Thông tư 07/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư 07/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2000 THÔ NG TƯ HƯ NG D N VI C L P ĐƠN GIÁ KH O SÁT VÀ QU N LÝ CHI PHÍ KH O SÁT XÂY D NG Căn c Quy ch Qu n lý Đ u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính Ph ; Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 c a Chính Ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý Đ u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính Ph . Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính Ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Quy t đ nh c a B trư ng B Xây d ng s 06/2000/QĐ-BXD ngày 22 tháng 05 năm 2000 v vi c ban hành đ nh m c d toán kh o sát xây d ng. Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c th ng nh t trong lĩnh v c kh o sát xây d ng đ i v i các d án đ u tư xây d ng c a Nhà nư c, B Xây d ng hư ng d n vi c l p đơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng như sau: I. QUY Đ NH CHUNG I.1. D toán chi phí kh o sát xây d ng (sau đây đư c g i t t là d toán chi phí kh o sát) đư c l p theo phương pháp hư ng d n c a Thông tư này là căn c đ xác đ nh d toán chi phí công tác kh o sát làm cơ s cho vi c đ u th u đ l a ch n nhà th u kh o sát và ký k t h p đ ng kh o sát xây d ng theo giá trúng th u. II.2. M i đ i tư ng s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c quy đ nh t i các đi u 10, 11 và 12 Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính Ph đ chi cho công tác kh o sát xây d ng đ u ph i tuân theo hư ng d n v l p đơn giá và qu n lý chi phí kh o sát quy đ nh trong Thông tư này. I I . N I D U NG V À PH Ư Ơ N G PH ÁP L P Đ Ơ N G I Á K H O S ÁT V À Q U N L Ý CH I PH Í KH O S ÁT X ÂY D N G II.1. Đơn giá kh o sát II.1.1. N i dung đơn giá kh o sát 1. Đơn giá kh o sát là bi u hi n b ng ti n c a chi phí xã h i c n thi t (theo d tính) đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát nh t đ nh do Ch t ch UBND T nh, Thành ph tr c thu c Trung Ương (sau đây g i t t là T nh, Thành ph ) ban hành áp d ng cho t t c các công tác kh o sát xây d ng c a các d án đ u tư th c hi n trên đ a bàn T nh, Thành ph . Riêng các T nh, Thành ph : Hà N i, H Chí Minh, Đà N ng, H i Phòng, C n Thơ có s th a thu n c a B Xây d ng trư c khi ban hành. 2. C u thành c a đơn giá kh o sát : bao g m các kho n sau: - Chi phí tr c ti p;
  2. - Chi phí chung; - Thu nh p ch u thu tính trư c. N i dung c a t ng kho n nêu trên như sau: a. Chi phí tr c ti p: Là nh ng chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c th c hi n công tác kh o sát như: chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s d ng máy (thi t b ). N i dung c a các chi phí nêu trên là: a.1. Chi phí v t li u là các chi phí v t li u, nhiên li u tr c ti p th c hi n công tác kh o sát, trong chi phí v t li u không g m thu giá tr gia tăng đ i v i các v t li u và nhiên li u này. Chi phí v t li u g m: - Chi phí v t li u chính, ph , v t li u luân chuy n (g ch ng, chèn, ng ch ng vv..) - Chi phí nhiên li u cho s d ng máy a.2. Chi phí nhân công: Là toàn b chi phí nhân công tr c ti p th c hi n công tác kh o sát k c nhân công đi u khi n máy; bao g m: - Lương chính, lương ph , ph c p lương; - M t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao đ ng. a.3. Chi phí s d ng máy (thi t b ) g m: Chi phí kh u hao, b o dư ng, s a ch a máy, chi khác c a máy. Trong chi phí s d ng máy không g m chi phí nhân công đi u khi n máy và chi phí nhiên li u s d ng máy vì hai kho n chi phí này đã đư c tính trong chi phí v t li u và chi phí nhân công đi m a.1 và a.2 nói trên. b. Chi phí chung g m: - Chi phí cho ho t đ ng c a b máy qu n lý, như: lương, b o hi m xã h i, phương ti n làm vi c, b i dư ng nghi p v vv... - Chi phí ph c v công nhân - Chi phí ph c v thi công - Chi phí khác. d. Thu nh p ch u thu tính trư c: theo quy đ nh hi n hành. II.1.2. Phương pháp l p đơn giá kh o sát 1. Căn c đ l p đơn giá kh o sát - Đ nh m c d toán kh o sát xây d ng (ban hành theo Quy t đ nh c a B trư ng B Xây d ng s 06/2000/QĐ-BXD ngày 22 tháng 05 năm 2000) - Các ch đ chính sách hi n hành c a Nhà nư c v ti n lương, lao đ ng, tài chính đ i v i ho t đ ng kh o sát.
  3. - Các b ng giá v t li u, nhiên li u, cư c phí v n chuy n do cơ quan có th m quy n ban hành; - Các giá máy (thi t b ) kh o sát và ch đ kh u hao do cơ quan có th m quy n ban hành. 2. Phương pháp l p đơn giá kh o sát T nh ng căn c nêu trên, vi c l p đơn giá kh o sát đư c ti n hành trên cơ s xác l p đư c các kho n c u thành c a đơn giá ( như đã nêu đi m 1.2 trong Thông tư này) bao g m: xác l p chi phí tr c ti p; chi phí chung; thu nh p ch u thu tính trư c. Phương pháp l p đơn giá kh o sát đư c trình bày c th trong ph l c 1 kèm theo Thông tư này. II.2. D toán chi phí công tác kh o sát II.2.1. D toán chi phí công tác kh o sát D toán chi phí công tác kh o sát (còn đư c g i là d toán công tác kh o sát) là chi phí xã h i c n thi t theo d tính đ hoàn thành toàn b kh i lư ng công tác kh o sát theo m t phương án k thu t kh o sát đã đư c phê duy t II.2.2. Phương pháp l p d toán chi phí công tác kh o sát: 1. D toán chi phí công tác kh o sát trư c thu : N i dung d toán chi phí công tác kh o sát trư c thu bao g m 3 kho n sau: a. Chi phí liên quan tr c ti p đ n th c hi n kh i lư ng công tác kh o sát. Chi phí này đư c xác đ nh b ng cách nhân đơn giá công tác kh o sát v i kh i lư ng tương ng c a t ng lo i công tác kh o sát; sau đó c ng các k t qu l i. b. Chi phí vi t phương án, l p báo cáo k t qu kh o sát. c. Chi phí nhà t m (n u có). Vì v y, đ l p đư c d toán công tác kh o sát đòi h i ph i xác đ nh đư c: - Đơn giá kh o sát theo t ng lo i công tác; - Kh i lư ng t ng lo i công tác kh o sát ph i th c hi n; - Chi phí vi t phương án, l p báo cáo k t qu kh o sát; - Chi phí lán tr i (n u có). Các y u t trên đư c xác đ nh như sau: - Đơn giá kh o sát (như hư ng d n trong ph l c 1 kèm theo Thông tư này) - Kh i lư ng công tác kh o sát : Xác đ nh theo phương án kh o sát đư c duy t. - Chi phí vi t phương án và chi phí vi t báo cáo k t qu kh o sát: + Đ i v i công tác kh o sát đ a ch t công trình: Tính b ng 5% c a chi phí liên quan tr c ti p đ n th c hi n công tác kh o sát đ a ch t công trình. (Nói t i đi m a. m c II.2.2)
  4. + Đ i v i công tác kh o sát đ a hình: Tính b ng 6% c a chi phí liên quan tr c ti p đ n th c hi n công tác kh o sát đ a hình (nói t i đi m a. m c II.2.2). - Chi phí nhà t m (n u có): Tính b ng 5% giá tr d toán công tác kh o sát xây d ng. 2. D toán chi phí công tác kh o sát sau thu : Xác đ nh b ng giá tr d toán công tác kh o sát trư c thu c ng v i thu giá tr gia tăng c a công tác kh o sát xây d ng. Thu su t thu giá tr gia tăng đ i v i công tác kh o sát xây d ng theo quy đ nh hi n hành. Trư ng h p đ c bi t, khi đư c c p có th m quy n cho phép b sung các chi phí th c t c n thi t đ th c hi n công vi c kh o sát, thì chi phí này đư c c ng thêm vào d toán công tác kh o sát nhưng không đư c vư t t ng m c đ u tư đã đư c phê duy t. Phương pháp l p d toán chi phí công tác kh o sát đư c trình bày c th trong ph l c 2 kèm theo Thông tư này. I I I . QU N L Ý C H I PHÍ K H O S ÁT III.1. Căn c vào t p đ nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2000/QĐ-BXD; Căn c vào hư ng d n l p đơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát t i Thông tư này; giá v t li u và các ch đ hi n hành c a Nhà nư c đ i v i lĩnh v c kh o sát, U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành t p đơn giá kh o sát xây d ng áp d ng đ i v i m i công tác kh o sát xây d ng th c hi n trên đ a bàn T nh, Thành ph . III.2. Căn c vào t p đơn giá kh o sát do U ban nhân dân c p t nh, thành ph ban hành; phương án kh o sát đư c duy t, các ch đ u tư ph i l p d toán chi phí công tác kh o sát c n th c hi n (ho c thuê các công ty tư v n l p) và trình c p có th m quy n phê duy t theo quy đ nh hi n hành. III.3. D toán chi phí công tác kh o sát đư c duy t là căn c đ xác đ nh giá gói th u và ký k t h p đ ng kh o sát theo giá trúng th u. Trư ng h p ch đ nh th u kh o sát thì d toán chi phí công tác kh o sát đã phê duy t nói trên đư c dùng đ ký k t h p đ ng kh o sát. III.4. Đ i v i nh ng công tác kh o sát chưa có trong t p đ nh m c d toán hi n hành và đ i v i nh ng công tác kh o sát hoàn toàn m i (áp d ng tiêu chu n, quy trình, quy ph m k thu t khác v i quy đ nh hi n hành; s d ng thi t b m i, bi n pháp thi công m i; đi u ki n đ a ch t, đ a hình khác bi t), đơn v cơ s t xây d ng đ nh m c (theo phương pháp hư ng d n c a B Xây d ng) đ làm căn c l p giá t m tính đ ng th i báo cáo v i c p phê duy t t ng d toán xem xét và th a thu n v i B Xây d ng trư c khi áp d ng chính th c. I V. Đ I U K H O N T H I H ÀN H Thông tư này có hi u l c t ngày 07/06/2000. M i quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Nguy n H ng Quân (Đã ký) PH L C 1
  5. PHƯƠNG PHÁP L P ĐƠN GIÁ KH O SÁT (Kèm theo Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2000) Đơn giá c a lo i công tác kh o sát đư c l p theo công th c sau: Gi = (Cti + Pi) x (1 + Lt) (1) Trong đó: - Gi :Đơn giá lo i công tác kh o sát i; đ ng. - Cti :Chi phí tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; đ ng. - Pi :Chi phí chung cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; đ ng. - Lt :T l thu nh p ch u thu tính trư c cho công tác kh o sát theo quy đ nh hi n hành (%) T ng y u t trên đư c tính như sau: 1. Chi phí tr c ti p (Cti) Cti = Cvi + Cni + Cmi (2) Trong đó: - Cti : Như trên - Cvi : Chi phí v t li u không g m thu giá tr gia tăng cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; đ ng - Cni : Chi phí nhân công cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; đ ng - Cmi : Chi phí s d ng máy (thi t b ) cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; đ ng. T ng y u t trên đư c tính như sau: 1.1. Chi phí v t li u (Cvi) n Cvi =(1+Kpi) ∑ Mij x Zj(3) j=1 Trong đó: - Cvi :Như trên. - Kpi : Đ nh m c t l v t li u ph so v i v t li u chính c a lo i công tác kh o sát i (theo đ nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành theo Quy t đ nh s 06/2000/QĐ-BXD ngày 22 tháng 05 năm 2000); %. - j: Lo i v t li u j = 1,..., n-1, n.
  6. - M j :Đ nh m c d toán s lư ng lo i v t li u j cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; đơn v hi n v t phù h p. - Zj: Giá lo i v t li u j đ n hi n trư ng kh o sát; đ ng. Giá lo i v t li u đ n hi n trư ng kh o sát (Zj) bao g m giá g c c a v t li u này c ng v i chi phí lưu thông và chi phí t i hi n trư ng c a v t li u. Giá này (Zj) chưa bao g m thu giá tr gia tăng. 1.2. Chi phí nhân công (Cni) Cni =Ni x Li (4) Trong đó: - Cni : Như trên - Ni :Đ nh m c d toán s lư ng ngày công (theo c p b c công vi c) hao phí cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; ngày công. - Li: Ti n lương ngày công tương ng v i c p b c công vi c (c p th bình quân) nói trên theo lo i công tác kh o sát i; đ ng. Ti n lương ngày công (Li) bao g m: a. Lương cơ b n: Tính theo b ng lương A6 (ban hành theo Ngh đ nh s 26/CP ngày 25/3/1993; Ngh đ nh s 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính Ph v đ i m i ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p Nhà nư c, Ngh đ nh s 10/2000/NĐ-CP ngày 27/3/2000 c a Chính ph v vi c quy đ nh ti n lương t i thi u trong các doanh nghi p. b. Các kho n ph c p: - Ph c p lưu đ ng kh o sát:40% lương t i thi u - Ph c p trách nhi m:2% lương t i thi u - Ph c p không n đ nh s n xu t:15% lương cơ b n - Lương ph (phép, l , t t ...):23% lương cơ b n - Chi phí khoán cho công nhân:6% lương cơ b n 1.3. Chi phí s d ng máy (Cmi) n Cmi =(1+Kmi) ∑ Siq x Gq (5) q=1 Trong đó: - Cmi: Như trên - Kmi: Đ nh m c d toán t l máy khác v i máy chính cho lo i công tác kh o sát i; %.
  7. - q: Lo i máy chính q = 1,...., n-1, n. - S q :Đ nh m c d toán s ca máy chính j cho m t đơn v kh i lư ng công tác kh o sát i; ca máy. - Gq :Giá d toán ca máy q (đơn giá ca máy); đ ng. Giá ca máy bao g m chi phí kh u hao cơ b n, kh u hao s a ch a l n, chi phí s a ch a thư ng xuyên c a máy, thi t b . 2. Chi phí chung (Pi) Pi =Cni x Kpi (6) Trong đó: - Pi: Như trên. - Cni: Chi phí nhân công (như trên) - Kpi: Đ nh m c t l chi phí chung theo lo i công tác kh o sát i; tính b ng 70%. 3. Thu nh p ch u thu tính trư c (Lt): Tính theo quy đ nh hi n hành b ng 6% giá thành kh o sát. PH L C 2 PHƯƠNG PHÁP L P GIÁ D TOÁN CÔNG TÁC KH O SÁT (Kèm theo Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2000) I. D T O ÁN C Ô N G T ÁC K H O S ÁT T R Ư C THU ĐƯ C L P THEO C Ô N G T H C S AU : n Dt = ∑ Gi x Kli + PB + LT i=1 Trong đó: - Dt : D toán công tác kh o sát chưa bao g m thu giá tr gia tăng; đ ng. - Gi : Đơn giá lo i công tác kh o sát i (theo đơn giá kh o sát c a T nh, Thành ph ban hành, nơi th c hi n công tác kh o sát); đ ng. - Kli : Kh i lư ng lo i công tác kh o sát i; hi n v t phù h p. - i: Lo i công tác kh o sát i=1, ..., n-1, n. - PB: Chi phí vi t phương án, l p báo cáo k t qu kh o sát. - LT: Chi phí lán tr i (n u có). T ng y u t trên đư c tính như sau:
  8. 1. Đơn giá kh o sát (Gi):Đư c l p theo phương pháp hư ng d n trong ph l c 1 kèm theo Thông tư s .../2000/TT-BXD ngày.... tháng.... năm 2000. 2. Kh i lư ng công tác (Kli): Xác đ nh theo phương án kh o sát đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 3. Chi phí vi t phương án và l p báo cáo k t qu kh o sát (PB) đư c xác đ nh như sau: - Đ i v i công tác kh o sát đ a ch t công trình đư c tính: n 5% ∑ Gi x Kli i=1 - Đ i v i công tác kh o sát đ a hình đư c tính: n 6% ∑ Gi x Kli i=1 4. Chi phí lán tr i cho kh o sát các công trình xây d ng không thu c thành ph và khu dân cư tính b ng: n 5% ∑ Gi x Kli i=1 II. D T O ÁN C Ô N G T ÁC K H O S ÁT S AU T H U (ĐÃ CÓ THU GIÁ TR G I A T ĂN G ) Dst = Dt (1+T) Trong đó: - Dst :D toán công tác kh o sát sau thu ; đ ng. - Dt :Như trên. - T: Thu su t thu giá tr gia tăng đ i v i công tác kh o sát theo quy đ nh hi n hành tính b ng 10% giá tr d toán công tác kh o sát trư c thu ; đ ng.
Đồng bộ tài khoản