Thông tư 04/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  04/2003/TT­B T C   g µ y  10 th¸ng 1 n¨ m  2003 c n H í ng d É n   é t s è  v Ê n  ® Ò  v Ò  t µi h Ý n h   ù c hi Ö n   m  c th Q u y Õ t ® Þ n h  s è  80/2002/Q§­T T g  n g µ y 24/6/2002 c ñ a  T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   Ò  ch Ý n h  s¸ch k h u y Õ n  kh Ý c h   p v tiªu  th ô  « n g  s¶n h µ n g  h o¸ th«ng q u a  h î p ® å n g.  n Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 80/2002/Q§­ TTg  µy  ng 24/6/2002 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   Ýnh  ph v ch s¸ch khuyÕn  Ých    ô n«ng    kh tiªuth   s¶n  hµng      ho¸ th«ng  qua  îp ®ång; Bé  µichÝnh  íng dÉn  ét  è  Ên    Ò   µichÝnh    h    T  h  m s v ®Ò v t   nh sau: I ­ Q ui  ® Þ n h  c h u n g 1/ §èi t ng  dông      î ¸p  th«ng   nµy  µ c¸c doanh  t l    nghiÖp  éc     µnh  thu c¸c th phÇn  kinh tÕ  ký  Õt  îp  ng    ô      k h ®å tiªuth n«ng  s¶n  µng  h ho¸  íi    ªnhiÖp  v   c¸c li   hîp      îp      é  t¸cx∙,h t¸cx∙,h n«ng  ©n,  ñ  d ch trang tr¹   i diÖn  é    i®¹   , h n«ng  ©n  íi d (d   ®©y  äit¾tlµngêis¶n  Êt). g        xu 2/ Hîp  ng    ô    ®å tiªuth n«ng  s¶n  µng  h ho¸  Ý  Õt  ÷a  k k gi doanh  nghiÖp  µ  v ngêi s¶n  Êt ® îc thùc hiÖn    xu       theo    ×nh  c¸c h thøc    nh  ¹  iÓ m   §iÒu    qui®Þ ti® 2  2 cña Quy Õt  nh  è  ®Þ s 80/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng6  ng 24    n¨m  2002  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   sè  t 77/2002/TT­ BNN   µy  ng 28/8/2002  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n vÒ   É u   îp ®ång    ô n«ng   m h  tiªuth   s¶n.  II  ­  Q ui ® Þ n h  c ô  th Ó 1.V Ò   u    µ  ç  î ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng:   ®Ç tv h tr  x d csht   Nh÷ng  ïng s¶n  Êt nguyªn liÖu tËp  v  xu      trung g ¾n  íi ¬  ë  Õ   Õn,tiªu   v   s ch bi     c thô n«ng s¶n  µng    ã  ù  ®Ç u    µ  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  :® êng  h ho¸ c d ¸n  tv x d csht nh   giao th«ng, thuû  î   iÖn,  Ö   èng  î b¸n    l i® , h th ch   bu«n, kho    b¶o qu¶n, m¹ng íi   l  th«ng    Þ  êng, c¬  ë  Óm   nh  Êt l ng  µng  tinth tr   s ki ®Þ ch  î h ho¸ sau    khihuy  ng  ®é c¸cnguån  èn  ña  ©n  ©n  µ  êis¶n  Êt n Õu    v c nh d v ng   xu   kh«ng   sÏ® îcUû     ®ñ       ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ xem   Ðt   ç  î x  h tr  thªm  õng©n   t  s¸ch ®Þa  ¬ng    ùc hiÖn  ù      ph ®Ó th   d ¸n.  §èivíi       tØnh  Òn  ói,c¸c tØnh  ã  ån    ©n  c¸c mi n   c ngu thu ng s¸ch ®Ó   ¹ dµnh    l  i cho  u    ®Ç tkh«ng  ín® îc ng©n  l    s¸ch trung  ng  ç  î ét  Çn    ¬ h tr  m ph th«ng  qua  Õ   k ho¹ch x©y  ùng  ¬    d c b¶n  µng  h n¨m  ña  a  ¬ng. c ®Þ ph Ngoµi    ån  èn   c¸cngu v trªn,   ù    Ò     iÓn® êng    d ¸n v ph¸ttr   c¸c giao th«ng    n«ng  th«n,c¬  ë  ¹ tÇng    s h  nu«itrång thuû s¶n,c¬  ë  ¹ tÇng  µng nghÒ             s h  l  ë n«ng th«n  ® îc vay  õ nguån  èn  Ýn  ông  u     ña  µ   íc vµ  îc bè  Ý trong  Õ     t  vtd ®Ç t c Nh n   ®   tr   k ho¹ch hµng    n¨m  íi   Êt 0%   v il∙su   cho    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬  ViÖc  ç  î õng©n  h tr    t s¸ch ®Þa  ¬ng,vay  èn  µ  Öc  µn    èn    ph   v v vi ho tr¶v vay  i víi ®è     c¸c dù  nãi trªnthùc hiÖn    ¸n        theo    nh  ¹  qui ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 132/2001/Q§  ­TTg  µy  th¸ng9  ng 7    n¨m  2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph .
  2. 2 2.VÒ  Ýn  ông ®Ç u    td   tph¸ttriÓn  µ  íc.   nh n ­ Ng êi s¶n  Êt vµ      xu   doanh  nghiÖp  ý  îp ®ång    ô n«ng  kh  tiªuth   s¶n  ã    c c¸c dù  s¶n  Êt n«ng  ¸n  xu   nghiÖp, trång c©y  ©u      l n¨m,  ch¨n nu«igia sóc  ín, ¸nh     l  ® b ¾t  µ  v nu«itrång thuû      s¶n,s¶n  Êt muèi vµ    iÓn chÕ   Õn  µng    xu     ph¸ttr   bi h n«ng  s¶n  Êt khÈu  îchëng    ×nh  xu   ®  c¸c h thøc  u    µ  íctõ Quü   ç  î ®Ç tnh n     h tr    iÓn ph¸ttr   theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 43/1999/N§      µy  th¸ng6  ­ CP ng 29    n¨m  1999  vÒ   Ýn  ông  u    td ®Ç t ph¸ttr Ón nhµ  íc vµ   i   n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 02/2001/Q§  TTg  ­ ngµy  th¸ng1  02    n¨m  2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  c Th t   ph v ch s¸ch hç  î u     tr  ®Ç ttõ Quü   ç  î   iÓn®èi víi   ù       h tr  ph¸ttr       d ¸n s¶n  Êt,chÕ   Õn  µng  Êt khÈu  c¸c xu   bi h xu   vµ    ù    c¸cd ¸n s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp. ­ Hç   î   Êt sau  u  :Doanh    tr  i l∙su   ®Ç t  nghiÖp  ý  îp ®ång    ô n«ng    kh  tiªuth   s¶n víingêis¶n  Êt cã  ù    ªndoanh      xu   d ¸n li   hoÆc   ùctiÕp s¶n  Êt,chÕ   Õn,gia tr     xu   bi     c«ng  µng  h n«ng  s¶n    Êt khÈu  ®Ó xu   vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  îp  v c c¸c tæ  td h ph¸p  ña  Öt Nam   îchç  î c Vi   ®   tr chªnh  Öch    Êt sau  u  ,gi÷a møc    Êt l l∙su   i ®Ç t    l∙su   i cña  chøc  Ýn  ông  íimøc   i Êt  ña  ü   ç  îph¸t tr Ón  ïng  êi tæ  td v  l∙ su c Qu h tr     i c th   ®iÓ m  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  ts 76/2001/TT­ BTC   µy  ng 25/9/2001  ña  é  cB TµichÝnh  Ò     v Quy  Õ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu. ch t d h tr xu     ­ C¸c    bªn  ý  Õt  îp  ng  ïng  k k h ®å c nhau tho¶  Ën  ö  ýc¸c rñiro  vÒ   thu x l       do  thiªntai  t  Õn  Ò     thÞ  êng  µ     , ®é bi v gi¸c¶  tr v c¸cnguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng  kh¸c  theo nguyªn t¾c  ïng chiasÎrñiro vµ  îcNhµ   ícxem  Ðt m ét  Çn  Öth¹i     c        ®   n  x  ph thi     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     3.TÝn  ông  ¾ n   ¹n  µ  íc:   d ng h nh n C¸c doanh  nghiÖp  Ý  îp  ng    ô  k h ®å tiªuth n«ng s¶n  íingêi s¶n  Êt cã  v    xu   c¸cdù      ¸n s¶n  Êt kinh doanh  µng  Êt khÈu  îcvay  èn  õ Qu Ü   ç  î   xu     h xu   ®  v t  h tr ph¸t tr Ón theo    nh   ¹  Õt  nh  è  i  qui ®Þ t iquy ®Þ s 133/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 9    ng 10    n¨m  2001  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ  µ  c Th t Ch ph v Th«ng   sè  t 76/2001/TT­BTC   µy  ng 25/9/2001 cña  é  µichÝnh  Ò     Õ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu;   BT  v Qui ch t d h tr xu   ­ Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  Ý  îp  ng    ô  k h ®å tiªuth n«ng  s¶n  µng  h ho¸  íi v  ngêi s¶n  Êt    Êt  Èu,    xu ®Ó xu kh theo  ×nh  h thøc doanh  nghiÖp  ph¶i øng  íc   tr   vèn,vËt thoÆc   vËt tmua  ¹ n«ng       b¸n     l i s¶n  µ  ùctiÕp tiªuthô n«ng  v tr       s¶n cho    ngêis¶n  Êt,® îcvay  èn  õQu Ü   ç  î   iÓn.   xu     v t  h tr  ph¸ttr ­ C¸c    doanh nghiÖp    ô n«ng  tiªuth   s¶n xuÊt khÈu      mang  Ýnh  êivô  îc t th   ®   vay  èn  õ Qu Ü   ç  îph¸ttr Ón theo  ×nh  v t  h tr   i   h thøc  Ýn  Êp  t ch hoÆc   Õ  Êp  th ch b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay    ®Ó vay  èn. v  4/Hç   î µichÝnh  ïng  ã    tr    t v kh kh¨n:   §èivíi a  µn  ïng s©u, vïng xa,vïng ® Æc   Ötkhã     ®Þ b v          bi   kh¨n,vïng biªngií      i   h¶i®¶o  ã    ù    u      c c¸cd ¸n ®Ç ts¶n  Êt,chÕ   Õn,tiªuthô n«ng  xu   bi       s¶n  îc: ® +  Vay  èn  õQu Ü   ç  î   iÓnl∙suÊt3%   v t  h tr  ph¸ttr     i   n¨m. + C¸c  ù  trªndo  doanh  d ¸n      nghiÖp  µ  íc thùc  Ön  ×    ù  ®i  nh n   hi th khid ¸n  vµo  ¹t®éng  îcng©n  ho   ®  s¸ch nhµ  íccÊp      n  ®ñ 30%   èn u  ng. v l ®é Tr×nh  ù,thñ tôc vµ  å  ¬  Êp  èn u  ng  îcthùc hiÖn  t       h s c v l ®é ®    theo      c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h   5.Hç   î   tr  chuy Ó n   giao  Õn  é  ü  Ët vµ  ti b k thu   c«ng  ngh Ö: C¨n  vµo  Õ   ¹ch ng©n  cø  k ho   s¸ch ® îcgiao hµng       n¨m. Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   ñy    Th s¶n, Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh    µnh  è  , th ph
  3. 3 trùcthuéc trung ¬ng        xem   Ðt u    iÓnkhaihç  î Ò   x   tiªntr     tr  c«ng    v t¸ckhuyÕn  n«ng,   khuyÕn  ©m,  l khuyÕn   cho    ïng  ng c¸c v s¶n  Êt  µng  xu h ho¸  Ëp  t trung  ã  îp  ch ®ång    ô  ng  êing©n  tiªuth ®å th   s¸ch  µ  íc dµnh  nh n   kho¶n kinh phÝ     ç  î   ®Ó h tr  cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  êi s¶n  Êt cã  îp ®ång    ô n«ng  v ng   xu   h   tiªuth   s¶n trong  c¸c  êng  îp:  tr h ­  ç   îm ét  Çn   H tr  ph kinh  Ý     Ëp  Èu  èng  íi,tr Ón  ph ®Ó nh kh gi m   i khai,¸p    dông,phæ   Ëp    c nhanh    ¹ gièng míi. c¸clo i     ­Hç  î ét  Çn    tr m ph kinhphÝ    mua  èng  gi cho    ù    c¸cd ¸n chuyÓn  æi  ¬  Êu  ® cc c©y  ång,vËt nu«i,   ông  Õn bé  ü  Ët, tr     d ¸p ti   k thu   c«ng  Ö   íi, ngh m   th«ng    Þ  ­ tinth tr êng,gi¸c¶  n   êis¶n  Êtvµ      ®Õ ng   xu   doanh  nghiÖp. ­ Hç   î ét  Çn    tr  m ph kinh phÝ     cho  u    íi,c¶it¹o,n©ng  Êp    ¬  ë  ®Ç t m       c c¸c c s s¶n  Êtnh©n  èng c©y  ång,gièng  Ëtnu«i. xu   gi   tr   v  C¨n  vµo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng ngµnh  µ  Öu  cø  ® ki c th c t   v hi qu¶  ña    ù    c c¸cd ¸n chuyÓn  giao  ü  Ëtvµ  k thu   c«ng  Ö   ãi trªn.Bé   ngh n     N«ng  nghiÖp  µ    iÓn v ph¸ttr   n«ng  th«n,Bé   û    Thu s¶n  èi hîp  íiBé   µi chÝnh  Õt  nh  Öc  ç  î ph   v  T   quy ®Þ vi h tr  cho c¸c doanh  nghiÖp  ChÝnh  ñ  µ  do  ph v c¸c  é,  µnh  B ng Trung  ng  ¬ quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp. th l Uû  ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  ®Þnh  Öc  ç  î vi h tr  cho    c¸cdoanh nghiÖp    a  ¬ng  µnh  Ëp. do ®Þ ph th l 6.Hç   î Êt  Èu  µ  óc  Õn  ¬ng  ¹i:   tr  xu kh v x ti th m Doanh  nghiÖp  Ý  îp ®ång    ô n«ng  kh  tiªuth   s¶n  íi êis¶n  Êt ®Ó   Êt v  ng   xu   xu   khÈu  n«ng  s¶n  µi c¸c chÝnh  ngo     s¸ch  ç  îtµichÝnh  Ön  µnh  : Thëng  h tr    hi h nh   kim  ¹ch  Êt khÈu, hç  îl∙ suÊt vay  èn  ¹m  ÷,xóc  Õn  ¬ng  ¹i ph¸t ng xu     tr   i   v t tr   ti th m    tr Ón thÞ  êng, bï lçdo  i  tr       nguyªn  ©n  Êt  nh b kh¶  kh¸ng  îc u    ®   tiªnxem   Ðt  Êt x xu   khÈu  n«ng  s¶n theo    îp ®ång  Êt khÈu  ¬ng  ¹i cña  Ýnh  ñ  Öt c¸c h   xu   th m  Ch ph Vi   Nam  ký  Õt víi ícngoµi.   k      n 7.V Ò   Ýnh    ch s¸ch thuÕ :     Doanh  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh  Õ  µ  êi s¶n  Êt  ã  îp t v ng   xu c h   ®ång    ô  tiªuth n«ng  s¶n  µng  h ho¸  îc thùc  Ön    Ýnh  ®  hi c¸c ch s¸ch  Õ   Ön  thu hi hµnh  Ò   v khuyÕn  Ých  kh s¶n  Êt,chÕ   Õn    ô n«ng  xu   bi tiªuth   s¶n  µng ho¸ theo  h    quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët. lu                 III  ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  t c hi l     t ng ban  µnh  h Quy Õt  nh   è  ®Þ s 80/2002/Q§  TTg  Ò   Ýnh  ­ v ch s¸ch    ô  tiªuth n«ng s¶n  µng  h ho¸ th«ng qua  îp h  ®ång.  Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n víng m ¾ c,    Þ    ¬      ®Ò ngh c¸c c quan,c¸cdoanh     nghiÖp,ngêis¶n  Êt ph¶n  vÒ   é  µichÝnh        xu   ¸nh  B T   ®Ó nghiªn  cøu    Õt. gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản