Thông tư 04/2001/TT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
2
download

Thông tư 04/2001/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2001/TT-BTP về Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/TT-BTP Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 04/2001/TT-BTP NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A QUY CH TH C HI N HI P NNH H P TÁC V NUÔI CON NUÔI GI A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ NƯ C C NG HOÀ PHÁP Căn c Quy t nh s 142/2000/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Pháp; Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Ngo i giao và B Công an; B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s quy nh c a Quy ch th c hi n Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Pháp như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này quy nh v h sơ và hư ng d n c th m t s quy nh v th t c gi i quy t h sơ xin tr em Vi t Nam làm con nuôi c a công dân Pháp và ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Pháp theo quy nh c a Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Pháp (sau ây g i là Hi p nh) và Quy ch th c hi n Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Pháp (sau ây g i là Quy ch ); quy nh v h sơ, th t c xin c p Gi y phép ho t ng t i Vi t Nam c a t ch c con nuôi c a Pháp. 2. Tr em ư c gi i thi u cho làm con nuôi là tr em ang trong các cơ s nuôi dư ng ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) ch nh th c hi n Hi p nh. S lư ng các cơ s nuôi dư ng ư c ch nh tuỳ thu c vào tình hình và i u ki n th c t c a a phương. B n sao văn b n ch nh cơ s nuôi dư ng c a U ban nhân dân c p t nh ph i ư c g i cho B Tư pháp, kèm theo a ch và h tên c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng này. Ch gi i quy t cho nh n tr em làm con nuôi t gia ình i v i các trư ng h p vì lý do nhân o ư c quy nh t i o n 2 i u 3 c a Quy ch . i v i trư ng h p xin tr em t gia ình vì lý do nhân o khác ph i ư c B Tư pháp ch p thu n trư c. Th t c ch p thu n trư c c a B Tư pháp i v i trư ng h p này ư c th c hi n theo quy nh t i i m C.4 m c II c a Thông tư này.
  2. II. M T S QUY NNH V H SƠ, TH T C GI I QUY T H SƠ XIN NH N CON NUÔI A. H SƠ C A NGƯ I XIN NH N CON NUÔI 1. Căn c quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch , h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi bao g m các gi y t sau ây: a. Công văn c a Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp g i B Tư pháp Vi t Nam; b. ơn xin nh n con nuôi theo m u quy nh; c. B n ch p H chi u còn có giá tr c a ngư i xin nh n con nuôi, có ch ng th c c a i s quán Vi t Nam t i Pháp; d. Gi y cho phép nh n con nuôi còn có giá tr do H i ng c p t nh c a Pháp c p, kèm theo Báo cáo k t qu i u tra xã h i, i u tra tâm lý v ngư i xin nh n con nuôi và lý l ch tư pháp c a ngư i ó; . Gi y xác nh n ngư i xin nh n con nuôi có s c kho , không m c b nh tâm th n, b nh truy n nhi m, do cơ s y t có thNm quy n c a Pháp c p chưa quá 6 tháng, tính n th i i m B Tư pháp nh n ư c h sơ, gi y này ph i có d u xác nh n c a Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp; e. Gi y xác nh n m c thu nh p hàng năm c a ngư i xin nh n con nuôi b o m vi c nuôi dư ng con nuôi (Thông báo thu thu nh p c a năm trư c). 2. Công văn c a Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp g i B Tư pháp nói t i i m 1.a trên ây g m có nh ng n i dung sau: a. H và tên, ngày tháng năm sinh, s H chi u, nơi thư ng trú, ngh nghi p, a ch liên h c a ngư i xin nh n con nuôi; b. Tình tr ng năng l c hành vi dân s c a ngư i xin nh n con nuôi; c. Kh năng m b o vi c nuôi con nuôi (kh năng kinh t , hoàn c nh nhân thân, gia ình, tình tr ng s c kho , môi trư ng xã h i) c a ngư i xin nh n con nuôi; d. Lý do xin nh n con nuôi; . Nguy n v ng v tr em mu n xin nh n làm con nuôi ( tu i, gi i tính, các c i m khác mà ngư i xin nh n con nuôi th y thích h p); n u ngư i xin nh n con nuôi xin ích danh tr em trong cơ s nuôi dư ng ho c t gia ình, thì ph i ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh và nơi cư trú c a tr em ó; e. Cam k t ti p t c hoàn t t th t c nuôi con nuôi t i Pháp, nh m b o v quy n l i c a tr em Vi t Nam ã ư c quy t nh cho làm con nuôi.
  3. 3. H sơ c a ngư i xin nh n con nuôi ư c l p thành hai b . Gi y t b ng ti ng nư c ngoài trong h sơ ph i ư c d ch ra ti ng Vi t, có ch ng th c b n d ch c a i s quán Vi t Nam t i Pháp. B. H SƠ C A TR EM Ư C GI I THI U LÀM CON NUÔI 1. Căn c quy nh t i i m a kho n 2 i u 6 c a Quy ch , h sơ c a tr em ư c gi i thi u làm con nuôi bao g m các gi y t sau ây: a. B n sao Gi y khai sinh; b. Gi y ch p thu n cho tr em làm con nuôi ; c. Gi y xác nh n c a cơ s y t t c p huy n tr lên v tình tr ng s c kho c a tr em (n u tình tr ng s c kho c a tr em có gì c bi t c n lưu ý, thì ph i ư c nêu rõ); Trong trư ng h p tr em ư c gi i thi u làm con nuôi thu c di n b b rơi, thì còn ph i có b n sao Biên b n xác nh n tình tr ng tr em b b rơi; n u tr em thu c di n m côi, thì ph i có b n sao Gi y ch ng t i v i ngư i m và ngư i cha. Trong trư ng h p tr em ư c gi i thi u t cơ s nuôi dư ng, thì ph i kèm theo công văn c a cơ s nuôi dư ng, trong ó ghi rõ: th i gian tr em ã trong cơ s nuôi dư ng; hoàn c nh gia ình c a tr em; nhu c u, s thích c bi t c a tr em, n u có; lưu ý v tình tr ng s c kho c a tr em, n u c n thi t. Công văn c a cơ s nuôi dư ng ph i kh ng nh vi c chưa có ngư i trong nư c xin tr em ó làm con nuôi và vi c cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài là bi n pháp thích h p nh t cho l i ích c a tr em ó. 2. Gi y ch p thu n cho tr em làm con nuôi nói t i i m 1.b trên ây ph i do ngư i ng u cơ s nuôi dư ng ký, i v i trư ng h p tr em ư c gi i thi u làm con nuôi ang trong cơ s nuôi dư ng; n u là tr em còn cha, m ho c có ngư i giám h , thì còn ph i có ý ki n ch p thu n c a nh ng ngư i ó. Trong trư ng h p tr em ư c gi i thi u làm con nuôi t gia ình thì Gi y ch p thu n ph i do cha, m ký; n u cha ho c m ã ch t, b m t năng l c hành vi dân s , b tuyên b là ã ch t ho c m t tích b ng m t quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t, thì ch c n ch ký c a ngư i m ho c ngư i cha còn s ng, có năng l c hành vi dân s . Trong trư ng h p cha, m u ã ch t, b m t năng l c hành vi dân s , b tuyên b là ã ch t ho c m t tích b ng m t quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t, thì ngư i giám h c a tr em có thNm quy n ký Gi y ch p thu n. Ngư i giám h nói t i i m này ph i là ngư i ã ăng ký giám h theo quy nh c a pháp lu t v h t ch. 3. N u tr em ư c gi i thi u làm con nuôi t 9 tu i tr lên, thì ph i có ý ki n c a tr em ó ng ý làm con nuôi ngư i nư c ngoài b ng cách ghi tr c ti p vào Gi y ch p thu n cho tr em làm con nuôi.
  4. 4. H sơ c a tr em ư c l p thành hai b . C. M T S QUY NNH V TH T C GI I QUY T H SƠ XIN NH N CON NUÔI 1. Ngay sau khi nh n ư c h sơ xin nh n con nuôi, V Qu n lý Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp (sau ây g i là V Qu n lý H t ch) có trách nhi m ki m tra, xem xét toàn b h sơ; n u th y ã y và h p l , thì làm th t c ngh gi i thi u tr em theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch và ch u trách nhi m v vi c h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi khi ư c g i cho U ban nhân dân c p t nh ã áp ng y các quy nh c a Hi p nh, Quy ch và Thông tư này. Trong trư ng h p xét th y h sơ chưa y ho c chưa h p l , thì V Qu n lý H t ch thông báo cho Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp b sung, hoàn thi n. 2. Ngay sau khi nh n ư c h sơ c a tr em do cơ s nuôi dư ng ho c do cha m , ngư i giám h g i n, S Tư pháp có trách nhi m ki m tra, xem xét toàn b h sơ; n u th y ã y và h p l , thì làm th t c chuy n h sơ cho B Tư pháp theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 6 c a Quy ch và ch u trách nhi m v vi c h sơ c a tr em khi ư c g i cho B Tư pháp ã áp ng y các quy nh c a Hi p nh, Quy ch và Thông tư này. Trong trư ng h p xét th y h sơ c a tr em chưa y ho c chưa h p l , S Tư pháp thông báo cho cơ s nuôi dư ng ho c cha m , ngư i giám h b sung, hoàn thi n. 3. Trong khi ki m tra, xem xét h sơ, n u th y ngu n g c c a tr em không rõ ràng ho c nghi ng có d u hi u vi ph m pháp lu t trong vi c gi i thi u tr em, nghi ng tính xác th c c a h sơ, gi y t , thì S Tư pháp có văn b n ngh Cơ quan công an c p t nh thNm tra theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 6 c a Quy ch . Trong văn b n ngh thNm tra, ph i nêu rõ n i dung ngh thNm tra. Văn b n ngh thNm tra, văn b n thông báo k t qu thNm tra c a Cơ quan công an c p t nh ph i ư c g i cho B Tư pháp kèm theo h sơ c a tr em. 4. Th t c xin nh n tr em làm con nuôi t gia ình vì lý do nhân o mà không thu c các trư ng h p nói t i o n 2 i u 3 c a Quy ch ư c quy nh như sau: Ngư i xin nh n con nuôi ph i làm ơn g i B Tư pháp Vi t Nam trư c (thông qua Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp), trong ơn nêu rõ h và tên tr em, a ch thư ng trú c a tr em, lý do nhân o mà ngư i xin nh n con nuôi mu n xin ích danh tr em ó. Ngay sau khi nh n ư c ơn, V Qu n lý H t ch g i cho S Tư pháp, nơi thư ng trú c a tr em xem xét, ki m tra tính xác th c c a lý do nhân o do ngư i xin nh n con nuôi nêu ra; n u xét th y lý do nhân o là xác th c, ư c cha m ho c ngư i giám h sơ b ch p nh n, S Tư pháp báo cáo b ng văn b n cho B Tư pháp tr l i cho ngư i xin nh n con nuôi. Sau khi nh n ư c ý ki n ch p thu n c a B Tư pháp v lý do nhân o, ngư i xin nh n con nuôi m i có th n p h sơ xin nh n con nuôi theo quy nh c a Hi p nh.
  5. D. L GIAO NH N CON NUÔI 1. L giao nh n con nuôi ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi là hai v ch ng, thì v nguyên t c c hai ngư i u ph i có m t và tr c ti p nh n con nuôi, ký vào S ăng ký nuôi con nuôi. Trong trư ng h p m t trong hai ngư i vì lý do s c kho ho c lý do khách quan khác mà không th n ư c Vi t Nam vào th i i m ã ư c n nh làm th t c giao nh n con nuôi, thì có th ch p nh n vi c u quy n c a ngư i ó cho ngư i kia. 2. Khi giao nh n con nuôi, S Tư pháp trao cho ngư i xin nh n con nuôi các gi y t sau ây: a. B n chính Quy t nh cho nh n con nuôi; b. B n chính Biên b n giao nh n con nuôi; c. B n chính Gi y khai sinh c a con nuôi; trong trư ng h p b n chính Gi y khai sinh b m t ho c b hư h ng n m c không th s d ng ư c thì thay b ng b n sao Gi y khai sinh t S ăng ký khai sinh; d. B n sao Gi y ch p thu n cho tr em làm con nuôi; . B n sao Gi y ch ng t i v i cha, m c a tr em, n u cha, m ã ch t; e. B n sao Biên b n xác nh n tình tr ng b b rơi, n u tr em thu c di n b b rơi. III. H SƠ, TH T C XIN C P GI Y PHÉP HO T NG T I VI T NAM I V I T CH C CON NUÔI C A PHÁP A. H SƠ XIN C P GI Y PHÉP HO T NG T I VI T NAM 1. T ch c con nuôi c a Pháp (sau ây g i là T ch c con nuôi) mu n ho t ng trong lĩnh v c nuôi con nuôi t i Vi t Nam ph i làm ơn theo m u quy nh g i B Tư pháp Vi t Nam xin c p Gi y phép ho t ng t i Vi t Nam (sau ây g i là Gi y phép ho t ng). Kèm theo ơn ph i có các gi y t sau ây: a. B n sao có ch ng th c h p l i u l c a T ch c con nuôi; b. B n sao có ch ng th c h p l Gi y phép ho t ng t i Vi t Nam do Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp c p; c. Báo cáo v tình hình ho t ng trong lĩnh v c nuôi con nuôi trong hai năm g n nh t, kèm theo xác nh n c a Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp, trong ó nêu rõ v tình hình thu, chi tài chính liên quan n ho t ng nuôi con nuôi; n u T ch c con nuôi ã ho t ng t i Vi t Nam thì ph i có báo cáo v nh ng ho t ng ã ti n hành t i Vi t Nam, có xác nh n c a cơ quan qu n lý Vi t Nam;
  6. d. D ki n k ho ch ho t ng t i Vi t Nam và k ho ch tr giúp k thu t ho c h tr nhân o cho các cơ s nuôi dư ng tr em; . Phi u lý l ch tư pháp c a ngư i ư c T ch c con nuôi d ki n c làm i di n t i Vi t Nam; e. Danh sách và phi u lý l ch tư pháp c a nh ng ngư i ư c d ki n tuy n d ng làm vi c cho T ch c con nuôi t i Vi t Nam. 2. ơn xin c p Gi y phép ho t ng và các gi y t kèm theo ư c l p thành hai b h sơ. Gi y t b ng ti ng Pháp trong h sơ ph i ư c d ch ra ti ng Vi t, có ch ng th c b n d ch h p l . B. TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG 1. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , V Qu n lý H t ch có trách nhi m xem xét, g i công văn xin ý ki n c a các B , Ngành h u quan và c a U ban nhân dân c p t nh, nơi T ch c con nuôi d ki n t tr s . Ngay sau ngày nh n ư c ý ki n tr l i c a các cơ quan nói trên, V Qu n lý H t ch có trách nhi m ph i h p v i V H p tác qu c t trình B trư ng xem xét quy t nh vi c c p Gi y phép ho t ng. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày có Quy t nh c p Gi y phép ho t ng, V Qu n lý H t ch trao Gi y phép ho t ng cho T ch c con nuôi. Trong trư ng h p t ch i c p Gi y phép ho t ng, V Qu n lý H t ch g i công văn thông báo cho T ch c con nuôi, nêu rõ lý do t ch i. Gi y phép ho t ng ư c làm thành hai b n chính: m t b n c p cho T ch c con nuôi, m t b n lưu t i B Tư pháp. Gi y phép ho t ng có hi u l c không quá 2 năm và có th ư c gia h n, m i l n không quá 2 năm. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c Gi y phép ho t ng, thông qua S Tư pháp, T ch c con nuôi ph i báo cáo v vi c ư c c p Gi y phép ho t ng và n p b n sao Gi y phép ho t ng cho U ban nhân dân c p t nh, nơi t tr s . C. TRÁCH NHI M C A T CH C CON NUÔI T ch c con nuôi ã ư c B Tư pháp Vi t Nam c p Gi y phép ho t ng, ngoài các quy n và nghĩa v ư c quy nh t i kho n 1 i u 18 c a Quy ch , còn có các quy n và nghĩa v sau ây: 1. ư c liên h v i B Tư pháp, U ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp và cơ s nuôi dư ng tr em th c hi n nh ng công vi c ư c Cơ quan con nuôi qu c t c a Pháp ho c ư c ngư i xin nh n con nuôi u quy n; 2. ư c ti n hành các ho t ng tr giúp k thu t, h tr nhân o cho cơ s nuôi dư ng tr em trên cơ s ký k t tho thu n b ng văn b n v i cơ s nuôi dư ng. Vi c
  7. ký k t tho thu n này ph i ư c s ng ý c a U ban nhân dân c p t nh nơi có cơ s nuôi dư ng; 3. Ch u s ki m tra, thanh tra c a B Tư pháp và U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s ; 4. Các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. D. TH T C GIA H N, THAY I N I DUNG GI Y PHÉP HO T NG 1. Gia h n Gi y phép ho t ng T ch c con nuôi nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t Vi t Nam, các quy nh c a Hi p nh, Quy ch và Thông tư này thì có th ư c gia h n Gi y phép ho t ng. Ch m nh t là 60 ngày trư c khi Gi y phép ho t ng h t h n, T ch c con nuôi ph i có ơn xin gia h n g i B Tư pháp. Kèm theo ơn ph i có văn b n c a U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s , nh n xét v tình hình ho t ng và nêu ý ki n v vi c gia h n. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn xin gia h n Gi y phép ho t ng, V Qu n lý H t ch có trách nhi m xem xét và ph i h p v i V H p tác qu c t trình B trư ng xem xét quy t nh. Trong trư ng h p t ch i gia h n Gi y phép ho t ng, V Qu n lý H t ch g i công văn thông báo cho T ch c con nuôi, nêu rõ lý do t ch i. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n Quy t nh gia h n Gi y phép ho t ng, thông qua S Tư pháp, T ch c con nuôi ph i thông báo v vi c ư c gia h n và n p b n sao Quy t nh gia h n Gi y phép ho t ng cho U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s . 2. Thay i n i dung Gi y phép ho t ng Trong trư ng h p T ch c con nuôi có thay i v tên g i c a T ch c, ngư i ng u, tr s chính t i Pháp, tr s t i Vi t Nam, thì ph i có văn b n thông báo cho B Tư pháp Vi t Nam bi t ghi chú v vi c thay i này trong Gi y phép ho t ng. Trong trư ng h p T ch c con nuôi có yêu c u thay i ngư i i di n c a T ch c con nuôi t i Vi t Nam, n i dung ho t ng, a bàn ho t ng t i Vi t Nam, thì ph i có ơn ngh B Tư pháp cho phép vi c thay i ó. Trong ơn ph i ghi rõ n i dung yêu c u thay i và lý do thay i. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn xin thay i n i dung Gi y phép ho t ng, V Qu n lý H t ch có trách nhi m xem xét và ph i h p v i V H p tác qu c t trình B trư ng xem xét quy t nh. Trong trư ng h p t ch i cho phép thay i n i dung Gi y phép ho t ng, V Qu n lý H t ch g i công văn thông báo cho T ch c con nuôi, nêu rõ lý do t ch i.
  8. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n Quy t nh cho phép thay i n i dung Gi y phép ho t ng, thông qua S Tư pháp, T ch c con nuôi ph i thông báo v vi c thay i n i dung Gi y phép ho t ng và n p b n sao Quy t nh cho U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s . . TH T C CH M D T HO T NG T I VI T NAM 1. T ch c con nuôi ch m d t ho t ng t i Vi t Nam trong các trư ng h p sau ây: a. H t th i h n ho t ng ghi trong Gi y phép ho t ng do B Tư pháp Vi t Nam c p mà không có gia h n; b. ã ch m d t ho t ng t i Pháp; c. B thu h i Gi y phép ho t ng t i Vi t Nam; d. T ch m d t ho t ng t i Vi t Nam. Trong các trư ng h p quy nh t i i m b và d trên ây, trư c th i i m d ki n ch m d t ho t ng 60 ngày, T ch c con nuôi ph i báo cáo b ng văn b n cho B Tư pháp và U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s v ý nh ch m d t ho t ng t i Vi t Nam. 2. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ch m d t ho t ng t i Vi t Nam, T ch c con nuôi ph i thanh toán xong m i kho n n , n u có, v i các t ch c, cá nhân và gi i quy t xong m i v n có liên quan n vi c ch m d t ho t ng, g i báo cáo b ng văn b n cho B Tư pháp và U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s . IV. M U GI Y T VÀ VI C LƯU TR H SƠ NUÔI CON NUÔI 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các m u gi y t sau ây: a. Công văn c a B Tư pháp g i U ban nhân dân c p t nh ngh gi i thi u tr em làm con nuôi (dùng cho trư ng h p xin không ích danh) - Ph l c I.1; b. Công văn c a B Tư pháp g i U ban nhân dân c p t nh ngh gi i thi u tr em làm con nuôi (dùng cho trư ng h p xin ích danh) - Ph l c I.2; c. Công văn c a B Tư pháp g i U ban nhân dân c p t nh v vi c chuy n h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi - Ph l c I.3; d. Công văn c a B Tư pháp g i S Tư pháp yêu c u xác minh lý do nhân oc a vi c xin ích danh tr em t gia ình - Ph l c I.4; . Công văn c a U ban nhân dân c p t nh tr l i B Tư pháp v vi c gi i thi u tr em làm con nuôi - Ph l c I.5;
  9. e. Văn b n thông báo c a S Tư pháp g i ngư i xin nh n con nuôi v vi c gi i thi u tr em cho làm con nuôi (dùng cho trư ng h p xin không ích danh) - Ph l c I.6; g. Văn b n thông báo c a S Tư pháp g i ngư i xin nh n con nuôi v vi c ch p thu n cho tr em làm con nuôi (dùng cho trư ng h p xin ích danh) - Ph l c I.7; h. Gi y ch p thu n cho tr em làm con nuôi - Ph l c I.8; i. M u ơn xin nh n con nuôi (dùng cho trư ng h p xin không ích danh) - Ph l c II.1; k. M u ơn xin nh n con nuôi (dùng cho trư ng h p xin ích danh) - Ph l c II.2; l. M u ơn xin c p Gi y phép ho t ng c a T ch c con nuôi - Ph l c III. 2. Vi c lưu tr h sơ nuôi con nuôi (g m h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi và h sơ c a tr em ư c nh n làm con nuôi) ư c th c hi n t i B Tư pháp và S Tư pháp theo quy nh hi n hành v lưu tr . V. I U KHO N THI HÀNH 1. Vi c công dân Pháp thư ng trú ngoài nư c Pháp xin tr em Vi t Nam làm con nuôi không thu c ph m vi i u ch nh c a Hi p nh và Quy ch ; trình t , th t c gi i quy t vi c cho nh n con nuôi i v i trư ng h p này ư c th c hi n theo quy nh chung c a pháp lu t v nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 4 năm 2001. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, U ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp có công văn g i B Tư pháp hư ng d n. Nguy n ình L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản