - Qu n lý ch t lư ng theo HACCP); - Tuân th các quy nh c a Quy ch v ki m tra, ánh giá và công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm ư c ban hành theo Quy t nh 649/2000/Q -BTS ngày 4/8/2000 c a B trư ng B Thu s n. - Không ư c s d ng nguyên li u thu s n là các loài thu s n n m trong danh m c các loài thu s n c m khai thác ư c quy nh t i B ng 7A ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 c a B Thu s n.
 9. - Ch ư c phép s d ng các hoá ch t, ph gia th c phNm n m trong danh m c các ch t ph gia ư c phép s d ng trong th c phNm ban hành kèm theo Quy t nh s 3742/2001/Q -BYT ngày 31/8/2001 c a B Y t , th c hi n quy nh c a B Thu s n t i Tiêu chuNn Ngành s 28TCN 156:2000 Quy nh s d ng ph gia th c phNm trong ch bi n thu s n. N u cơ s s d ng ph gia n m ngoài danh m c cho phép thì cơ s ph i ti n hành kh o nghi m, th nghi m, báo cáo k t qu kh o nghi m, th nghi m B Thu s n xem xét, ch p thu n ưa vào danh m c các hoá ch t, ph gia ư c s d ng thông thư ng; Nghiêm c m tri t m i cơ s ch bi n thu s n s d ng nguyên li u có t p ch t l (như kim lo i, agar, que tre, cu ng d a, tinh b t,...) ho c tr c ti p ưa t p ch t l nêu trên vào nguyên li u thu s n ch bi n, gây thi t h i v l i ích kinh t c a t nư c và l i ích c a ngư i tiêu dùng nh m m c ích ki m l i b t chính; - Tuân th các quy nh v bao gói, ghi nhãn, v n chuy n và b o qu n s n phNm t i kho n 1 M c A Ph n II c a Thông tư s 03/2000/TT-BTS c a B Th y s n hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu i v i hàng hoá thu s n. 4. S n xu t th c ăn thu s n, s n xu t thu c thú y thu s n ( i u 12, i u 13 c a Ngh nh) Trong quá trình ho t ng, ch cơ s s n xu t ph i th c hi n: Th c ăn thu s n, thu c thú y thu s n khi xu t xư ng ưa ra lưu thông trong nư c ho c xu t khNu ph i óng trong bao bì và ghi nhãn theo quy nh t i kho n 3 M c A Ph n II Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Thu s n hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . IV. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Thanh tra, ki m tra Phân công trách nhi m thanh tra, ki m tra ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành ngh thu s n như sau: a. C c B o v ngu n l i thu s n có trách nhi m: - T ch c ch o th ng nh t trong toàn qu c công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành v các lĩnh v c s n xu t kinh doanh thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh; - Tr c ti p ho c ph i h p v i các cơ quan h u quan trong và ngoài Ngành th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành ngh thu s n khi c n thi t; ki m tra vi c th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra c a các Chi c c B o v ngu n l i thu s n i v i ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành ngh thu s n. - Ch o các Chi c c b o v ngu n l i thu s n th c hi n quy nh c a B Thu s n v thanh tra, ki m tra ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành ngh thu s n i v i
 10. các t ch c, cá nhân a phương và c các ơn v thu c B , ngành trung ương, l c lư ng vũ trang làm kinh t óng trên a bàn qu n lý; khi c n thi t có s ph i h p v i các cơ quan h u quan a phương th c hi n nhi m v này. b. Trung tâm Ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n có trách nhi m ki m tra ch t lư ng hàng hoá thu s n, i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t kinh doanh thu s n theo quy nh c a B Thu s n t i các văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành. 2. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Thông tư này s b x lý vi ph m hành chính theo Ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n và các quy nh khác c a pháp lu t. V- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. T ch c, cá nhân ang s n xu t, kinh doanh các ngành ngh thu s n trư c khi Ngh nh s 86/2001/N -CP có hi u l c ư c ti p t c ho t ng nhưng ph i b o m các i u ki n kinh doanh theo quy nh trong Ngh nh 86/2001/N -CP và Thông tư này trư c ngày 01/01/2003. 3. Các V , C c, Vi n, Trung tâm thu c B Thu s n; các S Thu s n, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n, ôn c, ki m tra th c hi n Thông tư này; trong quá trình th c hi n có v n vư ng m c ph i k p th i ph n nh v B Thu s n. 4. Vi c s a i, b sung n i dung Thông tư này do B trư ng B Thu s n xem xét, quy t nh. T Quang Ng c ( ã ký) PH L C CÁC TIÊU CHU N NGÀNH HI N HÀNH LIÊN QUAN I U KI N KINH DOANH CÁC NGÀNH NGH THU S N 1. Tiêu chu n Ngành v gi ng thu s n b m - Tiêu chuNn 28 TCN 97-1996 Tôm càng xanh - Tôm m p tr ng - yêu c u k thu t. - Tiêu chuNn 28 TCN 99-1996 Tôm bi n - Tôm sú b m - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 100-1996 Tôm bi n - Tôm he b m - yêu c u k thu t;
 11. - Tiêu chuNn 28 TCN 131-1998 Cá nư c ng t - Cá b m - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 151-2000 Cá nư c ng t - cá b m các loài mè vinh, he vàng, b ng tư ng, trê lai - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 167-2001: Cá nư c ng t - Cá b m các loài: Tai tư ng, Tra và Ba sa - Yêu c u k thu t. 2. Tiêu chu n Ngành v yêu c u k thu t i v i gi ng thu s n xu t xư ng - Tiêu chuNn 28 TCN 108: 1998 Rong bi n - gi ng rong câu ch vàng - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 96 - 1996 Tôm bi n - Tôm gi ng - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 98 - 1996 Tôm càng xanh - Tôm gi ng - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 124 - 1998 Tôm bi n - Tôm gi ng PL15 - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 132: 1998 Cá nư c ng t - cá b t - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 153: 2000 Cá nư c ng t - cá hương - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 154: 2000 Cá nư c ng t - cá gi ng - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 132: 1998 Cá nư c ng t - cá b t - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 168: 2001 Cá nư c ng t - cá b t các loài: Tai tư ng, Tra, Basa - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 169: 2001 Cá nư c ng t - cá hương các loài: Tai tư ng, Tra, Basa - yêu c u k thu t; - Tiêu chuNn 28 TCN 170: 2001 Cá nư c ng t - cá gi ng các loài: Tai tư ng, Tra, Basa - yêu c u k thu t. 3. Tiêu chu n Ngành v i u ki n m b o v sinh an toàn th c ph m i v i cơ s ch bi n thu s n - Tiêu chuNn 28 TCN 130: 1998 Cơ s ch bi n thu s n - i u ki n chung mb o VSATTP; - Tiêu chuNn 28 TCN 137: 1999 Cơ s s n xu t h p - i u ki n mb o VSATTP; - Tiêu chuNn 28 TCN 138: 1999 Cơ s ch bi n thu s n ăn li n - i u ki n mb o VSATTP; - Tiêu chuNn 28 TCN 139: 1999 Cơ s ch bi n thu s n khô - i u ki n mb o VSATTP.
Đồng bộ tài khoản