intTypePromotion=1

Thông tư 04/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Thông tư 04/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng IKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 04/1998/TT/BT M  n g µy  12 th¸ng 3 n¨ m  1998 h íng  d É n  viÖc n h Ë p  k h È u  linh kiÖ n  xe 2 b¸nh  g ¾ n  m ¸y  d¹ng IK D C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 23/1/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  c¬  vÒ  cÊu ®iÒu  hµnh  xuÊtnhËp    khÈu n¨m 1998; C¨n  kÕt  cø  qu¶ thùc hiÖn  t×nh  vµ  h×nh  l¾p    hai b¸nh  r¸p xe    g¾n  m¸y  d¹ng  IKD cña    c¸cdoanh nghiÖp trong níctrong thêigian qua;           C¨n  ý  cø  kiÕn cña  C«ng  Bé  nghiÖp  i t¹ C«ng    524/CV­ v¨n sè  KH§T ngµy  2/3/1998 vµ    sau      khitrao®æi        víi Bé, Ngµnh  c¸c h÷u quan; Bé  Th¬ng    m¹i híng dÉn    viÖc nhËp khÈu    linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  d¹ng  IKD  sau: nh  I. h ÷ n g  q u y  c h u n g:  N 1. Th«ng   nµy  dông  t ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  thuéc mäi thµnh phÇn  kinh tÕ  îcthµnh  theo    ®   lËp  ph¸p    luËtViÖt Nam         (trõc¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi)cã  së    c¬  s¶n  xuÊt l¾p    hai b¸nh    r¸p xe    g¾n  m¸y    ®ñ ®iÒu  kiÖn,nhËp    khÈu    linhkiÖn  d¹ng  IKD. 2. Linh kiÖn      d¹ng IKD    nãitrong Th«ng     tnµy    lµd¹ng    linhkiÖn  IKD  hai xe    b¸nh g¾n  m¸y  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  65/T§C­   sè  Q§ ngµy 16/3/1995  cña Tæng  côc    tiªuchuÈn  l ®o êng chÊtl  îng. II. Ò u ki Ö n n h Ë p  k h È u  linh ki Ö n d¹ng IK D:  §i C¸c  doanh  nghiÖp  ®ñ    cã  c¸c®iÒu  kiÖn  sau ®©y  îcBé  ®   Th¬ng    m¹igiao  nhËp  khÈu    linhkiÖn d¹ng IKD  haib¸nh  xe    g¾n m¸y    ®Ó s¶n xuÊtl¾p    r¸p: 1. C¸c    doanh nghiÖp  ®Çu    ®∙  t s¶n xuÊt,l¾p      r¸p trong n¨m    1997  ®∙  vµ  ® îc Bé    Th¬ng    m¹i cÊp giÊy phÐp nhËp  khÈu    linhkiÖn  d¹ng IKD    ®Ó l¾p    r¸p theo c¬    chÕ  nhËp khÈu  n¨m 1997. 2. C¸c    doanh nghiÖp  dù  ®Çu        cã  ¸n  t míi ®Ó x©y  dùng  së  c¬  s¶n  xuÊt  l¾p    2  r¸p xe  b¸nh g¾n  m¸y d¹ng IKD: §Ó     ®¶m   b¶o    phï hîp    víiquy ho¹ch vµ  ph¸ttr     iÓn ngµnh  theo chØ  cña  thÞ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ Th«ng  sè    b¸o  132/ TB ngµy  25/11/1997,c¸c doanh      nghiÖp  dù    cã  ¸n ®Çu      t míiph¶i®¸p    øng ®ñ  c¸c®iÒu    kiÖn sau: 2.1.Cã    luËn chøng  kinh tÕ  thuËt® îcc¬    kü      quan  chñ  qu¶n (Bé,ngµnh,     Uû  ban nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng) phª duyÖt.     2.2.§îcBé      C«ng  nghiÖp  chÊp  thuËn  b»ng    v¨n b¶n. 2.3.§îcBé      Khoa  häc,c«ng    nghÖ  m«i  êng  vµ  tr (Tæng côc    tiªuchuÈn ®o  l êng  chÊt l      îng)x¸cnhËn  së  ®iÒu  c¬  ®ñ  kiÖn  l¾p    2  r¸pxe  b¸nh  g¾n  m¸y  d¹ng 
  2. 2 IKD  x¸c nhËn  vµ    danh  môc        c¸c chitiÕtkh«ng nhËp  khÈu, danh    môc      c¸c chi tiÕtnéi ®Þa       hoµ    phï hîp    ih×nh  víilo¹  l¾p    r¸p IKD  quy  ®∙  ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh 65/T§C­ ngµy  Q§  16/3/1995 cña    Tæng  côc    tiªuchuÈn  l §o êng chÊtl  îng. 2.4.Trêng      hîp doanh  nghiÖp  vÉn    gi÷ nguyªn m¸c  cña      xe  nícngoµiph¶i     cã  chÊp  sù  thuËn  cña nhµ s¶n  xuÊt    níc ngoµi vµ    hîp  ®ång  cung  cÊp    linh kiÖn d¹ng  IKD.NÕu       lµm¸c  míi,ngoµiviÖc  xe      ®ång  cung  ý  cÊp    linhkiÖn IKD  cña nhµ s¶n  xuÊt nícngoµi,doanh        nghiÖp  ph¶i®¨ng  t¹    ký  iCôc  h÷u  së  c«ng  nghiÖp    vÒ kiÓu  d¸ng c«ng  nghiÖp  nh∙n  vµ  hiÖu  hµng ho¸ (Bé  Khoa  häc,  C«ng  nghÖ  M«i  êng). vµ  tr   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h 1.C¸c    doanh  nghiÖp  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn (quy ®Þnh      t¹ môc    i IIcña Th«ng ) t  göihå  vÒ  Th¬ng      îcxem      s¬  Bé  m¹i®Ó ®   xÐt giao kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu. 2. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 15/3/1998,mäi    quy ®Þnh  cña  Th¬ng    íc ®©y       Bé  m¹i tr   tr¸ víiTh«ng   i t nµy ®Òu       b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn        c¸c Bé, ngµnh,®Þa    ph¬ng..    .xÐt thÊy  cÇn    bæ sung  söa  ®æi  ®iÒu  g×,®Ò     nghÞ  ph¶n    ¸nh kÞp    thêicho  Th¬ng      Bé  m¹i®Ó tæng    hîp ®iÒu chØnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2