Thông tư 04/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư 04/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  04/1998/TT­B X D  n g µ y 19  BX s th¸ng 12 n¨ m   1998 V Ò   vi Ö c s ö a ® æ i, b æ  s u n g   ô c  2, P h Ç n   h « n g  t h u í ng d É n  c Ê p  p h Ð p   M I T x © y  d ù n g  s è  05/BX D­K T Q H  n g µ y 18/9/1996  c ñ a B é  X © y   ù n g d ­ C¨n  NghÞ   nh   è15/CP  µy  cø  ®Þ s ng 04/03/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©ydùng;   v  h   c c tæ  c BX ­ C¨n  c¸c NghÞ   nh  è    cø    ®Þ s 91/CP  µy17/8/1994  ña  Ýnh  ñ    ng c Ch ph ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý  quy ho¹ch ®«  thÞ; NghÞ  ®Þnh  sè  12/CP  ngµy  18/02/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu    íc ngoµi ®Þ chiti     Lu   tn     t¹ ViÖtnam;    i   NghÞ   nh  ®Þ 36/CP  Ò   v ban  µnh  h quy  Õ   ch khu  c«ng nghiÖp,khu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  Ö   ngh cao; NghÞ   nh    ®Þ 62/1998/N§­   µy  CP ng 15/8/1998  vÒ  ban  µnh  h Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo  îp  ng  ©y  ùng    H ®å x d ­ kinh doanh     ­chuyÓn   giao,Hîp  ng  ©y  ùng     ®å x d ­chuyÓn  giao ­kinhdoanh  µ  îp ®éng  ©y  ùng         vh  xd ­ chuyÓn  giao  dông  ¸p  cho  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam;  ®Ç t n    i Vi   NghÞ   nh  ®Þ 42/CP   ngµy  16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y   l  t x dùng  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 92/CP  µy23/8/1997  ña  Ýnh  ñ  ng c Ch ph ban  µnh  ét  h "M sè  iÒu  ® kho¶n  öa  æi,bæ   s®   sung  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng"; l  tv x d ­ Thùc  Ön    hi Kh¸ng  Þ   è  ngh s 212/KSVTTPL  µy  ng 20/11/1998  ña  Ön   c Vi KiÓ m     ©n  ©n  èi s¸tnh d t  cao; Bé   ©y   ùng  öa  æi,    X d s® bæ sung  ôc   phÇn    m 2  I Th«ng   sè  t 05/BXD­ KTQH   µy  ng 18/9/1996 nh    sau: "§èit ng cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  ¹m  Þ    ông:TÊt  c¸c c«ng   î   gi   xd v ph v ¸p d   c¶    tr×nh x©y  ùng  íi,c¶it¹o,söa  ÷a, thay ® æi    d m    ch     chøc n¨ng hoÆc   ôc  ch   m ®Ý sö  ông  d trong ®«   Þ  µ  ¹    th v t i khu  t  µi ®«   Þ  u   ®Ê ngo   th ®Ò ph¶i xin giÊy  Ðp     ph x©y  ùng". d Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý,nh÷ng  íng dÉn  íc®©y     íi tn c hi l   t   k  h  tr   tr¸ v   i Th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h
Đồng bộ tài khoản