Thông tư 04/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Điều 16 Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hoá phi mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  æ n g  C ô c  h¶i q u a n  S è  04/2000/TT­T C H Q   T n g µ y 09 th¸ng 06 n¨ m   2000 H íng d É n  §iÒ u   16 Q u y Õ t ® Þ n h   sè 242/1999/Q§­T T g   g µy  30/12/1999 cña  h ñ   n T  tíng C h Ý n h   h ñ   Ò   p  v viÖc ®i Ò u  h µ n h  x u Êt  h Ë p  kh È u  n¨ m  2000  n ® èi   h µ n g  h o¸ p hi m Ë u   Þ c h víi d ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   16/1999/N§­   sè  CP ngµy 27/03/1999 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  thñ tôch¶iquan,gi¸m      vÒ          s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶iquan; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   17/CP  sè  ngµy  06/02/1995  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  79/1998/N§­CP     ngµy  29/09/1998 cña    ChÝnh  phñ ban hµnh    TiªuchuÈn  hµnh  lýmiÔn    thuÕ cña kh¸ch xuÊtnhËp      c¶nh    t¹ cöa  i khÈu ViÖtNam;   ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999 cña    Thñ t  ­ íng ChÝnh    phñ vÒ    ®iÒu  hµnh xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m  2000; Sau    khithèng nhÊt    Th¬ng    víiBé  m¹i (c«ng  sè  v¨n  1557/TM­XNK   ngµy  18/04/2000),Bé     Giao  th«ng VËn     t¶i(c«ng  v¨n  1178/GTVT­KH§T   sè  ngµy  21/04/2000),Bé      Tµi ChÝnh  (C«ng  v¨n  1706  sè  TC/TCT ngµy 05/05/2000),   Tæng  côc H¶i quan  híng dÉn  thùc hiÖn  §iÒu  16  QuyÕt  ®Þnh  sè  242/1999/Q§­TTg  ngµy 30/12/1999 cña Thñ  t    íng ChÝnh phñ  vÒ    viÖc  ®iÒu  hµnh xuÊtnhËp    khÈu n¨m 2000     hµng   phimËu   ®èi víi  ho¸     dÞch  sau: nh  I. U Y  § Þ N H  C H U N G :  Q 1. Th«ng     tnµy   ¸p dông      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu    phimËu   dÞch  bao gåm  hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  kh«ng theo    hîp ®ång  ¬ng    th m¹i,quµ  biÕu  tÆng  hµnh      vµ  lýc¸ nh©n  cña hµnh  kh¸ch xuÊt nhËp      c¶nh qua    c¸c cöa khÈu  ViÖtNam     së    trªnc¬  quy  ®Þnh        t¹ c¸cv¨n b¶n  i sau ®©y: 1.1.QuyÕt    ®Þnh   242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1999  cña Thñ  íng t   ChÝnh phñ  quy ®Þnh  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m 2000: ­§iÒu  quy    16  ®Þnh: ".. ¸p   .  dông cho  ho¹t®éng  c¶    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng    ho¸ chÝnh ng¹ch,tiÓu ng¹ch vµ        hµng    phimËu   dÞch." ­ §iÓm   , 7.II phô    01    lôc sè  quy ®Þnh: "Hµng    tiªudïng  qua  dông  ®∙  sö  bao  gåm     c¸cnhãm   hµng: +  Hµng  dÖt  may, giÇy    dÐp, quÇn    ¸o. +  Hµng  ®iÖn  tö. +  Hµng  ®iÖn  l¹nh. +  Hµng  ®iÖn    giadông. +  Hµng  trang trÝnéithÊt.       + Hµng    gia dông b»ng gèm,    sø, sµnh, thuû    tinh,kim  inhùa, cao      lo¹   ,   su, chÊtdÎo vµ      chÊtliÖu kh¸c”.      
  2. 2 Hµng    tiªudïng  qua  dông  ®∙  sö  thuéc c¸c nhãm       hµng nªu    trªnnÕu      lµ tµi s¶n    di chuyÓn,     hµng hãa phôc  nhu  vô  cÇu    c¸ nh©n  thuéc th©n phËn ngo¹i  giao cña        chøc    c¸c níc,c¸c tæ  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸ nh©n theo ®Þnh îng th× l     kh«ng thuéc diÖn    cÊm  nhËp khÈu. 1.2.Kho¶n      2, §iÒu    2, NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy  27/03/1999  cña ChÝnh  phñ    vÒ thñ      tôc h¶i quan, gi¸m        s¸th¶i quan  lÖ  vµ  phÝ    h¶i quan  quy ®Þnh: "hµnh      vËt dông  lýlµ     cÇn thiÕtcho    nhu  cÇu sinh ho¹thoÆc       môc  ®Ých  chuyÕn  cña  ®i  kh¸ch xuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh    l∙nhthæ  ViÖt Nam   cña    vµ  ngêi lµm    viÖc    trªnph¬ng  tiÖn vËn    t¶ixuÊt c¶nh, nhËp      c¶nh, qu¸    c¶nh    l∙nh thæ ViÖtNam".     1.3.Quy    ®Þnh  B¶n    tiªuchuÈn  hµnh    lýmiÔn  thuÕ  cña kh¸ch xuÊt,nhËp      c¶nh  ic¸c cöa  t¹    khÈu  ViÖt Nam     ban  hµnh  kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh   17/CP  sè  ngµy  06/02/1995  NghÞ   vµ  ®Þnh   79/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/09/1998  cña  ChÝnh  phñ  (®îc ®Ýnh    kÌm  theo Th«ng   t nµy).Trong    ®ã,  i t¹ hµng  5  sè  B¶n  tiªuchuÈn    hµnh    lý miÔn  thuÕ cña  kh¸ch  xuÊt,nhËp    c¶nh  ic¸c cöa  t¹    khÈu  ViÖt Nam   ghirâ "C¸c vËt phÈm     cã          kh¸c ngoµitiªuchuÈn        hµnh    ghië    lý®∙    c¸c hµng  1, 2, 3, 4  sè        nªu    trªn(kh«ng  ph¶ilµ hµng      cÊm)    khixuÊt,nhËp    c¶nh cã  hé  chiÕu  îc mang  ®   theo    víitæng      trÞ gi¸miÔn  thuÕ  kh«ng      qu¸ 300  USD..."  . C¸c    vËt phÈm   quy  ®Þnh  i t¹ hµng  5    sè  cña  B¶n    tiªuchuÈn  hµnh    lýmiÔn  thuÕ  lµnh÷ng      vËt phÈm   thuéc hµnh        lýc¸ nh©n  cña kh¸ch xuÊt,nhËp      c¶nh (kh«ng  ph¶ilµhµng      ho¸).   2. Th«ng     tnµy kh«ng    ¸p dông         îng ® îchëng  ®èi víic¸c ®èi t     quyÒn  ®∙i u    vµ miÔn    trõngo¹igiao    (quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  73/CP  sè  ngµy  30/7/1994  cña ChÝnh  phñ),c¸c ®èi t   îcmua        îng ®   hµng  i   t¹ c¸c cöa    hµng  miÔn  thuÕ  (quy  ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   205/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  19/10/1998  cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ),c¸c®èi t          îng lµchuyªn gianícngoµithùc hiÖn            ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n ODA  ë ViÖt Nam  (quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 211/1998/Q§­ i TTg  ngµy  31/10/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ),mét  chÝnh    sè  s¸ch ®èi    víingêi ViÖt     Nam  ë níc ngoµi (quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 210/1999/Q§­ i TTg  ngµy  27/10/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ) vµ      tµis¶n   dichuyÓn. II. µ n h  lý c ñ a h µ n h  k h¸ch x u Êt c ¶ n h,  n h Ë p  c ¶ n h:  h 1. Hµnh    îc phÐp    lý ®   xuÊt nhËp    qua    c¸c cöa khÈu  ViÖt Nam       lµ nh÷ng  vËt dông    kh«ng thuéc  danh  môc  hµng    ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu  quy ®Þnh   iphô    01A    Æt   t¹  lôc sè  (trõm hµng  ® îc ChÝnh  ®∙    phñ  cho  phÐp  nhËp  khÈu theo ®Þnh îng)vµ  l   danh  môc hµng    ho¸ nhËp khÈu  giÊy  cã  phÐp  cña Bé  Th¬ng  m¹i quy ®Þnh  t¹ phô lôc sè 02  kÌm  theo Th«ng  t i  sè  05/2000/TT­BTM   ngµy  21/02/2000 cña  Th¬ng      Æt   Bé  m¹i (trõm hµng  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹icho phÐp  nhËp). 2. Hµnh      lýtheo quy ®Þnh cña B¶n    tiªuchuÈn  hµnh    lýmiÔn thuÕ cña  kh¸ch xuÊt nhËp    c¶nh  i   t¹  cöa  c¸c khÈu ViÖt Nam     ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh   17/CP  sè  ngµy 06/02/1995  NghÞ   vµ  ®Þnh   79/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/09/1998 cña    ChÝnh phñ bao gåm: 2.1.Nh÷ng  Æt     m hµng  îcquy  ®   ®Þnh  theo ®Þnh îng t¹ c¸chµng  1,2,   l   i     sè      3  cña B¶n    tiªuchuÈn  hµnh    lýmiÔn thuÕ. 
  3. 3 2.2.QuÇn     dïng    ¸o,®å  mang  tÝnh chÊt hµnh      lýphôc  cho  vô  môc ®Ých  chuyÕn  theo  ®i  quy  ®Þnh    t¹ hµng  4  i sè  kh«ng  mang  tÝnh  chÊt trao® æi      mua  b¸n (kh«ng  ph¶i lµ hµng      ho¸).Nh÷ng      ®å dïng  thuéc hµnh      lý c¸ nh©n  mang  theo    ®Ó phôc  cho  vô  môc   ®Ých  cña  chuyÕn  (  ®i  nh ®i  biÓu  diÔn, quay    phim, héith¶o,héinghÞ...          )sau      i ®ã sÏt¸  xuÊt hoÆc   i   t¸ nhËp  khiqua  th×    cöa  khÈu  ph¶ikhaib¸o      t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt hoÆc     t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp      víiH¶i quan  cöa khÈu. 2.3.C¸c      vËt phÈm   (kh«ng  ph¶ilµ hµng      ho¸)quy    ®Þnh  i t¹ hµng  5  sè  vµ  hµng    tiªudïng  qua  dông  ®∙  sö  thuéc c¸c nhãm   Æt       m hµng  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     7.II phô    01, QuyÕt    , lôc sè    ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  30/12/1999  cña  Thñ  Tíng  ChÝnh  phñ    khinhËp  c¶nh  chØ  îc mang  ®   theo    víitæng      trÞ gi¸cña  c¸cvËtphÈm   hµng        vµ  tiªudïng ®∙    qua  dông  îcmiÔn  sö  ®   thuÕ  kh«ng    qu¸ 300  USD     B¶ng      (c¨ncø  gi¸tèithiÓu cña    hµng    tiªudïng ®∙    qua  dông    sö  ®Ó lµm    c¨n cø tÝnh      thùc hiÖn  gi¸trÞ)vµ    mét  quy  sè  ®Þnh  thÓ  sau:  cô  nh     ­      Æt   §èi víim hµng  nguyªn chiÕc, ®¬n    chiÕc, nguyªn  nh: tivi,dµn    bé        ©m  thanh, radio cassette,®Çu         video,m¸y    quay camera, tñ l¹nh,m¸y        ®iÒu  hoµ nhiÖt®é,    m¸y giÆt,bµn    ghÕ  chØ  îcphÐp  ®   nhËp    i Æt   mçi lo¹ m   hµng  mét  chiÕc,mét  ,   c¸i  mét    bé. Trêng    hîp nh÷ng  Æt   m hµng nguyªn chiÕc,nguyªn c¸i       ,   nguyªn  cã        bé  trÞ gi¸vît300  USD   ph¶inép  th×    100%   thuÕ  ®èi    Æt   víim hµng  ®óng  theo quy    ®Þnh. ­ Hµng      tiªudïng  qua  dông  ®∙  sö  cÊm  nhËp khÈu nÕu  nhËp tËp trung  vµo mét,haim Æt       hµng  ® îc coilµ nhËp  th×        hµng cÊm   bÞ  lýtheo  vµ  xö    quy  ®Þnh  cña Ph¸p    luËthiÖn hµnh. ­ C¸c      vËt phÈm  kh«ng thuéc danh    môc quy ®Þnh  i   t¹ c¸cphô    01A,    lôcsè  phô    02  lôc sè  kÌm  theo Th«ng   05/2000/TT­ t sè  BTM  ngµy  21/2/2000 cña Bé  Th¬ng    m¹inÕu  kh«ng ph¶ilµnguyªn c¸i        ,nguyªn chiÕc,nguyªn bé    l         mµ sè îng nhiÒu  nhËp  trung vµo  tËp    mét,haim Æt       hµng    th× kh«ng  îchëng    ®   tiªuchuÈn  hµnh    lýmiÔn thuÕ  300 USD. 3. NÕu   Æt   m hµng thuéc danh môc  hµng qu¶n    lý chuyªn ngµnh ph¶i   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh cña    Bé, ngµnh  qu¶n    lýchuyªn ngµnh.   III.h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u  k h « n g  theo hîp ® å n g  th¬ n g  m ¹i;     Q u µ  bi Õ u, t Æ n g: 1.   Kh«ng xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    c¸chµng    ho¸ thuéc danh    môc  hµng ho¸  cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu  danh  vµ  môc  hµng    ho¸ nhËp khÈu  giÊy  cã  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i quy ®Þnh  i t¹ phô    01A  phô    02  lôc sè  vµ  lôc sè  kÌm  theo Th«ng   05/2000/TT­   tsè  BTM  ngµy 21/02/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 2.      §èi víihµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc danh  môc  hµng qu¶n    lý chuyªn ngµnh ph¶ithùc hiÖn      theo quy ®Þnh cña Bé, ngµnh qu¶n    lýchuyªn  ngµnh. IV. ö  L ý  VI P H¹ M:  X
  4. 4 Mäi hµnh      viviph¹m    c¸cquy  ®Þnh    t¹ th«ng   i tnµy    xö    sÏbÞ  lýtheo    c¸cquy  ®Þnh hiÖn hµnh cña  ph¸p luËtViÖtNam.      
  5. 5 V. t æ  c h ø c  thùc hi Ö n: 1.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. 2.B∙ibá          c¸cv¨n b¶n  sau  ®©y  Tæng  do  côc    H¶iquan  ban  hµnh: ­ Th«ng   sè  t 11/1998/TT­ TCHQ   ngµy  01/12/1998 cña Tæng  côc    H¶i quan    vÒ híng dÉn thñ      tôc h¶i quan ®èi      víivËt phÈm, hµng hãa xuÊt nhËp    khÈu  theo chÕ  quµ    ®é  biÕu,tÆng.   ­ Th«ng     t 07/1998/TT­TCHQ  ngµy 14/10/1998 cña Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  17/CP  sè  ngµy 6/02/1995  NghÞ  vµ  ®Þnh  sè  79/1998/N§­   CP ngµy  29/09/1998 cña    ChÝnh phñ  tiªuchuÈn  vÒ    hµnh    lýmiÔn  thuÕ cña kh¸ch xuÊtnhËp      c¶nh      t¹ c¸ccöa  i khÈu ViÖtNam.   3. Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè chÞu tr¸ch nhiÖm     tæ  chøc,chØ    ®¹o thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh  it¹ Th«ng     tnµy  niªm  vµ  yÕt c«ng khai  ë  nh÷ng    n¬iquy ®Þnh    ®Ó mäi ngêibiÕtvµ      thùc hiÖn.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    ph¸tsinh,yªu cÇu      Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  tËp hîp b¸o c¸o Tæng  côc    H¶i quan    îc chØ  ®Ó ®   ®¹o    gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản