intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

162
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé C«ng nghiÖp sè 03/2003/TT­BCN  ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thi hµnh  mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 74/2003/N§­CP  ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®iÖn lùc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 5 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng nghiÖp; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 74/2003/N§­CP ngµy 26 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc ®iÖn lùc; Bé C«ng nghiÖp híng dÉn nh sau: I­ Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®iÖn lùc lµ hµnh   vi cè   ý  hoÆc v«  ý  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc trong lÜnh vùc ho¹t  ®éng  ®iÖn lùc vµ  sö  dông  ®iÖn mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc quy ®Þnh  t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 74/2003/N§­CP ngµy 26 th¸ng 6   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh  trong  lÜnh vùc  ®iÖn  lùc  (sau   ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ  ®Þnh sè 74/2003/N§­CP), bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  giÊp phÐp ho¹t  ®éng  ®iÖn  lùc; b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ x©y dùng, s¶n xuÊt, truyÒn   t¶i vµ ph©n phèi diÖn; c) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ cung øng ®iÖn; d) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông ®iÖn; ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  an toµn c«ng tr×nh  ®iÖn vµ hµnh lang b¶o vÖ an toµn líi ®iÖn. 2.   ViÖc   xö   ph¹t   ngêi   cha   thµnh   niªn   cã   hµnh   vi   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   ®iÖn   lùc   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n 3 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  74/2003/N§­CP  ®îc thùc hiÖn  nh sau:
  2. 2 Ngêi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi cã hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh th× bÞ ph¹t c¶nh c¸o. Ngêi tõ ®ñ 16 tuæi ®Õn díi 18 tuæi cã hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh bÞ  ¸p dông c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh   sè   74/2003/N§­CP.   Khi   ¸p   dông   h×nh   thøc   ph¹t  tiÖn  ®èi víi hä  th×  møc ph¹t tiÒn kh«ng  ®îc qu¸ mét phÇn  hai møc ph¹t  ®èi víi ngêi thµnh niªn; trong trêng hîp hä  kh«ng cã tiÒn nép ph¹t th× cha, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé ph¶i  nép thay. Ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®iÖn lùc mµ  g©y thiÖt h¹i th×  tr¸ch nhiÖm båi thêng  ®îc  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Vi ph¹m cã  tæ chøc trong lÜnh vùc  ®iÖn lùc lµ  tr­ êng hîp cã  tõ  hai ngêi trë  lªn cÊu kÕt, cè   ý  cïng thùc  hiÖn lµ ph¹m hµnh chÝnh. 4. Vi ph¹m nhiÒu lÇn trong cïng lÜnh vùc  ®iÖn lùc lµ  trêng   hîp   thùc   hiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  ®iÖn lùc mµ tríc ®ã ®∙ vi ph¹m nhng cha bÞ xö ph¹t vµ cha  hÕt thêi hiÖu xö ph¹t. 5.  T¸i ph¹m  lµ  trêng hîp  thùc  hiÖn hµnh  vi vi  ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®iÖn lùc ®∙ bÞ xö ph¹t nhng cha  hÕt thêi h¹n mét n¨m kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh  xö ph¹t hoÆc kÓ tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t mµ l¹i thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m ® îc quy ®Þnh t¹i  Ch¬ng II NghÞ ®Þnh sè 74/2003/N§­CP. 6.   T×nh   thÕ   cÊp   thiÕt   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5   §iÒu   3  NghÞ   ®Þnh sè  74/2003/N§­CP lµ  t×nh thÕ  cña ngêi v×  muèn  tr¸nh mét nguy c¬   ®ang thùc tÕ   ®e däa lîi  Ých cña Nhµ  n ­ íc, cña tæ chøc, quyÒn, lîi  Ých chÝnh  ®¸ng cña m×nh hoÆc  cña   ngêi   kh¸c   mµ   kh«ng   cßn   c¸ch   nµo   kh¸c   ph¶i   g©y   mét  thiÖt  hai  nhá  h¬n  thiÖt  h¹i cÇn ng¨n ngõa.  Hµnh vi g©y  thiÖt  hai  trong  t×nh thÕ  cÊp thiÕt  kh«ng bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh. 7.  Phßng  vÖ  chÝnh   ®¸ng  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  5 §iÒu  3  NghÞ ®Þnh sè 74/2003/N§­CP lµ hµnh vi cña mét ng êi v× b¶o  vÖ  lîi  Ých cña Nhµ  níc, cña tæ chøc, b¶o vÖ  quyÒn, lîi  Ých chÝnh  ®¸ng cña m×nh hoÆc cña ngêi kh¸c mµ  chèng tr¶  l¹i mét c¸ch cÇn thiÕt ngêi  ®ang cã  hµnh vi x©m h¹i c¸c  lîi  Ých nãi trªn. Phßng vÖ  chÝnh  ®ang kh«ng bÞ  xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh. 8. Sù  kiÖn bÊt ngê  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 3 NghÞ  ®Þnh sè 74/2003/N§­CP lµ trêng hîp ngêi thùc hiÖn hµnh vi  kh«ng  thÓ  thÊy   tríc   hoÆc  kh«ng   buéc   ph¶i  thÊy   tríc   hËu  qu¶   cña   hµnh   vi   ®ã.   Kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong trêng hîp sù kiÖn bÊt ngê.
  3. 3 9. Ngêi thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang  m¾c   bÖnh   t©m   thÇn   hoÆc   c¸c   bÖnh   kh¸c   lµm   mÊt   kh¶   n¨ng  nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng  ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   5  §iÒu  3   NghÞ   ®Þnh  sè   74/2003/N§­CP   th×   kh«ng bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 10.   Thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   trong   NghÞ   ®Þnh   sè  74/2003/N§­CP  ®îc quy  ®Þnh theo th¸ng hoÆc theo n¨m th×  kho¶ng thêi gian ®ã ®îc tÝnh theo th¸ng, n¨m d¬ng lÞch. Thêi h¹n trong NghÞ   ®Þnh sè  74/2003/N§­CP vµ  Th«ng t  nµy  ®îc quy  ®Þnh  theo  ngµy th×  kho¶ng  thêi gian  ®ã   ®îc  tÝnh theo ngµy lµm viÖc. II. VÒ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc ®iÖn lùc 1. Hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 7 lµ hµnh   vi lîi dông viÖc x©y dùng, vËn hµnh, söa ch÷a líi ®iÖn ®Ó  chÆt c©y, tØa c©y hoÆc ph¸  ®ì  c«ng tr×nh kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an toµn líi ®iÖn. 2. Hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 7 lµ hµnh   vi tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t  ®éng  ®iÖn lùc vi ph¹m mét trong  c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®Çu t ph¸t triÓn  ®iÖn lùc nh  ®Çu t kh«ng  ®óng víi quy ho¹ch ph¸t triÓn  ®iÖn lùc quèc gia hoÆc quy  ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc ®Þa ph¬ng; vi ph¹m c¸c quy ®Þnh  vÒ thiÕt kÕ kü thuËt; vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh  sè  50/2002/Q§­BCN ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2002 cña Bé  tr ëng  Bé   C«ng   nghiÖp   ban   hµnh   Quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   ®Çu   t  x©y  dùng c¸c dù ¸n ®iÖn ®éc lËp; vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ   ®Çu t ph¸t triÓn ®iÖn lùc. 3. Hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 8 lµ hµnh   vi kiÓm tra tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ®iÖn nhng kh«ng xuÊt  tr×nh   mét   trong   hai   lo¹i   giÊy   tê:   thÎ   nghiÖp   vô   hoÆc   quyÕt ®Þnh kiÓm tra cña c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý líi ®iÖn. ThÎ  nghiÖp vô  lµ  ThÎ  kiÓm tra viªn  ®iÖn lùc  ®îc quy  ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   42/2002/Q§­BCN   ngµy   09   th¸ng   10  n¨m 2002 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp ban hµnh Quy ®Þnh vÒ  kiÓm tra cung øng, sö dông ®iÖn vµ xö lý vi ph¹m hîp ®ång   mua   b¸n   ®iÖn   (sau   d©y   gäi   t¾t   lµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  42/2002/Q§­BCN); QuyÕt  ®Þnh kiÓm tra lµ  v¨n b¶n giao nhiÖm vô  cña bªn  b¸n  ®iÖn, trong  ®ã  ghi râ  lý  do, môc  ®Ých,  ®èi tîng, néi  dung, thêi gian vµ thµnh phÇn kiÓm tra. 4. Hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 lµ hµnh   vi vi ph¹m mét trong c¸c néi dung th«ng b¸o  ®îc quy  ®Þnh  t¹i Quy  ®Þnh tr×nh tù  vµ  thñ  tôc ngõng cÊp  ®iÖn ban hµnh 
  4. 4 kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   52/2001/Q§­BCN   ngµy   12   th¸ng   11  n¨m 2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp. 5. PhiÕu c«ng t¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 8  lµ   phiÕu   ghi   lÖnh   cho   phÐp   lµm   viÖc   ë   thiÕt   bÞ   ®iÖn,  trong  ®ã  quy  ®Þnh n¬i lµm viÖc, thêi gian, néi dung lµm  viÖc vµ   ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh c«ng viÖc, thµnh phÇn  ®¬n vÞ  c«ng t¸c vµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn. 6.  PhiÕu  giao nhiÖm  vô   quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm  a kho¶n  3  §iÒu 8 lµ  phiÕu ghi lÖnh cña ngêi cã  thÈm quyÒn cña  ®¬n  vÞ   b¸n   ®iÖn   ph©n   c«ng   c«ng   viÖc   cho   c¸n   bé,   c«ng   nh©n  viªn   trong   ®¬n   vÞ  m×nh   thùc   hiÖn   c«ng  viÖc   chuyªn  m«n,   bao gåm: PhiÕu thao t¸c; PhiÕu thay thÕ söa ch÷a thiÕt bÞ   ®iÖn; PhiÕu treo, th¸o c«ng t¬; LÖnh c«ng t¸c. 7. ThÎ  nghiÖp vô  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 8  lµ  ThÎ  kiÓm  ®Þnh viªn cña ngêi hiÖu chØnh c«ng t¬  trong  trêng hîp hiÖu chØnh c«ng t¬. 8. Hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 8 lµ hµnh   vi kh«ng tiÕn hµnh xö lý sù cè sau hai giê kÓ tõ khi nhËn  ®îc th«ng b¸o cña bªn mua  ®iÖn vÒ  sù  cè  líi  ®iÖn do bªn  b¸n  ®iÖn qu¶n lý, trõ  trêng hîp  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§­BCN. 9. Hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5 §iÒu 8 lµ hµnh   vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  52/2001/BCN­Q§  ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp ban  hµnh Quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc ngõng cÊp ®iÖn. 10. ViÖc xö ph¹t hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3  vµ  kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  74/2003/N§­CP  ®îc ¸p dông  ®èi víi mäi c¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi trém c¾p ®iÖn. Trêng hîp c¸ nh©n cã hµnh vi trém c¾p ®iÖn ®∙ bÞ khëi  tè, truy tè hoÆc ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö theo  thñ  tôc tè  tông h×nh sù, nhng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh  chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n  ®Ó  xö  lý  hµnh chÝnh cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   th×   sÏ   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  vµ  ¸p dông khung  ph¹t tiÒn cao nhÊt  tïy  theo  môc  ®Ých trém c¾p ®iÖn. ViÖc x¸c ®Þnh ®iÖn n¨ng bÞ trém c¾p ® îc tÝnh theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§­BCN. 11.   Hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   4   §iÒu   9   lµ  hµnh vi tæ chøc, c¸ nh©n sö dông thªm nguån ®iÖn kh¸c cña  bªn b¸n ngoµi nguån  ®iÖn  ®∙ ghi trong hîp  ®ång nhng cha  ®îc sù ®ång ý cña bªn b¸n ®iÖn. 12. Hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu 10 lµ  hµnh vi kh«ng   ®Æt  hÖ  thèng  biÓn b¸o,  ®Ìn tÝn hiÖu,  chØ  dÉn khu vùc nguy hiÓm t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh ®iÖn quy ®Þnh  t¹i Tiªu chuÈn ViÖt Nam 2572­78 vµ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh  
  5. 5 giao th«ng  vËn t¶i; hµnh vi kh«ng   ®Æt  cét  mèc  hoÆc  dÊu  hiÖu däc theo   ®êng c¸p ngÇm trong   ®Êt lµ  hµnh  vi kh«ng  ghi  ®Çy  ®ñ  c¸c ký  hiÖu, nh∙n hiÖu däc theo  ®êng c¸p ngÇm  trong   ®Êt   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   ph¹m   trang   bÞ   ®iÖn   11   TCN  19:1984. III. VÒ thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc ®iÖn lùc 1.   VÒ   trêng   hîp   xö   ph¹t   theo   thñ   tôc   ®¬n   gi¶n   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 15: Xö  ph¹t theo thñ  tôc  ®¬n gi¶n  lµ  trêng hîp xö  ph¹t theo  ®ã  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  kh«ng   lËp   biªn   b¶n   mµ   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   t¹i   chç.  Nh÷ng  trêng hîp  ®îc tiÕn  hµnh  xö  ph¹t  theo thñ  tôc  ®¬n  gi¶n bao gåm: a) Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh bÞ  ph¹t c¶nh  c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång; b) NhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do mét ng êi thùc  hiÖn mµ  h×nh thøc vµ  møc ph¹t quy  ®Þnh  ®èi víi mçi hµnh  vi nµy  ®Òu lµ  ph¹t  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t  tiÒn   ®Õn 100.000  ®ång. Trêng hîp xö ph¹t theo thñ tôc ®¬n gi¶n, ng êi cã thÈm  quyÒn   kh«ng   lËp   biªn   b¶n   mµ   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   t¹i  chç. QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i thÓ  hiÖn b»ng v¨n b¶n theo  mÉu quy  ®Þnh, trong  ®ã  ghi râ  ngµy, th¸ng, n¨m ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña ngêi vi ph¹m hoÆc tªn,  ®Þa chØ  cña tæ chøc vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m;  ®Þa  ®iÓm x¶y ra vi   ph¹m;  ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n  ®îc ¸p dông; hä  tªn, chøc  vô cña ngêi ra quyÕt ®Þnh. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t ph¶i ®îc giao cho c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ  xö  ph¹t mét b¶n. Trêng hîp ph¹t tiÒn th×  trong quyÕt  ®Þnh ph¶i ghi râ møc tiÒn ph¹t. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t cã  thÓ  nép tiÒn ph¹t t¹i  chç  cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vµ   ®îc nhËn biªn lai  thu tiÒn ph¹t do Bé  Tµi chÝnh ph¸t hµnh. Trong tr êng hîp  kh«ng nép tiÒn ph¹t t¹i chç, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m nép  tiÒn ph¹t t¹i Kho b¹c Nhµ níc trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh  t¹i   kho¶n   1   §iÒu   58   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh. 2. VÒ  thÈm quyÒn lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh cña  KiÓm tra viªn ®iÖn lùc. KiÓm tra viªn ®iÖn lùc ®ang thi hµnh c«ng vô cã tr¸ch   nhiÖm lËp biªn b¶n theo  ®óng mÉu quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè   74/2003/N§­CP   ®èi   víi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc ®iÖn lùc mµ m×nh ph¸t hiÖn vµ chuyÓn ngay tíi ngêi cã 
  6. 6 thÈm quyÒn xö  ph¹t. Biªn b¶n ph¶i cã   ®Çy  ®ñ  ch÷  ký  theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 55 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh   chÝnh. 3. VÒ  thñ  tôc tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  t¹i kho¶n 4 §iÒu 15: a) Khi tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  ®îc ghi  trong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ph¶i   lËp  biªn b¶n. Trong biªn b¶n ph¶i ghi râ  tªn, sè  lîng, t×nh  tr¹ng, chÊt lîng cña tang vËt bÞ  tÞch thu vµ  ph¶i cã  ch÷  ký  cña ngêi tiÕn hµnh tÞch thu, ngêi bÞ  xö  ph¹t hoÆc  ®¹i  diÖn cña tæ chøc bÞ xö ph¹t  vµ ngêi chøng kiÕn. b)   Trong   trêng   hîp   cÇn   niªm   phong   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn vi ph¹m th×  ph¶i tiÕn hµnh ngay tríc mÆt ngêi bÞ  xö  ph¹t hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc bÞ xö ph¹t vµ ngêi chøng kiÕn;  nÕu ngêi bÞ xö ph¹t hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc bÞ xö ph¹t v¾ng   mÆt th× ph¶i cã Ýt nhÊt hai ngêi chøng kiÕn. c) Xö lý tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh ­ §èi víi tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  tÝch thu th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt   ®Þnh tÞch  thu  cã  tr¸ch  nhiÖm b¶o qu¶n  tang  vËt, ph¬ng tiÖn. §èi víi nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn lµ c¸c thiÕt bÞ ®­ îc   sö   dông   ®Ó   trém   c¾p   ®iÖn   th×   tïy   tõng   trêng   hîp   cô  thÓ,   ngêi   ra   quyÕt   ®Þnh   tÞch   thu   ph¶i   tiÕn   hµnh   xö   lý  nh»m lo¹i bá  nh÷ng tÝnh n¨ng cña thiÕt bÞ   ®îc sö  dông  ®Ó  thùc hiÖn  hµnh  vi trém  c¾p tríc khi chuyÓn  cho  c¬  quan  b¸n ®Êu gi¸. §èi víi tang vËt, ph¬ng tiÖn cña mét vô  vi ph¹m hµnh  chÝnh cã  gi¸ trÞ  tõ  10.000.000  ®ång trë  lªn th×  ngêi ra  quyÕt  ®Þnh tÞch thu ph¶i giao cho Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Çu gi¸ cÊp tØnh n¬i cã  tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  tÞch thu  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸. NÕu tang vËt, ph¬ng tiÖn cña mét vô  vi  ph¹m cã  gi¸ trÞ  díi 10.000.000  ®ång th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu ph¶i giao cho c¬  quan tµi chÝnh cÊp huyÖn  tæ   chøc   b¸n   ®Çu   gi¸.   ViÖc   b¸n   ®Çu   gi¸   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸. TiÒn thu  ®îc tõ  b¸n  ®Êu gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m hµnh  chÝnh,  sau khi trõ  c¸c chi phÝ  theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt, ph¶i ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc qua tµi  kho¶n më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. ­ §èi víi tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  kh«ng biÕt râ  chñ  së  h÷u, ngêi qu¶n lý, ngêi sö  dông hîp  ph¸p hoÆc nh÷ng ngêi nµy kh«ng  ®Õn nhËn th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn tÞch thu ph¶i th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng  tin  ®¹i chóng vµ  niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  c¬  quan  ngêi cã  thÈm quyÒn tÞch thu; trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, 
  7. 7 kÓ tõ ngµy ®îc th«ng b¸o c«ng khai, nÕu kh«ng c¸c ®Þnh ®­ îc chñ  së  h÷u, ngêi qu¶n lý, ngêi sö  dông hîp ph¸p hoÆc  nh÷ng ngêi nµy kh«ng ®Õn nhËn th× ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i  ra quyÕt ®Þnh tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m. ­ §èi víi tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ chiÕm ®o¹t, sö dông  tr¸i phÐp  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh th×  tr¶ l¹i cho chñ  së  h÷u, ngêi qu¶n lý hoÆc sö dông hîp ph¸p. ­ ChÝ phÝ lu kho, phÝ bÕn b∙i, phÝ b¶o qu¶n tang vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c kho¶n chi phÝ  kh¸c  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®îc trõ  vµo tiÒn b¸n  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. Kh«ng thu phÝ lu kho, phÝ bÕn b∙i, phÝ b¶o qu¶n trong   thêi gian  tang  vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  t¹m gi÷  nÕu chñ  tang  vËt,   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   cã   lçi   trong   viÖc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh hoÆc kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p tÞch thu  ®èi víi tang  vËt, ph¬ng tiÖn. 4. Thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc ®iÖn lùc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) §èi víi vô viÖc ®¬n gi¶n, hµnh vi vi ph¹m râ rµng,  kh«ng cÇn x¸c minh thªm th×  ph¶i ban hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong  thêi h¹n kh«ng  qu¸  mêi ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  lËp  biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh. b)   §èi   víi   vô   viÖc   cã   nhiÒu   t×nh   tiÕt   phøc   t¹p   nh  tang vËt, ph¬ng tiÖn cÇn gi¸m ®Þnh, cÇn x¸c ®Þnh ®èi tîng  vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc nh÷ng t×nh tiÕt phøc t¹p kh¸c th×   thêi h¹n ban hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t lµ  ba m¬i ngµy, kÓ  tõ ngµy lËp biªn b¶n. 5. ViÖc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  c ìng chÕ  thi  hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc   ®iÖn   lùc   ®îc   thùc   hiÖn   theo   §iÒu   16   cña   NghÞ   ®Þnh   sã  74/2003/N§­CP vµ   ®îc híng dÉn cô  thÓ  mét sè   ®iÓm vÒ  c ìng  chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh vµ  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh c ìng  chÕ nh sau: a)  Sau thêi  h¹n mêi ngµy  kÓ  tõ  ngµy   ®îc  giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng tù  nguyÖn chÊp  hµnh th×  Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp  x∙,  huyÖn,  tØnh;  Trëng C«ng an cÊp huyÖn, Gi¸m ®èc C«ng an cÊp tØnh; Ch¸nh   Thanh tra §iÖn lùc Së C«ng nghiÖp vµ Ch¸nh Thanh tra §iÖn   lùc   Bé   C«ng   nghiÖp   sÏ   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   mµ  kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  bÞ  c ìng  chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: ­ KhÊu trõ mét phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp, khÊu  trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng;
  8. 8 ­   Kª   biªn   tµi   s¶n   cã   gi¸   trÞ   t¬ng   øng   víi   sè   tiÒn  ph¹t ®Ó b¸n ®Çu gi¸; ­ C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  kh¸c  ®Ó  thùc hiÖn tÞch thu  tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh; buéc  kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o gì  c«ng tr×nh x©y dùng  tr¸i phÐp. b) C¸ nh©n, tæ chøc nhËn ®îc quyÕt ®Þnh cìng chÕ ph¶i  nghiªm chØnh chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  ph¶i chÞu  mäi chi phÝ vÒ tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan  ®¬n vÞ  cã  liªn quan ­ cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¸n triÖt,  phæ biÕn, chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè  74/2003/N§­CP vµ Th«ng t nµy. 2. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh vÒ  Bé  C«ng nghiÖp  ®Ó  xem  xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2