Thông tư 06/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 06/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tổ chức tín dụng theo Quyết định 193/2001/QĐ-TTg và Nghị quyết 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc vi Öt n a m   è  06/2003/tt­ h n n   n n s n n g µ y  10 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   Ö c h í ng d É n   é t s è  n éi d u n g  v Ò  g ã p  vi m v è n  µ nh l Ë p q u ü  b¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g  c h o  c¸c  th d o a n h   g hi Ö p  n h á  v µ  v õ a c ñ a  n c¸c t æ   h ø c   Ý n  ô n g   c t d theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  193/2001/q ®­ttg v µ   g h Þ  q u y Õ t  N s è  02/2003/N Q­cp  n g µ y   17/1/2003 c ñ a ch Ý n h  p h ñ Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h quy  Õ   µnh  Ëp,tæ  ch th l   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü     v ho   c Qu b¶o l∙nhtÝn  ông    d cho    c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  µ  nh v v v NghÞ   Õt  è  quy s 02/2003/ NQ­CP   µy  ng 17/1/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, gi¶iph¸p  ñ  c Ch ph v m s ch tr    ch yÕu  Çn  Ëp  c t trung,chØ  o  ùc hiÖn  Ö m   ô    ®¹ th   nhi v ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi  i     ­ x∙ h   n¨m  2003,Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  iÓnkhaim ét  è  éidung  ªnquan    h Nh n     tr     sn  li   ®Õ n   Öc  ãp  èn  µnh  Ëp  ü  vi g v th l qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho    c¸c doanh nghiÖp  nhá  µ  õa  v v (sau ®©y  äilµquü    g    b¶o    Ýn  ông) cña    chøc  Ýn  ông   l∙nht d   c¸ctæ  td nh sau: I. ã p  v è n c ñ a t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g  v µ o    G Q u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g: C¸c  chøc  Ýn  ông    vµo  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷, ×nh  ×nh  tæ  td c¨n cø  v® l v qu d tr   t h sö  ông  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷cho  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  d v® l v qu d tr   ho   c tæ  td theo  quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  ×nh  ×nh    iÓn c¸c doanh  ®Þ c Lu   tæ  td vt h ph¸ttr     nghiÖp  á  µ  õa    a  ¬ng    Õt ®Þnh  Öc  nh v v ë ®Þ ph ®Ó quy   vi tham    ãp  èn  µo  giag v v Quü  b¶o    Ýn  ông  UBND   l∙nht d do  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µnh    ph tr     ¬ th lËp.Trong  êng  îp    ån  èn    ã    tr h c¸c ngu v trªnkh kh¨n,tæ    chøc  Ýn  ông  îc sö  td ®  dông  ån  èn  ngu v huy  ng  µi h¹n    ãp  èn  µnh  Ëp  ü   ®é d  ®Ó g v th l Qu b¶o    Ýn  l∙nht dông. Khi tæ      chøc  Ýn  ông  ö  ông  ån  èn  td sd ngu v huy  ng  µi h¹n    ®é d  ®Ó tham   gia gãp  èn  µnh  Ëp  ü    v th l qu b¶o    Ýn  ông, tæ  l∙nht d   chøc  Ýn  ông  td ph¶icã  Õ    k ho¹ch thay thÕ  ån  èn      ngu v huy  ng  µih¹n  ®é d   b»ng  ån  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ngu v ® l v qu dù  ÷, tr  trong thêih¹n tèi a  µ10          l   n¨m. ® ­ Møc   ãp  èn  ña  ét  chøc  Ýn  ông  µo  ét  ü  g vcm tæ  td vm qu b¶o    Ýn  l∙nh t dông  víi èn  iÒu  Ö  ña  ü   so    v® l c Qu b¶o    Ýn  ông    èi a  l∙nht d ®ã t   kh«ng  ît   û ® v   t  qu¸ lÖ  sau: +  ©n  µng:6% Ng h   +    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h (C«ng    µi Ýnh):10% tyt   ch   ­ Tæng     møc   ãp  èn, mua     Çn  ña  ét  chøc  Ýn  ông  gv  cæ ph c m tæ  td trong  tÊtc¶      c¸cdoanh  nghiÖp,quü    b¶o    Ýn  ông  víi èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  l∙nht d so    v® l v qu d tr÷cña  chøc  Ýn  ông    èi a    tæ  td ®ã t   kh«ng  îtqu¸ tûlÖ  ® v       sau: +  ©n  µng:30% Ng h   +    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h (C«ng    µi Ýnh):40% tyt   ch  
  2. 2 II. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  v µ  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  T  h 1.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Ng h Nh n     ph tr     ¬ Trªn  ¬  ë  c s tæng  Õt  ¸nh    ùc  ¹ng ho¹t®éng  ña  k® gi¸th tr     c doanh  nghiÖp  nhá  µ  õa  ¹ ®Þa  ¬ng,Gi¸m  c    v v ti   ph   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh, Ng h Nh n       thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm   èihîp víi     ph       ban,ngµnh  ¹  c¸c   ti ®Þa   ¬ng  ph tham  u  m cho  ñ   Þch  Ch t tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trongviÖc  µnh  Ëp quü    th l  b¶o    Ýn  ông  ¹ ®Þa  ¬ng. l∙nht d t i ph Khi cã  cÇu  ña  ñ   Þch    yªu  c Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng,Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íccö  idiÖn  Ng h Nh n   ®¹   tham    gia Ban  ï Þ  tr b thµnh  Ëp Quü   l  b¶o    Ýn  ông  µ  éi ®ång  l∙nht d vH  qu¶n  ýQuü   l  b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cña tØnh,thµnh  è.   ph 2.Tæ     chøc  Ýn  ông td 2.1.Cö   idiÖn    ®¹   tham    gia Ban  ïbÞ   µnh  Ëp  ü   tr  th l Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo yªu  Çu  ña  ñ   Þch  c c Ch t UBND  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬v tham    éi  ng  gia H ®å qu¶n  ý Quü   l  b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d trong  êng  îp  ãp  èn  tr hgv vµo  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  îcthµnh  Ëp t¹ ®Þa  ¬ng. l∙nht d ®  l    i ph 2.2.H íng  Én      d c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  ã  nh v v c nhu  Çu  îc Quü     c ®  b¶o l∙nh tÝn  ông    d b¶o      l∙nh khivay  èn  ¹    chøc  Ýn  ông  v t i tæ  c¸c td theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è  ti  ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg, Th«ng     t42/2002/TT­BTC, Th«ng  t µy  µ     n v c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Th ®è Ng h Nh n   viÖc  cho vay  i víi ®è    kh¸ch hµng.   2.3.Phèi hîp  íiQuü       v  b¶o    Ýn  ông  Óm     l∙nht d ki tra,gi¸m      ×nh  ö  s¸tqu¸ tr s dông  èn  v vay  µ  µn    îcña  v ho tr¶n   kh¸ch hµng,®¶m       b¶o  toµn  èn. an  v 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® C«ng   b¸o.C¸c    quy  nh  ¹  ®Þ tiC«ng    è  v¨n s 1070/NHNN­TD   µy  ng 3/10/2002  Õt  Öu  h hi lùcthi µnh.    h 4. C¸c  ã    kh kh¨n,víng  ¾ c     m n¶y sinh trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn      tr th   Th«ng    t ®Ò   Þ   ngh ph¶n  ¸nh  Ò   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     v Ng h Nh n     ®Ó nghiªn cøu, gi¶i      quyÕt. 
Đồng bộ tài khoản