intTypePromotion=1

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
78
lượt xem
10
download

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xác nhận và phòng toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  04/1997/TT­N H N N 1 N h s n g µ y  23 th¸ng 10 n¨ m  1997  í ng d É n  x¸c n h Ë n  v µ  p h o n g   h to¶  Ý n  t p hi Õ u, tr¸i hi Õ u  g hi s æ   h¸t h µ n h  q u a  N g © n  h µ n g  p p N h µ  n íc trong q u a n  h Ö  t Ý n d ô n g I. è i tî ng ¸p d ô n g  § 1.TÝn  Õu,tr¸phiÕu  ãitrongTh«ng   µy    phi     i n    tn bao  å m   Ýn  Õu  ©n   g t phi Ng hµng  µ   íc,tÝn  Õu  Nh n   phi Kho  ¹c  µ   íc,tr¸ phiÕu  b Nh n   i   Kho  ¹c  µ   íc (d i b Nh n   í  ®©y   äi chung  µ tÝn  Õu, tr¸ phiÕu) ph¸thµnh  g  l  phi     i     qua  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   theo  ¬ng  ph thøc    ghisæ.  Ýn  Õu,tr¸ phiÕu      ïng  µm  µis¶n  Ç m   T phi     i ghisæ d l t  c cè trong quan  Ö   Ýn  ông    htd ph¶ithuéc  Òn  ë  ÷u  ña    quy s h c bªn  Ç m   è, cßn  c c  thêih¹n thanh    µ  îcbªn  Ën  Ç m   è  Êp  Ën.    to¸nv ®   nh c c ch thu 2. §èi t ng  dông     î ¸p  trong Th«ng   µy  µ c¸c ®¬n  Þ  ë  ÷u  Ýn  Õu,   tn l     v s h t phi   tr¸phiÕu      ã  µikho¶n  Ýn  Õu,tr¸phiÕu      ë   ¹  ©n   µng    i ghisæ c t   t phi     i ghisæ m t i Ng h Nhµ   íc(Së  n  giao dÞch  ©n   µng  µ   íchoÆc       Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh nícn¬i®¬n  Þ  ã  µikho¶n)® îcsö  ông  Ýn  Õu,tr¸phiÕu      µm  µi    v c t    d t phi     i ghisæ l t   s¶n  Ç m   è  c c trong quan  Ö   Ýn  ông.   htd 3. §¬n  Þ  i    v ® vay  hoÆc  b¶o    l∙nh trong Th«ng    µy  îc gäi lµ ®¬n  Þ  tn ®       v cÇ m   è;®¬n  Þ  c  v cho vay  µ®¬n  Þ  Ën  Ç m   è. l  v nh c c 4.  Öc  Ç m   è, hîp  ng  Ç m   è  ÷a  Vi c c  ®å c c gi c¸c  bªn  ùc  Ön  th hi theo    quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët vÒ   Ç m   è, Th«ng   chØ   íng  Én  Öc    Ën  µ  lu   c c  t h d vi x¸c nh v phong    Ýn  Õu,tr¸phiÕu      µm  µis¶n  Ç m   è  to¶ t phi     i ghisæ l t   c c trong quan  Ö   Ýn    ht dông. II. h ñ  t ô c,  T  c¸ch thøc x¸c n h Ë n  v µ  p h o n g  to¶ t Ý n p hi Õ u, tr¸i hi Õ u  g hi s æ  p 1. C¸c  n  Þ  ã    ®¬ v c nhu  Çu  Ç m   è  Ýn  Õu,tr¸phiÕu          cc c t phi     i ghisæ ®Ó vay vèn hoÆc   b¶o    l∙nh vay  èn  öi ®Õ n   ©n   µng  µ   íc (Së  v g  Ng h Nh n   giao  Þch  d Ng ©n   µng  µ   íc hoÆc     h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i ®¬n  Þ  ã  µi Ng h Nh n     v c t  kho¶n)c¸ctµiliÖu sau:        ­  ¬n    § ®Ò nghÞ  x¸c  Ën  µ  nh v phong to¶  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      t phi   i   ghi sæ (theom É u   è    s 1). ­ Biªn b¶n      tho¶  Ën  ÷a bªn  Ç m   è  µ  thu gi   c c v bªn  Ën  Ç m   è  Ò   µis¶n  nh c c v t  cÇ m   è  Ìm  c k danh  ôc  Ýn  Õu,tr¸phiÕu    m t phi     i ghisæ. ­ Hîp  ng  Ýn  ông  ña    ®å td c kho¶n  vay hoÆc   îp  ng  h ®å b¶o    µ   l∙nhm theo  ®ã   Ýn  Õu,tr¸phiÕu  îccÇ m   è. t phi     i ®  c ­GiÊy  kÕt    b¸o  qu¶  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  t phi     i kho  ¹c tróng thÇu.Trêng  îp lµ b      h    tÝn  Õu  ©n  µng  µ   ícth× kh«ng  Çn  Êy b¸o kÕt  phi Ng h Nh n     c gi     qu¶  µy. n
  2. 2 Trong Biªn b¶n    tho¶  Ën  ÷a  thu gi bªn  Ç m   è  µ  c c v bªn  Ën  Ç m   è  nh c c ph¶i   ghirâ:   +  Tho¶  Ën  ña  thu c bªn  Ç m   è  µ  c c v bªn  Ën  Ç m   è  Ò     iÒu  Ön  nh c c v c¸c ® ki cÇ m   è  : danh  ôc  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu, gi¸trÞ,thêih¹n  c nh   m t phi     i        cßn  ¹ cña  Ýn  li  t phiÕu,tr¸phiÕu      ö  ông    Ç m   è.    i ghisæ s d ®Ó c c + C¸ch thøc  ö  ýtÝn  Õu    Õu  îcsö  ông    Ç m   è  x l  phi tr¸phi ®   d i ®Ó c c trong tr  ­ êng  îp cam   Õt    î trong hîp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  ÷a haibªn  h  k tr¶n      td ® k gi     kh«ng  îc ®  thùc hiÖn.   +  Ò   Þ  ©n   µng  µ   íctheo  âitµikho¶n  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  § ngh Ng h Nh n   d   t phi     i ghi sæ   ∙    ® tho¶  Ën  Ç m   è  µ  ùc  Ön  thu c c v th hi c¸c  c«ng  Öc  ªnquan  n   vi li   ®Õ kho¶n  vay  µ   m theo    Ýn  Õu,tr¸ phiÕu  îc cÇ m   è  ®ã t phi     i ®  c theo    Þ  ña  ®Ò ngh c bªn  Ç m   è  ∙  îcbªn  Ën  Ç m   è  Êp  Ën. c c ® ®   nh c c ch thu 2.Sau    Ën  îc§¬n    Þ    Ën  µ    khinh ®   ®Ò ngh x¸cnh v phong    Ýn  Õu,tr¸ to¶ t phi     i phiÕu      µ  µiliÖu nãië  iÓ m   nãitrªn, ë  ghisæ v t       ® 1      giao dÞch  ©n  µng  µ   S   Ng h Nh níc hoÆc       chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i ®¬n   Þ   ã  µikho¶n  ã  Ng h Nh n     v c t  c tr¸ch   nhiÖ m: ­Xem   Ðt,kiÓm    Ýnh    x  trat ph¸p lýcña  å  ¬  Ç m   è  Ýn  Õu,tr¸phiÕu     hsc c t phi     i ghisæ   bªn  Ç m   è  öi®Õ n     do  c cg  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  Çn  µy.   ®Þ t i 1  ph n ­ KiÓ m     i chiÕu    Õu  ècña    tra,   ®è c¸cy t  danh  ôc  Ýn  Õu,tr¸phiÕu    m t phi     i ghi sæ  theo  å  ¬  ña  h s c bªn  Ç m   è  öi ®Õ n   íithùc tÕ  ¹ch    ¹  ©n   µng  c cg  v   h to¸n t iNg h nhµ  íc(Së  n  giao dÞch  ©n   µng  µ   íchoÆc       Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh nícn¬i®¬n  Þ  ã  µikho¶n).    v c t  ­ X¸c  Ën  µo  ¬n    nh v§ ®Ò nghÞ  x¸c  Ën  µ  nh v phong to¶  Ýn  Õu, tr¸ t phi     i phiÕu    ghisæ. ­ M ë   µikho¶n    t  phong    to¶ cho  cÇ m   è  µ  ùc hiÖn  bªn  c v th   phong      Þ to¶ gi¸tr   tÝn  Õu, tr¸ phiÕu      phi     i ghisæ theo yªu  Çu  ña  c c bªn  Ç m   è  ∙  îc bªn  Ën  c c®®  nh cÇ m   è  Êp  Ën. c ch thu 3. Trong  êigian  Ç m   è, n Õu  c¸c tÝn  Õu, tr¸ phiÕu      ∙    th   c c  do    phi     i ghi sæ ® ®Õ n   ¹n  h thanh    µ    to¸nv haibªn  Ç m   è  µ  Ën  Ç m   è  c c v nh c c tho¶  Ën  Ò   Öc  thu v vi thay thÕ  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      ∙  îc phong      t phi     i ghi sæ ® ®   to¶ b»ng  Ýn  Õu, tr¸ t phi     i phiÕu      ghi sæ kh¸c  ×  th bªn  Ç m   è  öi §¬n    c cg  ®Ò nghÞ   æi  Ýn  Õu, tr¸ ® t phi     i phiÕu      Ç m   è  ghisæ c c (theo m É u   è  (cã göikÌm    s 2)      theo    biªnb¶n tho¶  Ën  thu gi÷a    hai bªn  Ç m   è  µ  Ën  Ç m   è) ®Õ n   ©n   µng  µ   íc (Së  c c v nh c c  Ng h Nh n   giao  dÞch  ©n  µng  µ   íchoÆc     Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i®¬n  Þ  ã  Ng h Nh n     vc tµikho¶n).Ng ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn    á  áng    è  Ýn  Õu,tr¸     h Nh n     xo¸ b ph to¶ s t phi     i phiÕu      cÇu  îc® æi  µ  ghisæ yªu  ®  v phong    è  Ýn  Õu,tr¸phiÕu      to¶ s t phi     i ghisæ míi. 4.ViÖc  Ðo  µithêih¹n  Ç m   è  îcNg ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn    k d    c c®  h Nh n     theo  ®Ò   Þ  ña  cÇ m   è    ¬  ë  Êp  Ën  ña  nhËn  Ç m   è. ngh c bªn  c trªnc s ch thu c bªn  c c 5.Gi¶itrõcÇ m   è      c ­Së    giao dÞch  ©n  µng  µ   íchoÆc       Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n   n¬i®¬n  Þ  ã  µikho¶n    v c t  chØ    õcÇ m   è  µ  Ê m     Öc  gi¶itr   c v ch døt vi phong    µi to¶ t   s¶n  sau    Ën  îc tõ bªn  Ç m   è  Êy    Þ     á  khi nh ®    c c Gi ®Ò ngh xo¸ b phong  to¶  Ýn  t phiÕu,tr¸phiÕu         i ghisæ (theo m É u   è    ã  Ìm    s 3) c k theo  Êy    Ën  ña  n   gi x¸c nh c ®¬ vÞ  Ën  Ç m   è  Ò   Öc  ∙  µn    y    nh c c v vi ® ho tr¶®Ç ®ñ kho¶n  î vµ    µiliÖu cã  ªn n   c¸c t     li   quan.
  3. 3 ­ Khi ®Õ n   ¹n    î m µ   n  Þ  Ç m   è     h tr¶n   ®¬ v c c kh«ng  thanh  to¸n h Õt  î cho    n  ®¬n  Þ  Ën  Ç m   è  ×  Öc  v nh c c th vi chuyÓn  Òn  ë  ÷u  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu  quy s h t phi     i ghisæ   îcthùc hiÖn    ®    theo  Biªnb¶n    tho¶ thuËn  ÷a bªn  Ç m   è  µ  nhËn    gi   c c v bªn  cÇ m   è  c quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  Çn  µy. ®Þ t i 1  ph n III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1.  ô   Õ   V K to¸n tµichÝnh  ã     c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  Öc  ë   µikho¶n    h d vi m t   phong    Ýn  Õu,tr¸phiÕu      µ  ¬ng  to¶ t phi     i ghisæ v ph ph¸p h¹ch to¸nkÕ           to¸ntrong   tõng tr ng  îp cô  Ó    ê h   th sau: ­Tµis¶n  Ç m   è  µTÝn  Õu,tr¸phiÐu     c c l  phi     i Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­Tµis¶n  Ç m   è  µTÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc.    c c l  phi Ng h Nh n ­ Trêng  îp bªn  Ç m   è  µ  nhËn  Ç m   è    ïng hoÆc     h  c c v bªn  c c ëc   kh¸c®Þa  ­   ph ¬ng. 2. Së     giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     d Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc n¬i ®¬n  Þ   ã  µikho¶n  ã     v c t  c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    th hi quy  ×nh    Ën, tr x¸c nh   phong    µ    á  to¶ v xo¸ b phong    µikho¶n  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      ng  to¶ t   t phi     i ghi sæ ®å thêicã    tr¸chnhiÖ m   c¸o cho  èng  c  ©n   µng  µ   ícvµ    b¸o    Th ®è Ng h Nh n   th«ng    b¸o cho  ô   Ýn   ông  Ò   ×nh  ×nh  Ç m   è  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      µ  VT d vt h c c t phi   i   ghi sæ v chuyÓn  Òn  ë  ÷u  Ýn  Õu,tr¸phiÕu      Õu  ã). quy s h t phi     i ghisæ (n c 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. M äi      t n c hi l   15  k t  k  bæ sung,  söa  æi    ® c¸c quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc   tn do  ®è Ng h Nh n   quyÕt ®Þnh.   M É u  s è  1 Tªn ® ¬ n  v Þ   Ç m  c è c C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §Þa  chØ: §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè  §T: Sè  Fax:                        Tµikho¶n  Òn göisè:   ti     T¹i:   .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . § ¬ n  Ò   ® ngh Þ x¸c n h Ë n  v µ  p h o n g  to¶ t Ý n p hi Õ u, tr¸i hi Õ u  g hi s æ  p K Ý nh   öi . . .............................. g :. . ..............................  
  4. 4 Chóng    ∙  îc: . .....®ång    t«i® ® . . ....  . . ý cho vay  è  Òn:. . .. s ti . ..  (b»ng  ÷.. . ..; ch . . .)   thêih¹n.. .víi iÒu  Ön    .    .® ki ph¶icÇ m   è    Þ tÝn  Õu,tr¸phiÕu      µ     c gi¸tr   phi     i ghisæ m chóng    ∙  óng thÇu  µ  ∙  îc Së   t«i® tr   v ® ®   giao  Þch  ©n   µng  µ   íc (hoÆc   d Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è... . .m ë   µikho¶n  Ýn  Õu,   Ng h Nh n     ph . .  t   ) t phi   tr¸ phiÕu      è:. . .Chóng      Þ   ý   ë     i ghi sæ s . .  . t«i®Ò ngh Qu S giao  Þch  ©n   µng  d Ng h Nhµ   íc(hoÆc    n  chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è... x¸cnhËn  µ  Ng h Nh n     ph    ) v phong    µis¶n  to¶ t   cho  óng      ch t«i sau: nh Sè §ît®Êu  Çu    th Sè îng tÝn  l  Kú  ¹n Thêih¹n cßn  § Ò   Þ  h     ngh TT tÝn  Õu,tr¸ phi     i phiÕu,tr¸    i (th¸ng) l¹cña  Ýn  phong  áa   i t t  phiÕu  µy, (ng   phiÕu  óng tr   phiÕu,tr¸    i (tr Öu i  th¸ng,n¨m)   thÇu phiÕu  ®ång) (tr Öu®ång) i  (th¸ng) 1 2 3 ... Cé n g Trong  êih¹n  Ç m   è, n Õu  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu  óng thÇu  n   ¹n  th   c c  t phi     i tr   ®Õ h thanh to¸n chóng    Ï  Þu    t«is ch tr¸ch nhiÖ m     thay  Õ   Ýn  Õu, tr¸  Õu  th t phi   iphi chøng  chØ hoÆc       ghisæ theo  tho¶ thuËn  ña  óng    íi   c ch t«iv   nhËn  Ç m   è. bªn  c c  Sè îng tÝn  Õu,tr¸phiÕu  Þ  l   phi     i b phong      ña  óng    Ïkh«ng  îcgi¶i to¶ trªnc ch t«i   s ®   to¶ cho  n     ã  Êy    Þ    á    ®Õ khic Gi ®Ò ngh xo¸ b phong    ña  óng    ã  ù    to¶ c ch t«ic s x¸c nhËn  ña  c bªn  Ën  Ç m   è  öi tí  ý   ë   nh c c g  i Qu S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc d Ng h Nh n   (hoÆc    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è... )nÕu  îc gia h¹n  Ng h Nh n     ph .  , ®   kho¶n  vay  µy  n hoÆc   kho¶n b¶o    óng    Ï göi ®¬n    Þ   l∙nhch t«is     ®Ò ngh cho    gia h¹n vµ    phong  to¶. Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   C h Ê p  thu Ë n c ñ a N g © n  h µ ng N h µ   íc n .. . .....chÊp  Ën  ÷tµis¶n  Ç m   è  . . ....  .. thu gi     c c b»ng  Ýn  Õu,tr¸phiÕu    t phi     i ghi sæ   ña.. .(tªn®¬n  Þ  Ç m   è  c .    . vc c hoÆc  b¶o  l∙nh)lµm    b¶o  ¶m   ® cho kho¶n    vay (b¶o l∙nh)cña.. .(tªn®¬n  Þ    .    . v cho  vay).
  5. 5 Gi¸ trÞ tÝn  Õu, tr¸ phiÕu         phi     i ghi sæ phong to¶  ¹  ©n   µng  µ   íc ti Ng h Nh n   lµm  µi t  s¶n  Ç m   è.. .(b»ng  ÷:. . ... c c .  . ch . . ..) Thêih¹n phong     to¶:. . .  . . .th¸ng(tõ. .  n... . . . . .   .. . ®Õ . .) .. .  µy.. th¸ng..n¨m... .., ng   .   . Gi¸m  c  ë  ®è S giao  Þch  © n   µng  µ   íc d Ng h Nh n (hoÆc     chi nh¸nh  © n   µng  µ   íctØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè...)   M É u  s è  2 Tªn ® ¬ n  v Þ   Ç m  c è c C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §Þa  chØ: §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè  §T: Sè  Fax:                        Tµikho¶n  Òn göisè:   ti     T¹i:   .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . § ¬ n  Ò   ® ngh Þ ® æ i  t Ý n p hi Õ u, tr¸i hi Õ u  g hi s æ  ® ∙ p h o n g  to¶  p Sè:.. . . . ./ K Ý nh   öi . . ............................ g :. . ............................. Chóng    ∙  îc Së   t«i® ®   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc (hoÆc    d Ng h Nh n   chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è.. .    Ën  µ  h Nh n     ph . .x¸c nh v phong    µis¶n  ) to¶ t   theo  §¬n    ®Ò nghÞ   x¸c  Ën  µ  nh v phong  to¶  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      è:. . t phi   i   ghi sæ s .  . ngµy.. .    Þ  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      ∙  . .gi¸tr t phi   i ,   ghi sæ ® phong  to¶:. .  iÖu  ng  . .tr . ®å (b»ng  ÷:. . .., êih¹n:. .    ch . . .)    th .., vay  èn  ña:.   ®Ó vc .hoÆc     îcNg ©n  µng...  . ®Ó ®   h .. b¶o l∙nh, è  Òn:. .    ti s ... (b»ng  ÷.. .  êih¹n:. . . ch . )th   , .. § Õn  µy:. .v×  ýdo:.. . ................sau    èng  Êt víi   ng .  l   . . ................  .. khith nh     bªn nhËn  Ç m   è,chóng      Þ  îc® æi  Ýn  Õu,tr¸phiÕu      ∙  ­ c c  t«i®Ò ngh ®   t phi    i ghisæ ® ® îcQuý... . ..   . . .phong    ¹ tµikho¶n  è:. . .     . to¶ t     i s . .  sau: . nh ­ Gi¸trÞ tÝn  Õu,tr¸phiÕu        Þ  æi:.. tr Öu ®ång      phi    i ghisæ ®Ò ngh ®  i   . b»ng  ch÷:. . . . ..
  6. 6 ­ Gi¸ trÞ tÝn  Õu, tr¸ phiÕu          phi     i ghi sæ (hoÆc chøng chØ)  ïng  µm  µi d l t  s¶n  Ç m   è  íi: .  iÖu®ång  c c m .. . tr   (b»ng  ÷:. . ... ch . . .) V×   Ëy, ®Ò   Þ   ý... .gi¶itrõ cÇ m   è  õ tµikho¶n  Ýn  Õu, tr¸ v  ngh Qu .      . c t    t phi     i phiÕu      Þ  ghisæ b phong    è  Òn:. . ..  iÖu ®ång  to¶ s ti . . ..tr   . . (b»ng  ÷..   ch . (bao  å m   ) g c¸c tÝn  Õu, tr¸ phiÕu        phi     i ghi sæ theo biªn b¶n    tho¶  Ën  ña  óng    íi thu c ch t«iv   bªn  Ën  Ç m   è). nh c c §ång  êi®Ò   Þ  th   ngh phong      Þ tÝn  Õu,tr¸ phiÕu      ïng to¶ gi¸tr   phi    i ghisæ d   lµm  µis¶n  Ç m   è  è  Òn:. .tr Öu  ng  t  c c s ti .  i ®å . (b»ng  ÷.. . .(danh  ôc   Ýn  ch . .  ) m t phiÕu,tr¸phiÕu      Ìm     i ghisæ k theo). (XingöikÌm       biªnb¶n  tho¶ thuËn  ña  óng    íi   c ch t«i   nhËn  Ç m   è). v bªn  c c Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è Ghi  ó: N Õ u     Þ tÝn  Õu, tr¸ phiÕu    Þ   æi  µ lo¹  ch   gi¸tr   phi     i ®Ò ngh ® l  i chøng   chØ  × bªn  Ç m   è  th   c c giao trùctiÕp cho  nhËn  Ç m   è,Ng ©n  µng  µ   ­      bªn  c c  h Nh n ícchØ  ùc hiÖn    õcÇ m   è.   th   gi¶i   tr c   M É u  s è  3 Tªn ® ¬ n  v Þ   Ç m  c è c C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §Þa  chØ: §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè  §T: Sè  Fax:                        Tµikho¶n  Òn göisè:   ti     T¹i:   .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   .   Gi Ê y  Ò   ® ngh Þ x ã a b á  p h o n g  tá a t Ý n p hi Õ u, tr¸i hi Õ u  g hi s æ  p K Ý nh   öi: . . ........................... g .. . ............................ Trong  êigian qua  óng    ∙  îcSë   th     ch t«i® ®   giao dÞch  ©n   µng  µ   íc   Ng h Nh n   (hoÆc   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è... x¸c nhËn  µ  Ng h Nh n     ph    ) v phong  to¶ tµis¶n     theo  ¬n    Þ     Ën  µ  § ®Ò ngh x¸c nh v phong    Ýn  Õu, tr¸ phiÕu  to¶ t phi     i ghisæ   è:. .  µy..     Þ tÝn  Õu,tr¸ phiÕu      ∙    s . .ng ; .gi¸tr   ; phi     i ghisæ ® phong    . . to¶:.. .  . tr Öu ®ång  i  (b»ng  ÷.. . . )thêih¹n:. . .®Ó   ch . . .    , . .  . vay  èn  ña:. . .hoÆc     îc vc . .  . ®Ó ®   Ng ©n  µng.. . ...  h . . ...b¶o  .. l∙nh, è  Òn:. .    ti s .. . (b»ng  ÷:. . .  êih¹n:. . ... ch . . .   ) th . . ... § Õn  µy:. .  n  Þ  óng    ∙  ùc hiÖn    înh  ng . .®¬ v ch . t«i th   ® tr¶n   sau:   ­Sè  Òn ®∙    î:b»ng  ÷:. . .....   ti   tr¶n   ch . . ...  . ­Sè  Òn cßn  î:b»ng  ÷:. . .....   ti   n  ch . . ....
  7. 7 (Xin göi kÌm     biªn b¶n    tho¶  Ën  ña  óng    íibªn  Ën  Ç m   è). thu c ch t«iv   nh c c  Chóng      t«i®Ò nghÞ   ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc (hoÆc     d Ng h Nh n   chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è... gi¶i õcÇ m   è  h Nh n     ph      ) tr c cho  óng      ch t«i sau: nh ­Xo¸  á    b phong      ÞtÝn  Õu,tr¸phiÕu:. .tr Öu®ång. to¶ gi¸tr   phi     i .  i   . b»ng  ÷:. . ......... ch . . ........ ­ Chuy Ón  Òn  ë  ÷u  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu      õ tµikho¶n  Ýn    quy s h t phi     i ghi sæ t     t phiÕu, tr¸ phiÕu      Þ      i ghi sæ b phong  to¶  è  µikho¶n.. . sang  µikho¶n  Ýn  (s t   . ) t  t phiÕu, tr¸ phiÕu      ña     i ghi sæ c bªn  Ën  Ç m   è  µ:..   è  µikho¶n:. .  è  nh c c l   . (s t   . . .s ) tiÒn:. .  iÖu ®ång  . .tr   . (b»ng  ÷:. . .(theo danh  ôc  Ýn  Õu,tr¸ phiÕu  öi ch . .  )   m t phi     i g  kÌm). Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2