Thông tư 05/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
4
download

Thông tư 05/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. T h«ng t cña ng©n hµng nhµ níc viÖt nam sè 05/2005/TT­NHNN  ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2005 híng dÉn mét sè néi dung  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng theo quy ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn C¨n cø quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 8, 12, 13, 36 vµ 42 NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ   viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn; C¨n cø quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 ChØ thÞ sè 04/2005/CT­TTg   ngµy 17/3/2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc  ®Èy nhanh   v÷ng ch¾c cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ  níc, Ng©n hµng Nhµ  níc   ViÖt Nam híng dÉn mét sè néi dung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng   ng©n hµng nh sau: 1. VÒ  viÖc c«ng ty cæ phÇn  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  c«ng ty  nhµ níc (gäi t¾t lµ c«ng ty cæ phÇn) kÕ thõa c¸c hîp ®ång   tÝn   dông,   hîp   ®ång   b¶o   ®¶m   tiÒn   vay   vµ   c¸c   tho¶   thuËn  kh¸c cña c«ng ty nhµ  níc tríc khi cæ phÇn ho¸  ®∙ ký  kÕt  víi c¸c tæ chøc tÝn dông; quan hÖ  tÝn dông gi÷a c«ng ty  cæ phÇn víi c¸c tæ chøc tÝn dông: a. C«ng ty cæ phÇn kÕ  thõa vµ  tiÕp tôc thùc hiÖn mäi  quyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty nhµ n íc tríc  khi cæ phÇn ho¸ ph¸t sinh tõ  hîp  ®ång tÝn dông, hîp  ®ång  b¶o ®¶m tiÒn vay vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c mµ c«ng ty nhµ n ­ íc   ®∙  ký   kÕt   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông;   tr¶   nî  vay   ®Õn  h¹n; lµm thñ  tôc nhËn nî  vµ  tháa thuËn víi c¸c tæ chøc  tÝn dông vÒ ph¬ng thøc xö lý c¸c kho¶n nî gèc vµ l∙i. b. Trêng hîp c«ng ty cæ phÇn cè ý kh«ng thùc hiÖn c¸c  tho¶ thuËn mµ  c«ng ty nhµ  níc tríc khi cæ phÇn ho¸  ®∙ ký  kÕt víi tæ chøc tÝn dông, kh«ng lµm thñ  tôc nhËn nî  vµ  tr¶ nî vay ®Õn h¹n, th× c¸c tæ chøc tÝn dông tiÕn hµnh xö   lý  tµi s¶n b¶o  ®¶m theo ph¬ng thøc  ®∙ tho¶ thuËn  trong  hîp  ®ång b¶o  ®¶m tiÒn vay hoÆc khëi kiÖn lªn c¬  quan Toµ  ¸n ®Ó thu håi nî. c. C«ng ty cæ phÇn ®îc tiÕp tôc vay vèn t¹i ng©n hµng  th¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c  cña Nhµ níc theo c¬ chÕ nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc. 2. VÒ  viÖc xö  lý  nî  vay tån  ®äng cña c«ng ty nhµ  n íc  t¹i c¸c ng©n hµng  th¬ng m¹i nhµ  níc  ®Õn thêi   ®iÓm  thùc  hiÖn chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña   c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn: a. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc vµ c«ng ty nhµ níc  cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn viÖc xö lý nî vay tån ®äng theo quy   ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  05/2003/TT­NHNN ngµy 24/02/2003  cña 
  2. 2 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn xö lý nî tån ®äng cña  doanh nghiÖp nhµ  níc t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc  theo NghÞ   ®Þnh sè  69/2002/N§­CP ngµy 12/7/2002 cña ChÝnh  phñ. Riªng hå  s¬  ph¸p lý  xö  lý  nî  vay tån  ®äng  ®èi víi  c«ng ty nhµ níc cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn nh sau: ­ V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî  vay tån  ®äng cña c«ng ty   nhµ níc cæ phÇn ho¸. ­   QuyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   vÒ  viÖc   chuyÓn   ®æi   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn  (b¶n sao). ­ C¸c  b¸o c¸o  tµi chÝnh,   biªn b¶n  kiÓm  tra b¸o  c¸o  tµi chÝnh cña c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn, nÕu cã  (b¶n  sao). ­ C¸c tµi liÖu chøng minh viÖc kh«ng c©n  ®èi  ®îc vèn  ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n (b¶n sao). ­ Biªn b¶n x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n vµ   ®Ò  nghÞ  biÖn ph¸p  xö  lý  nî  vay tån  ®äng, cã  x¸c nhËn cña ng©n hµng th¬ng  m¹i nhµ  níc cho vay vµ  c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn cña c«ng   ty nhµ níc cæ phÇn ho¸. ­   B¶n   sao   khÕ  íc   vay   vèn   hoÆc   tµi   liÖu   chøng   minh  c«ng ty nhµ níc cæ phÇn ho¸ cßn nî vay do ng©n hµng th¬ng  m¹i nhµ níc cho vay, b¶o l∙nh x¸c nhËn. b. §èi víi c«ng ty nhµ  níc cæ phÇn ho¸ gÆp khã  kh¨n  vÒ  tµi chÝnh, cha cã  kh¶ n¨ng thùc hiÖn nghÜa vô  tr¶ nî  vay, c¸c ng©n  hµng  th¬ng  m¹i  nhµ  níc thùc hiÖn viÖc  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c phï hîp víi   quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ cho vay cña tæ  chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. 3. VÒ  viÖc xö  lý  quü  dù  phßng rñi ro cña ng©n hµng  th¬ng m¹i nhµ níc khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸: a. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc ph¶i x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  thùc tÕ  cña doanh  nghiÖp  t¹i thêi   ®iÓm  cæ phÇn  ho¸  theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   126/2004/TT­BTC   ngµy  24/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh  sè  187/2004/N§­CP  ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  chuyÓn  c«ng ty nhµ  níc thµnh  c«ng ty cæ phÇn.  T¹i thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp, ng©n hµng th¬ng m¹i  nhµ  níc cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn viÖc trÝch lËp vµ  sö  dông  dù  phßng rñi ro theo quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n: Quy  ®Þnh  vÒ  ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn  dông   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   493/2005/Q§­NHNN   ngµy  22/4/2005 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc;  ®iÓm 1.4 môc  II   Th«ng t  sè  126/2004/TT­BTC; Ph¬ng ¸n xö  lý  dù  phßng  rñi ro trong §Ò  ¸n cæ phÇn hãa cña ng©n hµng th¬ng m¹i  nhµ níc ®∙ ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
  3. 3 Xö  lý  c¸c trêng hîp sè  d  quü  dù  phßng rñi ro chªnh  lÖch   so   víi   nhu   cÇu   vµ   sè   tiÒn   dù   phßng   ph¶i   trÝch   nh  sau: ­ Sè  tiÒn dù  phßng kh«ng  ®ñ   ®Ó  xö  lý  toµn bé  rñi ro   tÝn dông cña c¸c kho¶n nî ph¶i xö lý, ng©n hµng th¬ng m¹i  nhµ  níc h¹ch to¸n trùc tiÕp phÇn chªnh lÖch thiÕu cña sè   tiÒn dù phßng vµo chi phÝ ho¹t ®éng; ­ Sè  tiÒn dù  phßng  ®∙ trÝch cßn l¹i lín h¬n sè  tiÒn  dù   phßng   ph¶i   trÝch,   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   nhµ   níc   ph¶i  hoµn   nhËp   phÇn   chªnh   lÖch   thõa   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi tæ chøc tÝn dông. b. Quü dù phßng rñi ro cña ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ n­ íc cßn l¹i sau khi cæ phÇn hãa  ®îc chuyÓn sang ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn tiÕp tôc qu¶n lý. 4. Tæ chøc thùc hiÖn: a. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m ngµy,  kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè  07/1998/TT­NHNN1 ngµy 28/9/1998 híng dÉn thùc hiÖn mét sè  néi dung liªn quan  ®Õn ng©n hµng khi chuyÓn doanh nghiÖp  nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  44/1998/N§­CP ngµy 29/6/1998. b. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô TÝn dông, Vô trëng Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng  Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ,   Tæng   Gi¸m  ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c c«ng ty nhµ n ­ íc cæ phÇn hãa chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản