Thông tư 03/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư 03/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 03/2001/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001 HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ C P GI Y PHÉP XÂY D NG Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Sau khi th ng nh t v i B Xây d ng, B Tài chính ban hành ch thu, n p và qu n lý l phí c p gi y phép xây d ng như sau: I- I TƯ NG THU VÀ M C THU: 1. i tư ng thu l phí c p gi y phép xây d ng công trình xây d ng, bao g m xây d ng m i, c i t o, m r ng, s a ch a l n, trùng tu, tôn t o thu c di n ph i ư cc p gi y phép xây d ng quy nh t i kho n 1, i u 39 Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Tr các công trình ư c mi n l phí c p gi y phép xây d ng sau ây: a) Công trình do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và các công trình tr c ti p b o v an ninh, qu c phòng. b) Công trình thu c d án s d ng v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI), công trình xây d ng trong khu công nghi p t p trung và công trình thu c d án BOT. c) Công trình thu c d án phát tri n k t c u h t ng, d án phát tri n ô th m i, các d án thành ph n trong khu ô th m i ã có thi t k k thu t và t ng d án ư c duy t theo úng quy nh c a pháp lu t. d) Công trình thu c d án u tư nhóm B, C có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, thi t k k thu t và t ng d toán ã ư c phê duy t sau khi có văn b n thNm nh c a cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng c a c p quy t nh u tư ho c S Xây d ng ho c s có xây d ng chuyên ngành. g) Công trình nhà c a dân thu c i tư ng ư c mi n c p gi y phép xây d ng theo quy nh t i kho n 3b i u 39 Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . 2. i tư ng n p l phí c p gi y phép xây d ng là các ch u tư các công trình thu c i tư ng ph i thu l phí c p gi y phép xây d ng quy nh t i i m 1 m c này.
  2. 3. M c thu l phí c p gi y phép xây d ng ư c quy nh như sau: a) M c thu l phí c p gi y phép xây d ng i v i: - Nhà riêng l c a nhân dân (thu c i tư ng ph i có gi y phép): 50.000 (năm mươi nghìn) ng/gi y phép; - Công trình khác: 100.000 (m t trăm nghìn) ng/gi y phép. b) M c thu gia h n gi y phép xây d ng: 10.000 (mư i nghìn) ng. II- T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ: 1. Cơ quan c p gi y phép xây d ng quy nh t i i u 41 Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph nêu trên có nhi m v t ch c thu l phí c p gi y phép xây d ng theo quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i chung là cơ quan thu). 2. L phí c p gi y phép xây d ng thu b ng ti n Vi t Nam. Hàng ngày ho c ch m nh t là 5 ngày m t l n, cơ quan thu ph i n p s ti n l phí ã thu ư c vào tài kho n t m gi ti n thu l phí c a cơ quan thu m t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. Hàng tháng ch m nh t là ngày 10, cơ quan thu ph i kê khai, n p 90% (chín mươi ph n trăm) t ng s ti n l phí thu ư c c a tháng trư c vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 046 m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 3. Cơ quan thu l phí c p gi y phép xây d ng có trách nhi m thu, n p và qu n lý s d ng ti n l phí c p gi y phép xây d ng theo úng Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu ư c t m trích 10% (mư i ph n trăm) t ng s ti n l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c c p gi y phép và thu l phí như sau: - Chi phí in (mua) gi y phép. - Chi phí ti n công và ph c p theo ti n công quy nh. - Chi phí v t tư văn phòng. - Chi phí s a ch a tài s n máy móc, công c ph c v công tác thu. - Trích qu khen thư ng cho cán b công nhân viên th c hi n thu n p l phí, bình quân m t ngư i m t năm không quá ba tháng lương th c hi n. T ng s ti n ư c trích sau khi tr s th c chi theo úng n i dung quy nh trên ây, cu i năm n u chưa s d ng h t thì ph i n p h t s còn l i vào ngân sách nhà nư c. 4. Cơ quan Thu a phương nơi cơ quan thu l phí c p gi y phép xây d ng óng tr s có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu l phí c p gi y phép xây d ng theo úng quy nh t i Thông tư này và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c.
  3. III- HI U L C THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các quy nh v l phí c p gi y phép xây d ng trái v i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các cơ quan và các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản