intTypePromotion=1

Thông tư 05/2003/TT-BKH của Bộ Kê hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
140
lượt xem
12
download

Thông tư 05/2003/TT-BKH của Bộ Kê hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-BKH của Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-BKH của Bộ Kê hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  k Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t S è  05/2003/TT­B K H   ® n g µ y  22 th¸ng 7 n¨ m  2003 H í ng d É n   Ò  n é i d u n g, tr× nh t ù  Ë p,  È m   v l th ® Þ n h  v µ  q u ¶ n  lý c¸c  ù  ¸n q u y  h o ¹ ch  h¸t tri Ó n  g µ n h   µ  q u y  h o ¹ ch  d p n v t æ n g  th Ó  p h¸t tri Ó n  kinh  Õ  ­  t x∙ h éi  l∙nh th æ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 61/2003/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 06    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   Õ   ¹ch    v v quy h c B K ho vµ  Çu ; § t C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 30    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08 th¸ng 7    n¨m 1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  ban  µnh  K ho v§ t h Th«ng  nµy  íng  Én  Ò   éi dung, t h d v n    tr×nh tù lËp,thÈm  nh  µ       ®Þ v qu¶n  ýquy  ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  µ  l  ho     i   v quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓnkinhtÕ     éil∙nhthæ    th ph¸ttr     ­x∙h     nh sau: P h Ç n  I n é i d u n g, tr × nh t ù l Ë p, th È m  ® Þ n h c¸c d ù  ¸n q u y  h o ¹ ch p h¸t  tri Ó n n g µ n h I. é i  u n g  q u y  h o ¹ ch  h¸t tri Ó n  g µ n h  N d p n 1.C¸c  ¹ ngµnh,lÜnh  ùc    lo   i   v sau  y  Çn  Ëp quy  ¹ch ®© c l   ho (1)LÜnh  ùc  Õt  Êu  ¹ tÇng    v k c h  kinh tÕ:   M¹ng íi êng  èc  é; l ® qu l M¹ng íi êng  ¾t  èc    l ® s qu gia; H Ö   èng  th c¶ng  Ón; bi H Ö   èng  ©n  th s bay    µn  èc; trªnto qu M¹ng íi Ôn  l vi th«ng; Sö  ông  d tæng  îp c¸cnguån  íccña   u  ùc  h   n  c¸cl v s«ng  ín; l H Ö   èng  iÖn  èc  th ® qu gia. (2)LÜnh  ùc  Õt  Êu  ¹ tÇng    éi:   v k c h  x∙h H Ö   èng  êng  th tr cao  ng,  ihäc  µ  ¹y nghÒ; ®¼ ®¹   vd  H Ö   èng  Önh  Ön  th b vi khu  ùc,trungt©m  tÕ  v    y  chuyªn s©u;   H Ö   èng  th b¶o  µng; t H Ö   èng  ¬  ë  ËtchÊtkü  ËtthÓ  th csv    thu   thao quèc    gia.
 2. 2 (3)C¸c  µnh    ng kinh tÕ   ü  Ëtquan  äng,c¸cs¶n  È m   ñ  ùc:   ­k thu   tr    ph ch l Danh  ôc  ô  Ó  Bé  m c th do  qu¶n  ýngµnh  èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   l  ph       K ho   § B ttr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh      t  ph quy   trongtõng thêikú        quy  ¹ch. ho (4)LÜnh  ùc    v khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  ngh v b¶o  Ö   v m«i  êng: tr C¬   ë  s nghiªncøu    iÓnkhoa  äc,c«ng  Ö   èc    ph¸ttr   h  ngh qu gia; H Ö   èng  th khu  c«ng  Ö   ngh cao;   H Ö   èng  ên  èc    th v qu gia,khu  b¶o  ån thiªnnhiªn. t    (5)C¸c  Ünh  ùc    l v kh¸c: Quy  ¹ch sö  ông  t; ho   d ®Ê Quy  ¹ch trångvµ  ho     b¶o  Ö   õng; vr Quy  ¹ch c¸ckhu  ho     c«ng  nghiÖp. C¸c  µnh  µ  Ünh  ùc  ãi trªn(tõ(1)®Õ n     ng vl v n      (5))sau  y   äi chung  µ ®© g   l  “ngµnh”. 2.Néi dung  ñ  Õu  ña  ù       ch y c d ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh  å m: ho     i   g 2.1.Néi dung  ñ  Õu  ña     ch y c quy  ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  ho     i   s¶n  Êt vµ    xu   s¶n phÈ m   ñ  ùc: ch l a) X¸c  nh  Þ  Ý,vaitrßcña  µnh  i víin Òn    ®Þ v tr       ng ®è     kinh tÕ  èc  ©n  µ    qu d v c¸cm ôc      iÓncña  µnh.   tiªuph¸ttr   ng   b)  ©n   Ých, dù  Ph t   b¸o    Õu  è ph¸ttr Ón ngµnh, trong    ã  ©n   c¸c y t   i     ®ã c ph tÝch,dù  ®Çy    Õu  è thÞ  êng  µ    Çu  Ò     b¸o  ®ñ y t  tr v yªu c v n¨ng  ùcc¹nh  l  tranh cña    s¶n  È m   µ  Þch  ô.Ph ©n  Ých  ×nh  ×nh  ¹nh  ph vd v  t t h c tranh trªnthÕ  í vµ     gi   trong i   níc. c) Ph ©n  Ých,®¸nh    Ön  ¹ngph¸ttr Ón vµ  ©n  è  µnh        t   gi¸hi tr     i   ph b ng trªnc¸c vïng l∙nhthæ. Ph ©n  Ých  ¬  Êu  µnh,s¶n  È m   ñ  ùc,®Ç u  ,khoa  äc        t c c ng   ph ch l   t  h­ c«ng  Ö,    ng, tæ  ngh lao®é   chøc  s¶n  Êt. xu d) X ©y  ùng    d quan  iÓ m,  ôc    µ  Ën  ® m tiªuv lu chøng    ¬ng      iÓn c¸cph ¸n ph¸ttr   c¬  Êu  µnh, s¶n  È m   ñ  ùc vµ    iÒu  Ön  ñ  Õu  ¶m   c ng   ph ch l   c¸c ® ki ch y ® b¶o  ôc   m tiªuquy  ¹ch ® îcthùc hiÖn  ®Çu ,c«ng  Ö,    ng).   ho       ( t  ngh lao®é   ®)  Ën  Lu chøng  ¬ng    ©n  è  µnh      ïng l∙nhthæ, nhÊt lµ ph ¸n ph b ng trªnc¸c v          ®èi víi       c«ng  ×nh then chèt. c¸c tr       e) Nh÷ng  Ên    Ò     v ®Ò v b¶o  m«i  êng. tr   g) X¸c  nh        ®Þ c¸cgi¶iph¸p vÒ   ¬  Õ,  Ýnh    c ch ch s¸ch;®Ò   Êtc¸cph¬ng      xu     ¸n thùc hiÖn    theo c¸cgiai®o¹n    iÓn(nhÊtlµgiai o¹n  n¨m  u       ph¸ttr        ® 5  ®Ç tiªn). h) X ©y  ùng    d danh  ôc  m c«ng  ×nh,dù    u    äng ®iÓ m   µ  chøc  tr   ¸n ®Ç ttr   v tæ  thùc hiÖn    quy  ¹ch. ho 2.2.Néi dung  ñ  Õu  ña     ch y c quy  ¹ch    µnh  éc kÕt  Êu  ¹ tÇng  ho c¸c ng thu   c h  kinhtÕ    bao  å m: g a) Dù       b¸o nhu  Çu  ña    iÓnkinhtÕ     éi;     ña  µnh; c c ph¸ttr     ­x∙h   trßc ng vai b)  ù   D b¸o  Õn  é  ti b khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹  Çng   i   c ht cña khu  ùc    ng  í ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹ tÇng  ña  t  íctrong thêikú  v t¸c®é t    i   i c h  c ®Ê n      quy  ¹ch; ho
 3. 3 c)LuËn    chøng    ¬ng      iÓnkÕt  Êu  ¹ tÇng    ¹m    n­ c¸cph ¸n ph¸ttr   c h  trªnph vic¶  ícvµ    ïng l∙nhthæ;   c¸cv     d)  Ën  Lu chøng      c¸c gi¶iph¸p,c«ng  ×nh  u     tiªnvµ  chøc  ùc   tr ®Ç t u    tæ  th   hiÖn; 2.3.Néi dung  ñ  Õu  ña     ch y c quy  ¹ch    µnh  éc kÕt  Êu  ¹ tÇng  ho c¸c ng thu   c h  x∙héibao  å m.    g a) X¸c  nh    ®Þ nhu  Çu  ña  ©n    Ò     Þch  ô  éc lÜnh  ùc  Õt  Êu  ccd c v c¸cd v thu   vkc h¹ tÇng    éitheo tõng giai o¹n    x∙h        ® quy  ¹ch; ho b) Dù   tr×nh ®é     iÓn kinh tÕ      éivµ  Õn bé    b¸o    ph¸ttr     ­ x∙h   ti   khoa  äc,c«ng  h  nghÖ   ña  c khu  ùc    ng  í nhu  Çu  ña  ©n    µ  v t¸c®é ti   c cd c v ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹  i   c h  tÇng    éitrong thêikú  x∙h       quy  ¹ch; ho c) LuËn    chøng    ¬ng  ph¸ttr Ón vµ  ©n  è  Õt  Êu  ¹  Çng    c¸c ph ¸n    i   ph b k c ht x∙ héitrªnph¹m    nícvµ    ïng l∙nhthæ;    vic¶    c¸cv     d)  Ën  Lu chøng      c¸c gi¶iph¸p,c«ng  ×nh  u     tiªnvµ  chøc  ùc   tr ®Ç t u    tæ  th   hiÖn; ®)  Ën  Lu chøng    gi¶iph¸p  µ  Ýnh  v ch s¸ch nh»m   ¶m     ® b¶o cho  ©n    îc d c®   thô hëng    Þch  ô  ña  Õt  Êu  ¹ tÇng    éi;   c¸cd v c k c h  x∙h II.Tr × n h  t ù l Ë p q u y  h o ¹ ch  h¸t tri Ó n  g µ n h   p n 1.C¨n  lËp c¸cdù      cø      ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh ho     i   Trªn c¬  ë  êng  èi chÝnh    s® l,   s¸ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña     i     ­ x∙ h   §¶ng  µ  v nhµ  íc,chiÕn îc ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  t  íc,chiÕn îc ph¸ttr Ón n  l    i     ­ x∙ h   ®Ê n   l    i   ngµnh,quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn kinh tÕ    éic¸c vïng lín, ïng kinh tÕ    ho   th ph¸ttr     x∙h        v    träng ®iÓ m,    é     c¸c B qu¶n  ýchuyªn  µnh  chøc  Ëp  l  ng tæ  l quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  i   ngµnh. 2.Tr×nh  ùlËp vµ  ×nh dù      t     tr   ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh ho     i   B íc 1: Tæng   îp    Õt     h c¸c k qu¶  nghiªn cøu  ∙  ã  ªnquan  n   Öc  Ëp    ® c li   ®Õ vi l quy  ¹ch    iÓn ngµnh; trªnc¬  ë    Õn  µnh  ©n  Ých,®¸nh      ho ph¸ttr       s ®ã ti h ph t   gi¸c¸c yÕu  è vµ  iÒu  Ön    iÓnvµ  ù  t¸c®éng  ña  óng  n   t  ® ki ph¸ttr   d b¸o    c ch ®Õ quy  ¹ch ho   ph¸ttr Ón ngµnh. Thu  Ëp  µiliÖu ®iÒu    ¬   i     th t     trac b¶n  Ò   µinguyªn  v t  m«i  êng  tr cã  ªnquan,n Õu  Õu cÇn  ã  Õ   ¹ch ®iÒu      li     thi   c k ho   trabæ sung. B íc2: Ph ©n  Ých,®¸nh    Ön  ¹ngph¸ttr Ón ngµnh  Õu  íc®©y  ∙     t   gi¸hi tr     i   (n tr   ® cã quy  ¹ch  ×    ¸nh    Ön  ¹ngcÇn  s¸nh  íim ôc    ho th khi® gi¸hi tr   so  v  tiªuquy  ¹ch  ho ®Ò     ra). B íc3: Dùa  µo    ôc    Æt    ña  Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ         v c¸c m tiªu® ra c chi l     i     ­ x∙ héiquèc    Õu  è thÞ  êng    gia,y t  tr trong vµ  µiníc,kh¶    ngo     n¨ng    ån  ùc®Ó   c¸c ngu l   luËn  chøng  quan  iÓ m,  ôc      iÓn ngµnh  ® m tiªuph¸ttr   cho    c¸c n¨m  èc  ña  êi m c th   kú quy  ¹ch.LuËn  ho   chøng    ¬ng      iÓn vµ    c¸c ph ¸n ph¸ttr   gi¶iph¸p  ñ  Õu  ¶m   ch y ® b¶o  ùc  Ön  th hi quy  ¹ch ho ph¸t tr Ón  µnh. Dù   Õn    i ng   ki danh  ôc   m c«ng  ×nh tr   ®Ç u    ña  tc quy  ¹ch ngµnh. ho   B íc4:X ©y  ùng         d b¸o c¸o tæng  îp dù    h   ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh. ho     i   B íc5: C¬       quan  qu¶n  ýnhµ  íctr×nh quy  ¹ch lªncÊp  ã  Èm  Òn  l  n    ho     c th quy ®Ó   Èm  nh  µ    Öt. th ®Þ v phª duy
 4. 4 III.T h È m  ® Þ n h  v µ  p hª d u y Ö t   d ù  ¸n q u y   o ¹ ch p h¸t tri Ó n n g µ n h h 1.Néi dung  Èm  nh  ù       th ®Þ d ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh  ho     i   a) C¬   ë    s ph¸p  ý, ¬  ë  l   s khoa  äc,®é     Ëy  ña    c h   tinc c c¸cth«ng    è  Öu,t tin, li    s liÖu sö  ông    Ëp quy  ¹ch vµ  éidung   d ®Ó l   ho   n   quy  ¹ch; ho b) Sù  ïhîp cña    ph     quy  ¹ch víi Õn îcph¸ttr Ónkinh tÕ      éi(quan  ho     chi l     i     ­ x∙h   ®iÓ m,  nh  íng vµ  ôc      iÓn theo  õng    o¹n,c¸c chØ      ®Þ h m tiªuph¸ttr   t giai®    tiªuph¸t tr Óntæng  îp vµ  ¬ng    è  Ýhîp lýc¸cnguån  ùc); i  h   ph ¸n b tr         l  c) TÝnh  èng  Êt  ña      th nh c c¸c quy  ¹ch  ïng    ho v l∙nhthæ, quy  ¹ch  µnh  ho ng vµ quy  ¹ch  ©y  ùng  ®èi chiÕu, kiÓm     Ò   ù  khíp cña    ¹    ho x d (    trav s ¨n    c¸c lo iquy ho¹ch nµy    theo c¸cchØ    ñ  Õu, c¸cyÕu  ècã  ªnquan     tiªuch y    t   li   theo thêigian vµ       kh«ng gian);  d) TÝnh    kh¶    ña    ¬ng      iÓn cña  thic c¸c ph ¸n ph¸ttr   quy  ¹ch,c¸c gi¶iph¸p ho       thùc hiÖn    quy  ¹ch vµ    Ön  ho   c¸c bi ph¸p qu¶n  ýthùc hiÖn    l    quy  ¹ch (Vèn  u   ho   ®Ç t  , khoa  äc­ h c«ng  nghÖ   µ  v m«i  êng, nh©n  ùc,c¬  Õ,  Ýnh  tr   l   ch ch s¸ch  µ    v kh¶ n¨ng  Ën  µnh  îp t¸ctrong ®iÒu  Ön  Þ  êng  vh h     ki th tr trong níc,khu  ùc,quèc  Õ     v  t khithùc hiÖn  ù      d ¸n). 2.Hå   ¬  Èm  nh  ù      s th ®Þ d ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh ho     i   2.1.Hå   ¬  ña  ¬    s c c quan  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖ m  Ëp quy  ¹ch tr×nh cÊp    l  ho     phª duyÖt quy  ¹ch vµ  ¬      ho   c quan  chøc  Èm  nh, gå m: tæ  th ®Þ   a)  ê  ×nh ngêi cã  Èm  Òn  T tr     th quy phª  Öt  duy quy  ¹ch  ña  ¬  ho c c quan  Ëp l  quy  ¹ch; ho b) B¸o c¸o quy  ¹ch  Ëp  ho l theo  éi dung  n  quy  nh  ®Þ (b¸o c¸o  Ýnh  Ìm    ch k theo c¸cb¶n  Ï,b¶n    ûlÖ     v  ®å t   1/500.000 ­1/1.000.000 (10 bé));       c) B¸o    c¸o  ãm  ¾t quy  ¹ch  ×nh  Öt  Ìm  t t  ho tr duy (k theo    ê b¶n      c¸c t   ®å thu nhá  khæ   (25  é)); A3  b d) C¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò  kÌm theo c¸c b¶n ®å  tû lÖ 1/500.000 ­  1/1.000.000 (mçichuyªn ®Ò   bé);       25  ®)  C¸c    v¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan.     li   2.2. Hå   ¬  ña  ¬    sc c quan  Èm   nh   ×nh  Êp  ã  Èm   th ®Þ tr c c th quyÒn     phª duyÖt quy  ¹ch,gå m:    ho   a) B¸o    Èm  nh;   c¸o th ®Þ b) C¸c      v¨n b¶n (b¶n  sao)vÒ     Õn  ña    é  µnh,c¬    ý ki c c¸cB ng   quan,c¸c®Þa      ph¬ng  ã  ªnquan,cña    µ  c li     c¸cnh khoa  äc,cña    h  c¸cchuyªn giaph¶n  Ön;    bi c) Dù     th¶o  Õt  nh  quy ®Þ phª  Öt  duy (trong tr ng  îp ®Ò   Þ   ê h   ngh phª  Öt  duy quy  ¹ch). ho 3.ThÈ m   Òn  Èm  nh  µ    Öt quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh   quy th ®Þ v phª duy   ho     i   +  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   chøc  Èm   nh    ù  quy  ¹ch    B K ho v§ t tæ  th ®Þ c¸c d ¸n  ho ph¸t tr Ón ngµnh  µ  i  v quy  ¹ch    ho c¸c s¶n  È m   ñ  ùc tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  ph ch l   Th t Ch ph phª  Öt.§èivíinh÷ng  duy       quy  ¹ch  µnh  ñ íng giao  ho ng Th t   cho  éi ®ång  Èm   H  th ®Þnh  µ   ícthÈm  nh  Ïthùc hiÖn  Nh n   ®Þ s    quy  nh  ®Þ riªng.
 5. 5 +  C¸c  é   µnh  chøc  Èm   nh    B ng tæ  th ®Þ c¸c quy  ¹ch  éc  Èm  Òn   ho thu th quy cña  × nh. m +  ñ íng ChÝnh  ñ  Th t   ph phª  Öt    ù  quy  ¹ch    iÓn ngµnh, duy c¸c d ¸n  ho ph¸ttr     c¸c quy  ¹ch    ho ph¸ttr Ón s¶n  È m   ñ  ùc do  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   thùc  i   ph ch l   B K ho v§ t   hiÖn  Èm  nh. Bé  ëng  ña    é  th ®Þ   tr c c¸cB qu¶n  ýngµnh    Öt c¸cquy  ¹ch  l  phª duy     ho ngµnh  ã  cÇu  c yªu  quy  ¹ch nhng  ho   kh«ng  éc thÈm  Òn  ñ íng Ch Ýnh  thu   quy Th t   phñ    Öt. phª duy 4.Tæ     chøc  Èm  nh  ù    th ®Þ d ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh ho     i   +  é  ëng,Thñ  ëng  µnh,Chñ  Þch  B tr   tr ng   t UBND   Êp  c tØnh  Õt ®Þnh  Ò   quy   v quy  ×nh thÈm  nh  µ  chøc  é  tr   ®Þ v tæ  b m¸y  ùc hiÖn  th   c«ng    Èm  nh    t¸cth ®Þ c¸c dù    ¸n quy  ¹ch thuéc thÈm  Òn    Öt cña  é  ëng,Thñ  ëng  µnh. ho     quy phª duy   B tr   tr ng Qu¸  ×nh tæ  tr   chøc  Èm  nh  ã  ù  th ®Þ c s tham    ña    é, ngµnh, ®Þa   gia c c¸c B     ph¬ng  ªnquan  µ    ¬  li   v c¸c c quan,tæ    chøc   Ên  îcm êi  tv ®   tham    Èm  nh   gia th ®Þ quy  ¹ch. ho + C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ªnquan  îcyªu cÇu  Ïnghiªncøu  µ    B    ph li   ®   s    v ph¸t biÓu    Õn  Ò   ÷ng  Ên    éc  ¹m    ý ki v nh v ®Ò thu ph vi,chøc n¨ng, nhiÖ m   ô  ña    vc m × nh. §èivíi         quy  ¹ch thuéc thÈm  Òn  c¸c ho     quy quy  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ®Þ c Th t   phñ, ý  Õn  ña    é,  µnh  µ  a   ¬ng  öivÒ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu     ki c c¸c B ng v ®Þ ph g   B K ho v§ t trong 15  µy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc hå  ¬  µ    ng l vi k t     ®   s v v¨n  b¶n yªu  Çu  ã    c cý kiÕn  Ò   v quy  ¹ch. ho + C¸c  ¬  c quan,tæ    chøc   Ên  îcm êi  ùc hiÖn  Èm  nh, ph¶n  Ön  tv ®   th   th ®Þ   bi nh÷ng  éidung  n  chuyªn m«n   ña    c quy  ¹ch  ùc hiÖn    ¬  ë  ý  îp ®ång  ho th   trªnc s k h   víi ¬    quan  ã  Èm  Òn  chøc  Èm  nh  µ  Þu  c c th quy tæ  th ®Þ v ch tr¸chnhiÖm   Ò       v c¸c kÕt qu¶  Èm  nh  ña  × nh. th ®Þ cm +  ¬   C quan  chøc  Èm  nh    vµo    Õn  ña    é  µnh,c¸c tæ  th ®Þ c¨n cø  ý ki c c¸cB ng    ®Þa  ¬ng, c¸c tæ  ph     chøc  tham    Èm  nh  ã  Ó  cÇu  ¬  gia th ®Þ c th yªu  c quan  ×nh tr   quy  ¹ch    ×nh,bæ   ho gi¶itr   sung quy  ¹ch;c¬  ho   quan  Ëp,tr×nh  l  quy  ¹ch  ã  ho c tr¸chnhiÖ m    ×nh bæ     gi¶itr   sung  µm  â b»ng    l r  v¨n b¶n. +  êigian thÈm  nh    ù    Th     ®Þ c¸c d ¸n quy  ¹ch    iÓn ngµnh  ho ph¸ttr   kh«ng    qu¸ 45  µy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  ¬  ng l vi k t   c quan  Èm   nh  Ën    å  ¬  îp  Ö, th ®Þ nh ®ñ h s h l   kh«ng  Ó   êigian bæ   k th     sung,söa  æi  å  ¬.   ® hs 5.Néi dung    Öt dù       phª duy   ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh ho     i   C Êp  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  duy quy  ¹ch c¨n cø  å  ¬,tê tr×nh xinphª  ho     h s        duyÖt quy  ¹ch,b¸o  ho   c¸o  Èm   nh  ña  ¬  th ®Þ c c quan  îc giao  chøc  Èm   ®  tæ  th ®Þnh    ®Ó xem   Ðt vµ  Õt ®Þnh  Öc    Öt c¸cdù    x   quy   vi phª duy     ¸n quy  ¹ch. ho   Néi dung  ñ  Õu  ña  Õt ®Þnh    Öt gå m:   ch y c quy   phª duy   a) §Þnh  íng ph¸ttr Ónchñ  Õu  µ    ôc    Ýnh  ña    h    i   y v c¸cm tiªuch c quy  ¹ch; ho b) C¸c      gi¶iph¸p  ín®Ó   t m ôc    l  ®¹   tiªuquy  ¹ch      ho nh gi¶iph¸p  Ò   ¬  Êu, vcc   ph¬ng  íng  h ph¸ttr Ón    i c¸c  µnh, lÜnh  ùc  ng   v then  èt,c¬  Õ   Ýnh  ch   ch ch s¸ch;  ®Þnh  íng hîp t¸cph¸ttr Ón; h        i c)Danh  ôc  ù    u    n¨m  µ  n¨m  Ó  c¸cch¬ng  ×nh,dù      m d ¸n ®Ç t5  v 10  (k c¶    tr   ¸n ®Ç u    tiªn) tu  ; d) Ph¬ng  íng tæ    h   chøc  kh«ng  gian;   ®)  µo  ¹onguån  ©n  ùc; § t  nh l
 6. 6 e) Ch ¬ng  ×nh hµnh  ng.   tr   ®é P h Ç n  II H í ng d É n  v Ò  n é i d u n g, tr × nh t ù l Ë p, th È m  ® Þ n h  c¸c d ù  ¸n q u y  h o ¹ ch t æ n g  th Ó p h¸t  tri Ó n kinh t Õ  ­ x∙ h é i l∙nh th æ I. é i d u n g  q u y  h o ¹ ch t æ n g  th Ó  n p h¸t tri Ó n kinh  Õ  ­  t x∙ h éi  l∙nh th æ 1.C¸c  ¹ quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnkinhtÕ     éil∙nhthæ   lo   i ho   th ph¸ttr     ­x∙h     Quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnkinh tÕ     éicña  níc. ho   th ph¸ttr     ­x∙h   c¶  Quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnc¸cvïng kinh tÕ     éi(KT­ ho   th ph¸ttr         ­x∙h   XH),c¸cvïng      kinh tÕ  äng ®iÓ m,        tr   c¸cl∙nhthæ  Æc   Öt(gäichung  µquy  ¹ch tæng  Ó  ® bi     l  ho   th ph¸ttr ÓnKT­XH   ïng).  i   v Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT­XH      i   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  äichung  µquy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT­XH   ¬ (g   l  ho   th ph¸ttr   tØnh). Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT   XH   µnh  è, thÞ    µ  Ön,   i   ­  th ph   x∙ v huy   quËn  éc tØnh  äi chung lµ  thu (g   quy  ¹ch  ho tæng thÓ  ph¸t iÓn     tr KT ­ XH   huyÖn). 2.Quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh  µ    ho     i   v quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT     ho   th ph¸ttr   ­XH l∙nhthæ  ã    c quan  Ö   h chÆt  Ïvíi ch    nhau.Quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh    ¹m     ho     i   trªnph vic¶  íc cã  íc,lµm  ¬  ë    n   tr   c s cho  quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT           i   ­ XH l∙nh thæ.  3.Néi dung     quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT     ïng ho   th ph¸ttr   ­XH v 3.1.Ph ©n  Ých,®¸nh    µ  ù  c¸cyÕu  èph¸ttr Ónvïng.   t   gi¸v d b¸o    t    i   ­ VÞ   Ý ®Þa   ý,m èi    tr   l  quan  Ö     h l∙nhthæ  µ  v kh¶ n¨ng    ph¸thuy    Õu  è c¸c y t  nµy  cho  quy  ¹ch ph¸ttr Ón. ho     i ­ Yªu  Çu  µ  Þ  Õ  ña  ïng quy  ¹ch ®èi víi Õn îcph¸ttr Ón KT      c v v th c v   ho       chi l     i   ­ XH   chung  ña  níc. c c¶  ­ Ph ©n   Ých,®¸nh      iÒu  Ön  ù nhiªn,tµinguyªn    t   gi¸c¸c ® ki t      thiªnnhiªnvµ      dù b¸o kh¶  n¨ng khaith¸cchóng; c¸c lî thÕ  s¸nh  òng    ÷ng  ¹n  Õ           i so  c nh nh h ch cña  ïng. v ­ KiÓ m     ¸nh      iÓnd©n  è  µ  ©n  è  ©n    ¾n  íi   Çu    kª,® gi¸ph¸ttr   s v ph bd cg v  cyªu ph¸ttr ÓnKT     µ      Þv¨n ho¸ nh©n    ôc  ô    iÓn.   i   ­XH v c¸cgi¸tr       v¨n ph v ph¸ttr ­ Ph ©n  Ých,®¸nh    Ö   èng  Õt  Êu  ¹ tÇng    t   gi¸h th k c h  kinh tÕ,h¹ tÇng    éi      x∙h   vÒ   møc    ¸p  ®é ® øng    Çu    iÓn. yªu c ph¸ttr ­Ph ©n  Ých,®¸nh    Ön  ¹ngph¸ttr Ónkinh tÕ­   éicña  ïng.   t   gi¸hi tr     i     x∙h   v 3.2.X¸c  nh  Þ  Ý,vaitrßcña  ïng ®èi víin Òn    ®Þ v tr       v      kinh tÕ  èc  ©n      qu d c¶ níc,tõ®ã   Ën      lu chøng  ôc    µ  m tiªuv quan  iÓ m     iÓnvïng. ® ph¸ttr  
 7. 7 ­ LuËn    chøng    nh  ng  ùc,m èi  x¸c ®Þ ®é l  quan  Ö   ¾n   Õt  ÷a  ïng  íi hg k gi v v  c¸c vïng    bªn  µivµ  níc ®Ó     nh  ¹m    µ  ôc    ñ  Õu  ña  ngo   c¶    x¸c ®Þ ph viv m tiªuch y c vïng m ét    c¸ch phïhîp.    ­ Lùa  än    ôc      ch c¸cm tiªukinh tÕ:t¨ngtr ng        ë GDP,  tæng GDP,    Þ xuÊt gi¸tr     khÈu  µ  û träng ®ãng  ãp  ña  ïng  i  íic¶  íc,GDP/ngêi,n¨ng  Êt lao v t    gcv ®è v   n     su     ®éng  µ  v kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh cña  ÷ng  µnh, s¶n  È m   ã  î thÕ  s¸nh    nh ng   ph c l  i so  trongnícvµ      trong khu  ùc.   v ­ X¸c  nh    ôc      éi:t¨ng chç  µm  Öc,gi¶m  i  Ìo,gi¸o   ®Þ c¸c m tiªux∙ h     l vi   ®ã ngh     dôc  o  ¹onghÒ,  ®µ t   ch¨m  ãc  s søc  έkh¸m  ÷a  Önh,  kho   ch b ph¸ttr Ón v¨n     i   ho¸, thÓ  thao,gi¶m  Ö  ¹n x∙héi.   t n    ­ X¸c  nh      ng    ®Þ c¸c t¸c®é m«i  êng: gi¶m  Óu  nhiÔm   tr   thi «  m«i  êng, x©y  tr   dùng  m«i  êng    iÓnb Òn  ÷ng. tr ph¸ttr   v 3.3.Lùa  än  ¬  Êu    ch c c kinh tÕ,ph¬ng  íng ph¸ttr Ón c¸c ngµnh, c¸c s¶n     h    i        phÈ m   ñ  ùcvµ  ùa chän  ¬  Êu  u    Ó  c¸c ch¬ng  ×nh,dù  u    ch l   l   c c ®Ç t(k c¶    tr   ¸n  tiªn ®Ç u    ttronggiai o¹n  n¨m  u   µ     ® 5  ®Ç v cho  êikú  th   quy  ¹ch). ho 3.4.Lùa  än  ¬ng      iÓnkÕt  Êu  ¹ tÇng.   ch ph ¸n ph¸ttr   c h  ­Lùa  än  ¬ng      iÓnm¹ng íi   ch ph ¸n ph¸ttr   l giao th«ng.   ­Lùa  än  ¬ng      iÓnnguån  µ  ¹ng íi   ch ph ¸n ph¸ttr   vm l chuyÓn    iÖn. t¶i® ­ Lùa  än  ¬ng  ph¸ttr Ón c¸c c«ng  ×nh thuû  î  Êp  íc,b¶o  Ö     ch ph ¸n    i     tr   l ic n   , v m«i  êng. tr ­ Lùa  än  ¬ng  ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹  Çng    Þ   ñ  Õu  Önh    ch ph ¸n    i   c ht x∙ h« ch y (b viÖn, c¬  ë  tÕ    s y  chuyªn  ©u,  êng  i häc  s tr ®¹   cao  ng   µ  ¹y  ®¼ v d nghÒ;  ¬  ë  cs nghiªncøu    khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   Êp  ïng). ngh c v 3.5.Lùa  än  ¬ng      iÓn h Ö   èng  «  Þ  µ    iÓ m   ©n      ch ph ¸n ph¸ttr   th ® th v c¸c ® d c trongvïng.   3.6.LuËn    chøng      c¸cgi¶iph¸p thùc hiÖn      quy  ¹ch. ho ­Gi¶iph¸p vÒ        huy  ng  èn  u  . ®é v ®Ç t ­Gi¶iph¸p vÒ   o  ¹onguån  ©n  ùc.      ®µ t   nh l ­Gi¶iph¸p vÒ        khoa  äc  h c«ng  Ö. ngh ­Gi¶iph¸p vÒ   ¬  Õ,  Ýnh       c ch ch s¸ch. ­Gi¶iph¸p vÒ   chøc  ùc hiÖn.      tæ  th   4.Néi dung     quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT     ho   th ph¸ttr   ­XH tØnh Ngoµi nh÷ng  éi dung  ∙    n  ® nªu trong quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT    i   ­   ïng,c¸c néi dung  XH v     quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn KT       th ph¸ttr   ­ XH tØnh  Çn  ô  c c thÓ  ¬n. h 4.1.Khi ph©n  Ých  µ  ù     t v d b¸o    Õu  è vµ  iÒu  Ön  c¸c y t  ® ki ph¸ttr Ón cÇn   i   chó  ängyÕu  èthÞ  êng  µ    nh    îthÕ  s¸nh so  íi   tr   t   tr v x¸c®Þ c¸cl   i so    v   tØnh  c¸c kh¸c  vµ  ã  Ýnh  íc¹nh tranhquèc  Õ. ct t  i     t 4.2. Trong  Çn    ph x¸c  nh   Þ   Ý,vai trß cña  ®Þ v tr       tØnh  i  íic¸c  ®è v   tØnh,   thµnh  è  Ò   Ën,vïng línvµ  níccÇn  µm  â: ph k c       c¶    lr ­ Møc    ng  ãp  ña    ®é ®ã g c tØnh  µo  v GDP   µ  èc®é     v t   t¨ngGDP   ña  ïng lín c v    còng    ña  níc. nh c c¶ 
 8. 8 ­ Vai trß cña      tØnh trong viÖc    iÓn c¸c s¶n  È m     ph¸ttr     ph quan  äng,xuÊt tr     khÈu  cho  Òn  n kinhtÕ  èc      qu gia. 4.3.§èi víinéi dung  chøc          a   µn         tæ  KT ­ XH trªn®Þ b tØnh  Çn  i  ©u   c ®s nghiªncøu:   ­Ph¸ttr Ónh Ö   èng  «  Þ  µ    iÓ m   ©n        i   th ® th v c¸c® d c n«ng  th«n. ­ Ph¸ttr Ón h Ö   èng      i   th khu,cô m     c«ng  nghiÖp;khu    kinh tÕ  ¬ng  ¹i,c¸c   th m   khu  kinhtÕ  Æc   ï.  ® th ­Ph¸ttr Ónc¸cvïng c©y  ång,vËtnu«ihµng     i       tr      ho¸. ­ Ph¸ttr Ón m¹ng íigi¸odôc  o  ¹o(c¶ ®µo  ¹onghÒ),h Ö   èng  tÕ     i   l    ®µ t     t    th y  vµ  ch¨m  ãc  s søc  áe. kh ­ Ph¸t tr Ón    ïng  ã    i c¸c v kh kh¨n  ¾n   íiæn   nh   ©n  , xo¸  i  g v  ®Þ d c  ®ã gi¶m  nghÌo. 4.4.Khi x©y  ùng         d c¸c gi¶iph¸p,c¬  Õ,  Ýnh    ch ch s¸ch nh»m   ùc  Ön  th hi m ôc    tiªuquy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn KT      th ph¸ttr   ­ XH tØnh  Çn  Æc   Öt lµm  â: c ® bi   r  ch¬ng  ×nh,dù  ®Ç u    träng  iÓ m;  Ön  tr   ¸n  t ® bi ph¸p b¶o  Ö   v m«i  êng  µ    tr v tæ chøc  ùc hiÖn  th   quy  ¹ch. ho 5.Néi dung     quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT     Ön ho   th ph¸ttr   ­XH huy Ngoµi nh÷ng  éidung  ∙    n  ® nªu trong quy  ¹ch    ho tæng  Ó    iÓn KT    th ph¸ttr   ­ XH   tØnh,néidung     quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT      Ön  Çn  ô  Ó  ho   th ph¸ttr   ­ XH huy c c th ho¸ thªm  i víi ©y  ùng  Ö   èng  iÓ m   ©n  ,quy  ¹ch sö  ông  t,ph­   ®è     xd h th ® d c  ho   d ®Ê   ¬ng  gi¶iquyÕt  Öc  µm, h×nh  µnh    ¬ng  ×nh  u   , x©y  ùng  ¸n    vi l   th c¸c ch tr ®Ç t   d danh  ôc  ù    u    äng ®iÓ m   m d ¸n ®Ç ttr   cho      o¹n    iÓn. c¸cgiai ® ph¸ttr II. × nh t ù  Ë p q u y   o ¹ ch t æ n g  th Ó  tr l h p h¸t tri Ó n kinh  Õ  ­  t x∙ h éi l∙nh th æ 1.C¨n  lËp quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT         cø    ho   th ph¸ttr   ­XH l∙nhthæ ­ChiÕn îcph¸ttr ÓnKT     ña  níc.   l     i   ­XH c c¶  ­C¸c  ñ  ¬ng    iÓnKT     ña    ch tr ph¸ttr   ­XH c §¶ng  µ  Ýnh  ñ. v Ch ph ­C¸c    quy  ¹ch ngµnh  µ  ho   v quy  ¹ch s¶n  È m   ñ  ùccña  níc. ho   ph ch l   c¶  ­ Quy  ¹ch    ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT       ïng  ínlµm    i   ­ XH v l  c¨n  cho    cø  quy ho¹ch tæng  Ó    iÓn KT      th ph¸ttr   ­ XH tØnh;quy  ¹ch    ho tæng  Ó    iÓn KT    th ph¸ttr   ­ XH  tØnh  µm  l c¨n  cho  Öc  Ëp  cø  vi l quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT   XH     i   ­  huyÖn. 2.Tr×nh  ùlËp quy  ¹ch tæng    iÓnKT         t    ho   ph¸ttr   ­XH l∙nhthæ ­ B íc1: §¸nh      ng       gi¸t¸c®é (hay chiphèi)cña  Õn îcph¸ttr Ón KT           chi l     i   ­ XH cña  nícvµ    ng  ña  c¶    t¸c®é c khu  ùc  i víi v ®è     quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT   ho   th ph¸ttr   ­ XH     l∙nhthæ  quy  ¹ch.§¸nh    µ  ù      Õu  èvµ  ån  ùcph¸ttr Ón. ho   gi¸v d b¸o c¸cy t   ngu l     i ­ B íc2: X¸c  nh      ña          ®Þ vaitrßc l∙nhthæ  quy  ¹ch ®èi víi nícvµ  i víi ho       c¶    ®è     l∙nhthæ  ính¬n  µ   ã    l  m n n»m  trong ®ã.   ­ B íc3: X¸c  nh  ôc      ¬ng      iÓn vµ  chøc  ­ XH        ®Þ m tiªu, ph c¸c ¸n ph¸ttr   tæ  KT    theo l∙nhthæ    éidung     (nh n   quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT        ho   th ph¸ttr   ­ XH l∙nhthæ  ∙  ® nªu      iÓ m       cña  Çn    ång  êi  Ën  ë c¸c ® 2, 3, 4  ph II) § . th , lu chøng      c¸c gi¶iph¸p  ñ  ch
 9. 9 yÕu  µ  iÒu  Ön  ¶m   v® ki ® b¶o  ùc hiÖn  th   quy  ¹ch ph¸ttr Óntæng  Ó  ­XH   ho     i   th KT   l∙nhthæ    theo c¸cph¬ng    ∙  îclùachän.    ¸n ® ®     III.th È m  ® Þ n h  v µ   hª  u y Ö t q u y  h o ¹ ch t æ n g  th Ó   p d p h¸t tri Ó n kinh  Õ  ­  t x∙ h éi  l∙nh th æ 1.Néi dung  Èm  nh    th ®Þ 1.1.§èivíi         quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT     ïng. c¸c ho   th ph¸ttr   ­XH v ­  È m   nh      Ëy, c¬  ë  Th ®Þ ®é tinc   s ph¸p  ý cña  µiliÖu,d÷  Öu  ö  ông  l  t    li s d trongquy  ¹ch.   ho ­ ThÈ m   nh    ®Þ møc     ï hîp  ÷a quy  ¹ch  ®é ph   gi   ho tæng  Ó    iÓn KT    th ph¸ttr   ­ XH   ïng víi Õn îcph¸ttr Ón KT      nícvÒ     ôc      ëng  v    chi l     i   ­ XH c¶    c¸c m tiªut¨ngtr kinh  tÕ, ®Þnh  íng  ¬  Êu    h c c kinh tÕ  µ      v c¸c s¶n  È m   ñ  ùc,vÒ     Ên    ªn ph ch l   c¸c v ®Ò li   vïng,li   µnh.   ªnng ­ThÈ m   nh  Ò   ö  ông  µi   ®Þ vsd t  nguyªn: +  Êt,níc,tµinguyªn kho¸ng s¶n,lao®éng. §             ­ThÈ m   nh  Ýnh    ®Þ t kh¶    ña  thic quy  ¹ch: ho +  È m   nh  Ò   ¬ng  íng ph¸ttr Ónh Ö   èng  «  Þ,h Ö   èng  Õt  Th ®Þ v ph h     i   th ® th   th k cÊu  ¹ tÇng  h  quan  äng. tr +  È m   nh    Ýnh    Ò     iÒu  Ön  ¶m   Th ®Þ c¸c t to¸n v c¸c ® ki ® b¶o  ùc hiÖn  îc th   ®  m ôc    tiªuquy  ¹ch. ho +  È m   nh  Ò     Ön  Th ®Þ v c¸cbi ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng. tr ­  È m   nh   Ò   Ýnh  èng  Êt  ÷a  Th ®Þ vt th nh gi quy  ¹ch  ïng  íiquy  ¹ch ho v v  ho   tØnh,quy  ¹ch ngµnh  µ  íi   ho   v v  quy  ¹ch x©y  ùng. ho   d 1.2.§èivíi   ù          d ¸n quy  ¹ch tæng  Ó ph¸ttr ÓnKT     c¸c ho   th     i   ­XH tØnh. ­  È m   nh      Ëy, c¬  ë  Th ®Þ ®é tinc   s ph¸p  ý cña  µiliÖu,d÷  Öu  ö  ông  l  t    li s d trongquy  ¹ch.   ho ­ ThÈ m   nh    ®Þ møc     ï hîp  ña  ®é ph   c quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn KT     th ph¸ttr   ­ XH  tØnh  íi Õn îcph¸ttr Ón KT      ña  níc,víi Õn îcvµ  v  chi l     i   ­ XH c c¶      chi l   quy  ¹ch ho   tæng  Ó    iÓn KT      ña  ïng  µ  íiquy  ¹ch    iÓn ngµnh. Cô   th ph¸ttr   ­ XH c v v v  ho ph¸ttr     thÓ  Ò:  èc      ëng  v T ®é t¨ng tr GDP, danh  ôc    m c¸c s¶n  È m   ñ  ùc,gi¸trÞ vµ  ph ch l       tèc ®é     t¨ng xuÊt khÈu, GDP/ngêi,vÒ   ¹oviÖc  µm  µ          t  l v chuyÓn  Þch  ¬  Êu  d cc lao ®éng, gi¶m  ÊtnghiÖp, xãa  i      th     ®ã gi¶m  Ìo,møc     ngh   ®é phæ   Ëp  Ò     c v gi¸o dôc,tû lÖ    ©n  è,tû lÖ    ng      t¨ngd s     lao ®é qua  o  ¹ovµ  ®µ t   møc    ®é gi¶m  nhiÔm   «  m«i  êng.§¸nh    Ýnh  tr   gi¸t kh¶    ña    thic c¸cchØ    trªn. tiªunªu  ­ ThÈ m   nh  Ò   ¬  Êu    ®Þ v c c kinh tÕ  µ    v møc    ï hîp cña  ã  íiyªu  Çu  ®é ph     n v  c c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸,cô  Ó  Ò: ho¸,hi ®¹     th v +  ¬   Êu  C c kinhtÕ    theo ngµnh.   +  ¬   Êu    µnh  Çn  C c c¸cth ph kinh tÕ.   ­ThÈ m   nh  Ò   ¬ng  íng ph¸ttr Ónngµnh:   ®Þ v ph h    i   +  ã m   µnh  Nh ng c«ng  nghiÖp. +  ã m   µnh  Nh ng n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,thuû s¶n.    
 10. 10 +  ã m   µnh  Þch  ô  µ    éi. Nh ng d v v x∙h ­ ThÈ m   nh  ¬ng  íng tæ    ®Þ ph h   chøc    l∙nhthæ  ¶m   ® b¶o  cÇu    iÓn yªu  ph¸ttr   l©u  µivµ    Çu    iÓnkinhtÕ,quèc  d   yªu c ph¸ttr      phßng  ña  t  íc. c ®Ê n ­ ThÈ m   nh    iÒu  Ön    ¶m     ®Þ c¸c ® ki ®Ó ® b¶o  ùc  Ön    ôc      th hi c¸c m tiªuquy ho¹ch (c¬ chÕ,  Ýnh     ch s¸ch,vèn,lao®éng).      1.3.§èivíi         quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT     Ön. c¸c ho   th ph¸ttr   ­XH huy ­  È m   nh  ù  ï hîp  ña  Th ®Þ s ph   c quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT   XH     i   ­  huyÖn  íiquy  ¹ch  v  ho tæng  Ó    iÓn KT      th ph¸ttr   ­ XH tØnh  Ò   èc ®é     ëng  v t   t¨ng tr kinhtÕ,c¸cs¶n  È m   ñ  ùc,c¸cm ôc    Ò     éi,     ph ch l     tiªuv x∙h   b¶o  Ö   v m«i  êng. tr ­ThÈ m   nh  Ò   ¬ng  íng ph¸ttr Ón®«  Þ  µ  Õt  Êu  ¹ tÇng.   ®Þ v ph h     i   th v k c h   1.4.§èivíic¸c quy  ¹ch  iÒu         ho ® chØnh tæng  Ó    iÓn KT        th ph¸ttr   ­ XH l∙nh thæ. C¸c  éi dung  Èm   nh  i  íic¸c quy  ¹ch  iÒu  n  th ®Þ ®è v     ho ® chØnh tæng  Ó  th ph¸ttr ÓnKT         i   ­XH l∙nhthæ  bao  å m: g ­ThÈ m   nh  Ò   ôc    iÒu    ®Þ vm tiªu® chØnh. ­ ThÈ m   nh  Ò   ¬  Êu    ®Þ v c c kinh tÕ, ph¬ng  íng     h ph¸ttr Ón ngµnh  µ     i   v s¶n phÈ m   quan  äng ® îc®iÒu  tr     chØnh. ­ ThÈ m   nh    iÒu  Ön    ¶m     ®Þ c¸c ® ki ®Ó ® b¶o  ùc  Ön    ôc    ña  th hi c¸c m tiªuc quy  ¹ch ®iÒu  ho   chØnh. 2.Hå   ¬  Èm  nh    s th ®Þ quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT       ho   th ph¸ttr   ­XH l∙nhthæ 2.1.Hå   ¬  ña  ¬    s c c quan  µ  íccã  nh n   tr¸chnhiÖ m   Ëp    l quy  ¹ch tr×nh cÊp  ho     phª duyÖt quy  ¹ch vµ  ¬      ho   c quan  chøc  Èm  nh  å m: tæ  th ®Þ g a) Tê  ×nh ngêicã  Èm  Òn    tr     th quy phª  Öt  duy quy  ¹ch  ña  Êp  ã  Èm   ho c c c th quyÒn  Ëp quy  ¹ch; l  ho b) B¸o    c¸o  Ýnh  Ò   ch v quy  ¹ch  îc lËp  ho ®  theo  éi dung  n  quy  nh  Ìm  ®Þ (k theo c¸cb¶n  Ï,b¶n      é));    v  ®å (10 b c) C¸c b¸o c¸o chuyªn    Ìm  ®Ò k theo    c¸c b¶n    ®å thu  á  nh khæ   (mçi A3    chuyªn ®Ò   bé);   10  d) B¸o    ãm  ¾t quy  ¹ch tr×nh duyÖt  Ìm    c¸o t t   ho     (k theo  b¶n    ®å khæ       A3, 25 bé); ®)  C¸c    v¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan.     li   2.2. Hå   ¬  ña  ¬    s c c quan  Èm   nh   ×nh  Êp  th ®Þ tr c phª duyÖt quy  ¹ch  ho gå m:  a) B¸o    Èm  nh;   c¸o th ®Þ b) C¸c      v¨n b¶n (b¶n  sao)vÒ     Õn  ña    é  µnh,c¬    ý ki c c¸cB ng   quan,c¸c®Þa      ph¬ng  ã  ªnquan,cña    µ  c li     c¸cnh khoa  äc,cña    h  c¸cchuyªn giaph¶n  Ön;    bi c)Dù     th¶o quyÕt ®Þnh    Öt.     phª duy 3. ThÈ m   Òn  Èm   nh,    quy th ®Þ phª  Öt  duy quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón  i  KT       ­XH l∙nhthæ 3.1.ThÈ m   Òn    Öt    quy phª duy quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT        ho   th ph¸ttr   ­ XH l∙nh thæ.
 11. 11 ­ Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph phª  Öt    duy c¸c quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn c¸c th ph¸ttr     vïng kinh tÕ      éi,vïng kinh tÕ  äng ®iÓ m,        ­ x∙h       tr   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  µ      ¬ v c¸cl∙nhthæ  Æc   Öt. ® bi ­ Chñ  Þch    t UBND   tØnh    Öt  phª duy quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn KT­XH   ho   th ph¸ttr   huyÖn. ­Chñ  Þch    t UBND   Ön    Öt c¸cquy  ¹ch trªn®Þa  µn  Ön. huy phª duy     ho     b huy 3.2.ThÈ m   Òn  chøc  Èm   nh  ù  quy  ¹ch    quy tæ  th ®Þ d ¸n  ho tæng  Ó    th ph¸t tr ÓnKT       i   ­XH l∙nhthæ. ­ H§T§  µ   ícvÒ     ù    u    Èm  nh      Nh n   c¸c d ¸n ®Ç tth ®Þ c¸c quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KT          i   ­ XH l∙nhthæ  Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   chøc  Ëp  µ      do  K ho   § ttæ  l v c¸c quy ho¹ch kh¸c do  ñ íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph giao,thuéc  Èm   Òn    th quy phª  Öt  ña  duy c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   chøc  Èm  nh      K ho   § ttæ  th ®Þ c¸cquy  ¹ch do  ho   UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  Ëp  µ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh    ph tr     ¬ tæ  l v tr   t  phñ    Öt. phª duy ­ UBND     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  Èm  nh    ¬ tæ  th ®Þ c¸c quy  ¹ch do  ho   UBND   Êp  Ön  Ëp. c huy l ­ UBND   Ön  chøc  Èm   nh    ù  quy  ¹ch    a   µn    huy tæ  th ®Þ c¸c d ¸n  ho trªn®Þ b huyÖn. 4.Tæ     chøc  Èm  nh  th ®Þ quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT       ho   th ph¸ttr   ­XH l∙nhthæ Trong  qu¸  ×nh  Èm   nh,  ¬  tr th ®Þ c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  êi    nh n   th quy m c¸c bé  µnh, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  µ    chøc    Ên, c¸c nhµ  ng   ph c li   v c¸c tæ  tv     khoa  äc  h tham  gia  Èm   nh     ¬  ë  ùc  Ön  îp  ng  íic¬  th ®Þ trªn c s th hi h ®å v   quan  ã  Èm   c th quyÒn  chøc  Èm  nh  µ  Þu  tæ  th ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  Èm  nh. th ®Þ C¬  quan  chøc  Èm  nh    vµo    Õn  ña    é   µnh, c¸c tæ  th ®Þ c¨n cø  ý ki c c¸c B ng    ®Þa  ¬ng, c¸c tæ  ph     chøc  tham    Èm  nh  ã  Ó  cÇu  ¬  gia th ®Þ c th yªu  c quan  ×nh tr   quy  ¹ch    ×nh,bæ   ho gi¶itr   sung quy  ¹ch;c¬  ho   quan  Ëp,tr×nh  quy  ¹ch  ã  l    ho c tr¸chnhiÖ m    ×nh bæ     gi¶itr   sung  µm  â b»ng    l r  v¨n b¶n. Thêigian thÈm  nh    ù        ®Þ c¸cd ¸n quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnkinh tÕ­   ho   th ph¸ttr     x∙ héi l∙nh thæ     kh«ng qu¸  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  ¬  45  l vi k t   c quan  Èm   nh   th ®Þ nhËn    å  ¬  îp lÖ,kh«ng  Ó   êigian bæ   ®ñ h s h     k th     sung,söa  æi  å  ¬.   ® hs 5. Néi dung     phª  Öt  duy quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn KT        th ph¸ttr   ­ XH l∙nhthæ  C Êp   ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  duy quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn KT      th ph¸ttr   ­ XH l∙nhthæ  cø  å  ¬, tê tr×nh xin phª  Öt    c¨n  h s        duy quy  ¹ch,b¸o  thÈm  nh   ho   c¸o  ®Þ cña  ¬  c quan  îcgiao tæ  ®    chøc  Èm  nh    th ®Þ ®Ó xem   Ðt quyÕt  nh  Öc    x  ®Þ vi phª duyÖt quy  ¹ch.   ho Néi dung  ñ  Õu  ña  Õt ®Þnh  å m:   ch y c quy   g a) §Þnh  íng ph¸ttr Ónchñ  Õu  µ    ôc    íncña    h    i   y v c¸cm tiªul   quy  ¹ch; ho b) C¸c      gi¶iph¸p  ín®Ó   t m ôc    l  ®¹   tiªuquy  ¹ch      ho nh gi¶iph¸p  Ò   ¬  Êu, vcc   ph¬ng  íng  h ph¸ttr Ón    i c¸c  µnh, lÜnh  ùc  ng   v then  èt,c¬  Õ   Ýnh  ch   ch ch s¸ch;  ®Þnh  íng hîp t¸cph¸ttr Ón; h        i c)Danh  ôc  ù    u    n¨m  µ  n¨m  Ó  c¸cch¬ng  ×nh,dù      m d ¸n ®Ç t5  v 10  (k c¶    tr   ¸n ®Ç u    tiªn) tu  ;
 12. 12 d) Ph¬ng  íng tæ    h   chøc  kh«ng  gian;   ®)  µo  ¹onguån  ©n  ùc; § t  nh l e) Ch ¬ng  ×nh hµnh  ng.   tr   ®é P h Ç n  III Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  c « n g  t¸c u y  h o ¹ ch  q 1.Néi dung     qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   c«ng    t¸cquy  ¹ch bao  å m: ho   g +  µ   ícthèng  Êt qu¶n  ývÒ   Nh n   nh   l   quy  ¹ch ph¸ttr Ónc¸cngµnh,c¸cs¶n  ho     i        phÈ m   ñ  ùcvµ  ch l   quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT­XH   éil∙nhthæ. ho   th ph¸ttr   h    + C¸c  é   µnh    ã  B ng TW c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  Ò   Öc  Ëp,thÈm  nh,    h  v vi l   ®Þ phª  Öt  duy quy  ¹ch  ho theo quy  nh;  ®Þ nghiªn cøu    ban  µnh  nh  h ®Þ møc  kinh  phÝ  ªnquan  n   Öc  Ëp vµ  li   ®Õ vi l   qu¶n  ýquy  ¹ch. l  ho +  C¸c  ¬  c quan qu¶n  ýquy  ¹ch  ã  Ö m   ô  Óm     l  ho c nhi v ki tra,gi¸m    s¸t,thanh  tra viÖc  ùc  Ön    th hi quy  ¹ch;xem   Ðt  Õn  Þ     Êp  ã  Èm   Òn  ho   x ki ngh c¸c c c th quy ®iÒu  chØnh quy  ¹ch kÞp  êi. ho   th + C¸c  ¬ng  ×nh,c¸cdù    u    ch tr     ¸n ®Ç tph¶i® îcthùc hiÖn       theo quy  ¹ch ® ­   ho   îc duyÖt; tr ng  îp  a  ã      ê h ch c quy  ¹ch  îc duyÖt  ho ®  ph¶i xin ý  Õn  µ  îc sù      ki v ®   ®ång    ña  êicã  Èm  Òn    Öt quy  ¹ch theo ph©n  Êp. ý c ng   th quy phª duy   ho     c 2.Tr¸chnhiÖ m  chøc  Ëp vµ  iÒu      tæ  l ® chØnh  ù    d ¸n quy  ¹ch ho 2.1.§èivíi      quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh. ho     i   C¸c  é   B qu¶n  ý ngµnh  Þu  l  ch tr¸ch nhiÖm   Ëp  µ  iÒu    l v® chØnh      c¸c quy ho¹ch  µnh  ng theo chøc n¨ng.§ Ó   ¶m    ® b¶o  Ýnh  èng  Êt trong quy  ¹ch  t th nh     ho tæng  Ó    iÓn KT        th ph¸ttr   ­ XH l∙nhthæ  µ    v c¸c quy  ¹ch    iÓn ngµnh    ho ph¸ttr   trªn ph¹m    níc,cÇn  ã  ù  èihîp chÆt  Ïgi÷a Bé  vic¶    c s ph     ch     qu¶n  ýngµnh  íi é  Õ   l  v  K B ho¹ch  µ  Çu   µ  íic¸c ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  v§ tv v     ph c li   trong qu¸ tr×nh  Ëp,®iÒu     l  chØnh    ù    c¸cd ¸n quy  ¹ch. ho 2.2.§èivíi      quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKT       ho   th ph¸ttr   ­XH l∙nhthæ ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã    K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  iÒu    l v® chØnh    ù    c¸c d ¸n quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn c¸cvïng KT    ho   th ph¸ttr       ­ XH,    ïng kinh tÕ  äng ®iÓ m,  c¸cv     tr   c¸cl∙nhthæ  Æc   Öt.    ® bi ­ UBND     tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  iÒu    l v® chØnh quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr ÓnKT       i   ­XH tØnh. ­ UBND   Ön  ã    huy c tr¸chnhiÖm   Ëp  µ  iÒu    l v® chØnh quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr ÓnKT     Ön.   i   ­XH huy 2.3.§èivíi Öc  iÒu       vi ® chØnh  quy  ¹ch. ho ­ Theo  nh  ú  n¨m    ®Þ k 5  hoÆc     ã  khic yªu  Çu, c¬  c   quan  µ  íc sÏ tiÕn nh n       hµnh  iÒu  ® chØnh  quy  ¹ch m ét  ho   c¸ch kÞp  êitheo chøc    th     n¨ng. ­ C Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh    c th quy quy ®Þ phª  Öt  duy quy  ¹ch sÏquyÕt  nh   ho     ®Þ ®iÒu  chØnh  quy  ¹ch. ho 3.C«ng    khaiho¸ quy  ¹ch    ho
 13. 13 Tæ  chøc  Êy ý  Õn  éng  ng  l   ki c ®å trong qu¸ tr×nh lËp       quy  ¹ch.Khi quy  ho    ho¹ch ®∙  îcphª duyÖt,c¬   ®     quan  qu¶n  ýnhµ  ícph¶ic«ng  è  l  n    b c«ng khairéng    r∙      ¬ng  Ön  itrªnc¸c ph ti th«ng    ichóng    ©n  ©n  ùc hiÖn  µ  Óm   tin®¹   ®Ó nh d th   v ki traviÖc  ùc hiÖn    th   quy  ¹ch (trõnh÷ng  ho     quy  ¹ch cÇn  ho   b¶o  Ët). m   4.KiÓ m       tra,gi¸m    s¸t,thanh    Öc  ùc hiÖn    ù    travi th   c¸cd ¸n quy  ¹ch ho Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , c¸c Bé   K ho v§ t    qu¶n  ýngµnh  ã  l  c tr¸chnhiÖm   Óm       ki tra, gi¸m    µ  s¸tv thanh    Öc  ùc  Ön    tra vi th hi c¸c quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón ngµnh  µ     i   v quy ho¹ch    l∙nhthæ  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  do  t  ph phª  Öt  µ  c¸o Thñ íng ChÝnh  duy v b¸o    t  phñ. H§ND,  UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m     kiÓm     tra,gi¸m    µ  s¸tv thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   c¸c quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón (bao   i   gå m  c¸c quy  ¹ch  Thñ   íng  Ýnh   ñ   ho do  t Ch ph phª  duyÖt, c¸c    quy  ¹ch    ho do ngµnh  µ  a   ¬ng  v ®Þ phu phª  Öt)vµ  duy   b¸o  vÒ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu     c¸o  B K ho v§ t ®Ó tæng  îp b¸o    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  h  c¸o tr   t  ph hoÆc   b¸o    ùctiÕp  ñ íng c¸o tr   Th t   ChÝnh  ñ. ph H§ND, UBND   Êp  Ön  ã  c huy c tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra,gi¸m    µ  s¸tv thanh    tra viÖc  ùc  Ön    th hi c¸c quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón trªn®Þa   µn  µ   i     b v b¸o  c¸o  Ò   v UBND   tØnh    ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . h       K ho   § t 5.Vèn  Ëp c¸cdù      l     ¸n quy  ¹ch ho ­ C¸c    quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn KT        ho   th ph¸ttr   ­ XH l∙nhthæ  µ  v quy  ¹ch ph¸t ho     tr Ón ngµnh, s¶n  È m   ñ  ùcdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  i    ph ch l   Th t   ph phª  Öt  duy quy  ¹ch ho   ® îcsö  ông  èn  ©n   d v Ng s¸ch Nhµ   ícghitrong kÕ   ¹ch hµng    n      ho   n¨m.        ­ §èivíic¸c quy  ¹ch    iÓn KT        ho ph¸ttr   ­ XH l∙nhthæ, quy  ¹ch    iÓn   ho ph¸ttr   ngµnh, s¶n  È m   ñ  ùc trong khicha  ã    ph ch l      c khung    nh  gi¸®Þ møc   Ýnh  ch thøc  th×  dông  ¸p  khung    nh   gi¸,®Þ møc     Ý   ©y  ùng  chi ph x d quy  ¹ch  ¹m  êit¹  ho t th   i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 519/2002/Q§­ BKH   µy  th¸ng 8  ng 26    n¨m  2002  ña  é   ëng  c B tr Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . K ho   § t ­  èn    Ëp  V ®Ó l quy  ¹ch  ho bao  å m   g kinh  Ý   Ëp  µ  Èm   nh     ph l v th ®Þ quy ho¹ch. Vèn    Ëp, thÈm   nh       ®Ó l   ®Þ c¸c quy  ¹ch  níc,quy  ¹ch  ïng    ho c¶    ho v l∙nh thæ, quy  ¹ch ngµnh  µ      ho   v c¸c s¶n  È m   ñ  ùc,quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  ph ch l   ho xd ® th quan  äng ® îcc©n  i tõvèn  ©n  tr     ®è     ng s¸ch Trung  ng.Quy  ¹ch tØnh,huyÖn    ¬  ho     vµ  iÓ m   ©n    ® d c n«ng  th«n  îc sö  ông  ån  èn  ©n  ® d ngu v ng s¸ch  µ  íc ®Þa   nh n   ph¬ng. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh  ã    K ho v§ t  T   c tr¸ch nhiÖ m   ©n  i  èn    c ®è v hµng  n¨m  cho c«ng    Ëp  t¸cl quy  ¹ch  níc,quy  ¹ch  ïng    ho c¶    ho v l∙nh thæ,    quy ho¹ch  µnh, quy  ¹ch  ©y  ùng  µ  íng  Én    é   ng   ho xd vh d c¸c B qu¶n  ýngµnh  µ    l  v c¸c ®Þa  ¬ng  chøc  ùc hiÖn.Khi cÇn  Õtcã  Ó  Ën  ng  µitrî ña  íc ph tæ  th      thi   th v ®é t   c n  ngoµivµ  ña    chøc  èc  Õ.   c c¸ctæ  qu t P h Ç n  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. 2.Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     Th«ng   íng dÉn  µy  Õu  Êy  ã  Ên    th   nn th c v ®Ò g×  Çn  c trao ® æi, ®Ò   Þ     é,  µnh, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ngh c¸c B ng      ph tr   Trung  ng  ªnh Ö   µ    æi  ùctiÕp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu . ¬ li   v trao® tr       K ho   § B t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản