Thông tư 03/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
112
lượt xem
23
download

Thông tư 03/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. t h«ng t cña ng©n hµng nhµ níc viÖt nam Sè 03/2005/TT­NHNN n g µ y   2 5   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n   c ¸ c   c « n g   t y   c h o   t h u ª   t µ i  c h Ý n h   t h ù c   h i Ö n   v i Ö c   c ¬   c Ê u   l ¹ i   t h ê i   h ¹ n   t r ¶   n î ,   c h u y Ó n   n î  qu¸ h¹n ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh  Thùc   hiÖn   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   42   NghÞ   ®Þnh   sè   16/2001/N§­CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ   ho¹t  ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ   ®Ó   ®¶m b¶o   tÝnh thèng nhÊt cña quy  ®Þnh ph¸p luËt  ®èi víi c¸c h×nh   thøc cÊp tÝn dông kh¸c, Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt Nam híng   dÉn c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh thùc hiÖn viÖc c¬  cÊu   l¹i thêi h¹n tr¶ nî, chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®èi víi ho¹t  ®éng   cho thuª tµi chÝnh nh sau: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh thùc hiÖn viÖc c¬  cÊu  l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   ®èi   víi   c¸c   hîp   ®ång   cho   thuª   tµi  chÝnh theo hai ph¬ng thøc sau ®©y: a. §iÒu chØnh kú  h¹n tr¶ nî  lµ  viÖc c«ng ty cho thuª  tµi chÝnh chÊp thuËn thay ®æi kú h¹n tr¶ nî trong ph¹m vi  thêi h¹n cho thuª tµi chÝnh  ®∙ tho¶ thuËn tríc  ®ã  trong  hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh, mµ  kú  h¹n tr¶ nî  cuèi cïng  kh«ng thay ®æi. b. Gia h¹n nî lµ viÖc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÊp  thuËn kÐo dµi thªm mét kho¶ng thêi gian tr¶ nî  tiÒn thuª  tµi chÝnh vît qu¸ thêi h¹n cho thuª ®∙ tho¶ thuËn tríc ®ã  trong hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh. 2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh thùc hiÖn viÖc c¬  cÊu  l¹i thêi h¹n tr¶ nî, chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®èi víi c¸c hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh nh sau: a. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh tù  quyÕt  ®Þnh viÖc c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî trªn c¬ së kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña   m×nh vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña bªn thuª ®èi   víi c¸c trêng hîp: ­ Bªn thuª tµi chÝnh kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî gèc vµ/ hoÆc   l∙i   tiÒn   thuª   tµi   chÝnh   ®óng   kú   h¹n   tr¶   nî   trong  ph¹m vi thêi h¹n cho thuª   ®∙ tho¶  thuËn  trong  hîp   ®ång  cho thuª tµi chÝnh vµ ®îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®¸nh  gi¸ lµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî trong c¸c kú h¹n tiÕp theo, th×   c«ng ty cho thuª tµi chÝnh xem xÐt  ®iÒu chØnh kú  h¹n tr¶  nî gèc vµ/hoÆc l∙i tiÒn thuª tµi chÝnh.  ­ Bªn thuª tµi chÝnh kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ hÕt nî gèc  vµ/hoÆc l∙i tiÒn thuª tµi chÝnh ®óng thêi h¹n cho thuª ®∙   tho¶ thuËn trong hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh vµ   ® îc c«ng  ty   cho   thuª   tµi   chÝnh   ®¸nh   gi¸   lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî  
  2. 2 trong   mét   kho¶ng   thêi   gian   nhÊt   ®Þnh   sau   thêi   h¹n   cho  thuª, th×  c«ng ty cho thuª tµi chÝnh xem xÐt cho gia h¹n  nî víi thêi h¹n phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña bªn thuª.  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph©n lo¹i toµn bé  sè  d nî  gèc tiÒn thuª tµi chÝnh cña bªn thuª cã  kho¶n nî  c¬  cÊu  l¹i vµo c¸c nhãm nî  thÝch hîp, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng   ®Ó   xö   lý   rñi   ro   tÝn   dông   theo   quy   ®Þnh   cña   Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam. b. Trêng hîp bªn thuª tµi chÝnh kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n   ®∙ tho¶ thuËn trong hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh vµ   c«ng  ty cho thuª tµi chÝnh  ®¸nh gi¸ lµ  kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶  nî ®óng h¹n trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh sau thêi   h¹n cho thuª,  kh«ng  chÊp thuËn  cho c¬  cÊu  l¹i  thêi  h¹n  tr¶ nî, th×  sè  d  nî  gèc cña hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh  ®ã  lµ  nî  qu¸ h¹n; c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph©n lo¹i  toµn bé  sè  d nî  gèc tiÒn thuª tµi chÝnh cña bªn thuª vµo   c¸c nhãm nî  thÝch hîp, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö lý rñi ro tÝn dông theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n íc  ViÖt Nam.  3. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i ban hµnh quy tr×nh   vÒ  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî    phï  hîp víi quy  ®Þnh cña  Th«ng t nµy, cña ph¸p luËt cã  liªn quan vÒ  ho¹t  ®éng cho  thuª   tµi   chÝnh   vµ   göi   cho   Thanh   tra   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ngay sau khi ban hµnh. 4. §èi víi c¸c hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh ®îc c¬ cÊu  l¹i thêi h¹n tr¶ nî, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i b¸o  c¸o theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vÒ  chÕ  ®é b¸o c¸o thèng kª ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông. 5. Tæ chøc thùc hiÖn: a.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   mêi   l¨m   ngµy   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 01/2003/TT­NHNN  ngµy 28/1/2003 híng dÉn thùc hiÖn viÖc  ®iÒu chØnh kú  h¹n  tr¶ nî, gia h¹n tr¶ nî, chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®èi víi ho¹t  ®éng cho thuª tµi chÝnh. b.   C«ng   ty   cho   thuª     tµi   chÝnh   tho¶   thuËn   víi   bªn  thuª   tµi   chÝnh   ®Ó   bæ   sung   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   c¬   cÊu   l¹i  thêi h¹n tr¶ nî   ®èi víi c¸c hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh  ký  kÕt tríc ngµy Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh. Trêng  hîp kh«ng  tho¶  thuËn  ®îc víi bªn thuª, th×  c«ng  ty cho  thuª tµi chÝnh xem xÐt quyÕt  ®Þnh viÖc chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®èi víi c¸c hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh kh«ng tr¶  ®îc nî  ®óng h¹n theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy  ®Ó  ph©n lo¹i nî,  trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro, nh ng kh«ng  thay  ®æi c¸c néi dung  kh¸c  trong hîp  ®ång  cho  thuª  tµi  chÝnh ®∙ tho¶ thuËn tríc ®ã.
  3. 3 c. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, Vô trëng Vô  ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ  níc;  Gi¸m   ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng; Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh  cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
Đồng bộ tài khoản