intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 04/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

68
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg ngày 20/2/2001 về việc bổ sung máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  c«n g  n g hi Ö p  S è  04/2001/TT­B C N   n g µ y 06  th¸ng 6 n¨ m  2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n   hi Q u y Õ t ® Þ n h   s è  19/2001/Q§/TTg n g µ y 20  th¸ng 02 n¨ m   2001  v Ò   Ö c b æ  su n g  m ¸y  vi t Ý nh  µ o   a n h  m ô c  c¸c s¶n p h È m  c«n g  vi v d n g hi Ö p  trä ng  i Ó m   îc h ç  trî ® ®  theo Q u y Õ t  Þ n h   ® s è  37/2000/q ®­T T g  n g µ y 24 th¸ng  n¨ m  2000  3  c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 74/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ   Ò   v chøc n¨ng, nhiÖ m   ô,  v quyÒn   ¹n vµ   h tæ chøc  ña bé   c m¸y c«ng  nghiÖp; C¨n  Quy  Õ   cø  ch qu¶n  Ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh   è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  îc söa  æi,  c Ch ph v ®   ® bæ  sung  ét  è  iÒu  m s® theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5   CP ng 05    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 37/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng 3  ng 24    n¨m  2000  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  t Ch ph v vi ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch  ç  îph¸ttr Ón c¸c s¶n  h tr   i     phÈ m   c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m; tr   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 19/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 2  ng 20    n¨m  2001  Ò   v viÖc    bæ sung  m¸y    Ýnh  µo  vit v danh  ôc    m c¸cs¶n  È m   äng ®iÓ m   îchç  î ph tr   ®   tr  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 37/2000/Q§­ TTg  µy  th¸ng 3  ng 24    n¨m  2000  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ;   ph Sau    ã    Õn  ña    é, Ngµnh  ªnquan, khic ý ki c c¸cB   li   Bé  C«ng  nghiÖp híng dÉn  tr Ón khai thùc hiÖn Quy Õt ®Þnh  sè  i 19/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 2  ng 20    n¨m  2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi bæ   sung  m¸y    Ýnh  µo  vit v danh  ôc    m c¸cs¶n  È m   äng ®iÓ m   îchç  î ph tr   ®   tr  theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 37/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 24  3  2000  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ    ph nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. S¶n  È m     ph c«ng nghiÖp  äng  iÓ m   tr ® m¸y    Ýnh  µ s¶n  È m   vit l  ph c«ng  nghiÖp  µn  ho chØnh, tiªubiÓu     cho  µnh  ng c«ng  nghiÖp c«ng  Ö   ngh th«ng    tin, mang  ¬ng  Öu  Öt Nam,  îcs¶n  Êt t¹  Öt Nam,  ã    Üa  nh  ­ th hi Vi   ®  xu   i Vi   c ý ngh ®Þ h íng cho  ù    iÓn l©u  µicña  µnh    s ph¸ttr   d  ng c«ng nghiÖp  c«ng  Ö   ngh th«ng    µ  tinv thóc ®Èy    cho  ù    iÓnc¸cngµnh  s ph¸ttr     c«ng  nghiÖp  kh¸ctrong ph¹m   c¶  íc.     vi  n 2. S¶n  È m     ph c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh  Çn  t ® îc c¸c tiªu vit c ®¹         chuÈn    îcnªu    Çn   ña  ô  ôc. nh ®   ë ph Ic Ph l 3.Ph¹m      ông:Th«ng   µy    ông  i víi     vi¸p d   tn ¸p d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  sau:
  2. 2 ­ Doanh    nghiÖp  îc giao  Ö m   ô  ñ  × tr Ón khaithùc hiÖn  ù    ®  nhi v ch tr   i       d ¸n s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng  nghiÖp  äng  iÓ m   tr ® m¸y    Ýnh  µ Tæng   vit l  C«ng    ty §iÖn  övµ    äc  ÖtNam. t   Tin h Vi   ­ C¸c    doanh  nghiÖp  îcph©n  ®  c«ng  èihîp tham      ph     gia ®Ó s¶n  Êt s¶n  xu   phÈ m  c«ng  nghiÖp  äng  iÓ m   tr ® m¸y    Ýnh  µ  vi t l c¸c  doanh nghiÖp  (kh«ng  ph©n   Öt  bi doanh  nghiÖp  trong  íc  n hay  doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc cv ®Ç t   ngoµi)tham      gia cung  Êp  Ët t  c v  , nguyªn  Öu,b¸n  µnh  È m,    Õt,phô  li   th ph chiti   tïng.   Ó  cung  Êp  . (k c¶  . c cho    µ  c¸c nh s¶n  Êt b¸n  µnh  È m,    Õt,bé  xu   th ph chi ti   phËn...  ïng  )d cho s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh  vit vµ  îcBé  ®   c«ng  nghiÖp    Ën. x¸cnh II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  N 1.C¸c  iÒu  Ön    îc¸p dông  Ýnh    ® ki ®Ó ®     ch s¸ch hç  î   tr : a.  èi víidoanh  §   nghiÖp  ñ  × tr Ón  ch tr   i khai dù   s¶n  Êt    ¸n  xu s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  äng  iÓ m   tr ® m¸y    Ýnh: §¹t® îc c¸c tiªuchuÈn  vi t        nªu  ¹  Çn    ti ph II cña  ô  ôc. Ph l b. §èivíidoanh       nghiÖp  îc ph©n  ®  c«ng  èihîp tham    ph     gia s¶n  Êt s¶n  xu   phÈ m   c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh:§¹t® îctiªuchuÈn  t¹ phÇn  I vit       nªu  i  II  cña  ô  ôc. Ph l 2.Nh÷ng  éidung  ®∙icô  Ó  µ  êih¹n u  ∙i:   n  u    th v th     ® a.Nh÷ng  éidung  ®∙icô  Ó:   n  u    th C¸c  Ýnh  ch s¸ch  ®∙ivÒ   Õ  µ  Ýnh  u    thu v ch s¸ch tµichÝnh     kh¸c ®èi víis¶n       phÈ m   äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh  ùc  Ön  vit th hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 37/2000/Q§­ TTg  µy  th¸ng 3  ng 24    n¨m  2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c Th t   ph v Th«ng   íng dÉn  th   sè  86/2000/TT­ BTC   µy  th¸ng 8  ng 16    n¨m 2000  ña  é   µi chÝnh, ® îc hëng  c BT     h Ö   è  tiªnlµ0,5 ®Ó   Ýnh  Õ  Ëp  Èu. s u        t thu nh kh b.Thêih¹n  ®∙i:     u  ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  ñ  × thùc  Ön  ù    íidù  ®∙  îc phª ch tr   hi d ¸n: V   ¸n  ®     duyÖt  µ  ang  ùc  Ön  íc thêi®iÓ m   ã  Öu  ùc cña  v® th hi tr     c hi l   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 19/2001/Q§­ TTg  ×  êi®iÓ m   ¾t  u   îc  ®∙i ® îc tÝnh  õ  êi®iÓ m   th th   b ®Ç ® u      t th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/2001/Q§­ TTg  ã  Öu  ùc thihµnh. Víidù  cha  îc phª c hi l         ¸n  ®   duyÖt,thêi®iÓ m   ®∙isÏ® îctÝnh  õ khib ¾t  u   iÓn khaidù       u        t    ®Ç tr     ¸n sau    ∙  khi® cã  Quy Õt  nh    Öt. ®Þ phª duy ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  îc ph©n  ®  c«ng  èi hîp  ph   tham  gia  ù    êi d ¸n: Th   ®iÓ m   ®∙i sÏ ® îc tÝnh  õ    ¾t  u   u        t khi b ®Ç cung  Êp  c nguyªn  Öu, b¸n  µnh  li   th phÈ m,    Õtphô  ïng.   chi ti   t . cho  . doanh nghiÖp  ñ  × thùc  Ön  ù    ch tr   hi d ¸n.Riªng   ®èi víi   µ      nh cung  Êp  Çn  u    íivµ  ë   éng  c¸c c c ®Ç tm   m r s¶n  Êt,thêi®iÓ m   ¾t  xu     b ®Ç u   îchëng  ®∙isÏ® îctÝnh  õ khib ¾t  u   iÓn khaidù    ®  u        t    ®Ç tr     ¸n sau    ∙  ã  khi® c Quy Õt  nh   ®Þ phª duyÖt  ña  Êp  ã  Èm   c c c th quyÒn   µ  ù   ®∙  îc doanh  v d ¸n  ®   nghiÖp  ñ  × thùc  Ön  µ  é   ch tr   hi v B c«ng  nghiÖp    Ën  µ phï hîp  íiviÖc  x¸c nh l    v  phôc  ô  v cho  s¶n  Êts¶n  È m   xu   ph c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh. vit 3.Theo  âivµ  Õt to¸n:   d   quy   a.Theo  âivµ  Õt to¸nhµng    Ëp  Èu:   d   quy     ho¸ nh kh
  3. 3 ­ §èivíi      m¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn    m      ti   t¶ichuyªn dïng:§îctheo  âi      d  vµ  Õt  quy to¸n theo  Õt    k qu¶  ùc  Ön  ù  hµng  th hi d ¸n  n¨m    ¬  ë    trªnc s c¸c danh  m ôc  ∙  îcduyÖt. ®®   ­ §èi víinguyªn  Ët liÖu  µ  ô  ïng:ViÖc       v  v ph t   theo  âi vµ  Õt  d   quy to¸n ® îc    thùc  Ön  hi theo    c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   li   Þch  è  t ªnt s 176/TTLT­ BTC­BCN­ TCHQ   µy  th¸ng 12  ng 25    n¨m  1998  µ  îc bæ   v®  sung, söa  æi  ¹    ® ti Th«ng   ªn t li   tÞch  è  s 120/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ   µy  th¸ng 12  ng 25    n¨m  2000  ña  é   µi c BT  chÝnh   é  ­B C«ng  nghiÖp  ­Tæng  ôc    c H¶i quan. b. Theo  âi vµ  d   quyÕt  to¸n ®èi  íithuÕ     v  thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp: C¸c    doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m       kª khaithuÕ    Ëp  µng    thu nh h n¨m  õ ho¹t®éng  t    s¶n  Êtc¸cs¶n  È m   µn  xu     ph ho chØnh  µ  v nguyªn liÖu,b¸n thµnh  È m,    Õt,      ph chiti   phô  ïng.   ïng    t .d . ®Ó s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh. vit   Trªn c¬  ë  ,  ôc    s ®ã C Thu Õ   a   ¬ng  Ï xem   Ðt    iÒu  Ön  ô  Ó  µ  ®Þ ph s  x c¸c ® ki c th v quyÕt  nh sè  Õ    Ëp  îcmiÔn  ®Þ   thu thu nh ®   gi¶m  µo  êih¹n  èicïng lµngµy  v th   cu      31 th¸ng3  ña    c n¨m  sau. 4.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   a.Doanh    nghiÖp  ñ  ×tr Ónkhaidù    ã  ch tr   i     ¸n c tr¸chnhiÖ m:   ­  Ëp  L b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    ×nh  ¬  thitr c quan  ã  Èm   c th quyÒn     phª duyÖt  µ  ùc hiÖn  ù  theo  Õ   ¹ch  µ  Õn    ∙  ×nh  µy  v th   d ¸n  k ho v ti ®é ® tr b trong b¸o    c¸o nghiªncøu      kh¶    ∙  îcphª duyÖt. thi ®     ® ­ Xem   Ðt, lùa  än, thÈm   nh   x  ch   ®Þ n¨ng  ùc cña  l  c¸c  i    ®è t¸c trong  Öc  vi cung  Êp  Ët t  c v   , nguyªn  Öu,b¸n  µnh  È m,    Õt,phô  ïng.   ïng    li   th ph chi ti   t .d . cho s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh    ¬  ë  ¹o®iÒu  vit trªnc s t   kiÖn    ¾p  Õp  ¹ s¶n  Êt cña  µnh  ®Ó x x l i xu   ng c«ng nghiÖp  c«ng  Ö   ngh th«ng   tin trªn®Þa  µn  níc.   b c¶  ­  ×nh  é   Tr B c«ng  nghiÖp  x¸c  Ën  nh danh s¸ch c¸c doanh  nghiÖp  îc ®  ph©n  c«ng  èi hîp  ph   tham    gia s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh  vit sau    ∙  khi® tho¶ thuËn  íi     v   doanh  c¸c nghiÖp  Ò   Õ   ¹ch s¶n  Êt v k ho   xu   (mÉu    1).Danh  s¸ch      c¸c doanh  nghiÖp tham    îcx¸c ®Þnh  gia ®     theo  õng  ý  t qu phïhîp víi Õ   ¹ch s¶n  Êt.       ho   k xu ­ LËp  Õ   ¹ch    k ho s¶n  Êt dµi h¹n,kÕ   ¹ch  xu       ho s¶n  Êt hµng  xu   n¨m hoÆc   nöa  n¨m  Éu  vµ  ý  îp  ng  íic¸c doanh  (m 2)  k h ®å v    nghiÖp  îc ph©n  ®  c«ng  èi ph   hîp tham      gia s¶n  Êt vÒ   Öc  xu   vi cung  Êp  Ët t  c v  ,nguyªn liÖu,b¸n  µnh  È m,      th ph chitiÕt, ô  ïng.   ïng cho      ph t .d   . s¶n  Êts¶n  È m   xu   ph c«ng  nghiÖp  äng®iÓ m     tr   m¸y vitÝnh.   b. Doanh    nghiÖp  îcph©n  ®  c«ng  èihîp tham    ph     gia s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m: tr   ­ Cã     c«ng      Þ  µ  v¨n ®Ò ngh v cam   Õt  íi k v  doanh nghiÖp  ñ  ×thùc hiÖn  ch tr     dù    Ò   Öc  ¸n v vi tham    giacung  Êp  Ët t  c v  ,nguyªn liÖu,b¸n thµnh  È m,    Õt,      ph chiti   phô  ïng.   ïng  t .d . cho  s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   m¸y    Ýnh  vit (mÉu      3) ®Ó doanh  nghiÖp  ñ  ×thùc hiÖn  ù      Þ  é  ch tr     d ¸n ®Ò ngh B c«ng  nghiÖp  x¸c nhËn  µ thµnh    èi hîp    l  viªn ph   tham  s¶n  Êt  gia  xu s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  träng®iÓ m.   ­  êng  îp  Çn  u    míi ®Ó   Tr hc ®Ç t   s¶n  Êt vËt  , nguyªn  Öu,b¸n  µnh  xu   t  li   th phÈ m,    Õt,phô  ïng.   ïng  chi ti   t .d . cho s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng  nghiÖp  äng tr   ®iÓ m  m¸y    Ýnh,doanh  vit   nghiÖp  îcph©n  ®  c«ng  èihîp tham    ph     gia s¶n  Êt xu  
  4. 4 s¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp  äng  iÓ m   Çn  èi hîp  íidoanh  tr ® c ph   v  nghiÖp  ñ  × ch tr   lËp    ù    u    c¸c d ¸n ®Ç ts¶n  Êt cô  Ó. Dù     xu   th   ¸n ph¶i® îccÊp  ã  Èm  Òn       c th quy phª duyÖt theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  Ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  íc khi l  tv x d tr     ®Ò   Þ  é  ngh B c«ng  nghiÖp    Ën  µthµnh    x¸cnh l   viªntham    ù  giad ¸n. c.LËp  Õ   ¹ch vµ  ¨ng  ý  ùc hiÖn:ViÖc  ¨ng  ý  Õ   ¹ch s¶n  Êt   k ho   ® k th     ® k k ho   xu   c¸cs¶n  È m     ph c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   chØ  îcthùc hiÖn  ét  ®    m n¨m  lÇn  µo  2  v th¸ng5  µ    v th¸ng11.Doanh     nghiÖp  ñ  ×vµ    ch tr   c¸cdoanh  nghiÖp  èihîp thùc  ph     hiÖn  Çn  Ëp  Õ   ¹ch  ×nh  é   c l k ho tr B c«ng  nghiÖp  xem   Ðt    Ën  x x¸c nh theo  íng h  dÉn      iÓ m   a  µ  nªu  ë c¸c ®   v b  trªn,hå  ¬  îc lËp  µnh  bé  öi vÒ   é     s®  th 3  g   B c«ng  nghiÖp  ícngµy  th¸ng 5  µ  th¸ng 11  µng  tr   20    v 20   h n¨m. C¸c  êng  îp ph¸tsinh   tr h      ® Æc   ÖtsÏ® îcxem   Ðt riªng. bi       x  d. §Çu   íivµ      tm   c¸c quy  nh  ô  Ó  Ò   ®∙i: èivíic¸c doanh  ®Þ c th v u          § nghiÖp  cã  u    íi,sau    Ëp b¸o    ®Ç tm   khil   c¸o nghiªncøu    kh¶    ªng  thi(ri  doanh  nghiÖp  èi ph   hîp thùc hiÖn  Çn  ã      c c tho¶  Ën  ña  thu c doanh  nghiÖp  ñ  ×thùc hiÖn  ù    ch tr     d ¸n) vµ  îc phª  Öt  ña    ¬  ®  duy c c¸c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy theo  Ët®Þnh,  Çn  öi lu   c g  m ét  é  å  ¬  èc  Ò   é   b h s g v B c«ng  nghiÖp  ô  Õ   ¹ch  µ  u   ) ®Ó   é   (V k ho v ®Ç t   B c«ng  nghiÖp  ã    c v¨n b¶n    Ën  öic¸c c¬  x¸c nh g     quan  ªnquan,®ång  êi®Ó   µm c¬  li     th   l  së cho  Öc  vi xem  Ðt,kiÓm    ùc hiÖn  Ò   x  trath   v sau. ­ Thñ  ôc vay  èn  Quü   ç  îph¸ttr Ón híng  Én      t  v do  h tr   i   d c¸c doanh nghiÖp  tr Ónkhaithùc hiÖn  i      theo ®iÓ m   cña    4c  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 37/2000/Q§­ TTg. ­ Thñ  ôc cÊp  èn u  ng, miÔn    t  v l ®é   gi¶m  Õ  µ    ®∙ikh¸c do  é  µi thu v c¸c u      BT  chÝnh  µ    ¬  v c¸c c quan  ªnquan  Õt  nh  li   quy ®Þ theo  iÓ m   cña  ® 4b  Quy Õt  nh   ®Þ 37/2000/Q§­TTg. e. V Ò   ç  îvèn  ©n    h tr  ng s¸ch  cho nghiªn cøu    khoa  äc  ü  Ët cho    h k thu   c¸c ®Ò     ¸n  nghiªn cøu    ph¸ttr Ón:C¸c    µinghiªn cøu   i   ®Ò t     khoa  äc  ü  Ët cho  h k thu   c¸c ®Ò   nghiªn cøu    ¸n    ph¸ttr Ón thuéc  ¬ng  ×nh   i   ch tr s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   xu     ph c«ng  nghiÖp  äng  iÓ m   îc Bé   tr ® ®   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng  tiªn tr u    xem   Ðt  x theo  Õ   ¹ch    ©n  k ho ching s¸ch nghiªn cøu  iÓn khaih»ng    tr     n¨m  sau    khicã    Õn    Ën  ña    ý ki x¸c nh c doanh  nghiÖp  ñ  × thùc hiÖn  ù    ch tr     d ¸n.C¸c  ñ  ch ®Ò   µicÇn  Ëp c¸chå  ¬  ù    t  l     s d ¸n theo  quy  nh  Ön  µnh  ×nh Bé  ®Þ hi h tr   Khoa  äc,h  C«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng  µ  é   tr v B C«ng  nghiÖp. Bé     Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  tr chØ   xem   Ðt  ç  îng©n   x h tr  s¸ch cho  c¸c    ®∙  îc Bé   ®Ò ¸n  ®   C«ng  nghiÖp  Èm     µ    nh  µ cã    Üa  i  íiviÖc  th tra v x¸c ®Þ l   ý ngh ®è v   ph¸ttr Ón c¸c s¶n   i     phÈ m  c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m. tr   f.V Ò     qu¶n  Ý thùc hiÖn:Bé  l      c«ng  nghiÖp  û  Òn  u quy cho  ô  Õ   ¹ch vµ  V K ho   ®Ç u    µm  u   èi  Óm     t l ®Ç m ki tra,xem   Ðt  µ  x v th«ng  b¸o    Ën  x¸c nh b»ng  b¶n  v¨n  trongthêih¹n  ngµy  Ó   õkhinhËn  îc®Çy    å  ¬.     15  k t    ®  ®ñ h s III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  ×  íng  ¾ c     Þ     n  Þ  tr th hi n cgv m ®Ò ngh c¸c ®¬ v b¸o c¸o vÒ   é      B c«ng  nghiÖp    íng dÉn    Õt. ®Ó h   gi¶iquy
  5. 5 P h ô   ôc l C¸c tiªu c h u È n  yªu c Ç u  ® è i víi    s¶n  h È m ,  d o a n h   g hi Ö p   p n ch ñ  tr×  µ  d o a n h  n g hi Ö p  p h è i h î p tha m  gia s¶n xu Ê t  v c«n g  n g hi Ö p  trä ng ® i Ó m  m ¸ y   vi t Ý nh (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 04/2001/TT­ BCN   ngµy  th¸ng6  06    n¨m 2001  ña  é  c B c«ng  nghiÖp) I.  Yªu c Ç u  ® è i v íi ¶ n p h È m :  s 1.Tªn  ¬ng  Öu  ÖtNam:    th hi Vi   VEIC   ý  Öu  µ  ­k hi nh s¶n  Êt.xu V Ý   ô:VEIC   d  ­GPC,  VEIC   ­VTB... 2.Cã     b¶n  Òn  quy s¶n  Êt® îcc¸cc¬  xu       quan  ã  Èm  Òn    Ën. c th quy x¸cnh 3.Cã     nh∙n hiÖu  µng    îc®¨ng  ý  ¹ ViÖtNam.   h ho¸ ®   k t  i   4. Cã   Êy    gi chøng  Ën  Êt l ng  nh ch  î s¶n  È m   ∙  îc c¬  ph ® ®   quan    Èn  tiªuchu ®o êng  Êtl ng cÊp. l ch  î   5. §îc s¶n  Êt trªnd©y     xu     chuyÒn c«ng  Ö       Èn  ü  Ët®∙  ngh ®ñ tiªuchu k thu   ®¨ng  ý  íi   ¬  k v   c quan  ã  Èm  Òn. c¸c c th quy 6. §¹ttû lÖ  éi®Þa    èithiÓu       n   ho¸ t   15%   i víi Êtc¶    ñng  ¹  ®è       c¸c ch t lo im¸y    vi tÝnh kh¸cnhau.   II.  Yªu c Ç u  ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  c h ñ  tr ×   d th ù c hi Ö n  d ù  ¸n: ­ Tæ     chøc chØ   o  ®¹ s¶n  Êt s¶n  È m   t c¸c tiªuchuÈn  i  íis¶n  xu   ph ®¹       ®è v   phÈ m     ∙  ë  ôc   trªn. nh ® nªu  m Inªu  ­ §èivíic¸c dù    u    íivµ  ë   éng          ¸n ®Ç tm   m r s¶n  Êt ph¶i® îccÊp  ã  Èm   xu      c th quyÒn  phª  Öt  duy theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Nh n   qu¶n  Ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng,vÒ   Ýn  ông  u  . tv x d  td ®Ç t III.Yªu c Ç u  ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  p h è i h î p     d tha m  gia th ù c hi Ö n  d ù  ¸n: ­ Cã   Êt l ng vµ    cña  Ët t    ch  î   gi¸c¶  v  ,nguyªn liÖu,b¸n  µnh  È m,    Õt,     th ph chiti   phô  ïng.   t . cung  Êp  ï hîp  íis¶n  Êt m¸y    Ýnh  îc doanh  . c ph   v   xu   vit ®  nghiÖp  ñ  ch tr×dù      ¸n (Tæng  C«ng    iÖn  övµ    äc  ÖtNam)  Êp  Ën. ty® t   Tin h Vi   ch nh ­ Phô  ïng,linhkiÖn,chitiÕt.     t      .s¶n  Êt ra ph¶icã  Êy  ¨ng  ý  Êt l . xu       gi ® k ch  ­ îng do  ¬    c quan    Èn  o êng  Êtl ng cÊp. tiªuchu ® l ch  î   ­ §èivíic¸c dù    u    íivµ  ë   éng          ¸n ®Ç tm   m r s¶n  Êt ph¶i® îccÊp  ã  Èm   xu      c th quyÒn  phª  Öt  duy theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Nh n   qu¶n  Ý l  ®Ç u    vµ  ©y  ùng, vÒ   Ýn  ông  u    sau    ã  t x d  td ®Ç t khi c tho¶  Ën  ña  thu c doanh  nghiÖp  ñ  ×thùc hiÖn  ù  ch tr     d ¸n.
  6. 6 M É u   (kÌm  1  theo Th«ng   sè  t 04/2001/TT­ BCN   µy  th¸ng  n¨m  ng 06  6  2001) §¬n  Þ  . . ......... v .. . ......... Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . ............. . . ............ .. . . µy..   . . , ng .th¸ng..  . .n¨m... . . . V/v. xin    x¸c  Ën  nh doanh nghiÖp  phèi îp tham  gia s¶n xuÊt s¶n   h phÈ m     äng ®iÓ m   CN tr   K Ýnh  öi: ô  Õ   ¹ch vµ  u    g   K ho   ®Ç t V     (Bé       C«ng  nghiÖp) Theo Th«ng t è.. /2001/TT­  s . BCN  ngµy.. th¸ng.. .n¨m  2001 cña Bé   . .  C«ng  nghiÖp  Ò   íng  Én  ùc hiÖn  vh d th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/2001/Q§­ TTg  µy  ng 20/02/2001  Ò   Öc    v vi bæ sung  m¸y    Ýnh  µo  vit v danh  ôc    m c¸c s¶n  È m   äng ph tr   ®iÓ m   îc hç  î ®   tr  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 37/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng 3    ng 24    n¨m 2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph Tæng  C«ng    Ön  övµ   häc  ÖtNam ty:§i t   Tin   Vi   Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè: ®Þ th l  ngµy  th¸ng        n¨m §Þa  chØ: Sè  iÖn  ¹i ® tho   : Sè  fax: S¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp  äng®iÓ m   tr   s¶n  Êt:m¸y    Ýnh xu   vit §Ò  nghÞ   é   B c«ng nghiÖp xem   Ðt, x¸c  Ën  x  nh c¸c doanh nghiÖp    sau ®©y   µ thµnh    èi hîp  l  viªnph   tham    gia s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng nghiÖp  äng tr   ®iÓ m   m¸y    Ýnh: vit STT Tªn  doanh  nghiÖp  Linh kiÖn,phô  ïng,vËtt      t    , Ghi chó   tham  gia b¸n thµnh  È m...   ph Hå   ¬  nh  Ìm  å m     s ®Ý kg (c¸cb¶n  sao  ã  c c«ng  chøng): 1.Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh    ®Þ th l  nghiÖp  ñ  ×tr Ónkhaidù  ch tr   i     ¸n. 2. Quy Õt  nh  µnh  Ëp/giÊyphÐp  u    ña    ®Þ th l   ®Ç tc doanh nghiÖp  tham    gia phèihîp s¶n  Êts¶n  È m      xu   ph c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m. tr   3.C«ng      Þ  ña    v¨n ®Ò ngh c doanh  nghiÖp tham    èihîp s¶n  Êts¶n  giaph     xu   phÈ m   c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   (theo danh    s¸ch trªn)   . 4. C¸c  îp  ng  ý  ÷a    h ®å k gi doanh  nghiÖp  ñ  × vµ  ch tr   doanh  nghiÖp tham  gia  èi hîp  ph   s¶n  Êt  xu s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  äng  iÓ m   tr ® (theo danh s¸ch  trªn). 5.K Õ   ¹ch s¶n  Êts¶n  È m     ho   xu   ph c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m   Éu  tr   (m 2).
  7. 7 T æng  c«ng    Ön  övµ    äc  ÖtNam   ty§i t   Tin h Vi   Tæng  gi¸m  c ®è (kýtªn®ãng  Êu)    d M É u   (kÌm  2  theo Th«ng   sè  t 04/2001/TT­ BCN   µy  th¸ng  n¨m  ng 06  6  2001) K Õ  h o ¹ ch s ¶ n x u Ê t s ¶ n p h È m  c « n g  n g hi Ö p   trä ng ® i Ó m  m ¸ y  vi t Ý n h c ñ a t æ n g  c « n g  ty  ® i Ö n  t ö v µ  tin h ä c Vi Ö t N a m (KÌm  theo C«ng      Þ  è.. ngµy..     v¨n ®Ò ngh s .   .th¸ng..n¨m... .   . ) Tªn  s¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m:  tr   M¸y    Ýnh vit S¶n îng dù  Õn  l   ki trongquý/nöa n¨m/n¨m:     STT  Tªn  Ëtt  v  ,nguyªn liÖu,b¸n      §¬n    S¶n îng thùc S¶n îng kÕ   Ghi l    l    thµnh  È m,    Ön,phô  ph linhki   vÞ  hiÖn  ú  íc ho¹ch kú  chó k tr   tïng. . . tÝnh nµy I Doanh  nghiÖp  1 1 S¶n  È m   ph 1 2 S¶n  È m   ph 2 II Doanh  nghiÖp  2 1 S¶n  È m   ph 1 2 S¶n  È m   ph 2 .. . .. . ... . . . . ... .. . .. . ... . . . . ... Chóng    µn  µn  Þu  t«iho to ch tr¸chnhiÖm   ícc¸c c¬    tr     quan ph¸p  ËtvÒ     lu   c¸c sè  Öu do  óng    a  li   ch t«i ra. ® Tæng  c«ng    Ön  övµ    äc  ÖtNam   ty§i t   Tin h Vi   Tæng  gi¸m  c ®è (kýtªn®ãng  Êu)    d
  8. 8 M É u   (kÌm  3  theo Th«ng   sè  t 04/2001/TT­ BCN   µy  th¸ng  n¨m  ng 06  6  2001) §¬n  Þ  . . ......... v .. . ......... Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . ............. . . ............ .. . . µy..   . . , ng .th¸ng..  . .n¨m... . . . V/v. xin x¸c nhËn  vËt t, nguyªn  l Öu, b¸n  µnh  È m,  inh kiÖn, i  th ph l    phô  ïng.   t . tham    . gia s¶n  Êt    xu s¶n phÈ m     äng ®iÓ m CN tr   KÝnh  öi: ô  Õ   ¹ch vµ  Çu   g   K ho   § V t     (Bé       C«ng  nghiÖp) Theo Th«ng t è.. /2001/TT­  s . BCN  ngµy.. th¸ng.. .n¨m  2001 cña Bé   . .  C«ng  nghiÖp  Ò   íng  Én  ùc hiÖn  vh d th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/2001/Q§­ TTg  µy  ng 20/02/2001  Ò   Öc    v vi bæ sung  m¸y    Ýnh  µo  vit v danh  ôc    m c¸c s¶n  È m   äng ph tr   ®iÓ m   îc hç  î ®   tr  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 37/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng 3    ng 24    n¨m 2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph § Ò  nghÞ  Bé  C«ng  nghiÖp xem  xÐt, x¸c  Ën danh m ôc  c¸c vËt  , nh t  nguyªn  Öu,b¸n  µnh  È m,    Ön, phô  ïng.   li   th ph linh ki   t . tham  . gia s¶n  Êt    xu s¶n phÈ m   c«ng  nghiÖp  äng ®iÓ m   ña  tr   c doanh  nghiÖp    nh sau: Tªn  doanh  nghiÖp: Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè: ®Þ th l  ngµy  th¸ng        n¨m §Þa  chØ: Sè  iÖn  ¹i ® tho   : Sè  fax: S¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp  äng®iÓ m   tr   s¶n  Êt: xu Theo  Õ   ¹ch nöa  k ho   n¨m/n¨m.. . . STT  Tªn  Ëtt  v  ,nguyªn liÖu,b¸n      §¬n    S¶n îng thùc S¶n îng kÕ   Ghi l    l    thµnh  È m,    Ön,phô  ph linhki   vÞ  hiÖn  ú  íc ho¹ch kú  chó k tr   tïng. . . tÝnh nµy Chóng    µn  µn  Þu  t«iho to ch tr¸chnhiÖm   ícc¸c c¬    tr     quan ph¸p  ËtvÒ     lu   c¸c sè  Öu do  óng    a  li   ch t«i ra. ® X¸c  Ën  ña  nh c doanh  nghiÖp  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp chñ  ×thùc hiÖn  ù  tr     d ¸n (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d Tæng  gi¸m  c  ®è TCTY   iÖn  övµ    äc  Öt Nam ® t   tinh Vi   (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
  9. 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2