Thông tư 02/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc xử lý nợ vốn vay sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ theo Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Quyết định số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. T h«ng t c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  02/2003/TT­N H N N   N h n g µ y  11 th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  h í ng d É n   Ö c x ö  lý n î  v vi vay v è n s ö a ch ÷ a,  ã n g  m í i t µ u thuy Ò n, m u a  s ¾ m  n g  c ô  theo  u y Õ t  ® Q ® Þ n h   è  144/2002/Q§­T T g  n g µ y 24/10/2002 v µ   s Q u y Õ t ® Þ n h  s è  172/2002/Q§­T T g  n g µ y   28/11/2002  c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p § Ó   ùc  Ön  th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 144/2002/Q§­ TTg  µy  ng 24/10/2002  Ò   v m ét  è  Ön  s bi ph¸p  ö  ýnî vay  èn  öa  ÷a,®ãng  íitµu thuyÒn,mua  ¾ m   x l    v s ch   m      s ng cô  õ  t nguån  èn  Ýn  ông   ®∙i theo  v td u    Quy Õt  nh   è  ®Þ s 985/TTg  µy  ng 20/11/1997  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 172/2002/Q§­TTg   ngµy  28/11/2002  öa  æi  s® kho¶n  §iÒu  t¹  2  2  iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 144/2002/Q§­ TTg  µy  ng 24/10/2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, Thèng  c  ©n   µng  µ   c Th t   ph   ®è Ng h Nh níchíng dÉn  ùc hiÖn        th   nh sau: 1.Ph¹m    µ  i t ng ¸p dông:   viv ®è  î     ­ C¸c  é    ©n    h ng d vay trung h¹n    öa  ÷a,®ãng  íitÇu    ®Ó s ch   m  thuyÒn,mua     s ¾ m    cô    ¾c  ôc  Ëu  ng ®Ó kh ph h qu¶  ¬n  c b∙o  è  t¹  s 5  ic¸c  tØnh, thµnh  è    ph Qu¶ng  Ng∙i, ×nh  Þnh, Phó   B §   Yªn,Kh¸nh  µ,  ×nh  Ën, Bµ   Þa     òng    Ho B Thu   R ­V T Çu,  µnh  è  å   Ý   Th ph H Ch Minh, TiÒn    Giang, B Õ n     Tre,Trµ    Vinh,Sãc    Tr¨ng,  B¹c  Liªu,Cµ     Mau, Kiªn Giang    theo quy  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹ ®Þ c Th t Ch ph t   i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 985/TTg  µy  ng 20/11/1997  Ò   Öc  ¾c  ôc  Ëu  v vi kh ph h qu¶  ¬n  c b∙o sè      5, kh«iphôc  µ    iÓn s¶n  Êt cho      v ph¸ttr   xu   c¸c tØnh  ven  Ón  bi Nam   é   µ  Bv Nam   Trung  é   µ  B v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 144/2002/Q§­ TTg  µy  ng 24/10/2002  Ò  v m ét  è  Ön  s bi ph¸p  ö  ýnî vay  èn  öa  ÷a,®ãng  íitÇu  x l    v s ch   m  thuyÒn,mua  ¾ m     s ng cô  õ nguån  èn  Ýn  ông   ®∙i theo  t v td u    Quy Õt  nh   è  ®Þ s 985/TTg  µy  ng 20/11/1997 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph ­ §èivíi         kho¶n    î vay  ¾n  ¹n:C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc c¸c dn  ng h  Ng h th m  n  phèihîp víi Ýnh  Òn  µ    ë,ban,ngµnh  ña  a  ¬ng  ã    îng ¾n        ch quy v c¸cs     c ®Þ ph c dn  h¹n cho vay  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  ¬n    è  cã  Ön  c b∙o s 5  bi ph¸p thu håinîvµ  ö  ý         x l  døt ®iÓ m   î®Õ n   ¹n,qu¸ h¹n theo quy  nh  Ön  µnh.   n  h      ®Þ hi h 2.Ph ©n  ¹ vµ  ö  ýnî:   lo   x l   i C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícphèihîp cïng c¸cngµnh  Ng h th m  n        chøc n¨ng  ­ ® îcUû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ©n    ph ph c«ng  Õn  µnh  ©n  ¹  î ®Ó   ti h ph lo i   n cã  Ön  bi ph¸p xö  ýcô  Ó    l   th theo híng:   a. §èivíic¸c hé          s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶,®ang    îcnî,n Õu     tr¶®     cã nhu  Çu  c vay  thªm  èn  × c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícxem   Ðt cho  v th     h th m  n  x  vay  Õp theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ti     ®Þ hi h v cho  vay  ¬ng  ¹i. th m b. §èi víic¸c hé  ã          c kh¶  n¨ng    î nhng  ©y  , kh«ng  Þu    î th× tr¶n   ch ú   ch tr¶n     kh«ng    ¹n  î,gi∙nnî;C¸c    gia h n       Chi nh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícc¨n cø  Ng h th m  n    tõng  êng  îp    Êt ph¬ng  xö  ý nî cô  Ó  tr h ®Ò xu   ¸n  l     th b¸o  c¸o  µ    Þ   ñ   v ®Ò ngh Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph chØ  o    µnh  ®¹ c¸c ng chøc n¨ng  èi ph   hîp víi ©n  µng     ng h cho vay    Õt xö  ýthu håinîtheo quy  nh  ña  kiªnquy   l           ®Þ c ph¸p  luËt.
 2. c.§èivíi ÷ng  é  ö  ông  èn    ôc  ch: kiÓm    Ëp biªnb¶n  µi      nh hsd v saim ®Ý   tral     t  s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay,chuyÓn  è    îcßn  ¹ sang  ¹ cho    s dn  l  i lo i   vay  ¬ng  ¹i th m  vµ    åinîtheo quy  nh  Ön  µnh. thu h       ®Þ hi h d.§èivíi   îcña    é        n  d c¸ch s¶n  Êtkinh doanh  xu     thua lç, i sèng      ®ê gÆp   ã  kh kh¨n: ­C¸c  é    h vay  ã    Ò,  ã  c tayngh c kh¶  n¨ng  chøc  tæ  s¶n  Êtkinh doanh,nh­ xu       ng  nguyªn nh©n  do    kh¸ch quan    hoÆc   Õu  èn  µ   a    îcnî ®óng  ¹n  thi v m ch tr¶®     h th× xem   Ðt  x cho    ¹n  î,®Þnh  ¹ kú  ¹n    î thÝch  îp    ¬  ë  ×nh  gia h n   l i h tr¶n     h trªnc s t h×nh  s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  õng  é  t  ct h vay  èn,hoÆc   v  n Õu  ã  ¬ng    c ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  × xem   Ðt cho  th   x  vay  Õp ti   theo l∙suÊt th ng  ¹ivµ     i   o m   quy  Õ   ch cho  vay  Ön  µnh,®¶m   hi h   b¶o    åi®ñ   î thu h   n   gèc  µ      n   ¹n. v l∙khi®Õ h i ­ C¸c  é  h gÆp   ñiro  Êt  r   b kh¶  kh¸ng  : tÇu  Þ   m,   Þ   Êt  Ých    nh   b ®¾ bm t do thiªntai tÇu  Þ  ícngoµib ¾t  ÷kh«ng  . .  ,   bn    gi   tr¶, .  . kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    îng©n  tr¶n   hµng  ×    ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc®Ò   Êt biÖn  th c¸c Ng h th m  n  xu   ph¸p  ö  ýtõng  ­ x l  tr êng  îp cô  Ó  h   th b¸o  Uû   c¸o  ban  ©n  ©n  nh d tØnh    û   ®Ó U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  tæng  îp  öi Ng ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  µ   íc tæng  îp,®Ò   Êt h g  h Nh n   h Nh n   h  xu   biÖn ph¸p xö  ýchung,b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ.   l      t  ph 3.L∙i Êtcho     su   vay  µ  êih¹n vay: v th     a.§èivíi      kh¸ch hµng    vay  èn  ®∙it¹ c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc: v u        i h th m  n §iÒu chØnh  møc    Êt cho  l∙su   i vay  µ  êih¹n  v th   vay  i víic¸c tæ  ®è       chøc,c¸    nh©n  vay  èn  öa  ÷a,®ãng  íitÇu  v s ch   m  thuyÒn,mua  ¾ m     ô  õ nguån  èn    s ng c t   v tÝn  ông  ®∙iquy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  è  d u    ®Þ t i 6  ®Þ s 985/TTg  µy  ng 20/11/1997  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ¾c  ôc  Ëu  Th t   ph v vi kh ph h qu¶  ¬n    è  kh«iphôc  c b∙o s 5    vµ    iÓn s¶n  Êt cho    ph¸ttr   xu   c¸c tØnh ven  Ón  bi Nam   é   µ  B v Nam   Trung  é     B nh sau: ­ ¸ dông   p  møc    Êt5,4%/n¨m  i víi è  îvay  l∙su   i ®è     n   s trung h¹n    cßn    î®Õ n   dn  31/12/2002.Møc    Êtnµy    ông  õ01/01/2003.   l∙su   i ¸p d t  ­ §èivíic¸c kho¶n  î ® îcgia h¹n,®Þnh  ¹ kú  ¹n         n        l   h theo    êng  îp quy  i c¸c tr h  ®Þnh  ¹  Ó m   cña  ti §i 2d  Th«ng   µy, thêigian  µn    èn  tn     ho tr¶v vay  kh«ng      qu¸ 12 n¨m  Ó   õngµy  k t  vay  èn. v b.§èivíi   ît¸ cÊp  èn  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc:       n    d i v c c¸cNg h th m  n Sau    khi tæng  îp  y     Öc  ùc  Ön  h ®Ç ®ñ vi th hi Quy Õt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ý nî vay  èn  öa  ÷a, ®ãng  íi tÇu  ph v vi x l     v s ch   m  thuyÒn, mua     s ¾ m     ô  õ nguån  èn  Ýn  ông  ®∙itheo  ng c t   vtd u    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 985/TTg  µy  ng 20/11/1997 vÒ   Öc  ¾c  ôc  Ëu    vi kh ph h qu¶  ¬n    è    c b∙o s 5,kh«iphôc  µ    iÓn   v ph¸ttr   s¶n  Êt cho    xu   c¸c tØnh ven  Ón  bi Nam   é   µ  B v Nam   Trung  é; Ng ©n   µng  µ   B  h Nh nícsÏthùc hiÖn  Öc  iÒu       vi ® chØnh    ît¸ cÊp  èn  Ò   dn    i v v møc  µ  êih¹n; v th   V Ò     Êt:Ng ©n   µng  µ   íc¸p dông  l∙su   i h Nh n     møc    Êt 0%/th¸ng ®èi víid  l∙su   i      nî t¸  Êp  èn   i c v cho  ôc    ¾c  ôc  Ëu  m tiªukh ph h qu¶  ¬n  c b∙o  è  (t ng  s 5  ¬ øng  íi v  50%   èn  ña  µ   íc ® îc sö  ông    v c Nh n     d ®Ó cho  vay    i îng  öa  ÷a,®ãng  c¸c ®è t s ch   míitÇu    thuyÒn, mua   ¾ m     ô) cña    ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íccßn    s ng c   c¸c Ng h th m  n  ®Õ n   31/12/2002.Thêi®iÓ m     ông  õ01/01/2003.     ¸p d t  4.V Ò     chuyÓn  æi  ñ  Çu  µ  îvay: ® ch t v n   a. Theo    chØ  o  ña  ñ   Þch  û   ®¹ c Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i   µ   íc phèi hîp  íic¸c c¬    h th m   Nh n     v     quan  chøc  n¨ng  ña  c
 3. ® Þa   ¬ng  ph cho vay    ®Ó xem   Ðt,xö  ý b¸n  u     x   l  ®Ê gi¸c«ng  khai con  Çu      t ®Ó thùc hiÖn  Öc    vi chuyÓn  æi  ñ  Çu  õ chñ  ò  µ nh÷ng  é  ∙  ® ch t t   c l  h ® vay  èn  ®∙i v u    ®Ó   ng   íi, söa  ÷a  Çu  ®ã m  ch t thuyÒn  ng  nh tay nghÒ   Ð m,  k s¶n  Êt  xu kinh  doanh  Ð m   Öu  k hi qu¶,th ng    ê xuyªn thua  çkh«ng    îcnî ng©n  µng,hoÆc     l  tr¶®     h   chñ  Çu  Þ  Õt,kh«ng  ã  êithay thÕ    chøc  t b ch   c ng     ®Ó tæ  s¶n  Êtkinhdoanh. xu     b. Chñ   Çu  íichuyÓn    ©n  µng    t m  tr¶ng h cho  vay  kho¶n  Òn tõ gi¸trÞ con  ti         tÇu sau    khib¸n  u       ®Ê gi¸®Ó thanh  to¸n tiÒn    vay  èc  µ    (g v l∙ cßn  î)cho  ñ  i n  ch tÇu  ò. C¸c  ñ  Çu  íicã  Ó  îc c¸c ng©n  µng  c  ch t m   th ®     h hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td xem   Ðt cho  x  vay  èn    v ®Ó mua  Çu  t theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v cho    vay th ng  ¹i. ¬m c. Chñ   Çu  ò  Õp  ôc ph¶i nhËn  î víing©n  µng    t c ti t     n    h kho¶n chªnh  Öch  l thiÕu  ÷a d  î ng©n  µng  èc vµ  ivíi   Þ con  Çu    gi   n   h (g   l∙     tr   ) gi¸ t khichuyÓn  æi. Tr­ ®   êng  îp chñ  Çu  ò  h  t c kh«ng  ã c kh¶ n¨ng    Çn  î nµy  åm  tr ng  îp chñ  tr¶ph n  (g c¶  ê h   tÇu  ò  Þ  Õt  c b ch kh«ng  ã  êithõa kÕ),thùc hiÖn  c ng         theo quy  nh  ¹ §iÓ m       ®Þ ti  2d cña Th«ng   µy. tn 5.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   a. §èivíic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc:ChØ   o             h th m  n  ®¹ c¸c chinh¸nh    c¨n cø chØ  o  ña  û   ®¹ c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Õn hµnh  ©n  ¹ xö  ý   ph ti   ph lo i l     nî,chuyÓn  æi  ñ  Çu    ® ch t theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn b. §èi víiChi       nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh: phèi hîp  íiUû     Ng h Nh n         v   ban Nh ©n  ©n  µ  «n  c, kiÓm        d v® ®è   trac¸cChi nh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ­ Ng h Th m  n íctrªn®Þa  µn  ùc hiÖn  ètviÖc  ö  ýnî vay     b th   t  x l    theo    c¸c Quy Õt  nh  ña  ñ  ®Þ c Th t ng ChÝnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íct¹ Th«ng   µy. í  ph v h   c Ng h Nh n     i tn c. B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ®Þ c Th t   ph v m ét  è  Ön  s bi ph¸p  ö  ýnî vay  èn  öa  ÷a,®ãng  íitÇu  x l    v s ch   m  thuyÒn,mua  ¾ m     s ng  ô: c ­ Sau    ã  Õt    khic k qu¶  ©n  ¹ nî,trªnc¬  ë  ph lo i     s danh    s¸ch kh¸ch hµng  ©n       ph lo¹ itheo    êng  îp t¹  Ó m   Th«ng   µy,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   c¸c tr h  i §i 2  tn     h th m  níctæng  îp theo  Ö   èng  µ      h  h th v Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  Ng h Nh n   tæng  îp h  theo  a   µn  öi b¸o  vÒ   ©n   µng  µ   íc (Vô  Ýn  ông) theo  Óu  ®Þ b g   c¸o  Ng h Nh n   T d   bi m É u   è    ®Ýnh  Ìm. s 1,2  k ­ Ngµy  hµng    10  th¸ng,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íctæng  îp theo     h th m  n  h  h Ö   èng  µ  th v Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  Ng h Nh nu   tæng  îp  h theo  a   µn  ®Þ b kÕt  qu¶  chuyÓn  æi  ñ  Çu  öi b¸o  ® ch t g   c¸o  Ò   ©n   µng  µ   íc (Vô  Ýn  v Ng h Nh n   T dông)theo biÓu  É u   è    ®Ýnh  Ìm.     m s 3,4  k ­ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc tæng  îp  Ng h th m  n  h danh  s¸ch kh¸ch  µng  h gÆp   ñiro bÊt kh¶  r     kh¸ng quy  nh  ¹ §iÓ m   theo m É u   è      ®Þ t i 2d    s 5;C¸c    Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  h Nh n     ph tæng  îp danh  h  s¸ch kh¸ch hµng      gÆp   ñi r  ro bÊt kh¶     kh¸ng quy  nh  ¹ §iÓ m   theo m É u   è  (®Ýnh  Ìm) göib¸o c¸o    ®Þ t  i 2d    s 6  k     vÒ   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Ýn  ông)  íc ngµy  Ng h Nh n   ¬ (V T d tr   31/3/2003    ®Ó tæng  îp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h    t  ph ­ C¨n  c¸c m É u   Óu  µ  êih¹n    cø    bi v th   quy  nh ®Þ trªn:   ©n   µng  ¬ng    Ng c¸c h th m¹iNhµ   ícchØ  o        n  ®¹ c¸c Chi nh¸nh  ùcthuéc;c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   tr       Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è      ph chØ   o    ®¹ c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc Ng h th m  n  trªn ®Þa   µn  Ëp    b l b¸o  c¸o  ôc  ô  ph v cho  Öc  vi tæng  îp  h b¸o  c¸o  ña  n   Þ  c ®¬ v m × nh.
 4. 6.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy    tn c hi l     01/01/2003. 7. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc;Chñ   Þch  éi ®ång    tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c    ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícvµ    n  Þ  ®è c¸c Ng h th m  n   c¸c ®¬ v cã  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Th«ng   µy. tn
 5. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  s è  0 1 Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i. . h th m .. B¸o c¸o p h © n  lo¹i î v a y s ö a c h ÷ a, ® ã n g  m í i, u a  s ¾ m  n  m n g  c ô  t õ n g u å n  v è n v ay theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  9 8 5/TTg (Theo  Th«ng   è  ts 02/2003/TT­ NHNN   µy  th¸ng2  ng 11    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Chi nh¸nh    Tæng    î dn  Ph ©n  ¹ nîvay  öa  ÷a,®ãng  íi, lo i     s ch   m  mua  ¾ m     ô s ng c Ghi chó   Ng ©n  µng  ­ h th ®Õ n   ¬ng mai 31/12/200 2 Nî vay  ña  c Nî    vay Nî vay  ña  Nî  c vay  ña    é  c c¸ch kinhdoanh    thua lç,    c¸ché  ang  cña     ® c¸c c¸ché  ö   s khã  kh¨n tr¶® îcnî    hé  ©y  ch dông  èn  v ú saim ôc     ®Ých Kh«ng    ng  Kh«ng    ng  tr¶®ó tr¶®ó h¹n do    nguyªn   h¹n do    nguyªn   nh©n  kh¸ch  nh©n  Êt kh¶  b  quan kh¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 TØnh A 2 TØnh B 3 TØnh C ... ... Tæng  éng c LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. .  µy.. th¸ng..  .., ng   . .n¨m... . . .
 6. 6 T æng  gi¸m  c ®è
 7. 7 M É u  s è  0 2   Ng © n   µng  µ  ícViÖt  h nh n   Nam Chi  nh¸nh tØnh, thµnh  è...   ph . B¸o c¸o p h © n  lo¹i î v a y s ö a c h ÷ a, ® ã n g  m í i, u a  s ¾ m  n  m n g  c ô  t n g u å n  v è n v a y theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  9 8 5/TTg (Theo  Th«ng   è  ts 02/2003/TT­ NHNN   µy  th¸ng2  ng 11    n¨m  2003) §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å STT Chi nh¸nh  ©n  µng  Tæng    î   Ng h dn  Ph ©n  ¹ nîvay  öa  ÷a,®ãng  íi, lo i     s ch   m  mua  ¾ m     ô s ng c Ghi chó   th ng  ¬ mai ®Õ n   31/12/2002 Nî vay  ña  Nî    Nî  c vay vay  ña  Nî  c vay  ña    é  c c¸ch kinhdoanh    thua   c¸ché  ang  cña    c¸ché  ö   ® c¸c  s lç, ã    kh kh¨n tr¶® îcnî hé  ©y  dông  èn     ch v ú saim ôc     ®Ých Kh«ng    ng  Kh«ng    ng  tr¶®ó tr¶®ó h¹n do    nguyªn   h¹n do    nguyªn   nh©n  kh¸ch  nh©n  Êt kh¶  b  quan kh¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Ng ©n   hµng   N«ng  nghiÖp 2 Ng ©n  hµng  C«ng  th­ ¬ng 3 Ng ©n  µng  Çu   h § tPT 4 Ng ©n  hµng  Ngo¹i ­  th ¬ng Tæng  éng c
 8. 8 LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. .  µy.. th¸ng..  .., ng   . .n¨m... . . . Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  NHNN M É u  s è  0 3 Ng © n   µng  ¬ng  ¹i.. . .. h th m . . .. B¸o c¸o k Õ t q u ¶  c h u y Ó n  ® æ i  c h ñ  t µ u (Theo  Th«ng   è  ts 02/2003/TT­ NHNN   µy  th¸ng2  ng 11    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  ñ  é ch h Sè    î®Õ n   dn  Gi¸thùc Chªnh  Öch  ñ      l ch BiÖn  ph¸p xö  ý  l ngµy chuyÓn  tÕ  u   cò    Ën  î ®Ê ghi,nh n ® æi gi¸ Gia  ¹n nî h  BiÖn  ph¸p  kh¸c Sè  Òn ti Gia  ¹n ®Õ n   h  ngµy 1 2 3 4 5=3­4 6 7 8 1 TØnh  A ... 2 TØnh  B ... Tæng  éng c
 9. 9 LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . Tæng gi¸m  c ®è
 10. 10 M É u  s è  0 4 Ng © n   µng  µ  ícViÖt  h nh n   Nam Chi  nh¸nh tØnh, thµnh  è...   ph . B¸o c¸o k Õ t q u ¶  c h u y Ó n  ® æ i  c h ñ  t µ u (Theo  Th«ng   è  ts 02/2003/TT­ NHNN   µy  th¸ng2  ng 11    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  ñ  é ch h Sè    î®Õ n   dn  Gi¸thùc     Chªnh  Öch  l BiÖn  ph¸p xö  ý  l ngµy chuyÓn  tÕ  u   ®Ê chñ  ò    c ghi, ® æi gi¸ nhËn  î n Gia  ¹n nî h  BiÖn  ph¸p  kh¸c Sè  Òn ti Gia  ¹n ®Õ n   h  ngµy 1 2 3 4 5=3­4 6 7 8 1 Ng ©n  µng  h N«ng nghiÖp Hé  Nguy Ôn  V¨n  A .. . .. 2 Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng th .. . . 3 Ng ©n  hµng  §Çu  t ph¸t     tr Ón i .. . . .. 4 Ng ©n  µng  ¹ith ng h Ngo   ¬ ... Tæng  éng c
 11. 11 LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh NHNN
 12. 12 M É u  s è  0 5 Ng © n   µng  ¬ng  ¹i.. . .. h th m . . .. D a n h  s¸ch k h¸ch h µ n g  v ay v è n k h ¾ c  p h ô c  h Ë u  q u ¶  c ¬ n  b∙o s è  5 G Æ p  r ñi ro b Ê t k h ¶ k h¸ng (Theo  Th«ng   è  ts 02/2003/TT­ NHNN   µy  th¸ng2  ng 11    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  ñ  é ch h D   î®Õ n   n  Nguyªn  ©n nh Sè tiÒn bÞ  ñiro     r  BiÖn  ph¸p ®Ò   Þ    ngh Ghi chó   31/12/2002 xö  ý l 1 2 3 4 5 6 7 1 TØnh  A Hé  Nguy Ôn  V¨n  A .. . . 2 TØnh  B .. . .. 3 TØnh  C .. . . .. 4 TØnh  D .. . .. . .. Tæng  éng c LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . Tæng gi¸m  c ®è
 13. 13 M É u  s è  0 6 Ng © n   µng  µ  ícViÖt  h nh n   Nam Chi  nh¸nh tØnh, thµnh  è... . ..   ph . .. D a n h  s¸ch k h¸ch h µ n g  v ay v è n k h ¾ c  p h ô c  h Ë u  q u ¶  c ¬ n  b∙o s è  5 G Æ p  r ñi ro b Ê t k h ¶ k h¸ng (Theo  Th«ng   è  ts 02/2003/TT­ NHNN   µy  th¸ng2  ng 11    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  ñ  é ch h D   î®Õ n   n  Nguyªn  ©n nh Sè tiÒn bÞ  ñiro     r  BiÖn ph¸p ®Ò     Ghi chó   31/12/2002 nghÞ  ö  ý xl 1 2 3 4 5 6 7 1 Chi nh¸nh      NH N«ng nghiÖp Hé  Nguy Ôn V¨n A .. . . 2 Chi nh¸nh      NH C«ng  ¬ng th .. . .. 3 Chi nh¸nh    NH§T&PT .. . . .. 4 Chi nh¸nh    ¹ith ng   NH Ngo   ¬ .. . . .. Tæng  éng c LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh NHNN
Đồng bộ tài khoản