intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 06/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

267
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Öt N a m  sè 06/2001/TT­N H N N   n N n g µy  24 th¸ng 8 n¨ m  2001 H íng d É n   thùc hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h   Q sè  46/2001/Q§­T T G  n g µ y   04 th¸ng 4 n¨ m   2001 c ña  T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  q u ¶ n  lý x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u   h µ n g  hãa  thêi ú  2001 ­ 2005 ® èi   h µ n g  hãa thuéc di Ö n   u ¶ n  lý  k víi q   ch uyªn n g µ n h  cña N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Öt N a m C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 4  04    n¨m 2001 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ "vÒ qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp    khÈu hµng hãa    thêikú  2001   ­2005". Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam     (sau  ®©y        gäit¾tlµNg©n hµng Nhµ    níc) híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng hãa  thuéc diÖn    qu¶n    lý chuyªn ngµnh    cña Ng©n hµng Nhµ    sau: nícnh  m ô c  i­ a n h  m ô c  h µ n g  h ã a x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  d Danh môc hµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    2001    thêikú  ­ 2005 thuéc  diÖn qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cña Ng©n hµng Nhµ    îcban  níc®   hµnh  i t¹  phô    lôc sè  cña  01  Th«ng   tnµy. m ô c  ii­  C¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u 1.§èivíi       hµng  hãa  xuÊtkhÈu:   Theo  quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ,thêikú      2001   ­2005  kh«ng  hµng  cã  hãa  xuÊtkhÈu    thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cña  Ng©n hµng  Nhµ níc. 2.§èivíi       hµng  hãa  nhËp  khÈu: 2.1.C¸c    ®¬n  trong níc,li   vÞ      ªndoanh      víi ngoµihoÆc     níc   nícngoµi®ang    ho¹t®éng    hîp ph¸p  iViÖt Nam   t¹    (sau ®©y         gäi t¾t lµ ®¬n  vÞ)  nhu  cã  cÇu  nhËp  khÈu    Æt   c¸c m hµng quy ®Þnh  i t¹ môc      trong phô    01  1, 2, 3    lôc sè  cña  Th«ng  t nµy ph¶igöi Ng©n       hµng Nhµ    níc (Vô NghiÖp  Ph¸thµnh  Kho  vô    vµ  quü),47   Lý      ­49  Th¸iTæ,  Néi nh÷ng  Hµ    giÊy têsau:     ­ §¬n      xin nhËp khÈu    (néidung  b¶n  c¬  theo híng dÉn  i t¹ Phô    02  lôc sè  cña  Th«ng  tnµy); ­ X¸c    nhËn cña  ®¬n  chñ  vÞ  qu¶n cÊp    thÈm  trªncã  quyÒn (nÕu      cã) ®èi víi®¬n  sö    vÞ  dông  hµng hãa nhËp khÈu      (trõc¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    Ng©n   hµng Nhµ    nhu  níc)vÒ  cÇu  dông  sö  hµng hãa        phïhîp víichøc n¨ng,nhiÖm    vô  cña ®¬n  sö  vÞ  dông; ­ B¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  chøng thùc: QuyÕt    ®Þnh  thµnh    lËp doanh nghiÖp hoÆc  GiÊy phÐp    ho¹t®éng, GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  m∙  ký  sè  doanh  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu (®èivíi    doanh nghiÖp xuÊt,nhËp    khÈu),GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký   
  2. 2 ­ Catalogue    (b¶n gèc) gií thiÖu    i   th«ng  kü  sè  thuËt cña    hµng hãa nhËp  khÈu  b¶n  vµ  dÞch  tiÕng ViÖt.   2.2.ChËm     nhÊt sau  ngµy  10  lµm  viÖc, kÓ         tõ khi nhËn    s¬  ®ñ hå  cña  ®¬n  cã  vÞ  nhu  cÇu nhËp  khÈu    Æt   c¸c m hµng  quy ®Þnh  i t¹ môc      trong   1, 2, 3    phô    01  lôcsè  cña  Th«ng  tnµy,Ng©n    hµng Nhµ    níc(Vô  NghiÖp  Ph¸thµnh  vô    vµ Kho  quü) cã    tr¸chnhiÖm     xem   xÐt  chØ   vµ  ®Þnh  ®¬n  ® îc nhËp  vÞ    khÈu  hoÆc   th¸c nhËp  ñy    khÈu  (th«ng  qua  mét  doanh  nghiÖp  trùc thuéc    Ng©n  hµng  Nhµ  níc).  Trêng      hîp tõ chèi®Ò     nghÞ  cña ®¬n    vÞ, Ng©n  hµng  Nhµ   níc ph¶icã      v¨n b¶n          tr¶lêi lýdo. râ 2.3.C¸c  Æt     m hµng  quy ®Þnh  i t¹ môc          trong phô    01  4, 5, 6, 7, 8    lôc sè  cña Th«ng   nµy    t lµ nh÷ng  Æt   m hµng  Ng©n   do  hµng  Nhµ     níc ®éc  quyÒn  qu¶n    sö  lývµ  dông. Nhµ    m¸y    in tiÒn Quèc    C«ng    gia vµ  ty VËt    t Ng©n   hµng  (haidoanh    nghiÖp    trùcthuéc Ng©n    hµng  Nhµ    îcphÐp  níc)®   nhËp  khÈu    trùc tiÕp c¸cm Æt       hµng nµy    îcsù  khi®   ®ång  b»ng    ý  v¨n b¶n  cña  Thèng  ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ níc. 3. §èi víihµng        hãa quy  ®Þnh  i t¹ phô    01  lôc sè  cña  Th«ng    t nµy thuéc  diÖn qu¸ c¶nh, t¹m    nhËp    i ­ t¸ xuÊt hoÆc     t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp    ®Ó thùc  hiÖn  môc  ®Ých  iÓn          tr l∙m,héi chî,héi nghÞ,  i gií thiÖu hµng  hãa hoÆc     c¸c môc  ®Ých  kh¸cph¶i® îcsù        ®ång  b»ng    ý  v¨n b¶n cña  Ng©n  hµng Nhµ níc. m ô c  iii­tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c bªn liªn u a n    q 1.C¬    quan  qu¶n  lý: a. Ng©n     hµng Nhµ    îc Thñ íng  níc ®   t ChÝnh  phñ giao nhiÖm   qu¶n    vô  lý vµ híng dÉn    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu    Æt   c¸cm hµng quy  ®Þnh  i t¹ phô    01    lôcsè  cña Th«ng   tnµy; b. Thèng    ®èc Ng©n hµng  Nhµ    nícgiao cho  tr   Vô  ëng  NghiÖp  Ph¸t Vô  vô    hµnh  Kho  vµ  quü chÞu tr¸chnhiÖm     xem  xÐt  chØ   vµ  ®Þnh    c¸c ®¬n  ® îc vÞ    nhËp khÈu    Æt   c¸c m hµng  quy ®Þnh  i t¹ môc      trong phô    01  1, 2, 3    lôc sè  cña  Th«ng   tnµy; c. ViÖc    ®iÒu chØnh,    bæ sung  Danh  môc  hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  quy ®Þnh  i t¹ phô    01  lôc sè  cña  Th«ng   nµy  Ng©n   t do  hµng Nhµ    níc tháa thuËn    Th¬ng      víiBé  m¹itr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  quyÕt ®Þnh.   2.§¬n  ® îcchØ    vÞ    ®Þnh  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: a. Thùc hiÖn viÖc xuÊt khÈu, nhËp  khÈu ®óng  l   sè îng, chÊt îng  l vµ  chñng  i lo¹ hµng    hãa,®¶m     b¶o      c¸cyªu cÇu  cña  Ng©n hµng  Nhµ níc; b. Tu©n        thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ    xuÊt khÈu, nhËp  nícvÒ      khÈu  hµng  hãa; c. B¸o    c¸o tæng hîp b»ng v¨n b¶n vµo cuèiquý  cuèin¨m      vµ    göi Ng©n   hµng Nhµ    níc(Vô  NghiÖp  Ph¸thµnh  Kho  vô    vµ  quü) vÒ    kÕt  qu¶ nhËp  khÈu  c¸cm Æt     hµng thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cña  Ng©n  hµng  Nhµ níc. 3.§¬n  sö    vÞ  dông  hµng  hãa  nhËp  khÈu: a. Cã    tr¸chnhiÖm     khaith¸c,sö      dông  ®óng môc ®Ých    c¸c hµng hãa ®∙  xinnhËp    khÈu        phïhîp víichøc n¨ng,nhiÖm  cña    vô  ®¬n vÞ;
  3. 3 b. Kh«ng      trao ®æi, chuyÓn    nhîng cho    chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ      kh¸c hoÆc     c¶it¹o,chuyÓn  æi      ® c«ng n¨ng  dông  sö  ban ®Çu  cña hµng  hãa nhËp  khÈu  khicha  îcNg©n    ®   hµng Nhµ    nícchÊp thuËn  b»ng    v¨n b¶n. m ô c  iv­ ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2.    QuyÕt  B∙i bá  ®Þnh   206/1998/Q§­ sè  NHNN6  ngµy  th¸ng  n¨m  11  6  1998  cña Thèng ®èc  Ng©n hµng  Nhµ    viÖc  nícvÒ  ban hµnh quy  ®Þnh  qu¶n  lý xuÊt    nhËp  khÈu thiÕtbÞ,    m¸y  mãc  chuyªn ngµnh Ng©n  hµng  nh÷ng  vµ  quy ®Þnh  íc®©y  tr   cña Ng©n  hµng  Nhµ        níctr¸víi i Th«ng  tnµy. 3. ViÖc    söa ®æi    bæ sung Th«ng   t nµy  Thèng  do  ®èc Ng©n  hµng Nhµ  nícquyÕt ®Þnh.    
  4. 4 P h ô  lôc sè 01 d a n h  m ô c  h µ n g  h ã a thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý  c h u yªn n g µ n h  c ñ a n g © n  h µ n g  N h µ  n íc hµng  xuÊt khÈu   Kh«ng  cã nhËp  hµng  khÈu  1 ¤    t«chuyªn dïng trëtiÒn.       2 M¸y  n¨ng  m,  ®a  ®Õ ph©n  i®ãng  vµ  lo¹   , bã  hñy  tiÒn. 3 Cöa  kho  tiÒn. 4 GiÊy    intiÒn. 5 Mùc    intiÒn. 6 M¸y    Ðp ph«i chèng    gi¶  ph«i chèng  vµ    gi¶ (sö dông cho tiÒn, ng©n    phiÕu  c¸c lo¹  chØ  vµ    i Ên  giÊy    gi¸do  tê cã    ngµnh  Ng©n  hµng    ph¸thµnh  vµ qu¶n lý). 7 M¸y    intiÒn (theo tiªuchÝ  thuËtdo        kü    NHNN   c«ng  bè). 8 M¸y  ®óc, dËp    tiÒn kim  i   lo¹ (theo tiªuchÝ  thuËtdo        kü    NHNN   c«ng  bè).
  5. 5 p h ô  lôc sè 02 n éi d u n g  c ¬ b ¶ n  trong ® ¬ n  xin n h Ë p  k h È u  h µ n g  h ã a thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý c h u yªn n g µ n h  c ñ a  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc 1. Tªn ®¬n   xin phÐp   vÞ    nhËp khÈu: ViÕt ®Çy     ®ñ b»ng  tiÕng ViÖt,   tiÕng    nícngoµivµ        viÕtt¾t(nÕu    cã),®Þa chØ    chÝnh  i trôsë  t¹ ViÖt Nam;      Sè  tµikho¶n    giao dÞch      t¹ Ng©n  i hµng. 2. Tªn          ®èi t¸cníc ngoµi:ViÕt ®Çy         ®ñ b»ng tiÕng    nícngoµi,tiÕng    ViÖt  vµ      viÕtt¾t(nÕu   cã),®Þa chØ    chÝnh; trôsë  3. Tªn    ®¬n  sö  vÞ  dông  hµng hãa: ViÕt ®Çy         ®ñ b»ng tiÕng ViÖt,tiÕng    nícngoµivµ          viÕtt¾t(nÕu  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu kh«ng  ph¶ilµ®¬n  sö      vÞ  dông  hµng hãa  nhËp khÈu),®Þa    chØ    chÝnh    trôsë  t¹ ViÖtNam; i   4. Tªn  Æt     m hµng    xin nhËp khÈu, ký  hiÖu, h∙ng,níc s¶n    m∙        xuÊt,l¾p    r¸p; 5.Quy    c¸ch,chÊtl   l      îng,sè îng hµng  hãa  nhËp  khÈu; 6.§¬n    tæng        gi¸vµ  gi¸trÞhµng  hãa; 7.Nguån    vèn; 8.Dù    kiÕn    thêigian nhËp    khÈu  hµng  hãa.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2