Thông tư 04/2001/TT-TCHQ của Tổng cụa Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2001/TT-TCHQ của Tổng cụa Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2001/TT-TCHQ của Tổng cụa Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-TCHQ của Tổng cụa Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 04/2001/TT­T C H Q   n g µ y 21 th¸ng 6 n¨ m  2001 h íng d É n   thñ tôc h¶i q u a n   ® èi   x¨ng  Ç u  n h Ë p  k h È u  vµ t¹m n h Ë p  ­ t¸i u Êt víi d  x Thñ      tôc h¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ XNK   ® îcquy  ®∙    ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh   16/1999/N§­  ngµy 27/3/1999 cña ChÝnh  phñ vµ híng dÉn  t¹ Th«ng t CP i 01/1999/TT­ TCHQ  ngµy 10/5/1999 cña    Tæng  côc    H¶i quan.Do  Æc       ® thïcña  m Æt  hµng x¨ng dÇu, Tæng  côc    h¶i quan híng dÉn  thÓ  cô  thªm  mét  néi sè    dung  sau: I. èi tîng p h¹ m  vi ¸p d ô n g  c ñ a T h « n g  t n µ y  lµ:  § X¨ng, dÇu     ho¶, dÇu  diesel (DO), ma       dót (FO), nhiªn liÖu      bay (ZA1,  TC1),x¨ng    dung  m«i,condensate,dÇu      gèc, nhùa  êng    ® d¹ng    x¸ nhËp khÈu  vµ  t¹m nhËp  i t¸ xuÊt (d     íi®©y     gäichung    lµ x¨ng dÇu  nhËp khÈu  t¹m  vµ  nhËp  t¸ xuÊt)   i II. h ñ  tôc H ¶i q u a n  ® èi víi  T  x¨ng d Ç u  n h Ë p  k h È u   (bao g å m  c ¶ t¹m n h Ë p): 1.Hå  nhËp    s¬  khÈu: 1.1.Bé  s¬    hå  doanh  nghiÖp  nép    H¶i quan  gåm: ­Tê    khaih¶iquan:03        b¶n  chÝnh. ­Hîp    ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng:01    b¶n  sao. ­ V¨n    b¶n  cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i(nÕu    i lµlo¹  x¨ng  dÇu  ph¶icã      v¨n b¶n  nµy):01    b¶n sao. ­ NÕu  doanh  nghiÖp  ph©n chia khèi l cho     îng  c¸c ®¬n   trùc thuéc vÞ      (theo quy    ®Þnh  TTLB  77/TM­TCHQ   sè  ngµy 13/4/1996 cña  Th¬ng      Bé  m¹i ­ Tæng   côc    H¶i quan) th×    ®¬n  ph¶inép  vÞ    thªm  b¶n  v¨n  ph©n  chia khèil      îng nµy:01    b¶n  chÝnh. ­VËn      t¶i®¬n: 01    b¶n  copy,2    b¶n  sao. ­Ho¸    ®¬n  ¬ng    b¶n  th m¹i:01  chÝnh  02  vµ  b¶n  sao. ­Chøng      thgi¸m  ®Þnh  khèil   b¶n   îng:01  chÝnh ­ GiÊy    x¸c nhËn chÊt l (®èi víilo¹   îng      ix¨ng dÇu thuéc Danh môc  ph¶i   kiÓm    traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng): b¶n   01  chÝnh. B¶n sao    c¸c giÊy        Gi¸m  tê nãi trªndo  ®èc hoÆc   ngêi ® îc Gi¸m      ®èc uû  quyÒn  x¸cnhËn  chÞu  ký    vµ  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     1.2.GiÊy      têdoanh  nghiÖp  xuÊttr×nh H¶iquan:      
  2. 2 ­Hîp    ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng:B¶n    chÝnh. ­ V¨n    b¶n cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i ®èi    êng  víitr hîp doanh nghiÖp  kh«ng ph©n  chia khèi l cho       îng  c¸c ®¬n  trùc thuéc:B¶n  vÞ      chÝnh  (®Ó     ®èi chiÕu  b¶n sao). 1.3.Thêih¹n doanh        nghiÖp  nép    H¶iquan    c¸cchøng    tõtrªn: C¸c chøng    tõ nªu    trªnph¶inép      khi®Õn  lµm      thñ tôc ®¨ng  tê khai,trõ ký        c¸ctr   êng    hîp sau: ­ Chøng      th gi¸m ®Þnh khèil    îng:Ph¶inép    trong thêigian 8          giê lµm  viÖc  kÓ      tõkhib¬m  xong x¨ng dÇu      tõph¬ng  tiÖn vËn        t¶i bån,bÓ   lªn   chøa. ­ GiÊy      x¸cnhËn  chÊtl    îng:Ph¶inép    trong thêih¹n  ngµy      5  lµm  viÖc  tõ kÓ    ngµy  ®¨ng  têkhai. ký    ­ Ho¸  ®¬n   ¬ng  th m¹i:Ph¶i nép      trong    thêih¹n  ngµy  5  lµm  viÖc      kÓ tõ ngµy  ®¨ng  tê  ký  khai.Trong      thêih¹n  nµy  nÕu  doanh  nghiÖp  cha  b¶n  cã  chÝnh    îcnép  th× ®   b¶n    fax(cña b¶n  chÝnh).Gi¸m    ®èc  (hoÆc  Phã  gi¸m ®èc)  doanh  nghiÖp  x¸cnhËn  chÞu  ký    vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       tÝnh  chÝnh  x¸c,trung thùc cña        b¶n    fax nµy. Trêng      hîp nép  b¶n    trong thêih¹n  fax th×      15  ngµy  tõ ngµy  kÓ    ®¨ng  tê khai,doanh  ký      nghiÖp  ph¶inép      ho¸ ®¬n  ¬ng    th m¹i b¶n chÝnh.Trêng    lýdo    hîp cã    chÝnh  ®¸ng    th× Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,  thµnh phè xem    xÐt quyÕt ®Þnh      giah¹n. Trong    cha  ho¸ ®¬n  ¬ng    thêih¹n  cã    th m¹i(b¶n chÝnh  hoÆc   b¶n    fax cña  b¶n chÝnh)  nªu    trªnth×    khi nép    tê khai hµng    nhËp khÈu  cho  quan    c¬  H¶i quan,doanh    nghiÖp cha  ph¶ikhaigi¸tÝnh        thuÕ  sè  vµ  tiÒn thuÕ    ph¶inép  i   t¹  phÇn  khai b¸o    trong  khai.Khi  ho¸  tê    cã  ®¬n   ¬ng    th m¹i trong    thêih¹n  quy  ®Þnh  trªn,doanh    nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      ngay  viÖc    tù tÝnh thuÕ      trªntê khai  h¶iquan    theo ®óng    quy ®Þnh  cña Ph¸p luËt. 2. Thêi ®iÓm       ®¨ng  tê khai:Lµ  ký      ngµy b¾t ®Çu  b¬m  x¨ng dÇu nhËp  khÈu    tõph¬ng  tiÖn vËn        t¶i bån,bÓ   lªn   chøa. 3. X¸c    ®Þnh khèil    îng:C¨n  vµo  cø  chøng    th gi¸m ®Þnh khèil t¹     îng  itµu cña  chøc  chøc  tæ  cã  n¨ng  gi¸m  ®Þnh  x¨ng dÇu.   4. X¸c    ®Þnh chÊt l    îng (®èivíilo¹      i x¨ng dÇu thuéc Danh    môc ph¶ikiÓm    traNhµ        níc vÒ chÊt l  îng):C¨n  vµo    cø  giÊy    x¸c nhËn chÊt l cña  quan   îng  c¬  kiÓm    traNhµ    chÊtl   Æt   nícvÒ   îng m hµng x¨ng dÇu.   5. Quy    ®Þnh    vÒ bån, bÓ     chøa  x¨ng dÇu nhËp khÈu thuéc Danh môc  ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊtl     nícvÒ   îng mµ cha  giÊy x¸cnhËn    cã      ®¹tchÊtl  îng: 5.1.NÕu     doanh nghiÖp  bån, bÓ   cã    rçng  b¬m   th×  vµo  bån    bÓ rçng ®ã.  Sau    khib¬m  xong H¶i quan niªm phong bån, bÓ.    giÊy      Khi cã  x¸c nhËn    ®¹t yªu cÇu  chÊt îng  l th×  H¶i quan    më niªm phong  hoµn  vµ  thµnh thñ      tôc h¶i quan  theo quy  ®Þnh.      §èivíix¨ng dÇu  nhËp    i t¹m  ­ t¸ xuÊt th×        H¶i quan  kh«ng  yªu cÇu  giÊy x¸cnhËn        cã      ®¹tyªu cÇu  chÊtl  îng. 5.2.NÕu     doanh  nghiÖp kh«ng  bån, bÓ   cã    rçng   mµ b¬m  vµo bån, bÓ     ®ang  chøa x¨ng dÇu    th× sau    khib¬m   xong,H¶i quan      niªm  phong bån      bÓ ®Ó chê  kÕt qu¶ kiÓm     trachÊt l    îng.NÕu   quan  c¬  kiÓm     traNhµ    chÊt l   nícvÒ   îng x¸cnhËn    x¨ng dÇu    nhËp  khÈu  kh«ng      ®¹tyªu cÇu  chÊtl   vÒ   îng nhËp khÈu    th× toµn  sè  bé  x¨ng  dÇu chøa  trong bån,bÓ   (c¶ cò  míi)bÞ  lýtheo      ®ã    vµ    xö    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,    doanh  nghiÖp hoµn  toµn chÞu tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt   tr       vÒ viÖc  nµy.
  3. 3 5.3. §èi víix¨ng        dÇu  t¹m nhËp  t¸  ­  ixuÊt: Doanh    nghiÖp muèn  b¬m   chung vµo  bån    bÓ chøa x¨ng  dÇu kinh doanh    cïng chñng  i     lo¹  ph¶i® îcc¬  th×     quan kiÓm    traNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng kiÓm      trax¸cnhËn    l«hµng nhËp khÈu    ®¹t yªu cÇu  chÊtl   vÒ   îng. 6. Thñ    tôc chuyÓn x¨ng dÇu t¹m nhËp  t¸  ­  ixuÊt sang  ih×nh  lo¹  nhËp  khÈu  kinhdoanh:   6.1. Thùc    hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  0556/2000/Q§­BTM  ngµy 3/4/2000  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 6.2.NÕu       khit¹m  nhËp  cha  giÊy    cã  x¸c nhËn    ®¹t yªu cÇu chÊt l ®èi  îng    víilo¹    i x¨ng dÇu  ph¶ikiÓm       traNhµ      níc vÒ chÊt l th×   îng  doanh  nghiÖp  ph¶i   ®Ò  nghÞ  quan  c¬  kiÓm     tranhµ      níc vÒ chÊt l x¨ng   îng  dÇu  kiÓm     nép  travµ  giÊy x¸cnhËn      chÊtl    îng cho    H¶i quan. 6.3.Thñ        tôcH¶iquan: ­ H¶i quan      thùc hiÖn    viÖc khÊu   îng hµng  îcphÐp  trõl   ®   nhËp  khÈu  vµo  l   îng hµng  nhËp  t¹m  khÈu  tÝnh,thu thuÕ  vµ      nhËp khÈu. ThuÕ     suÊt,gi¸tÝnh      thuÕ, tû gi¸tÝnh        thuÕ, thu chªnh      lÖch      gi¸¸p dông theo ngµy ®¨ng  tê khai ký      t¹m nhËp  khÈu  thêih¹n  vµ    nép  thuÕ ®èi   îng hµng  víil   chuyÓn  æi  i ® lo¹ h×nh  nhËp  khÈu  nµy  theo  ®óng  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ hµng  nhËp  khÈu  kinh  doanh  (30 ngµy) kÓ      tõ ngµy  ®¨ng  tê khait¹m  ký      nhËp  khÈu. Doanh    nghiÖp  kh«ng  nép thuÕ  ®óng    ph¶ichÞu    thêih¹n    ph¹tchËm  nép  c¸c h×nh  vµ    thøc xö    lýviph¹m     kh¸ctheo ®óng      quy ®Þnh  hiÖn hµnh. ­Thêih¹n      nép  thuÕ: + Doanh  nghiÖp  ph¶inép    xong  thuÕ  íckhitiªuthô l   tr        îng x¨ng dÇu  nhËp  khÈu  nµy. +  Trêng  hîp doanh nghiÖp  nép  ®∙  thuÕ cho îng  l hµng  t¹m nhËp  îc ®   phÐp  chuyÓn  sang tiªu thô néi ®Þa  th× c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc  chuyÓn  tiÒn tõtµikho¶n  thu nép        t¹m    vµo  ng©n s¸ch nhµ    níc. III.T h ñ  tôc H ¶i q u a n  ® èi víi    x¨ng d Ç u  t¸i u Êt:  x 1.Hå  t¸ xuÊt:   s¬    i 1.1.Bé  s¬    hå  doanh  nghiÖp  nép    H¶i quan  gåm: ­Tê    khaih¶iquan:03        b¶n  chÝnh ­Tê    khaih¶iquan      (cña l«hµng  nhËp):01      t¹m    b¶n  sao ­Hîp    ®ång  mua    b¶n  b¸n:01  sao ­ V¨n    b¶n  cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i(nÕu    i lµlo¹  x¨ng  dÇu  ph¶icã      v¨n b¶n  nµy):01    b¶n sao. ­ NÕu  doanh nghiÖp ph©n  chia khèi l cho     îng  c¸c ®¬n   trùc thuéc vÞ      (theo quy ®Þnh   iTTLB   77/TM­HQ   t¹  sè  cña    Bé Th¬ng  m¹i  TCHQ   ­  ngµy  13/4/1996)th× c¸c®¬n  nµy        vÞ  ph¶inép    thªm    v¨n b¶n  ph©n  chiakhèil      îng:01  b¶n chÝnh. ­Chøng      thgi¸m  ®Þnh  (®èivíi êng        tr hîp quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 5.2 phÇn  I  II ): 01  b¶n  chÝnh.
  4. 4 1.2.GiÊy      têdoanh  nghiÖp  ph¶ixuÊttr×nh H¶i quan:         ­Hîp    ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng:B¶n    chÝnh. ­ V¨n    b¶n cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i ®èi    êng  víitr hîp doanh nghiÖp  kh«ng ph©n  chia khèi l cho       îng  c¸c ®¬n  trùc thuéc:B¶n  vÞ      chÝnh  (®Ó     ®èi chiÕu  b¶n sao). 2.Doanh    nghiÖp  îct¸ xuÊtx¨ng dÇu      ®    i     lÊytõbån,bÓ    chøa  riªngl«hµng      t¹m  nhËp  hoÆc       tõl«hµng kh¸cnhng    ph¶icïng chñng  i     lo¹ . 3.X¸c    ®Þnh  khèil  îng: 3.1. T¸i xuÊt      b»ng  tµu biÓn, tµu    s«ng (®êng s«ng sang Campuchia):  C¨n  vµo  cø  chøng    th gi¸m ®Þnh  cña  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh  chøc  cã  n¨ng gi¸m  ®Þnh  x¨ng dÇu.   3.2.T¸ixuÊt b»ng  tÐc,xe        xe    bån  qua  ®i  cöa khÈu  êng    ® bé:C¨n  vµo  cø  ®ång  ®o     hå  khib¬m   x¨ng dÇu vµo tÐc,bån      xe. NÕu  kh«ng  ®ång  ®o   cã  hå  th× chñ hµng ph¶iyªu    cÇu  gi¸m ®Þnh.    H¶i quan    chøng    c¨n cø  th gi¸m ®Þnh  ®Ó     x¸c®Þnh  khèil  îng. 3.3.DÇu     b¸n cho Doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt  cung  vµ  øng  tµu biÓn th×  ph¶icã    ®ång  ®o   2  hå  c¶  ®Çu   b¬m     lªnph¬ng  tiÖn vËn    b¬m   t¶ivµ  vµo bån,  bÓ   cña doanh nghiÖp chÕ xuÊthoÆc     khoang  chøa cña  tµu. 3.4.VÒ     ®ång  x¸c ®Þnh  hå    khèil    îng:C¸c  ®ång  ®o  hå  ph¶i® îcc¬      quan  tiªuchuÈn  l   ®o êng  Nhµ    níckiÓm    x¸cnhËn    travµ    lµ®ång  chuÈn.§ång  hå    hå  ph¶icã    niªm  phong  cña  quan  c¬  kiÓm     niªm  travµ  phong    h¶iquan. §ång    hå  ph¶i® îcc¬      quan    tiªuchuÈn   êng  ®o l kiÓm     tra®Þnh  theo  kú  quy  ®Þnh. Quy  ®Þnh  nµy kh«ng  b¾t  buéc    ¸p dông      ®èi víi®ång  ®o  hå  cña    tµu biÓn. 4. Quy    ®Þnh  bån, tÐc  chë  vÒ    xe  x¨ng dÇu  i t¸ xuÊt qua    cöa khÈu  êng  ® bé: ­ Xe    ph¶i® îc®¨ng  víiC¬      ký    quan    H¶i quan    n¬i®¨ng  tê khailµm    ký      thñ tôct¸ xuÊt(theo mÉu       i     phô    01). lôcsè  ­ Xe    ph¶i® îcC¬      quan    H¶i quan kiÓm    trat×nh tr¹ngbån, tÐc  tr         xe  íckhi ®¨ng  ký. ­Bån,tÐc  ph¶i®¶m       xe    b¶o  îcyªu cÇu  ®     niªm  phong  cña    H¶i quan. 5.X¸c    ®Þnh  chñng  i lo¹ : 5.1.C¸c  êng      tr hîp sau  ®©y  kh«ng  ph¶igi¸m    ®Þnh: ­ T¸ixuÊt x¨ng        dÇu    tõ bån, bÓ     chøa riªngvÉn    cßn nguyªn niªm phong  h¶iquan    nhËp.   khit¹m  ­T¸ixuÊtZA1, TC1          cho    tµu bay  (doanh  nghiÖp  chÞu  tr¸chnhiÖm).   ­T¸ixuÊtDO,          FO (kiÓm          ho¸ viªntùx¸c®Þnh). 5.2.C¸c  êng      tr hîp sau  ®©y  ph¶igi¸m    ®Þnh: ­T¸ixuÊtx¨ng dÇu              lÊy tõbån,bÓ     chøa  chung hoÆc   bån,bÓ     chøa  riªng  nhng kh«ng  cßn niªm phong    h¶i quan    (trõZA1, TC1, DO,    FO quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm       5.1 trªn®©y). ­ T¸ixuÊt qua  êng    êng        ® bé,® s«ng,® êng    biÓn  ZA1, TC1        lÊy tõ bån    bÓ chøa  chung.
  5. 5 ­ NÕu     x¨ng dÇu  îc lÊy  tõ cïng  bån, bÓ     gi¸m    ®   ra    01    díisù  s¸tcña    H¶i quan th× viÖc gi¸m ®Þnh    x¸c ®Þnh  chñng  i lo¹ nµy      lµ x¸c ®Þnh  cho  l« t¸  c¶    i xuÊt,kh«ng      yªu cÇu  ph¶ix¸c®Þnh      riªnglÎ    cho tõng tµu,tõng xe.       6.Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  lµm        thñ tôct¸ xuÊt: i ­Lµm           thñ tôch¶iquan  cho    l«hµng    t¸ xuÊttheo ®óng  i     quy  ®Þnh. ­Gi¸m      s¸tviÖc  b¬m   x¨ng dÇu    vµo ph¬ng tiÖn vËn      t¶i Sau    . khib¬m   xong  niªm  phong    c¸cbån,bÓ,    khoang chøa cña ph¬ng tiÖn vËn  .   t¶i ­Trêng        hîp t¸ xuÊtqua  i   cöa  khÈu  êng    ® bé,cöa  khÈu  êng  ® s«ng      th× H¶i quan: + Niªm phong  s¬  hå  gåm   tê khai,01  02      PhiÕu  giao nhËn  s¬  hå  (theo   phô    02) giao cho  lôcsè      chñ hµng hoÆc   ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p cña  chñ  hµng  (d   íi®©y       gäilµ chñ hµng).NÕu     chñ hµng  v¨n b¶n  quyÒn  cã    uû  cho      i l¸ tµu,l¸ i   xe  nh÷ng  th×  ngêinµy    còng  îcxem       ®   lµ®¹idiÖn    hîp ph¸p cña chñ hµng) ®Ó     chuyÓn  cho    H¶i quan cöa khÈu xuÊt. + Giao chñ hµng  PhiÕu  01  giao nhËn lµm chøng  trªn ® êng  tõ    vËn  chuyÓn. +  Th«ng  b¸o ngay cho    H¶i quan cöa khÈu xuÊt vÒ      l« hµng  xuÊt khÈu,     vÒ  hiÖu  sè  ph¬ng  tiÖn vËn    c¸c th«ng      t¶ivµ    tincÇn thiÕtkh¸c li       ªnquan  ®Õn   l«x¨ng dÇu        t¸ xuÊt. i ­H¶i quan              ¸p t¶i xÐt thÊy  khi cÇn  thiÕt. 7. Tr¸ch nhiÖm  cña chñ hµng: Ph¶i ®¶m       b¶o  nguyªn  tr¹ng hµng      ho¸ nguyªn niªm    phong    h¶iquan  hå  h¶iquan  vµ  s¬    trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn    tíi cöa  khÈu  xuÊt,doanh    nghiÖp chÕ xuÊt. 8. Tr¸ch nhiÖm       cña    H¶i quan cöa khÈu xuÊt (trong tr     êng  x¨ng  hîp  dÇu  xuÊt qua cöa  khÈu  êng    ® bé, cöa khÈu  êng  ® s«ng) vµ    H¶i  quan  Khu chÕ  xuÊt: 8.1.TiÕp    nhËn  kiÓm     hå  do    vµ  trabé  s¬  H¶i quan lµm thñ    i tôc t¸ xuÊt  chuyÓn ®Õn. 8.2. KiÓm       tra c¸c niªm phong cña khoang chøa, bån, bÓ. NÕu  cßn  nguyªn vÑn    th×: ­ Gi¸m      s¸tviÖc xuÊt hµng, ®¶m       b¶o toµn  hµng  bé  ph¶i ® îc thùc      xuÊt  qua    ix¸cnhËn  biªngií    , thùc xuÊtvµo        têkhaivµ    PhiÕu  giao nhËn  s¬.   hå  ­ Niªm phong  tê  01  khai,01    PhiÕu  giao nhËn  s¬  hå  giao chñ hµng  chuyÓn cho H¶i quan lµm thñ tôc  ixuÊt;tr¶ chñ  t¸      hµng  tê  01  khai;l 01   u  PhiÕu  giao nhËn  s¬.   hå  8.3.NÕu       ph¸thiÖn  niªm  phong  kh«ng  cßn  nguyªn vÑn, niªm      phong    gi¶, hoÆc   c¨n  kh¼ng  cã  cø  ®Þnh  sù  cã  thay ®æi    khèil    îng,chñng  i lo¹ x¨ng dÇu  th×    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt yªu    cÇu  chñ  hµng  ng  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh  khèil    îng vµ chñng  i(ri   lo¹  ªng dÇu     FO   DO vµ  doanh  nghiÖp  kh«ng  ph¶i gi¸m    ®Þnh  chñng  i   H¶i quan    thùc tÕ      lo¹  do    mµ c¨n cø    ®Ó x¸c ®Þnh).NÕu     kÕt  qu¶ gi¸m  ®Þnh  cho  thÊy x¨ng dÇu      t¸ xuÊt ®óng    hå  th× lËp biªnb¶n    i   víibé  s¬        x¸cnhËn,   niªm phong, lµm    thñ  tôc  xuÊt  qua cöa  khÈu. NÕu     kÕt qu¶  gi¸m  ®Þnh     x¸c nhËn  thay ® æi  khèil   cã    vÒ   îng,chñng  i lËp    lo¹ th×  biªnb¶n  xö    vµ  lýtheo  quy  ®Þnh.
  6. 6 8.4.Khiph¬ng      tiÖn chuyªn chë      x¨ng dÇu      t¸ xuÊtquay  i   vÒ,    H¶i quan  cöa  khÈu ph¶ikiÓm       traph¬ng  tiÖn vËn      t¶inhËp c¶nh theo quy ®Þnh  nh»m     ph¸t hiÖn hµng nhËp  hoÆc   lËu  x¨ng dÇu  kh«ng  i t¸  xuÊt hÕt    quay        l¹ tiªuthô trong i   níc. 8.5.DÇu   i   t¸ xuÊt cho    Doanh nghiÖp  chÕ xuÊt:H¶i quan      qu¶n    lýdoanh  nghiÖp chÕ  xuÊt ph¶igi¸m        s¸tviÖc b¬m  dÇu vµo kho, bån, bÓ       cña  Doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt,kiÓm        trax¸c®Þnh  khèil    îng qua ®ång  ®o. hå  8.6.DÇu   cho      b¸n  tµu biÓn  theo h×nh  thøc cung    øng  tÇu biÓn:H¶i quan      cöa  khÈu  chÞu tr¸chnhiÖm     lµm      i thñ tôc t¸  xuÊt vµ    gi¸m    s¸tcho ®Õn     khidÇu  ® îcgiao toµn  cho      bé  tµu. 9.Thñ        tôcH¶i quan      ®èi víix¨ng dÇu      t¸ xuÊtcho    i   tµu bay: 9.1.Doanh    nghiÖp  îc ¸p  ®   dông  h×nh thøc ®¨ng  tê khaimét  ký      lÇn    ®Ó xuÊt khÈu nhiÒu  lÇn quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  01/2001/Q§­TCHQ  ngµy  03/01/2001.Thêi h¹n      hiÖu    lùc cña    tê khaiphï hîp        thêigian    ©n h¹n nép thuÕ  cña    l«hµng  nhËp. t¹m  9.2.Khigiao hµng        cho    tµu bay  Doanh  nghiÖp  ph¶i: ­XuÊt    tr×nh têkhaih¶iquan  ®¨ng          ®∙  ký. ­Nép      ho¸ ®¬n    b¸n hµng  (hoÆc    ho¸ ®¬n  kiªm  phiÕu  xuÊtkho).   ­Nép    ®¬n  Æt  ® hµng  cña  tr C¬  ëng  hoÆc   cña  h∙ng hµng    kh«ng. 9.3.Sau      khigiao hµng tõng chuyÕn xong, H¶i quan      ph¶ix¸c nhËn      vµo  ho¸ ®¬n,    ®¬n  Æt  ® hµng, ghivµo      PhiÕu theo    dâi(ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  01/2001/Q§­TCHQ  ngµy 03/01/2001). 9.4.Trêng        hîp tµu bay ViÖtNam     kh«ng  xuÊtc¶nh    ngay    mµ bay  ®Õn   01  s©n  bay  kh¸c  trong níc  sau      ®ã míi xuÊt  c¶nh, H¶i    quan  yªu  cÇu  doanh  nghiÖp  b¸n  x¨ng dÇu  x©y  dùng  ®Þnh   møc  x¨ng  dÇu  dông  sö  bay  chÆng  trong níc vµ        tù chÞu  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tr   luËt.C¨n  ®Þnh    cø  møc,    H¶i quan  x¸c nhËn îng    l x¨ng  dÇu  thùc t¸    ixuÊt tÝnh      tõ s©n  bay    bay  mµ tµu  xuÊt c¶nh    (vÝ    dô: b¬m   x¨ng dÇu  i t¹ s©n  bay        Néi Bµi lµ 100 tÊn,®Þnh    møc   bay      tõ Néi Bµi ®Õn     T©n  S¬n NhÊt    tÊn      lµ05  th× H¶i quan  s©n bay        Néi Bµi x¸c nhËn  sè  x¨ng dÇu      t¸ xuÊtlµ95  i     tÊn). 9.5.Thanh    kho¶n    tê khai:Khi tê khaihÕt          hiÖu      lùc H¶i quan  doanh  vµ  nghiÖp tiÕn hµnh    thanh kho¶n    têkhaib»ng    c¸ch céng    dån îng x¨ng  l   dÇu  thùc  xuÊt trong c¸c ho¸ ®¬n  phiÕu          vµ  theo      dâi,ghikÕt  qu¶ thùc xuÊt vµo        tê khai  vµ  x¸cnhËn  «    thùc xuÊt.   IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    ký.B∙ibá  Th«ng   05/2000/TT­ t TCHQ  ngµy  26/9/2000  c¸c  vµ  v¨n b¶n kh¸c cña Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn    vÊn    ®Ò nµy. Mäi hµnh      viviph¹m    c¸c quy ®Þnh cña Th«ng   t nµy  quy  vµ  ®Þnh  kh¸c  cña ph¸p luËt li     ªnquan  ®Òu     lý theo  bÞ xö    quy ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn    hµnh.
  7. 7 2. Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n      lý vÒ H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   cã    gióp  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i quan  theo    dâi,kiÓm     tra ®«n ®èc chØ  ®¹o,  gi¶iquyÕt    víng m ¾c       ph¸tsinh cña    Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  c¸o  b¸o  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn          Th«ng  tnµy. Thñ  ëng      tr c¸c Vô, Côc, Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè vµ  c¸ctæ    chøc,c¸nh©n  ªnquan      li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh Th«ng  tnµy. Phô  sè  lôc  1 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc §¨ng k ý x e «t« chuyªn chë x¨ng d Ç u    xuÊt t¸i KÝnh    göi:Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè.. . .. I.§¨ng  cña    ký  chñ  xe: ­   Tªn   ®¬n   vÞ,   c¸   nh©n   lµ   chñ   së   h÷u  xe:. . ........................... . . .......................... ­   §Þa   chØ   (®¬n  vÞ):. . ........................................... . . ........................................... ­   Hé   khÈu   thêng   tró   (c¸   nh©n):. . ................................ . . ................................ ­ §¨ng  kinh  ký  doanh  (tæ  sè  chøc)/ . . ..Chøng  . . ...   minh   nh©n   th d©n  sè.. . . . .. cÊp  ngµy.. . ....../.... N¬i . . ./........   cÊp:.. . .......................... . ........................... ­Lµ    chñ  chiÕc  «t«: xe 
  8. 8 +  khung:. . ................. Sè  . . ................. Sè  m¸y... . ............... . ............... +  BiÓn  kiÓm  so¸t: . ............. . . ............. +  Søc  chøa  bån,tÐc:. . ..........(m3)   . . .........  .. +  T×nh  tr¹ngbån,tÐc:. . ..........     . . .........  ChiÕc xe trªn chuyªn dïng ®Ó  chë x¨ng dÇu  t¸ xuÊt cña C«ng  i ty. . ...... . . ...... theo   hîp   ®ång   sè.. . ...   gi÷a.. . ...   vµ   C«ng  . . .. . . ... ty. . ..................... . . ..................... §Ò   nghÞ  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè.. . .....kiÓm    x¸cnhËn  . . ....  .. travµ    chiÕc  «t« nãitrªn®ñ  xe        ®iÒu  kiÖn  chuyªn chë    x¨ng dÇu.   T«i xin cam       ®oan chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tr   luËtvÒ     khai b¸o      trªnvµ  tu©n    thñ ®Çy  c¸c quy  ®ñ    ®Þnh  thñ tôc h¶iquan      vÒ        ®èi víiviÖc  vËn  chuyÓn  x¨ng dÇu      t¸ xuÊt. i Chñ  ph¬ng  tiÖn (ký,ghirâ hä        tªn) .. . ............ . . ............ II  nhËn  . X¸c  cña    h¶iquan H¶i quan    tØnh, thµnh    phè    x¸c nhËn chiÕc  «t«      xe  nãi trªn®¸p øng    yªu cÇu qu¶n    lýcña    H¶i quan theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     t04/2001/TT­TCHQ  ngµy  21/6/2001 cña    Tæng côc    H¶i quan. .. .ngµy.. th¸ng..  . ,   . .n¨m  . 200... H¶i quan    tØnh,thµnh    phè.. . . (ký,®ãng    dÊu) Phô  sè  lôc  02 Côc   HQ   tØnh,   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   TP... . . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc H¶i  quan... . ...... . ...... Sè:.. . ./CHQ . .. P hi Õ u  giao n h Ë n  h å  s ¬ I.PhÇn     dµnh  cho H¶i quan  n¬i lµm  thñ tôc h¶i quan   hµng     l«  t¸i xuÊt:
  9. 9 KÝnh  chuyÓn  H¶i quan cöa khÈu:.. . .... . ....thuéc    Côc H¶i quan tØnh,   thµnh phè... . ............................... . ................................ Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè:. . .... lµm  . . ....  ®∙  thñ      tôc H¶i quan cho    l« hµng    t¸ xuÊtt¹ Tê  i     khaih¶iquan    i     sè:ngµy.. . .../... . . /..... cña  doanh  nghiÖp:. . ................ . . ............... ¤ng/Bµ:. . .......  . . .......CMN D   . . sè:. . ...  . . ...cÊp  . . ngµy.. .th¸ng..  . . .n¨m... . .. . . .. t¹ . ..®¹idiÖn  i . .    .. cho  doanh  nghiÖp. 1.Hå  l«hµng      s¬    t¸ xuÊtgåm: i   ­Tê    khaih¶iquan:02        b¶n  chÝnh ­PhiÕu    giao nhËn  s¬:02    hå    b¶n ­ ­ ­ 2. L«    hµng  i t¸ xuÊt t¹  khaisè.. .ngµy.. . ../..®∙  îc kiÓm         i Tê    . . . / ....  ®   .. trah¶i quan  bao  gåm: STT Tªn  hµng  Khèil  îng Lo¹iph¬ng  BiÓn    kiÓm      niªm  so¸t Sè  (chñng  i lo¹ ) tiÖn ph¬ng tiÖn phong    h¶i quan Toµn  hå  vµ    bé  s¬  l«hµng  ® îcniªm  ®∙    phong,giao cho     ¤ng/Bµ:. . .... . . ...  lµ chñ hµng/®¹i  diÖn chñ hµng/hoÆc  do c¸n bé H¶i   quan:.. . ... t¶i(nÕu    . ... ¸p    cã) chÞu tr¸chnhiÖm     b¶o qu¶n nguyªn niªm  phong  ®Õn   giao cho      H¶i quan  cöa khÈu/c¶ng:. . ..®Ó     . . .  x¸cnhËn        .. thñ tôct¸ xuÊt. i .. . ., . ..  ngµy..   .th¸ng..n¨m... .   . . H¶iquan.. . ...   . . .. (Ký,ghirâ hä    ®ãng        tªnvµ  dÊu) II PhÇn    . dµnh  cho    H¶iquan  cöa  khÈu    n¬ihµng  thùc xuÊt:   KÝnh  chuyÓn Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè.. . ..................... . . .................... H¶i quan  cöa khÈu:.. . ....... . ........  thuéc Côc  H¶i quan  tØnh, thµnh  phè.. . .. tiÕp nhËn  s¬  l«hµng  . ..  ®∙    hå  vµ    theo Tê    khaisè:   ngµy.. . ...th¸ng.. . ..  . . ..  .. . . ..n¨m... . ..... . . . . .... 1.T×nh    tr¹ngl«hµng:(ghinhËn              xÐt l«hµng)
  10. 10 L«  hµng    t¸ xuÊt ®∙  îckiÓm      i   ®   tra,®èi chiÕu  sè  kü  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i sè  , niªm  phong    h¶iquan  thÊy      phïhîp,kh«ng  nghingê  so    s¬    cã    g×  víihå  l«hµng. 2.Hå  l«hµng:   s¬    2.1.Tr¶        l¹H¶iquan    i n¬ilµm      hå  gåm: thñ tôcbé  s¬  ­Tê    khaiH¶iquan:01        b¶n  chÝnh    (®∙®ãng  dÊu    x¸cnhËn  thùc xuÊt)   ­PhiÕu    giao nhËn  s¬:01    hå    b¶n  chÝnh ­Biªnb¶n      kiÓm    tra(nÕu  cã) ­ ­ ­ 2.2.Tr¶    chñ hµng  tê khaih¶iquan  01        sau      khil«hµng  x¸c nhËn  ®∙    thùc  xuÊt 2.3.Gi÷  iphiÕu    l¹   : giao nhËn  s¬  hå  (01 b¶n chÝnh);biªn b¶n      kiÓm     tra (nÕu  cã). Bé  s¬  ® îc niªm  hå  ®∙    phong    h¶i quan, giao    chñ hµng  hoÆc  ngêi ®¹i     diÖn hîp ph¸p cña chñ hµng chuyÓn    tr¶ H¶i quan    n¬i lµm thñ tôc/hoÆc ®∙  bµn giao cho    nhËn  s¬    c¸n bé  hå  cña    H¶iquan   n¬ilµm    thñ tôc. .. . ..  . . ..ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m... . . . H¶i quan    cöa  khÈu  xuÊt §¹idiÖn    chñ  hµng C¸n  ¸p t¶i bé    (kýtªn,     ®ãng  dÊu) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Ghi chó:PhiÕu      giao nhËn  s¬    hå  nµy  H¶i quan    do    n¬ilµm        thñ tôct¸ xuÊt i   lµm  thµnh  b¶n, cã      mét  02    gi¸trÞ nh  phiÕu giao nhËn    hµng  hå  gi÷a c¬  vµ  s¬    quan    H¶i quan  ªnquan  Doanh  li   vµ  nghiÖp. Víinh÷ng  êng      tr hîp cÇn ph¶i¸p     t¶i c¸n bé        H¶i quan        vµ      tªndíi , ¸p t¶i ký  ghirâ hä      sÏ phÇn "C¸n bé    .   ¸p t¶i"
Đồng bộ tài khoản