Thông tư 05/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
213
lượt xem
26
download

Thông tư 05/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  05/2003/TT­B X D  n g µ y 14  BX S th¸ng 3 n¨ m  2003 H í ng  d É n  ® i Ò u  ch Ø n h  d ù  to¸n  n g   × nh x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n c« tr Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/N§­   µy  CP ng 15/01/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  iÒu  v vi ® chØnh  Òn l ng,trî Êp    éivµ  æi  íim ét  ícc¬  Õ   ti  ¬     c x∙h   ® m  b   ch qu¶n  ýtiÒn l ng.C¨n  néidung  l   ¬   cø    quy  nh  ®Þ trong ®iÓ m   m ôc      2  IITh«ng   è  ts 04/2003/TT­ BL§TBXH   µy  ng 17/02/2003  ña  é  c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héihíng dÉn  ùc hiÖn  iÒu      th   ® chØnh  Òn l ng  èithiÓu  µ  ô  Êp  ti  ¬ t   v ph c trong c¸c    doanh  nghiÖp.Trªn c¬  ë    iÖn, gi¸x¨ng dÇu  iÒu      s gi¸®      ® chØnh  ña  ¬  c c quan  ã   c thÈm  Òn  Õt ®Þnh. quy quy   § Ó   ùc hiÖn  iÒu  th   ® chØnh  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬    tr x d c b¶n  cã  do  c¸c yÕu  è thay  æi  ãi trªn®èi  íic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ö  ông  èn    t  ® n    v    tr x d sd v ng©n  s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u     i   Nh n   ®Ç tph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  µ   íc quy  Nh n   ®Þnh  trong    Òu      Quy  Õ   c¸c §i 10, 11, 12  ch Qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban   hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  µ  v kho¶n    iÓ m     kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  4, ® 2, 3  6  1  ®Þ s 12/2000/N§­  CP ngµy  05/5/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ     Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP; Kho¶n      vµ  §iÒu  NghÞ   nh  è  4, 5, 6  14  1  ®Þ s 07/2003/N§­   CP ngµy  30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­  ngµy 08/7/1999 vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy  CP CP 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.Sau    èng  Êt víi é     Ch ph   khith nh     Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh  vµ  héi,Bé   ©y  ùng  íng  Én  Öc  iÒu  X∙    X d h d vi ® chØnh  ù d to¸n c¸c c«ng  ×nh     tr x©y  ùng  ¬  d c b¶n    nh sau: I­ Ò u c h Ø n h  gi¸ Þ d ù  to¸n x © y  l ¾ p   §i  tr 1­ §iÒu    chØnh    Ý  ©n  chiph nh c«ng Chi  Ý   ©n  ph nh c«ng  trong  ù  d to¸n x©y  ùng    d c«ng  ×nh  ©y  ùng  Ëp tr x d l  theo    é  n    ©y  ùng  ¬  c¸cb ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña    hi h c c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Ýnh  ¬ t theo møc  ¬ng  èithiÓu  l t  144.000,0 ®ång/th¸ng  îc   ®  nh©n  víi Ö  sè  ®iÒu  chØnh  K nc    2,01, Ýnh theo møc  l ng tèi  h =  t ¬  thiÓu  210.000,0®ång/th¸ng® îcnh©n  íi Ö   è  iÒu       v  s ® h chØnh  nc  1,38. K =  Riªng c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d trong c¸c quËn  éithµnh  µnh  è  µ   éi    n  th ph H N   vµ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh, chi phÝ      c«ng  ©n  nh trong  ù  d to¸n x©y  ¾p  Ëp    ll theo    é  n    ©y  ùng  ¬  c¸c b ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña  a   ¬ng  Ýnh  hi h c ®Þ ph t theo   møc ¬ng  èithiÓu  l t  144.000,0®ång/th¸ng® îcnh©n  íi Ö   è  iÒu       v  s ® h chØnh  nc  K = 2,04,tÝnh    theo møc  ¬ng  èithiÓu  l t  210.000,0 ®ång/th¸ng ® îc nh©n  íih Ö        v  sè  iÒu  ® chØnh  nc  1,40. K =  §èi víic«ng  ×nh  ©y  ùng  Ëp  ù       tr x d l d to¸n theo  n    ©y  ùng  ¬    ®¬ gi¸x d c b¶n hiÖn  µnh  ña    h c c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ   îc hëng  ¬ m®  thªm  c¸c kho¶n ¬ng  ô, phô  Êp ¬ng  µ    Õ     Ýnh    l ph   cl v c¸c ch ®é ch s¸ch kh¸c cha  Ýnh    t
  2. 2 trong ®¬n      gi¸hoÆc   îchëng  ô  Êp u  ng    ®  ph c l ®é ë møc cao  ¬n  h 20%,  hay  îc ®  hëng  ô  Êp  ph c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt ë  xu   møc  ính¬n  l  10%   × ® îcbæ   th     sung  c¸ckho¶n  µy  µo    Ý  ©n    n v chiph nh c«ng theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2.§iÒu    chØnh    Ý  chiph m¸y    thic«ng: Chi  Ý   ph m¸y   thic«ng  trong  ù  d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  ©y  ùng  Ëp  tr x d l theo    é  n     ©y  ùng  ¬  c¸c b ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  ña    hi h c c¸c tØnh, thµnh  è    ph thuéc Trung  ng; Trong  ,  Òn l ng    ¬  ®ã ti  ¬ c«ng  ©n  iÒu  Ón,söa  ÷a    nh ® khi   ch m¸y vµ  ÕtbÞ     thi   thic«ng  Ýnh  t theo møc  ¬ng  èithiÓu  l t  144.000,0 ®ång/th¸ng ® îc      nh©n  víi Ö  sè  K mtc =  1,13, Ýnh theo møc  l ng  tèi  h  t ¬  thiÓu 210.000,0   ®ång/th¸ng® îcnh©n  íi Ö   è  mtc  1,06.    v   s K =  h H Ö   è  iÒu  s® chØnh  nªu    trªnkh«ng  dông  ¸p  cho  Öc  iÒu  vi ® chØnh    chi phÝ m¸y    thic«ng trong dù    ©y  ¾p  ña    to¸nx l c c«ng  ×nh x©y  ùng  µ     Ý  tr   d m chiph m¸y    thic«ng  trong dù    ©y  ¾p  îcx¸c ®Þnh    to¸nx l ®     theo    m¸y  îccÊp  ã  gi¸ca  ®  c thÈm   Òn  quy ban  µnh  h riªng kh«ng  ã    c trong  b¶ng    m¸y  gi¸ca  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1260/1998/Q§­ BXD   µy  ng 18/11/1998,Quy Õt  nh  è    ®Þ s 10/2001/Q§­ BXD   µy  ng 11/6/2001  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 38/2002/Q§­ BXD   µy  ng 27/12/2002 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d 3. C¸c    kho¶n  ôc    Ý  Ýnh  m chiph t b»ng  nh  ®Þ møc  lÖ  tØ  (%) trong gi¸trÞ     dù to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  ©y  ùng    Ý   tr x d (chiph chung, thu  Ëp  Þu  Õ    nh ch thu tÝnh  íc,thuÕ    Þgiat¨ng®Ç u     îctÝnh  tr   gi¸tr       ra):   § theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Néi dung      c¸c kho¶n  ôc    Ý  m chiph trong gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ¹ng  ôc         to¸nx l h m c«ng  ×nh x©y  ùng      tr   d nh c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h II­ Ò u c h Ø n h  c¸c c hi p h Ý  k h¸c trong   §i t æ n g  d ù  to¸n c « n g  tr × nh x © y  d ù n g   1.§iÒu    chØnh  ù      Ý  d to¸nchiph kh¶o    ©y  ùng: s¸tx d Dù  to¸n chiphÝ      kh¶o    ©y  ùng  íc thuÕ  Ëp  s¸tx d tr   l theo  n    ®¬ gi¸kh¶o    s¸t x©y  ùng  Chñ  Þch  û   d do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Õt  nh  quy ®Þ ban  µnh    ¬  ë  nh  h trªnc s ®Þ møc   ù    d to¸n kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 06/2000/Q§­ BXD   µy  ng 22/5/2000  ña  é   cB tr ng  é   ©y  ùng, Th«ng    ë BX d   t 07/2000/TT­ BXD   µy  ng 12/7/2000  ña  é   ©y   c BX dùng  íng dÉn  Ëp  n    h  l ®¬ gi¸kh¶o    µ  s¸tv qu¶n  ýchiphÝ  l    kh¶o    ©y  ùng  µ  s¸tx d v møc ¬ng  èi Óu 210.000,0®/th¸ngth× dù      Ý  l t thi       to¸nchiph kh¶o    ©y  ùng  ­ s¸tx d tr ícthuÕ  îcnh©n  íi Ö   è  iÒu    ®  v  s ® h chØnh  KS   1,18. K =  2. M ét  è    Ý     s chiph kh¸c tÝnh    b»ng  nh  ®Þ møc   lÖ  tØ  (%) trong tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng:§îctÝnh    tr   d    theo    c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ­ ®Þ hi h c Nh n íc. Riªng ®èi víi ù      Ý  ícthuÕ        to¸nchiph tr   d cho  c«ng    t¸cquy  ¹ch x©y  ùng  ho   d ®«   Þ    nh    ¬  ë  th x¸c ®Þ trªnc s b¶ng    gi¸quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  ho x d ® th ban  µnh  h kÌm  theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 502/BXD­VKT    µy  ng 18/9/1996  ña  é   ëng  é  c B tr B X ©y  ùng  îcnh©n  íi Ö   è  iÒu  d ®  v  s ® h chØnh  QHD =  K 1,50  µ  ù      Ý  íc v d to¸nchiph tr   thuÕ  cho c«ng    t¸cquy  ¹ch  ho tæng  Ó  Ö   èng    «   Þ  µ  th h th c¸c ® th v khu  ©n    d c n«ng th«n trªn ®Þa  bµn cña tØnh ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè    30/2001/Q§­ BXD   µy  ng 18/12/2001  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  îc nh©n  íi c B tr BX d ®  v  h Ö   è  iÒu  s® chØnh  QHT   1,19. K = 
  3. 3 III­t æ  c h ø c th ù c hi Ö n     Th«ng   µy    ông  èng  Êt trong c¶  íckÓ   õ ngµy  tn ¸p d th nh     n   t  01/01/2003  µ  v thay thÕ  Th«ng  t  sè  03/2001/TT­   BXD  ngµy 13/2/2001,  Th«ng  t  sè    04/2002/TT­ BXD   µy  ng 27/6/2002 cña  é  ©y  ùng  íng dÉn  iÒu    BX d h  ® chØnh  ù  d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng.   tr   d 1.  ÷ng  ù  ®Ç u    x©y  ùng  ang  Ëp  Nh d ¸n  t d ® l hoÆc   ∙  µn  Êt b¸o    ® ho t   c¸o nghiªn cøu    kh¶    thihoÆc  b¸o c¸o  u    nhng  a  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®Ç t ch ®   c th quy quyÕt  nh  u    ×  ®Þ ®Ç t th tæng  møc   u    ña  ù  ® îc ®iÒu  ®Ç t c d ¸n    chØnh  ï hîp ph     theo chÕ     Òn l ng  íi.   ®é ti  ¬ m 2. C«ng  ×nh  ©y  ùng  ña    ù  ®Ç u    ©y  ùng  ang  chøc    tr x d c c¸c d ¸n  tx d ® tæ  thùc hiÖn  Ëp  å  ¬  ÕtkÕ       l h s thi   ­ tæng  ù  d to¸n,dù    ×    Þ dù    ©y    to¸n th gi¸tr   to¸n x l¾p    ¹ng  ôc  c¸c h m c«ng  ×nh  µ    tr v c¸c kho¶n  ôc    Ý   m chiph kh¸c trong tæng  ù      d to¸n cña    c«ng  ×nh  îc x¸c ®Þnh  tr ®   theo    éi dung  íng  Én  ña  c¸c n   h d c Th«ng  t nµy. 3. Nh÷ng    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  tr   ®   c th quy phª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n nhng  a    ch hoÆc   ang  chøc  u   Çu  ® tæ  ®Ê th hoÆc   chØ   nh  Çu, chñ  u    iÒu  ®Þ th   ®Ç t ® chØnh  ¹ tæng  ù  li  d to¸n,dù        to¸n ®Ó tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt l¹ .   c th quy phª duy   i 4. C¸c    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh  dông  ×nh  tr ¸p  h thøc chØ   nh   ®Þ thÇu  ã  èil ng chuyÓn  Õp  õ n¨m  íc sang  c kh  î   ti t   tr   n¨m  2003  ×  ñ   u      th Ch ®Ç t x¸c ®Þnh    Þ khèil ng  ©y  ùng  ∙  ùc hiÖn  n   Õt  µy  gi¸tr    î x d ® th   ®Õ h ng 31/12/2002  µ  v khèi l ng  ©y  ùng   î x d cßn  ¹  ùc  Ön  õ 01/01/2003    dông  Öc  iÒu  li th hi t   ®Ó ¸p  vi ® chØnh  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 5.Nh÷ng    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ¸p dông  ×nh  tr     h thøc ®Êu  Çu    th theo  ¬ng  ph thøc hîp ®ång  ã  iÒu     c® chØnh    ùc hiÖn  gi¸th   theo  quy  nh  ®Þ trong  ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   Êu  Çu  a,b  2  7  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh     ®Þ sè 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999 cña  Ýnh  ñ,cã  èil ng chuyÓn  Õp   Ch ph   kh  î   ti   tõ n¨m  ícsang    tr   n¨m  2003  × Chñ   u      nh    Þkhèil ng x©y  ùng  th   ®Ç tx¸c®Þ gi¸tr    î   d ®∙  ùc  Ön  n   Õt  µy  th hi ®Õ h ng 31/12/2002  µ  èi l ng  ©y  ùng  v kh  î x d cßn  ¹  ùc li th   hiÖn  õ  t 01/01/2003    dông  Öc  iÒu  ®Ó ¸p  vi ® chØnh  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y    tr x dùng  ¬  c b¶n  theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 6. Kh«ng  iÒu    ® chØnh    Þ dù    gi¸tr   to¸ntheo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  i ®Þ ti   tn ®è   víinh÷ng    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn    tr ®®  c th quy phª duyÖt kÕt    qu¶  u  Çu  ®Ê th theo ph¬ng    thøc “Hîp®ång  ängãi”.     tr   7. §èi víic«ng  ×nh  ©y  ùng       tr x d quan  äng  ña  µ   íc ® îc phÐp  Ëp tr c Nh n     l  ®¬n    gi¸riªng(®¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh),Ban  n    tr   ®¬ gi¸c«ng  ×nh tr   c¨n cø  µo  Õ   ,  Ýnh    v ch ®é ch s¸ch ® îcNhµ   íccho  Ðp    ông       n  ph ¸p d ë c«ng  ×nh tr   vµ nguyªn  ¾c  iÒu  t® chØnh  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬    tr x d c b¶n theo  íng h  dÉn  ña  c Th«ng   nµy, x¸c ®Þnh  t    møc   iÒu  ® chØnh    Ý   ©n  chi ph nh c«ng, chi    phÝ  m¸y    thic«ng  µ    v c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c(nÕu  ã)trongdù    ©y  ¾p.   c    to¸nx l KhuyÕn   Ých  kh c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  tr x d c c¸c  ù   ®Ç u    x©y  ùng  d ¸n  t d kh«ng  ö  ông    ån  èn  ∙  sd c¸c ngu v ® nªu      dông  ë trªn¸p  Th«ng    µy    iÒu  t n ®Ó ® chØnh  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d
  4. 4 Bé   ©y   ùng    X d ®Ò nghÞ   û   U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung   ng chØ  ®¹o c¸c ®¬n  vÞ  trùc ¬  thuéc, Ë m  nhÊt trong quý   ch II /2003 hoµn  µnh  ©y  ùng  Ö   èng  n    ©y  ùng  ¬  I   th xd h th ®¬ gi¸x d c b¶n    ¬  ë  trªnc s møc ¬ng  èi Óu míinãitrªn. l t thi       Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr     n c v ®Ò g v   ®Ò ngh c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng      ph ph¶n ¶nh  é  ©y  ùng    BX d ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy
Đồng bộ tài khoản