Thông tư 02/2004/TT-BXD

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
93
lượt xem
15
download

Thông tư 02/2004/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2004/TT-BXD về việc hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2004/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/TT-BXD Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 02/2004/TT-BXD NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯ NG D N TÍNH B SUNG CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH DO GIÁ THÉP XÂY D NG TĂNG T BI N Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 02 năm 2004 s 03/2004/NQ-CP ngày 12/3/2004 v bi n pháp c th bù p chi phí do giá v t li u xây d ng tăng lên nh m b o m và y nhanh ti n các công trình xây d ng cơ b n s d ng v n Nhà nư c; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph (t i Công văn s 1814/VPCP- KTTH ngày 14/4/2004 c a Văn phòng Chính ph ) v vi c gi i pháp x lý nh hư ng c a vi c tăng giá thép trong xây d ng cơ b n; Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng hư ng d n vi c tính b sung chi phí xây d ng công trình trong giai o n giá thép xây d ng tăng t bi n áp d ng t ngày 01/01/2004 theo nguyên t c và phương pháp như sau: 1. Nguyên t c tính b sung. 1.1. B sung chi phí xây d ng công trình cho các d án u tư xây d ng s d ng các ngu n v n: v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c. 1.2. Vi c b sung chi phí xây d ng do giá thép xây d ng tăng t bi n ư c áp d ng i v i các công trình, h ng m c công trình, gói th u (sau ây g i là công trình) ư c ghi trong k ho ch u tư xây d ng năm 2004 th c hi n ch nh th u, u th u (theo h p ng có i u ch nh giá ho c tr n gói) ho c t th c hi n d án, ang thi công ho c s thi công xây d ng, có kh i lư ng th c t ư c thi công vào th i i m giá thép xây d ng tăng t bi n. 1.3. B sung chi phí xây d ng do giá thép xây d ng tăng t bi n ư c tính cho ph n kh i lư ng xây l p thi công ph i s d ng thép xây d ng có giá tăng ch khi có các ch ng t , hóa ơn h p pháp phù h p v i kh i lư ng, ch ng lo i thép xây d ng s d ng theo thi t k vào công trình. Giá thép trong ch ng t , hóa ơn ư c thanh toán ph i th p hơn ho c b ng giá thông báo c a liên S Tài chính - Xây d ng theo nh kỳ. 1.4. Không b sung chi phí xây d ng do giá thép xây d ng tăng theo các quy nh t i Thông tư này i v i thép xây d ng ã ư c nh p khNu theo công trình.
  2. 1.5. Trư ng h p trong xây d ng s d ng các lo i v t tư s n xu t t s n phNm thép như cáp, ư ng ng.v.v. thì cũng ư c i u ch nh theo quy nh t i Thông tư này. 1.6. Vi c i u ch nh chênh l ch v t li u khác v n áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và Thông tư s 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 c a B trư ng B Xây d ng. 2. Phương pháp tính b sung. 2.1. i v i công trình xây d ng th c hi n hình th c ch nh th u, hình th c t th c hi n d án ang thi công xây d ng, chi phí xây d ng ư c tính b sung do giá thép xây d ng tăng t bi n căn c vào kh i lư ng, ch ng lo i thép xây d ng th c t ã th c hi n ư c nghi m thu và m c chênh l ch gi a giá thép xây d ng th i i m th c hi n ư c nghi m thu theo ch ng lo i, ch ng t , hóa ơn h p pháp và giá thép xây d ng theo ch ng lo i tương ng trong thông báo giá c a liên S Tài chính - Xây d ng ang có hi u l c th c hi n th i i m tháng 12 năm 2003 t i a phương nơi xây d ng công trình ư c xác nh như sau: T ng chi phí xây d ng = Kh i lư ng thép xây x M c chênh l ch giá thép xây ư c b sung do giá d ng th c t ã th c d ng th c t th i i m thép xây d ng tăng hi n nghi m thu theo th c hi n theo ch ng lo i t ng ch ng lo i thép thép tương ng Chi phí xây d ng ư c b sung do giá thép xây d ng tăng t bi n ư c b sung vào giá d toán công trình trư c thu giá tr gia tăng như Ph l c kèm theo Thông tư này. 2.2. Các công trình xây d ng th c hi n u th u ang thi công xây d ng, chi phí xây d ng ư c b sung do giá thép xây d ng tăng t bi n ư c xác nh như phương pháp nêu trong i m 2.1 nói trên. Trư ng h p m c giá thép xây d ng trong ơn giá trúng th u cao hơn m c giá thép xây d ng trong thông báo giá c a liên S có hi u l c th c hi n t i th i i m tháng 12 năm 2003 thì l y theo m c giá thép xây d ng trong ơn giá trúng th u tính chênh l ch giá thép. Trư ng h p m c giá thép xây d ng trong ơn giá trúng th u th p hơn ho c b ng m c giá thép xây d ng trong thông báo giá c a liên S có hi u l c th c hi n t i th i i m tháng 12 năm 2003 thì l y giá trong thông báo c a liên S tính chênh l ch giá thép. Chi phí xây d ng b sung do giá thép xây d ng tăng t bi n (bao g m chênh l ch giá thép và thu giá tr gia tăng tương ng tính theo m c thu su t c a ho t ng xây d ng và l p t) ư c tính thành m t kho n b sung vào giá h p ng. 2.3. Các công trình xây d ng ã ch nh th u, ã t ch c u th u nhưng tri n khai thi công xây d ng vào th i i m giá thép xây d ng v n còn tăng t bi n thì vi c b sung chi phí vào giá d toán công trình ho c giá h p ng c a công trình theo phương pháp tính b sung i m 2.1 ho c 2.2 nêu trên. 2.4. Các công trình xây d ng chưa ch nh th u, chưa t ch c u th u ch u tư căn c vào giá thép xây d ng trong thông báo giá c a liên S Tài chính - Xây d ng
  3. t i a phương nơi xây d ng công trình i u ch nh l i d toán, t ng d toán theo các quy nh hi n hành. 2.5. Các d án u tư xây d ng m i, vi c l p t ng m c u tư, l p t ng d toán th c hi n theo các quy nh hi n hành. 3. T ch c th c hi n. 3.1. Ch u tư cùng v i các nhà th u, t ch c tư v n thi t k , giám sát thi công xây d ng t ch c nghi m thu, xác nh n kh i lư ng xây l p hoàn thành phù h p v i t ng th i kỳ giá thép xây d ng tăng t bi n làm cơ s cho vi c b sung chi phí xây d ng do giá thép xây d ng tăng t bi n ư c chính xác. 3.2. Ch u tư th c hi n tính toán, xác nh n và ch u trách nhi m v tính chính xác c a kh i lư ng và m c bù chênh l ch giá thép xây d ng, ng th i t ng h p m c b sung chi phí báo cáo c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán xem xét, ki m tra khi c n thi t. Nghiêm c m hi n tư ng thông ng, móc ngo c ho c khai kh ng kh i lư ng ư c tính b sung chi phí làm cho giá tr công trình xây d ng tăng không úng v i th c t , gây th t thoát v n u tư xây d ng. 3.3. Ch u tư ư c i u ch nh b sung chi phí xây d ng do giá thép xây d ng tăng t bi n vào giá tr d toán công trình. Trư ng h p b sung chi phí xây d ng do giá thép xây d ng tăng t bi n làm vư t t ng d toán, t ng m c u tư ã ư c Ngư i có thNm quy n phê duy t thì ch u tư b sung chênh l ch giá thép xây d ng vào giá d toán công trình, h ng m c công trình, giá gói th u và làm th t c i u ch nh t ng d toán, t ng m c u tư theo quy nh hi n hành. 3.4. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o liên S Tài chính - Xây d ng theo dõi ch t ch s bi n ng c a giá thép xây d ng và có thông báo giá thép xây d ng thư ng xuyên, liên t c trong th i gian giá thép xây d ng tăng t bi n úng v i giá thép xây d ng t i a phương theo t ng th i i m, t ng khu v c làm cơ s tính m c bù chênh l ch giá thép xây d ng. 3.5. Các công trình s d ng các ngu n v n khác v i các ngu n v n quy nh t i i m 1.1 m c 1 nêu trên thì Ch u tư căn c vào giá thép xây d ng th c t t ng th i i m xem xét t b sung. 3.6. Các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty Nhà nư c t ch c ch o ki m tra các Ch u tư, các nhà th u th c hi n nghiêm túc Thông tư này, Ny nhanh ti n , nh t là các công trình tr ng i m qu c gia trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nguy n H ng Quân ( ã ký)
  4. PH L C (kèm theo Thông tư s 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004) B NG T NG H P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u m VL SQj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC SQj x Djnc (1 + + ) j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M S Qj x Djm j=1 C ng chi phí tr c ti p VL + NC + M T II Chi phí chung P x NC C ho c P x M III thu nh p ch u thu tính trư c (T+C) x t l qui nh TL Giá tr d toán xây l p trư c (T+C+TL) gXL thu Bù chênh l ch giá thép tăng u,v BT t bi n Sqit x dit t,i=1 IV Thu giá tr gia tăng u ra (gXL+ BT) x TXLGTGT GTGT Giá tr d toán xây l p sau gXL + BT + GTGT Gxl thu Trong ó: Qj : Kh i lư ng công tác xây l p th j
  5. Djvl, Djnc, Djm: Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th j. F1 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. F2 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương c p b c mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. h1n : H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n. - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n : H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n. - Nhóm I : h2.1 = 1,378 - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P: nh m c chi phí chung (%). TL : Thu nh p ch u thu tính trư c. gXL : Gía tr d toán xây l p trư c thu . Gxl : Giá tr d toán xây l p sau thu . CLvl : Chênh l ch v t li u (n u có). BT : Bù chênh l ch giá thép xây d ng tăng t bi n (n u có). qit : Kh i lư ng thép xây d ng ch ng lo i i th c hi n ư c nghi m thu t i th i i m t. dit : M c bù chênh l ch thép xây d ng ch ng lo i i t i th i i m th t. TXLGTGT : M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t.
  6. GTGT : T ng s thu giá tr gia tăng u ra ( ư c tính theo quy nh t i Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính).
Đồng bộ tài khoản