Thông tư 07/TT-NH1 của NGân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
243
lượt xem
24
download

Thông tư 07/TT-NH1 của NGân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/TT-NH1 của NGân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30 ngày 9/5/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/TT-NH1 của NGân hàng Nhà nước

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  07/TT­N H 1  n g µ y  27 th¸ng 12 n¨ m   N h s 1996  Ò  vi Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n   u y  c h Õ  p h¸t h µ n h  v µ  s ö  d ô n g  s Ð c  v th q ba n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  30/CP n g µ y 9/5/1996 c ñ a C h Ý n h   h ñ p Ngµy 9/5/1996, ChÝnh  ñ   ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 30/CP  ban  hµnh Quy  Õ   ch ph¸t hµnh  µ  ö  ông  Ðc    vsd s (sau  y   äi t¾t lµ Quy  Õ). ®© g       ch   Thèng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  ®è Ng h Nh n     th   Quy  Õ   µy    ch n nh sau: P h Ç n  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. S Ðc    quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µlo¹  Ðc  îcdïng    ch l   i s ®  chung  cho    ©n  c¸ nh vµ  ph¸p nh©n.   2.C¸c  õng÷    t  trongQuy  Õ   µy  îchiÓu      ch n ®   nh sau: 2.1.Chñ   µikho¶n  µngêi® øng    ë   µikho¶n  Òn göithanh    µ    t  l    tªnm t   ti     to¸nv lµchñ  ë  ÷u    s h hoÆc   êi®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  è  Òn ghitrªntµi ng     ch s h s ti         kho¶n  . ®ã ­ Chñ   µikho¶n    ©n  µ ngêi ® øng    ë   µikho¶n  Òn  öi thanh    t  c¸ nh l    tªn m t   ti g   to¸ncña  Ýnh  × nh    ch m theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n ­  ñ   µikho¶n  Ch t   ph¸p  ©n   µ ngêi ®¹i diÖn  nh l     theo ph¸p  Ët cña  lu   ph¸p  nh©n  øng    ë   µikho¶n  Òn  öi thanh  ® tªn m t   ti g   to¸n cña    ph¸p  ©n  nh theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 2.2.Ng êi ph¸thµnh  Ðc  µ chñ  µikho¶n       s l  t  hoÆc   êi ® îc chñ  µikho¶n  ng     t  uû  Òn  quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   û  Òn.     u quy 2.3.Ng êithô hëng  Ðc  µngêicã  Òn  ë  ÷u  è  Òn ghitrªnsÐc.§èi      s l    quy s h s ti          víi Ðc  ý   s k danh  µngêicã      Ðc;®èi víi Ðc  danh  µngêicÇ m   Ðc. l    tªntrªns       s v«  l    s 2.4.Ng êi chuyÓn  îng  Ðc  µ c¸ nh©n      nh s l    hoÆc   i diÖn  ®¹   theo ph¸p  Ët lu   cña  ph¸p nh©n  øng      ® tªnchuyÓn  îng quyÒn  ô hëng  Ðc  nh   th   s cho  êikh¸c. ng   2.5.§¬n  Þ    v thanh  to¸n lµ ®¬n  Þ  ÷ tµikho¶n  Òn  öi thanh     v gi     ti g   to¸n cña    chñ  µikho¶n, ® îc phÐp  µm  Þch  ô  t     ld v hoÆc   Ö m   ô  nhi v thanh  to¸n theo      quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ti§i 2  ®Þ s 91/CP  µy  ng 25/11/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v tæ chøc  thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn m Æt   µ  Òu  Quy Õt  nh  è  d ti   v §i 1  ®Þ s 144/Q§­ NH1   µy  ng 30/6/1994  ña  èng  c  c Th ®è NHNN   Ò   iÒu  Ön  ùc hiÖn  v® ki th   thanh  to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt   i víi   ü  Ýn  ông  ©n  ©n.   d    ®è     qu t d c¸c nh d 2.6.§¬n  Þ    é  µ®¬n  Þ  ïng hoÆc     v thu h l   vc   kh¸ch Ö   èng  íi n  Þ    th v  ®¬ v thanh  to¸n,® îc phÐp  µm  Þch  ô     ld v hoÆc   Ö m   ô  nhi v thanh to¸n,nhËn    ê sÐc      c¸c t   do ngêithô hëng  ép  µo      é  Òn.    n v ®Ó thu h ti 2.7.S Ðc  ý    k danh  µsÐc  ã    ä,tªn, a  l  c ghih     ®Þ chØ    ©n  c¸nh hoÆc     a   tªn,®Þ chØ  ph¸p  ©n  ô hëng  Ðc. S Ðc  ý  nh th   s  k danh    khichuyÓn  îng ph¶ighirâ hä, nh          tªn, a   ®Þ chØ    ©n  c¸nh hoÆc     a  tªn,®Þ chØ ph¸p nhËn  îcchuyÓn  îng.   ®  nh
 2. 2 2.8.S Ðc  danh  µsÐc    v«  l  kh«ng    ä,tªnc¸ nh©n  ghih       hoÆc     tªnph¸p  ©n   nh thô hëng  Ðc. ViÖc    µnh  µ  ö  ông  Ðc  danh    ã    iÒu  Ön    s  ph¸th vsd s v«  khic ®ñ ® ki kü  Ëtvµ  thu   m«i  êng  tr ph¸p  ýmíi¸p dông  µ  Ïcã    l      v s   v¨n b¶n  íng dÉn  h  sau  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n 3. Tr¸ch nhiÖ m   i  íisÐc: Ng êi ph¸thµnh  Ðc  µ  ÷ng  êi chuyÓn      ®è v        s v nh ng   nhîng sÐc  u   ã    ®Ò c tr¸chnhiÖ m   i víi Ðc.Tr¸ch nhiÖ m   i víi Ðc    ®è     s    ®è    s bao  å m   g nghÜa  ô  v thanh  to¸n sè  Òn      Ðc  µ    ti ghi trªns v tr¸chnhiÖ m   ªn®íigi¶iquyÕt    li       khiÕu  ¹ihoÆc   ëikiÖn    Ðc  Þ  õchèithanh  n  kh   khis b t     to¸n. 4.Thêih¹n  Öu  ùcthanh    ña  êsÐc  µ15  µy  Ó   õngµy  Ðc  ­     hi l   to¸nc t   l   ng k t   s® îcký    µnh    ph¸th cho  í khisÐc  îcnép  µo  n  Þ  t    i ®  v ®¬ v thanh   to¸nhoÆc   n  Þ  ®¬ v thu  é. Thêi h¹n  µy  h    n bao  å m   ngµy  ñ  Ët,ngµy  g c¶  ch nh   nghØ   Ô. N Õ u   µy  l  ng kÕt  óc cña  êih¹n  µngµy  ñ  Ët,ngµy  th   th   l   ch nh   nghØ  Ô  × thêih¹n  îclïvµo  l th     ®     i ngµy  µm  Öc  Õp theo ngµy  l vi ti     sau  µy  ñ  Ët,ngµy  ng ch nh   nghØ  Ô  . l ®ã 5.Ph¹m      vithanh    Ðc  to¸ns trongthêigian tr cm ¾t:      í  ­ S Ðc    thanh    ÷a c¸c kh¸ch hµng  ë   µikho¶n  Òn göithanh      to¸ngi       m t  ti     to¸në cïng  ét  n  Þ  m ®¬ v hoÆc   kh¸c ®¬n  Þ  ng    v nh trong cïng  Ö   èng  chøc  Ýn    h th tæ  t dông,Kho  ¹c Nhµ   íc;   b  n ­ S Ðc    thanh    ÷a c¸ckh¸ch hµng  ë   µikho¶n  Òn göithanh    ¹  to¸ngi       m t  ti     to¸nt i c¸c ®¬n  Þ    v kh¸c h Ö   èng  chøc  Ýn  ông, kho  ¹c Nhµ   íc chØ  dông    th tæ  td   b  n  ¸p  trong  êng  îp    n  Þ   µy  ã  tr h c¸c ®¬ v n c tham    gia thanh to¸n bï trõ trªn®Þa   µn         b tØnh,thµnh  è.   ph C¸c  chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c Nhµ   íc th«ng  tæ  td   b  n  b¸o cho kh¸ch hµng  ña    c m × nh  Õt®Ó   ö  ông  ng  ¹m    bi   s d ®ó ph viquy  nh.®Þ P h Ç n  II H × n h  thøc v µ  n é i d u n g  t ê s Ð c 1.  ×nh  H thøc  ña  ê  Ðc  c ts ph¶i ® îc thiÕt kÕ        theo  É u   èng  Êt    m th nh do Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh  ¹  ô   ôc sè  ®Ýnh  Ìm  h Nh n   ®Þ tiPh l   1  k Th«ng   µy. Néi tn     dung  ña  êsÐc  c t  ph¶i® îcinvµ          ghib»ng  Õng ViÖtNam. ti     1.1.C¸c  Õu  ètrªntêsÐc  å m:   y t      g a) Ch÷  Ðc" ® îcinb»ng  ÷      "S       ch inhoa; b) Sè  Ðc:® îcinc¶    êsÐc  µ  èng  Ðc;   s       ët  v cu s c)L Önh    Òn ® îcindíi ¹ng:"Yªu cÇu      tr¶ti         d     tr¶cho:. . ; ." d) Ng êithô hëng  Ðc:      s +  Õ u   êithô hëng  Ðc  µph¸p nh©n  × ghitªn, a  N ng     s l    th       ®Þ chØ,  è  Öu  µi s hi t   kho¶n  µ    n  Þ  ÷tµikho¶n  ña  v tªn®¬ v gi     c ph¸p nh©n.   +  Õ u   êithô hëng  Ðc  µ c¸ nh©n  ×    ä, tªn,®Þa   N ng     s l    th ghih     chØ,  è  Öu  s hi tµikho¶n  µ    n  Þ  ÷tµi   v tªn®¬ v gi     kho¶n  ña    ©n  Õu  ã). c c¸nh (n c e) Sè  Òn b»ng  è  µ    ti   s v b»ng  ÷  ch (c¸chghixem  iÓ m   m ôc    Çn     ® 1  IIph IV); f)Ng êiph¸thµnh  Ðc:      s
 3. 3 ­ N Õ u   êi ph¸thµnh  Ðc  µ ®¹idiÖn    ng     s l    ph¸p  ©n  ×      a   nh th ghitªn,®Þ chØ,  sè  Öu  µikho¶n  ña  hi t   c ph¸p nh©n;   ­ N Õ u   êiph¸thµnh  Ðc  µc¸ nh©n  ×    ä, tªn,®Þa    ng     s l    th ghih     chØ,  è  Öu  s hi tµikho¶n  ña  ñ  µikho¶n.   c ch t   g) Tªn,®Þa     chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v thanh to¸n:§îc in hoÆc   ng  Êu  Ýa       ®ã d ph trªngãc    ph¶im Æt   íccña  êsÐc;   tr   t  h)  ¬i,ngµy, th¸ng ký  N      ph¸thµnh  Ðc      s ghi b»ng  ÷, n¨m  ý  ch   k ph¸thµnh    sÐc    ghib»ng  è; s i)Ch÷  ý,dÊu  Õu  ã) cña  êiph¸thµnh  Ðc    k  (n c   ng     s (xem  iÓ m   vµ  m ôc   ® 3  4  IIphÇn    IV). 1.2.Tê   Ðc  îp  Ö    s h l ph¶icã      Õu  è vµ  éi dông    ®ñ c¸c y t  n   quy  nh  ®Þ trong  ®iÓ m   trªn®©y,  1.1    kh«ng  Þ   Èy    öa  ÷a, kh«ng    b t xo¸,s ch   ghi thªm  Ò     Êt v l∙ su   i vµ    iÒu  Ön  c¸c® ki thanh  to¸n, è  Òn b»ng  ÷  µ    ti   s ch v b»ng  è  s ph¶ikhípnhau.     1.3.Tê  Ðc    iÒu  Ön    s ®ñ ® ki thanh    µtêsÐc: to¸nl     +  îp  Ö; Hl +  îcnép  §  trong thêih¹n hiÖu  ùcthanh      l  to¸n; +  Kh«ng  ã  Önh  nh  cl ®× chØ  thanh  to¸n; +  ÷  ý  µ  Êu  Õu  ã) cña  êiph¸thµnh  Ðc  Ch k v d (n c   ng     s ph¶ikhíp ®óng  É u       m ®∙  ¨ng  ý  ¹ ®¬n  Þ  ® k t  i v thanh  to¸n; + Kh«ng  ý    µnh  Ðc  îtqu¸ thÈm  Òn  k ph¸th s v    quy quy  nh  ¹    ®Þ t i b¶n  û  v¨n u quyÒn; +  è    µikho¶n  Òn göithanh    ña  ñ  µikho¶n      S dt   ti     to¸nc ch t   ®ñ ®Ó thanh    to¸n têsÐc;   +  C¸c  ÷  ý  ch k chuyÓn  îng (nÕu  ã)®èi víi Ðc  ý  nh   c     s k danh  ph¶ili   ôc.   ªnt 2. §èi víic¸c ®¬n  Þ         v thanh to¸n phôc  ô    v kh¸ch  µng  µ ngêi níc ngoµi, h l       ngoµi tiÕng  Öt Nam   ã  Ó      Vi   c th in thªm  Õng  ti Anh  íitiÕng  Öt Nam;  ì ch÷  d  Vi   c  tiÕng Anh ph¶inhá  ¬n  ìchøc  Õng  ÖtNam.   h c  ti Vi   3. M É u   Ðc  ña    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   ícph¶i® îcNg ©n     s c c¸c tæ  td   b  n     hµng  µ   ícTrung  ng  Öt  µ  öil t¹  ¬iduyÖt  É u.  Nh n   ¬ duy v g  u  i   n m C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông,Kho  ¹c Nhµ   íccã    b  n   tr¸chnhiÖm     th«ng  m É u   Ðc  îcduyÖt  b¸o  s ®  cho    c¸c tæ chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íckh¸cvµ  td   b  n    kh¸ch hµng  Õt.C¸c  n  Þ  ùc   bi   ®¬ v tr   thuéc  chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c  µ   íc ph¶i sö  ông  É u   Ðc  ña  Ö   tæ  td   b Nh n    d m s ch thèng  ×nh.  m C¸c  É u   Ðc  m s kh«ng  îc Ng ©n   µng  µ   íc duyÖt  ×  ®  h Nh n   th kh«ng  ® îcphÐp u  µnh.   lh ViÖc    Ðc  ña    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  ins c c¸c tæ  td   b  n    theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 317/Q§­NH2   µy  ng 10/11/1995  ña  èng  c  ©n  µng  c Th ®è ng h Nhµ   íc. n Nh÷ng  ¹  Ðc  ò  õsÐc  lo is c (tr   chuyÓn  Òn)sÐc  ti   kh«ng cßn    Þ sö  ông  gi¸tr   d khiTh«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh.Riªng c¸c tê sÐc  ¹  ò  ∙  ý    µnh    tn c hi l            lo i ® k ph¸th c
 4. 4 tr c ngµy  í  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ng  a  Õt  êih¹n  Öu  ùc t n c hi l     nh ch h th   hi l   thanh    × vÉn  îcthanh    to¸nth   ®  to¸ntheo c¸cquy  nh  ò.    ®Þ c 4. S Ðc  ïng    Ünh  Òn  Æt   ¹  n  Þ    d ®Ó l ti m ti ®¬ v thanh     to¸n khikh«ng  ã    c hai ® êng song  song  Ðo  ãc    Ýa    ch g ë ph trªnbªn    tr¸ hoÆc   i kh«ng  ã  õ "chuyÓn  c t  kho¶n" ë  Æt   íc cña  ê sÐc. S Ðc  ïng     m tr   t    d ®Ó chuyÓn  kho¶n    ã    êng  khic hai ® song song  Ðo  ãc    Ýa    ch g ë ph trªnbªn    tr¸ hoÆc   ã  õ "chuyÓn  i c t  kho¶n" ë  Æt    m tr ccña  êsÐc. í  t  P h Ç n  III Q u y Ò n  h ¹ n v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a c¸c bªn p h¸t µ n h  h v µ  s ö  d ô n g  s Ð c I. u y Ò n  h ¹ n v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i p h¸t µ n h  s Ð c  Q  h 1. Ng êiph¸thµnh  Ðc       s ph¶ilËp  Ðc  ng    s ®ó quy  nh, b¶o  ¶m   ã    è  ®Þ   ® c ®ñ s tiÒn trªntµikho¶n  Òn göithanh           ti     to¸n®Ó thanh      êsÐc  îcxuÊttr×nh to¸nkhit   ®      t¹  n  Þ  i®¬ v thanh  to¸n.N Õ u     µikho¶n  Òn  öi thanh    trªnt   ti g   to¸n kh«ng    Òn   ®ñ ti   ®Ó  thanh  to¸n,dÉn  n   Ðc  Þ   õ chèithanh    ®Õ s b t     to¸n,ngêiph¸thµnh  Ðc       s ph¶i   chÞu  tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n tê sÐc    µ  ÷ng     ®ã v nh kho¶n  Òn  ¹t,chi phÝ  ti ph     ph¸tsinh li       ªnquan  n   Öc  Õu  ¹ivµ  ëikiÖn. ®Õ vi khi n   kh   2.C¸c  êsÐc  ∙    µnh  ng  Þ  õchèithanh      t  ® ph¸th nh b t     to¸ntrong tr ng  îp:  ê h ­ Ng êiph¸thµnh  Ðc  µ c¸ nh©n  Þ   Õt,m Êt  Ých  ×  Öc       s l    b ch   t th vi thanh    to¸n sÐc  Ï® îcgi¶iquyÕt  s      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;ngêiph¸thµnh  Ðc  µ c¸ lu      s l    nh©n  Þ   µ   tuyªn bè  Êt  b To ¸n   m n¨ng  ùc hµnh    l  vi hoÆc   Þ   ¹n  Õ   b h ch n¨ng  ùcl  hµnh    ©n  ù  × viÖc  vid s th   thanh    Ðc  îcthùc hiÖn  ëingêigi¸m  é  to¸ns ®     b    h hoÆc   theo quyÕt ®Þnh  ña  µ      c To ¸n. ­  êi ph¸thµnh  Ðc  µ ®¹i diÖn  Ng     s l    ph¸p  ©n,  êng  îp  nh tr h ph¸p  ©n  Þ  nh b tuyªn bè      ph¸ s¶n  hoÆc     Ó  ×  Öc  gi¶ith th vi thanh    Ðc  ña  to¸n s c ph¸p  ©n  îc nh ®  gi¶i   Õt theo quy  nh  ña  quy     ®Þ c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  hoÆc   Ò     Ó. v gi¶ith ­ C¸  ©n    nh hoÆc  ph¸p  ©n    µnh  Ðc  Þ   nh ph¸th s b phong    µikho¶n,th×  to¶ t     viÖc thanh    ê sÐc  îcthùc hiÖn  to¸nt   ®    theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn. th quy II. u y Ò n  h ¹ n v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i th ô h ë n g  s Ð c.  Q 1. Trong  êih¹n  Öu  ùcthanh    ña  ê sÐc,ngêithô hëng  Ðc    th   hi l   to¸nc t        s ph¶i   lËp b¶ng    ép  Ðc  ïng    ê sÐc  ép  µo  n  Þ  kª n s c c¸c t   n v ®¬ v thanh    to¸n hoÆc   n   ®¬ vÞ    é    ßi  thu h ®Ó ® thanh  to¸n. N Õ u   ×  ý do  Êt  v l   b kh¶  kh¸ng, ngêi thô  ëng  Ðc      h s kh«ng  Ó  ép  Ðc  th n s trong thêih¹n     thanh    ×  to¸nth sau    ýdo  Êt  khil   b kh¶  kh¸ng  Ê m     êi thô ch døt,ng     hëng  ph¶i nép  Ðc    s ngay  cho  n  Þ   ®¬ v thanh  to¸n hoÆc   n   Þ     ®¬ v thu  é  Ìm  hk theo x¸cnhËn     b»ng    v¨n b¶n  Ò   ýdo  Êt kh¶  v l  b   kh¸ng cña  û     U ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng  ¬im ×nh    ó,lµm  Öc  n  c tr   vi hoÆc   Æt  ôsë.V¨n  ® tr     b¶n    Ën  îclËp x¸c nh ®     theo m É u   ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm    t  i l   2  k Th«ng   µy. tn 2. Ng êi thô  ëng  u     ã  Òn      h ®Ç tiªnc quy yªu  Çu  êi ph¸thµnh  Ðc    c ng     s trao cho  × nh  êsÐc  ∙  îc®¬n  Þ  m t  ®®   v thanh    to¸nb¶o  chi.
 5. 5 3.Ng êithô hëng  Ðc  ã  Òn:      s c quy ­ ChuyÓn  îng tê sÐc    nh     cho  êikh¸c n Õu  íc®ã   ê sÐc  a  ã  ô m   õ ng     tr   t   ch c c t  "kh«ng  îc phÐp  ®  chuyÓn  îng" hoÆc   ô m   õ "kh«ng  Õp  ôc chuyÓn  ­ nh   c t  ti t   nh îng"ë  Çn    ph quy  nh  Öc  ®Þ vi chuyÓn  îng; nh ­ Ch Ê m     Öc    døt vi chuyÓn  îng tiÕp  nh   theo b»ng c¸ch ghitr c ch÷  ý  ña      í  kc m × nh  ô m   õ "kh«ng  Õp tôc chuyÓn  îng"ë  Çn  c t  ti     nh   ph quy  nh  Öc  ®Þ vi chuyÓn  nhîng tr ckhitraosÐc    í      cho  êithô hëng  Õp theo. ng     ti   4. Trêng  îp sÐc  Þ  õ chèithanh    h  b t    to¸n,ngêithô hëng  Ðc  ã  Òn         s c quy yªu cÇu  n  Þ  ®¬ v thanh      Ën  ýdo  to¸nx¸cnh l   b»ng    v¨n b¶n  theo  É u   ¹ Phô  ôcsè    m t  i l  3 ®Ýnh  Ìm  k Th«ng   µy. tn III.Q u y Ò n  h ¹ n v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a ® ¬ n  v Þ  thanh to¸n.   1.KhinhËn  Ðc  ép       s n xinthanh to¸n,®¬n  Þ    v thanh    to¸nph¶ikiÓm        trac¸c ®iÒu  Ön  ki thanh    ña  êsÐc. to¸nc t   Trêng  îp  Ðc    iÒu  Ön  hs ®ñ ® ki thanh  to¸n,®¬n   Þ     v thanh  to¸n cã    tr¸ch   nhiÖ m   thanh    to¸nngay.N Õ u   Ën  îctê sÐc    nh ®     sau    Õt  óc giê giao dÞch  khik th       víikh¸ch  µng, ®¬n   Þ     h   v thanh to¸n cã    tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n vµo  u   ê   ®Ç gi   ngµy  µm  Öc  Õp theo.Trêng  îp thanh    Ë m   lçi ña  n  Þ  l vi ti     h  to¸nch do    c ®¬ v thanh  to¸n,g©y  Öth¹icho  êi thô  ëng  ×  n  Þ    thi     ng   h th ®¬ v thanh  to¸n ph¶ichÞu      tr¸ch   nhiÖ m   åi th ng  b   ê cho  êi thô  ëng. Sè   Òn  åi th ng  îc tÝnh    è  Òn ng   h   ti b   ê ®   trªns ti   ghitrªntêsÐc  µ  è  µy  Ë m     íi      v s ng ch tr¶v  møc    Êtnîqu¸ h¹n cña    ÊttrÇn  l∙su         i l∙su   i cho vay  ¾n  ¹n  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh  ¹ thêi®iÓ m   ng h do  h Nh n   ®Þ ti     thanh to¸n.   Thêi gian  Ë m     ¾t  u   Ýnh  õ ngµy  n  Þ     ch tr¶ b ®Ç t t  ®¬ v thanh  to¸n nhËn  îc tê   ®    sÐc. 2. Trêng  îp cã  Òu  ê sÐc  ép  µo  ïng m ét  êi®iÓ m     ßi  Òn    h   nhi t   nvc  th   ®Ó ® ti tõ m ét  µikho¶n  µ     µikho¶n    t  m trªnt   kh«ng    Òn ®Ó   ®ñ ti   thanh    Êtc¶    ê to¸nt   c¸c t   sÐc    × thø  ù thanh    Ðc  îcx¸c®Þnh  ®ã th   t   to¸ns ®     theo  è  Ðc  ∙    µnh,c¸c s s ® ph¸th    têsÐc  ã  è  tùnhá  ¬n  Ï® îcthanh    íc.   c s thø    h s    to¸ntr 3.§¬n  Þ    v thanh    îcquyÒn  õchèithanh    µ    ¹ sÐc  to¸n®   t    to¸nv tr¶l   i cho  n   ®¬ vÞ  hé  thu  hoÆc   êi thô  ëng  ng   h trong c¸c tr ng  îp  Ðc      ê h s kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki thanh to¸n. Khi tõ chèithanh    Ðc, ph¶ilËp  Õu  õ chèithanh         to¸ns     phi t     to¸ntheo  ng  ®ó m É u   ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm  t  i l   3  k theo Th«ng   µy.   tn 4. §¬n  Þ     v thanh to¸n ph¶i in s½n     É u   ô  ôc ®Ýnh  Ìm       c¸c m ph l   k Th«ng t nµy    ®Ó cung  Êp  c cho kh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu  ö  ông. c sd IV. u y Ò n  h ¹ n v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a ® ¬ n  v Þ  thu h é  Q 1. KhinhËn  Ðc  õ ngêithô hëng,®¬n  Þ    é     s t       v thu h ph¶ikiÓm    Ýnh  îp   trat h  lÖ  ña  êsÐc,thêih¹n  Öu  ùccña  êsÐc. c t      hi l   t  2. §¬n  Þ  hé    v thu  ph¶im ë       sæ theo  âi nh÷ng  ê sÐc  Ën  hé. Sau  d  t  nh thu    khinhËn  Ðc  µ  Óm    n  Þ    é    s v ki tra,®¬ v thu h ph¶ichuyÓn  Ðc    s ngay  cho  n  Þ  ®¬ v thanh to¸n.N Õ u   Ën  îc tê sÐc    nh ®    sau    Õt  óc  ê giao  Þch  íikh¸ch khi k th gi   d v    hµng, ®¬n  Þ  hé    v thu  ph¶ichuyÓn  Ðc    s cho  n  Þ  ®¬ v thanh to¸n vµo  u   ê   ®Ç gi   ngµy  µm  Öc  Õp theo.Trêng  îp chuyÓn  Ðc  Ë m   lçi ña  n  Þ    l vi ti     h  s ch do   c ®¬ v thu
 6. 6 hé  ©y  Öth¹icho  êithô hëng,®¬n  Þ    é  g thi     ng       v thu h ph¶ibåith ng      ê cho  êithô ng     hëng; sè  Òn  åi th ng  îc tÝnh    è  Òn      ê  Ðc  µ  è  µy    ti b   ê ®  trªn s ti ghi trªn t s v s ng chuyÓn  Ë m   íimøc     Êt nî qu¸ h¹n  ña    Êt trÇn  ch v  l∙ su       i c l∙ su   i cho vay  ¾n   ¹n  ng h do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     quy  nh  µo  êi®iÓ m   ®Þ v th   chuyÓn  Ðc.Thêi s    gian chuyÓn  Ðc  Ë m   ¾t  u   Ýnh  õ  µy  s ch b ®Ç t t ng kh¸ch  µng  ép  Ðc  n   h n s ®Õ ngµy  n  Þ    é  ®¬ v thu h chuyÓn  Ðc s cho  n  Þ  ®¬ v thanh  to¸n. 3. Trêng  îp v×  ýdo  Êt kh¶    h   l  b   kh¸ng,®¬n  Þ    é    v thu h kh«ng  Ó  ép  Ðc  th n s ngay  × sau    ýdo  Êt kh¶  th   khil   b   kh¸ng  Ê m     n  Þ    é  ch døt,®¬ v thu h ph¶inép  µy    ng cho  n  Þ  ®¬ v thanh    ê sÐc  Ìm  to¸nt   k theo    Ën  ýdo  Êt kh¶  x¸c nh l   b   kh¸ng  ña  û   cU ban  ©n  ©n    êng  ¬i ®ãng  ôsë  nh d x∙,ph n  tr   theo  ng  É u   ®ó m quy  nh  ¹  ô  ®Þ ti Ph lôcsè  ®Ýnh  Ìm    2  k Th«ng   µy. tn 4. §¬n  Þ    é  îcquyÒn  õ chèithu hé  µ    ¹ sÐc    v thu h ®   t      v tr¶l   i cho  êithô h­ ng     ëng  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­S Ðc    kh«ng  îp lÖ; h  ­ S Ðc  Õt  êih¹n  Öu  ùc thanh    ng    h th   hi l   to¸nnh kh«ng  ã  Êy    Ën  ý c gi x¸c nh l  do  Êt kh¶  b  kh¸ng theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  , Çn  I     ®Þ t i 1  II  ph II Th«ng   µy. tn 5. §¬n  Þ    v thu  é  îc thu  Ý   Þch  ô  h®  ph d v thanh to¸n sÐc  ña    c kh¸ch  µng  h nhê    é  thu h theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 6. §¬n  Þ    v thu  é  h ph¶iin s ½n  ÷ng  É u   ô  ôc cÇn  Õt®Ýnh  Ìm     nh m ph l   thi   k Th«ng   µy    ¸p  tn ®Ó ® øng    khikh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu  ö  ông. c sd P h Ç n  IV T h ñ  t ô c trong p h¸t µ n h  v µ  s ö  d ô n g  s Ð c  h I. h ñ  t ô c b¸n s Ð c  T 1. Khi cã      nhu  Çu  ö  ông  Ðc, chñ  µikho¶n  c sd s  t  (hoÆc  êi ® îc chñ  µi ng     t  kho¶n  û  Òn)  Ëp giÊy ®Ò   Þ    Ðc  ép  µo  n  Þ  u quy l    ngh b¸n s n v ®¬ v thanh  to¸n. Ng êi mua   Ðc    s ph¶i mang  Êy    gi chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu  h chi hoÆc  giÊy chøng minh cña qu©n  nh©n, c«ng nh©n  vµ  nh©n  viªn èc   qu phßng  Ìm  Êy ®Ò   Þ  sÐc    n  Þ  k gi   ngh b¸n  ®Ó ®¬ v thanh    µm  ñ tôcb¸n sÐc. to¸nl th       2. §¬n  Þ    v thanh    to¸nchØ b¸n  Ðc  s cho  ÷ng  nh kh¸ch  µng  ë   µikho¶n  h m t  tiÒn göithanh    ¹ ®¬n  Þ  ×nh.    to¸nt   i vm ­  ¬n  Þ   § v thanh  to¸n kiÓm     Êy      tra gi ®Ò nghÞ   mua   Ðc  µ  Êy  s v gi chøng  minh  ©n  ©n   nh d hoÆc   é   Õu  h chi hoÆc   Êy  gi chøng  minh  ña  ©n  ©n, c qu nh   c«ng  ©n  µ  ©n    èc  nh v nh viªnqu phßng  ña  êi ®Õ n   c ng   mua   Ðc. §¬n  Þ  s  v thanh  to¸nph¶iinhoÆc   ng  Êu    a       ®ã d tªn, ®Þ chØ  µ  hiÖu  ña  n  Þ  v m∙  c ®¬ v thanh  to¸n;   in,dËp  ÷,hoÆc       a    ch   ghitªn,®Þ chØ,  è  Öu  µikho¶n  ña  ñ  µikho¶n    s hi t   c ch t   trªn tÊtc¶    ê sÐc  íckhigiao sÐc    c¸c t   tr       cho  kh¸ch hµng.Sè îng sÐc  èi®a  çi  Çn     l  t  m l b¸n cho    ©n  µ m ét  èn  Ðc, cho  c¸ nh l  cu s   ph¸p  ©n  µ 3  èn  Ðc  çi cuèn  nh l   cu s (m   sÐc  å m   têsÐc). g 10    ­§¬n  Þ    v thanh    ë     to¸nm sæ theo dâitªn, a      ®Þ chØ,  è  Öu  µikho¶n  ña  s hi t   c kh¸ch hµng    mua   Ðc, sè îng vµ  ý  Öu  è sª ri  è  Ðc) cña    ê sÐc    s   l   k hi (s     , s   s c¸c t   b¸n cho kh¸ch hµng  µ    Çu    v yªu c kh¸ch hµng  ý  Ën.   k nh ­§¬n  Þ    v thanh    ã  to¸nc tr¸chnhiÖm    ½n  ÷ng    ins nh chØ  Én  Çn  Õttrªn d c thi     b×a  ña  èn  Ðc  c cu s theo Phô  ôc1b  nh  Ìm    l   ®Ý k Th«ng   µy. tn
 7. 7 ­ §¬n  Þ    v thanh to¸n cã    tr¸chnhiÖm   íng  Én    h d kh¸ch  µng  h c¸ch  ö  ông  sd sÐc  µ  ÷ng  iÒu  Çn  ó    v nh ® c ch ý trong khisö  ông  Ðc, gi¶ithÝch  ÷ng  ¾c    d s   nh th m ¾ c   ña  c kh¸ch hµng.   3.Kh¸ch  µng    Ën  Ðc    h khinh s ph¶ikiÓm  m,  è îng têsÐc,kiÓm    è    ®Õ s l      tras sÐc, tªn,sè  Öu  µikho¶n,ghitrªntõng  ê sÐc, n Õu  ã    ãtth×      hi t       t    c sais   ph¶ib¸o    cho  n  Þ  ®¬ v thanh      æi  Êy têsÐc  to¸n®Ó ® l    kh¸c. N Õu   kh¸ch hµng    kh«ng  Óm    µ  Óm  m,    ki trav ki ®Õ khix¶y      ãthoÆc   ra sais   thiÕu    ê sÐc    Ðc  Þ   î dông  ×  ñ  µikho¶n  c¸c t   ®Ó s b l   i th ch t   ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m  Ò     Öth¹ix¶y    v c¸cthi     ra. II. h ñ  t ô c p h¸t µ n h  s Ð c  T  h 1. Khi ph¸thµnh  Ðc, ngêiph¸thµnh  Ðc      s     s chØ    µnh  Ðc  ph¸th s thanh    to¸n trongph¹m  Þ    v quy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn   ®Þ t i 5  ITh«ng   µy  µ  tn v ph¶i: ­ ViÕt sÐc      b»ng  ¹  ùc  ã  Èy    lo im kh t xo¸,kh«ng  Õt b»ng  ót ch×  vi   b  hoÆc   b»ng  ùc  ,  m ®á kh«ng  îcsöa  ÷a  Èy xo¸. ®  ch t   ­ Ghi  è  Òn  µo  ng  ç  s ti v ®ó ch quy  nh.  è   Òn  ®Þ S ti b»ng  ÷  µ  è  Òn  ch v s ti b»ng  è  s ph¶ikhípnhau.     ­ Ghi  µy, th¸ng,n¨m  ý    ng     k ph¸thµnh  Ðc; sè  Òn  µ    a     s   ti v tªn,®Þ chØ,  è  s hiÖu  µikho¶n  Õu  ã) cña  êi thô  ëng    èng  Ðc  íp ®óng  íitê t  (n c   ng   h trªncu s kh   v    sÐc. ­ Ghi  ÷    u     ña  è  Òn    ch c¸i®Ç tiªnc s ti b»ng  ÷  Õt hoa  µ    u   ch vi   v s¸t®Ç dßng  cña dßng  u     ®Ç tiªn,kh«ng  îcviÕtc¸ch dßng, c¸ch qu∙ng  ÷a c¸c ch÷  ®          gi     hoÆc   viÕtthªm  µo  ÷a haich÷  ∙  ÕtliÒn nhau.   v gi     ® vi     2.Uû   Òn  ý    µnh  Ðc:   quy k ph¸th s ­ ChØ   ã  ñ  µikho¶n  íi ® îc phÐp  û  Òn    c ch t   m    u quy cho  êi kh¸c ký    ng     ph¸t hµnh  Ðc.Ng êi® îcuû  Òn  s      quy kh«ng  îcphÐp  û  Òn  Õp cho  êikh¸c. ®  u quy ti   ng   ­ §èivíichñ  µikho¶n  µ c¸ nh©n,  Öc  û  Òn       t  l    vi u quy cho  êi kh¸c ký    ng     ph¸t hµnh  Ðc  s thay  × nh   m ph¶i tu©n  ñ    th quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Uû   Òn  ý  lu   quy k ph¸thµnh  Ðc  ã  Ó  ùc hiÖn    s c th th   cho  õng  Çn    µnh  Ðc  t l ph¸th s hoÆc   û  Òn  u quy trong m ét  êigian nhÊt ®Þnh. ViÖc  û  Òn    th         u quy ph¶i® îclËp theo  É u   ¹ Phô      m ti   lôcsè  ®Ýnh  Ìm    4  k Th«ng   µy  µ  tn v ph¶i® îcgöicho  n  Þ      ®¬ v thanh    ïng víi to¸nc     b¶n  ¨ng  ý  É u   ÷  ý  ña  êi® îcuû  Òn. ® km ch k c ng     quy ­§èivíi      ph¸p nh©n, viÖc  û  Òn  îcthùc hiÖn  ng  êicïng víi Öc      u quy ®    ®å th      vi ®¨ng  ý  É u   Êu  µ  É u   ÷  ý  ö  ông  µikho¶n, ngêi ® îc uû  Òn  ö  km d vm ch k s d t        quy s dông  µikho¶n  òng  ng  êilµngêi® îcph¸thµnh  Ðc  t  c ®å th         s thay chñ  µikho¶n.   t    Trêng  îp  ÷ng  êi ® îc uû  Òn  ¾ng  Æt   µ   ñ  µikho¶n  h nh ng     quy v m m ch t   ph¶i uû    quyÒn  ¹m  êicho  êi kh¸c ký  t th   ng     ph¸thµnh  Ðc  ×  Öc  û  Òn  îc lËp   s th vi u quy ®   theo  É u   m quy  nh  ô  ôc sè  ®Ýnh  Ìm  ®Þ (Ph l   4  k Th«ng    µy) vµ  t n   ph¶i ® îc göi     cho  n  Þ  ®¬ v thanh  to¸n, ¨ng  ý  É u   ÷  ý  ña  êi® îcuû  Òn.  ® km ch k c ng     quy 3. Trêng  îp ph¸p  ©n  ã  Õ     ëng  ×    ê sÐc    h  nh c k to¸ntr th trªnt   ph¶icã  ÷  ý    ch k cña  Õ   k to¸n tr ng   ë (hoÆc   ña  êi ® îc kÕ   c ng     to¸n tr ng  û  Òn); tr ng  îp  ë u quy  ê h   ph¸p  ©n  nh kh«ng  ã  Õ     ëng  c k to¸n tr hoÆc   kh«ng  ¨ng  ý  ÷  ý  ña  Õ     ® k ch k c k to¸n tr ng  × ngêiph¸thµnh  Ðc  ë th      s ph¶ighich÷     "kh«ng  ã"díi ÷  Õ    ëng". c   ch "k to¸ntr Ch÷   ý  µ  Êu    Ðc  kvd trªns ph¶ikhíp víim É u   ∙  ¨ng  ý    n  Þ       ®® k ë ®¬ v thanh  to¸n.
 8. 8 4. Chñ   µikho¶n    t  kh«ng  îcký    µ  ng  Êu  µo    ê sÐc  a    ®   tªnv ®ã d v c¸c t   ch ghi ®Çy      Õu  è (têsÐc  ý  èng  ®ñ c¸c y t    k kh chØ),tr ng  îp tê sÐc  ý  èng   ê h     k kh chØ  Þ  b lîdông  × chñ  µi   i th   t kho¶n ph¶ichÞu  äi  Öth¹ix¶y    m thi     ra. 5. Trêng  îp    µnh  ê sÐc    h ph¸th t  chØ    ®Ó thanh    to¸nb»ng chuyÓn kho¶n,   ngêiph¸thµnh  Ðc  ¹ch    êng     sg hai® song song  Ðo  ãc  ch g hoÆc   Õthay  ng  vi   ®ã dÊu  õ"chuyÓn  t  kho¶n"ë  ãc    tr¸m Æt   íctêsÐc  íckhitraosÐc      g trªnbªn   i tr     tr       cho ngêithô hëng.    6.  êng  îp  Tr h ph¸thµnh  Ðc    s kh«ng cho chuyÓn  îng,ngêi ph¸thµnh  nh       sÐc ph¶i ghi cô m   õ "kh«ng  îc phÐp     t  ®  chuyÓn  îng" vµo  Æt   nh   m sau  ê sÐc, t    phÇn quy  nh  Öc  ®Þ vi chuyÓn  îng. nh 7.B¶o    Ðc:   chis a) Khi cã      nhu  Çu c b¶o    Ðc, ngêiph¸thµnh  Ðc  Ëp  µ  ép  µo  n   chis      s l v n v ®¬ vÞ thanh to¸n 2  ªn"giÊy yªu  Çu    li     c b¶o    Ðc"  chis theo  É u   m quy  nh  ¹  ô  ®Þ tiPh lôc sè  ®Ýnh  Ìm    5  k Th«ng   µy  µ  ê sÐc  ∙    y       Õu  è,cã    tn v t   ® ghi ®Ç ®ñ c¸c y t   ®ñ ch÷  ý  µ  Êu  Õu  ã)ë  Æt   íctêsÐc. k v d (n c   m tr     b)  ¬n  Þ  § v thanh  to¸n kiÓm     so¸t, i  Õu  Êy yªu  Çu   ®è chi "gi   c b¶o    Ðc" chis   vµ  ê sÐc, sè   tµikho¶n  ña  êi ph¸thµnh, n Õu     iÒu  Òn  ×  Õn  t   d   c ng       ®ñ ® ki th ti hµnh: ­Ghi sè  Öu  µi     hi t   kho¶n  î  µ  ã       ªn"giÊyyªu cÇu  N v C lªnc¸cli      b¶o    Ðc". chis ­ Ghi  µy, th¸ng,n¨m  µ  ý    µ  ng  Êu  ña  n  Þ    ng     v k tªn v ®ã d c ®¬ v thanh to¸n  vµo  ¬iquy  nh  n  ®Þ cho  Öc  vi b¶o      Æt   íctêsÐc. chië m tr     ­Giao  êsÐc  ∙  µm    t  ® l xong  ñ tôcb¶o    th     chicho  kh¸ch hµng.   ­Xö  ýc¸cli   Êyyªu cÇu    l     ªn"gi     b¶o    Ðc": chis +  li   µm  1  ªnl chøng  õ ghi Nî  µikho¶n  ån  ña  ñ  µikho¶n, ®ång  t    t   ngu c ch t     thêighiCã   µikho¶n  Òn göi®Ó       t  ti     b¶o  ¶m   ® thanh    Ðc  ña  ñ  µikho¶n. to¸ns c ch t   +  li   µm  Êy b¸o Nî  1  ªnl gi     giao cho  êiph¸thµnh  Ðc.   ng     s c) Khi ®∙      b¶o    ê sÐc, ®¬n  Þ  chit     v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m     b¶o  ¶m   ® thanh    è  Òn ghitrªnsÐc. to¸ns ti       8.Ng êithô hëng    Ën  Ðc       khinh s ph¶ikiÓm    Ýnh  îp lÖ  ña  êsÐc.   trat h   c t  III.T h ñ  t ô c c h u y Ó n  n h î ng s Ð c   1. ViÖc    chuyÓn  îng  Ðc  nh s ph¶i ® îc thùc  Ön     hi trong  êih¹n  Öu  ùc th   hi l   thanh    ña  êsÐc. to¸nc t   2.KhichuyÓn  îng têsÐc  ý     nh     k danh  thanh    to¸nb»ng chuyÓn kho¶n,ng­   êichuyÓn  îng tê sÐc    nh     ph¶ighitªn,®Þa       chØ,  è  Öu  µikho¶n  µ    n   s hi t   v tªn®¬ vÞ  ÷ tµikho¶n  Õu  ã) cña  êi ® îc chuyÓn  îng,ghi ngµy, th¸ng,n¨m  gi     (n c   ng     nh        chuyÓn  îng vµ  ý    ng  Êu  Õu  ã) vµo  Æt   nh   k tªn,®ã d (n c   m sau  ê sÐc  Çn    t  (ph quy ®Þnh  Öc  vi chuyÓn  îng). nh Khi chuyÓn  nhîng tê sÐc ký danh thanh to¸n b»ng tiÒn m Æt, ngêi   chuyÓn  îng ngoµiviÖc      Õu  è nªu    nh     ghic¸c y t  trªnph¶ighithªm  è,ngµy  Êp,    s  c  n¬icÊp  Êy    gi chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu  h chi hoÆc   Êy  gi chøng  minh  cña  ©n  ©n,  qu nh c«ng  ©n  µ  ©n    èc  nh v nh viªnqu phßng  ña  êi ® îc chuyÓn  c ng    
 9. 9 nhîng; ghi ngµy, th¸ng,n¨m         chuyÓn  îng  µ  ý    µo  Æt   nh v k tªn v m sau  ê  Ðc  ts (phÇn quy  nh  Öc  ®Þ vi chuyÓn  îng). nh IV. h ñ  t ô c n é p  s Ð c  T 1.Trêng  îp thanh    Ðc    h  to¸ns b»ng  ×nh  h thøc chuyÓn    kho¶n: § Ó   îcthanh    è  Òn trªnsÐc,ngêithô hëng  Ðc    vµo    ê ®  to¸ns ti          s c¨n cø  c¸c t   sÐc  Ëp  li   l 3  ªnb¶ng    ép  Ðc  Éu  ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm  kª n s (m ti   l   6  k Th«ng    µy) tn   theo tõng ®¬n  Þ      v thanh    çim ét  n  Þ  to¸n(m   ®¬ v thanh    Ëp m ét  to¸nl   b¶ng    ép  kª n sÐc riªng)kÌm    theo    ê  Ðc    ép  µo  n   Þ   c¸c t s ®Ó n v ®¬ v thu  é  h hoÆc   n   Þ  ®¬ v thanh    to¸ntrong thêih¹n hiÖu  ùcthanh    ña    êsÐc.     l  to¸nc c¸ct   Khi lËp    b¶ng  nép  Ðc, ngêi thô  ëng  kª  s    h ph¶i ghi ®Çy   ,  â  µng       ®ñ r r c¸c yÕu  èquy  nh    t  ®Þ trªnb¶ng    kª,kh«ng  öa  ÷a  s ch hoÆc   Èy xo¸. t  Ng êithô hëng  îcnép  Ðc  µo  n  Þ     ®  s v ®¬ v thanh    to¸nhoÆc   n  Þ    é  ®¬ v thu h (n¬im × nh  ë   µikho¶n).Trêng  îp kh«ng  ã  µikho¶n  × ngêithô hëng  ép    m t    h  c t  th      n sÐc  µo  n  Þ  v ®¬ v thanh    to¸nhoÆc   n  Þ    é  ¹ ®Þa  µn  ®¬ v thu h t   i b tØnh,thµnh  è    ph ngêithô hëng  ¨ng  ý    ó.    ® k c tr 1.1.Trêng  îp ngêithô hëng  ép  Ðc  µo  n  Þ    h     n s v ®¬ v thanh    × xö  ý: to¸nth   l Khi nhËn  îc 3  ªnb¶ng  nép  Ðc  Ìm    ê sÐc  ngêi thô  ëng    ®   li   kª  s k c¸c t   do    h nép,®¬n  Þ    v thanh    Óm  to¸nki tra: + C¸c  iÒu  Ön  ® ki thanh    ña  ê sÐc  to¸nc t   theo  iÓ m     Çn    ® 1.3,ph IITh«ng t nµy. +  èichiÕu,b¶o  ¶m   íp ®óng  è  Ðc, sè  Òn trªntê sÐc  íi §    ® kh   s s   ti       v  b¶ng    kª nép  Ðc. s +  éng  ¹ sè  Òn    C l i ti trªnb¶ng    è  Òn    kª,s ti b»ng  ÷  ch ph¶i khíp víisè  Òn        ti b»ng  è. s N Õ u   ê sÐc    iÒu  Ön  t  ®ñ ® ki thanh to¸n,®¬n  Þ    v thanh    ý  Ën  Ðc  to¸n k nh s víi êithô hëng  Öc ký  Ën  Ðc  ÷a ngêithô hëng  µ  n  Þ   ng     (vi   nh s gi      v ®¬ v thanh    to¸n ph¶icã      sæ giao nhËn    chøng  õ). t Khi b¶ng    ép  Ðc  ã    ãt hoÆc     ê sÐc    kª n s c sais   c¸c t   kh«ng  îp  Ö  ×  n   h l th ®¬ vÞ thanh    to¸nph¶itr¶l¹ cho  êinép  Ðc  µ    Çu  Ëp l¹ b¶ng    ép  Ðc       i ng   s v yªu c l     i kª n s kh¸cthay thÕ  ïhîp víi   êsÐc  îp lÖ.     ph       t   c¸c h  1.2.Trêng  îp ngêithô hëng  ép  Ðc  µo  n  Þ    é  × xö  ý:   h     n s v ®¬ v thu h th   l KhinhËn  îc3  ªnb¶ng    ép  Ðc  ïng víi   êsÐc  ngêithô hëng    ®   li   kª n s c     t   c¸c do     nép,®¬n  Þ    é    v thu h ph¶ikiÓm    tra: +  Ýnh  îp lÖ  ña    êsÐc  T h   c c¸ct   theo ®iÓ m     Çn      1.2,ph IITh«ng   µy. tn +  êih¹n hiÖu  ùccña  õng têsÐc. Th     l  t    +  Ýnh  ªntôccña    ÷  ý  T li     d∙ych k chuyÓn  îng (nÕu  ã)trªntõng têsÐc. nh   c       +  èichiÕu  §  b¶o  ¶m   íp ®óng  è  Ðc, sè  Òn    ê sÐc  íib¶ng    ® kh   s s   ti trªnt   v  kª nép  Ðc. s +  éng  ¹ tæng    Òn trªnb¶ng    è  Òn  C l  i sæ ti     kª,s ti b»ng  ÷  ch ph¶ikhíp víisè       tiÒn b»ng  è.   s
 10. 10 N Õ u   Êy  th kh«ng  ã  ×    ãt vµ  Êp  Ën  hé, ®¬n  Þ  hé  ý  c g sais   ch nh thu    v thu  k vµo    sæ theo  âi giao  Ðc  ña  êi thô  ëng  µ  d  s c ng   h v chuyÓn  Ðc  s ngay cho  n   ®¬ vÞ thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    Çn  I ña    ®Þ t i 2,m IV,ph II  c Th«ng   µy. tn 1.3.Trêng  îp  êi thô  ëng    h ng   h kh«ng  ã  µikho¶n  ×  c t  th yªu  Çu  n   Þ  c ®¬ v thanh    to¸nhoÆc   n  Þ    é  ë   µikho¶n  ®¬ v thu h m t   cho  × nh  ú tõng  êng  îp tê m tu   tr h    sÐc  îcnép  µo  n  Þ  ®  v ®¬ v thanh    to¸nhoÆc   n  Þ    é  íckhilµm  ñ tôc ®¬ v thu h tr     th     nép  Ðc    s nh quy  nh  ®Þ trong®iÓ m     µ    ôc  µy.   1.1 v 1.2 m n 2. Ng êi thô  ëng     h chØ  îc nép  Ðc  óttiÒn  Æt   ¹  n  Þ  ®  s r  m ti ®¬ v thanh  to¸n.   Ng êi thô  ëng    h ph¶i ghi hä,    è  Êy     tªn,s gi chøng  minh  ©n   ©n   nh d (hoÆc   é  h chiÕu  hoÆc   Êy  gi chøng  minh  ña  ©n  ©n,  c qu nh c«ng  ©n,    nh viªn chøc  èc  qu phßng)  ña  êi lÜnh  Òn  µo  Çn  c ng   ti v ph quy  nh  ïng  ®Þ d cho  Ünh  Òn  Æt     l ti m ë m Æt   sau  êsÐc.Thñ  ôcnép  Ðc  Ünh  Òn m Æt   îcthùc hiÖn    t    t  sl ti   ®    nh quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. §¬n  Þ  h   v thanh    Óm       iÒu  Ön  to¸nki trac¸c ® ki thanh    ña  ê sÐc  to¸nc t   theo  iÓ m     Çn    ® 1.3,ph IITh«ng   µy. N Õ u     iÒu  Ön  ×  tn   ®ñ ® ki th cho  Ünh  Òn l ti   m Æt, kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki thanh    × hoµn    Ðc  to¸nth   tr¶s ngay  cho kh¸ch hµng.   V. T h ñ  t ô c thanh to¸n s Ð c 1. N Õ u   Ðc    s thanh to¸n trong  ïng  Ö   èng    c h th (trªncïng  a   µn    ®Þ b hoÆc   kh¸c®Þa  µn    b tØnh,thµnh  è) th× thñ tôcthanh    Ðc  Tæng    ph         to¸ns do  gi¸m  c  ®è c¸c tæ    chøc  Ýn  ông, Tæng   td   gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc híng dÉn  ô  Ó  µ  b  n    c th v tæ chøc  ùc  Ön  i  íic¸c ®¬n  Þ   ùc thuéc  µ  th hi ®è v     v tr   v kh¸ch  µng  ña  ×nh,  h cm b¶o  ¶m   Öc  ® vi thanh    Ðc  îckÞp  êi, to¸ns ®   th   nhanh  ãng,chÝnh    toµn  ch   x¸c,an  vµ  ©n  ñ c¸cquy  nh  Ön  µnh. tu th     ®Þ hi h 2.N Õ u   Ðc    s thanh    ÷a c¸c®¬n  Þ  to¸ngi     v kh¸ch Ö   èng    ïng ®Þa  µn    th trªnc   b tØnh,thµnh  è  µ  ã    ph v c tham   gia thanh    ï trõth× ¸p dông  to¸nb         quy  ×nh thanh  tr   to¸nbïtrõtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.        ®Þ c Ng h Nh n P h Ç n  V X ö  l ý m Ê t  s Ð c 1. Ng êiph¸thµnh  Ðc    Þ   Êt  Ðc       s khib m s ph¶ith«ng  ngay    b¸o  cho  n  Þ  ®¬ v thanh    µ  êi thô  ëng  Õu  ∙      Ðc).Th«ng  to¸nv ng   h (n ® ghitrªns   b¸o chØ  ã    Þ c gi¸tr   ph¸p  ýkhigöib»ng    l      v¨n b¶n theo  É u   m quy  nh  ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm  ®Þ (t   i l   7  k Th«ng   µy).Thêi®iÓ m   n  Þ  tn     ®¬ v thanh    Ën  îcth«ng    Êt  Ðc,® îc to¸nnh ®   b¸o m s     x¸c®Þnh      nh sau: ­ Lµ  êi®iÓ m   n  Þ    th   ®¬ v thanh  to¸n nhËn  îc th«ng    ®  b¸o  Êt  Ðc  bu  m s do  ®iÖn  chuyÓn  n,  ®Õ c¨n  theo    ý  Ën  ña  n  Þ   cø  sæ k nh c ®¬ v thanh  to¸n víibu     ®iÖn. N Õ u     v¨n b¶n  îc göi b»ng    ®   th b¶o  ¶m,    ×    ® trªnb th ph¶i ghi râ      "Th«ng  b¸o m Êt  Ðc" ®Ó      u      s   v¨n thl ý chuyÓn  ngay  cho  Õ   k to¸n; ­Lµ  êi®iÓ m   n  Þ    th   ®¬ v thanh      Ën  µo  ¬iquy  nh  ¹ Phô  ôc to¸nx¸cnh v n   ®Þ t i l  sè  ®Ýnh  Ìm  7  k Th«ng   µy, n Õu  êi lµm  Êt  Ðc  ùctiÕp    tn   ng   m s tr   trao th«ng    b¸o cho  n  Þ  ®¬ v thanh  to¸n. 2. Ng êi thô hëng  Ðc    Þ   Êt  Ðc       s khib m s ph¶ith«ng    b¸o ngay cho  n  Þ  ®¬ v thanh  to¸n vµ  êi ph¸thµnh  Ðc. Th«ng    ng     s  b¸o chØ   ã    Þ ph¸p  ý khi göi c gi¸tr   l      b»ng  b¶n  v¨n  theo  É u   m quy  nh  ¹ Phô  ôc sè  ®Ýnh  Ìm  ®Þ (t   i l   7  k Th«ng   µy). tn   Thêi®iÓ m   n  Þ    ®¬ v thanh    Ën  îcth«ng  ® îcx¸c ®Þnh    iÓ m     to¸nnh ®   b¸o      nh ® 1, phÇn  trªn®©y. V   
 11. 11 3. §¬n  Þ     v thanh  to¸n,khi nhËn  îc th«ng     ®  b¸o  Êt  Ðc, ph¶i kiÓm     m s    tra ngay  ê sÐc  t  b¸o  Êt  ∙  m ® thanh    a. N Õ u   ê sÐc  a  to¸nch   t  ch thanh    ×  n   to¸nth ®¬ vÞ  thanh    ã  to¸nc tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o cho  ©n    ña  ×nh  Önh  nh   nh viªnc m l ®× chØ  thanh    ê sÐc    µ  to¸nt   ®ã v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   n   ï cho    ®Ò b   kh¸ch hµng    n Õu     Ðc  Þ   î dông  Êy  Òn  ®Ó s b l  i l ti sau    ∙  Ën  îc th«ng  khi ® nh ®  b¸o  Êt  Ðc. m s  N Õ u   êi®iÓ m   n  Þ  th   ®¬ v thanh  to¸n nhËn  îc th«ng    ®  b¸o  Êt  Ðc  µ sau  êi m s l  th   ®iÓ m   êsÐc  ∙  îcthanh    × ®¬n  Þ  t  ®®   to¸nth   v thanh   to¸nth«ng  ngay  b¸o  cho  ­ ng êi lµm  Êt  Ðc  µ  êi m Êt  Ðc    m s v ng   s ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     Õth¹ido    v c¸c thi     viÖc  Êt  Ðc  ©y  m s g ra. 4. Ng êi th«ng      b¸o  Êt  Ðc  m s ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh    vt trung  ùc th   cña  Öc  vi th«ng  b¸o  Êt  Ðc. N Õ u     Ön  m s  ph¸thi th«ng  b¸o  Êt  Ðc  m s kh«ng  trung  thùc th×  ú theo    tu   møc    êith«ng  ®é ng   b¸o  Êt  Ðc  ÏbÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh  m s s   x ph   ch hoÆc   Þ  ö  ýtheo ph¸p luËt. b x l      5. §¬n  Þ    v thanh    to¸nph¶ib¶o    qu¶n  Ðc  ¾ng  s tr theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o qu¶n  n  Ê chØ  quan  äng  µ  Þu  tr v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Öc  Þ   î dông      v vi b l   i do m Êt  Ðc  ¾ng  ©y  s tr g ra. P h Ç n  VI K hi Õ u  n ¹i µ  k h ë i ki Ö n  v I. hi Õ u  n ¹i  K KhinhËn  ¹ tê sÐc  Þ  õ chèithanh    l    i b t    to¸n,ngêithô hëng  ã  Òn  Õu       c quy khi n¹itheo nh÷ng      quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. LËp  n  Õu  ¹itheo  É u     ®¬ khi n   m quy  nh  ¹  ô   ôc sè  ®Ýnh  Ìm  ®Þ ti Ph l   8  k Th«ng   µy; trao hoÆc   öi ®¬n  Õu  ¹ikÌm  tn     g  khi n   b¶n sao  Õu  õ chèithanh  phi t     to¸n sÐc  ña  n  Þ    c ®¬ v thanh  to¸n cho  ÷ng  êi cã    nh ng   tr¸chnhiÖm   i  íisÐc    ®è v   ®Ó   ßi  ® thanh  to¸n,cã  Ó  n  nh  êigian gi¶iquyÕt.Ng êithô hëng  Ðc    th Ê ®Þ th           s ph¶ichó    ÷ b¶n  èc  Õu  õ chèithanh      ëikiÖn    ý gi   g phi t     to¸n®Ó kh   trong tr ng  îp  ê h   ngêibÞ  Õu  ¹ikh«ng  ¸p    khi n   ® øng    Çu  ña  ×nh. yªu c c m 2.Thêi®iÓ m   öi®¬n  Õu  ¹i® îcx¸c®Þnh        g  khi n       nh sau: N Õ u     ùctiÕp th×  êigöiph¶iyªu  Çu  êi nhËn  ý    Ën  µ  trao tr     ng      c ng   k x¸c nh v lÊy ®ã   µm  êi®iÓ m   öi®¬n  Õu  ¹i.   l th   g  khi n N Õ u   öib»ng    g  th b¶o  ¶m   ×  êi®iÓ m   öi®¬n  îc x¸c ®Þnh  cø  ® th th   g  ®   c¨n  vµo  Êu  u  iÖn  ¬igöi®i. d b® n    3. Ng êinhËn  îc®¬n  Õu  ¹i, ã      ®  khi n   tr¸chnhiÖ m     êi c   tr¶l  cho  êigöi®¬n   ng     khiÕu  ¹i. Õ u   Êp  Ën  n  Õu  ¹ith× ph¶ithanh    n  N ch nh ®¬ khi n       to¸nngay  è  Òn ghi s ti     trªnsÐc    cho  êikhiÕu  ¹ivµ  ã  Òn    Çu  êikhiÕu  ¹igiao l¹têsÐc  ng   n   c quy yªu c ng   n      i vµ b¶n  èc  Õu  õ chèithanh    Ðc    Õt  óc tr¸chnhiÖm   ña  × nh   g phi t     to¸ns ®Ó k th     cm ®èi  íisÐc  v  hoÆc   Õu  ¹inh÷ng  êi chuyÓn  îng  Ðc  íc m × nh   Õu  khi n   ng   nh s tr   (n cã). 4. Trêng  îp sÐc  Þ  õchèithanh    ®∙  Õt  êih¹n  Öu  ùcthanh    h  b t    to¸ndo  h th   hi l   to¸n,ngêi thô hëng  Ðc    Þ   Êt  Òn  Õu  ¹inhng  ê sÐc  Én  ã         s tuy b m quy khi n   t  v c gi¸ trÞlµm    cho  êithô hëng  ßi  Òn trùctiÕp ®èi víi ÷ng  êicã    c¨n cø  ng     ® ti          nh ng   tr¸ch  nhiÖ m   i  íisÐc  ®è v   hoÆc   ëi kiÖn  ßi  Òn  íc Toµ   khi nh÷ng  êi cã  kh   ® ti tr   ¸n    ng   tr¸chnhiÖ m  i víi Ðc    ®è     s kh«ng    Òn. tr¶ti
 12. 12 II. h ë i ki Ö n  K Trêng  îp kh«ng    Õt  îcb»ng  Õu  ¹i  êithô hëng  ã  Òn  h  gi¶iquy ®   khi n , ng     c quy khëikiÖn  ÷ng  êicã    nh ng   tr¸chnhiÖm   i víi Ðc    ßi  Òn theo    ®è     s ®Ó ® ti   quy  nh   ®Þ sau  y: ®© 1. PhiÕu  õ chèithanh    Ðc  ®¬n  Þ    t    to¸n s do  v thanh    Ëp  µ  ê sÐc  µ to¸nl v t   l  c¸c b»ng    chøng trong viÖc  Ön  ßi  Òn  sÐc  Þ   õ chèithanh    ki ® ti do  b t    to¸n.Ng êi     thô  ëng  Ðc  ã  h s c quyÒn  ëi kiÖn  íc Toµ     ÷ng  êi bÞ   Ön  µ m ét  kh   tr   ¸n.Nh ng   ki l   hoÆc   Êtc¶  ÷ng  êisau: t   nh ng   +  êiph¸thµnh  Ðc; Ng     s +  ÷ng  êichuyÓn  îng sÐc  Õu  ã). Nh ng   nh   (n c Vô  Ön  Ò   Ðc  Toµ      Õt theo ph¸p luËt. ki v s do  ¸n gi¶iquy       2. §¬n  Þ    v thanh    ã  Òn  Ön  ícToµ        ©n, ph¸p  ©n  to¸nc quy ki tr   ¸n c¸c c¸ nh   nh cã  ÷ng  µnh    ©y  Öth¹icho  ×nh,  ßi  åith ng    é    Öth¹i nh h vig thi     m ® b   ê to¸nb c¸c thi     m µ   n  Þ  ®¬ v thanh    ∙  to¸n® ph¶ig¸nh  Þu  õngêihëng  îbÊt hîp ph¸p.   ch t     l      i P h Ç n  VII N h ÷ n g  ® i Ò u  c Ê m  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m Tæ  chøc  µ    ©n    ¹m    iÒu  Ê m   v c¸ nh viph c¸c ® c quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 40  Quy  Õ   ×  ú  ch th tu theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ¹ttheo    ®é vi ph s   x ph   c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËt.   Riªng viÖc    µnh  Ðc    è  ,®¬n  Þ    ph¸th s qu¸ s d   v thanh    ö  ýnh  to¸nx l   sau: ­Vi ph¹m  Çn  u,  ¹ttiÒn theo quy  nh  ö  ¹tviph¹m  îp ®ång  µ     l ®Ç ph       ®Þ x ph     h  v cã  c«ng    ¾c  ë    v¨n nh nh ®Ó tranh t¸ ph¹m.    i ­ Vi ph¹m  Çn     l thø    µiviÖc  ¹ttiÒn      ¹m  Çn  u   hai,ngo   ph   nh viph l ®Ç cßn  Þ  b ®×nh  chØ  Òn    µnh  Ðc  quy ph¸th s trong 6    th¸ng vµ    åitoµn  é  è  Ðc  a    thu h   b s s ch sö  ông  ña  chøc, c¸ nh©n    ¹m.  d c tæ     vi ph Sau    ®ã ph¶i cã    cam   Õt  k kh«ng  i t¸  ph¹m  ña  ñ  µikho¶n  ×  íi ® îc kh«i phôc  Òn  c ch t   th m       quy ph¸thµnh  Ðc. Danh    s  s¸ch  ÷ng  chøc  µ    ©n  Þ   Ê m   nh tæ  v c¸ nh bc ph¸thµnh  Ðc    s ph¶i ® îc th«ng       b¸o trong  Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ¹i.N Õ u   Én  iph¹m  ×  Þ   Ê m   h th ng h th m  v t¸  th b c ph¸t  hµnh  Ðc  Ünh  Ôn. sv vi P h Ç n  VIII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng4    tn c hi l   t   1    n¨m  1997. Nh÷ng quy ®Þnh  vÒ  "Thanh to¸n b»ng sÐc" trong    Quy Õt ®Þnh  sè  22/Q§­ NH1   µy  ng 21/2/1994  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  c Th ®è Ng h Nh n   h thÓ   Ö  l thanh  to¸n kh«ng  ïng  Òn  Æt   µ    d ti m v Th«ng   sè  t 08/TT­NH2   µy  ng 2/6/1994  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  Ó   Ö  c Ng h Nh n   d th hi th l thanh  to¸n   kh«ng dïng tiÒn m Æt; Quy Õt ®Þnh  sè 105/Q§­ NH1  ngµy 10/4/1995 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc söa  æi  É u   Ðc    ©n  ®è Ng h Nh n   ® m s c¸ nh trong  Ó   Ö  "Th l thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt"  Õt  Öu  ùcthi µnh. d    h hi l     h
 13. 13 Q uy  nh  ®Þ kh«ng  cho  Ðp  ñ  µikho¶n  øng      ©n  û  Òn  ph ch t   ® tªnc¸ nh u quy trong ®iÓ m     1.2.b m ôc    Çn      I Ph I trong Th«ng   è    t s 08/TT­NH2   µy  ng 2/6/1994  kh«ng    ông  i víi Öc  ý    µnh  Ðc. ¸p d ®è     vi k ph¸th s Nh÷ng  quy  nh  Ò   ñ  ôc ph¸thµnh  µ  ®Þ v th t     v thanh    Ðc  to¸ns chuyÓn  Òn, ti   trong m ôc  Ph Çn    Ó   Ö    B  IITh l thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn  Æt   d ti m ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   ®Þ 22/Q§­ NH1   µ  v trong  ôc    Çn     m B Ph IITh«ng   08/TT­ t NH2   ngµy 02/6/1994  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  ùc hiÖn  Ó  c Ng h Nh n     "H   th   th lÖ thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt"  Én  ã  Öu  ùcthi µnh. d    v c hi l     h 2.Thñ  ëng    ô, Côc    ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      tr c¸cV   ë Ng h Nh n   ¬  ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã    Ng h Nh n     ph c tr¸chnhiÖm   chøc  iÓn   tæ  tr   khai vµ    gi¸m    Öc  ùc  Ön  ña  s¸tvi th hi c c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µ  íng  Én  ¹  ch v h d ti Th«ng   µy. Tæng   tn   gi¸m  c    ©n   ®è c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  th m  doanh,Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓn,Gi¸m  c  ©n     h § tv ph¸ttr   ®è Ng hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn,  th m   ph Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ªndoanh, Chi nh¸nh  ®è Ng h li      Ng ©n   µng  íc ngoµi,Tæng   h n    gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc vµ    chøc  Ýn  b  n   c¸c tæ  t dông kh¸cchÞu    tr¸chnhiÖ m  chøc  iÓnkhaithùc hiÖn    tæ  tr       Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   ×  qu¸ tr       cv   th ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng    íng dÉn, gi¶i h Nh n   ¬ ®Ó h       Õt. quy 3.M äi      bæ sung,söa  æi    ® Th«ng   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ tn do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt     ®Þnh. PhÇ n  µnh  d cho  H   N ghi P h ô  l ô c s è  1: M É u  s Ð c TK  î N M Æ t  tr c tê s Ð c: í TK  ã C Ph Çn  èng  Ðc cu s Sè   Ðc: s                   [Tªntæ                       chøc  Ýn  ông,BKNN] td                     [Tªn,®Þ a                       chØ  n  Þ  ®¬ v thanh  to¸n]                    sÐc                  Sè   Ðc:                     Sè                      s tiÒn:. . ........... Yªu  Çu    . . ........... c tr¶cho:. . . ............................ . . ............................. Tr¶  Sè  CMT:... . . µy  Êp... . ...n¬icÊp... . .......... . ..   ng c . . ..    .. . . ......... cho:. . . ......... . . .......... §Þa  chØ: Sè   Sè   Öu  hi TK CMT:... . ......... . . ........ t¹ : i Ngµy   cÊp:.. . N¬i Sè   Òn (b»ng  ÷): . . ........................... . .    ti   ch . . ............................ cÊp:.. .. . ........................................... . . .......................................... §Þa       Ng êiph¸thµnh:.. . ..........          . . .......... chØ:.. . .......... . . ..........      §Þa        chØ:.. . .................. . . ................. t¹ : ................      Sè   Öu  i . ...............       hi TK:.. . ............... . . .............. b¶o  chi .                          .. . .. µy..                            . . .,   ng .th¸ng..n¨m...   . N gµ  .t    .        Êu    Õ     .     . n¨     D y.   h¸         ng. m   K to¸ntr ng  Ng êiph¸thµnh   ë       K ý ª   ãng  Ê u t n,® d Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Chñ  µikho¶n t  5    cm   14    cm
 14. 14 M Æ t  sau tê s Ð c: Ph Ç n   quy  nh   ®Þ cho  Öc  vi chuy Ó n   îng nh 1.   Chuy Ón   nhîng  Ngµy...  th¸ng..  . cho:. . .............. . . ............. n¨m... .. . ............................ Ký    ng  Êu . . ............................ tªn,®ã d .. . . . .. .. . ............................ . . ............................ .. . . . .. .. . ............................ . . ............................ .. . . . .. 2.ChuyÓn  îng   nh   Ngµy...   th¸ng..  . cho:. . ............. . . ............. n¨m... .. . ............................ Ký    ng  Êu . . ............................ tªn,®ã d .. . ............................ . . ............................ .. . ... . . .. .. . ............................ . . ............................ .. . .. Ph Ç n   quy  nh   ïng  ®Þ d cho  Ünh  Òn  Æt l ti m Hä,   tªn   ngêi   lÜnh  tiÒn:. . .................................. . . ................................. Sè  CMT  (hé chiÕu): . . ........ ngµy cÊp... . ... ¬i . . .......... . . .. n   , cÊp... . ..... . . ....                                   Ngµy...                                           th¸ng..  . n¨m...   Ng êinhËn  Òn      Thñ  ü      Õ           Õ       ti        qu     K to¸n      K to¸n tr ng ë                                                                                                        P h ô  l ô c 1b: L u     h¸ch h µ n g  d ï ng  Ð c ýk s (in ë  trang 2 c ñ a b × a  cu è n  s Ð c) 1.ChØ   îcph¸thµnh  Ðc    ®    s trongph¹m    è    µikho¶n  Òn göi.   vis d t   ti     ­ Ph¸thµnh  Ðc      s qu¸  è    Çn  u   Ï bÞ   ¾c  ë  µ  ¹ttiÒn  Ò     s d l ®Ç s   nh nh v ph   v vi ph¹m  îp ®ång; h  ­ Ph¸t hµnh  Ðc    s qu¸  è   lÇn  sd thø    Ï bÞ   nh  hai s   ®× chØ  ph¸thµnh  Ðc    s trong 6    th¸ng,thu håitoµn  é  è  Ðc  a  ö  ông.Ph¶icã      b s s ch s d     cam   Õt  k kh«ng   t¸ i ph¹m  íi ® îc kh«iphôc  Òn  m      quy ph¸thµnh  Ðc. N Õ u   Én  i ¹m  Ï bÞ   Ê m     s  v t¸  ph s   c vÜnh  Ôn  vi kh«ng  îcph¸thµnh  Ðc. ®    s 2.Kh«ng  îcký  èng  êsÐc.   ®   kh t 
 15. 15 3.Kh«ng  öa  ÷a,tÈy xo¸trªntêsÐc.   s ch           4.Ghi sè  Òn b»ng  ÷  µ      ti   ch v b»ng  è  ípnhau,®óng  ç  s kh     ch quy  nh. ®Þ 5.Ghi chuyÓn  îng sÐc  ng  quy  nh.    nh   ®ó «  ®Þ 6. B¶o  qu¶n  Ðc  s chu  ¸o, m Êt  Ðc  ®  s ph¶i th«ng    b¸o ngay cho  n   Þ  ®¬ v thanh to¸n. Õ u   Ðc  Þ  îdông  × ph¶ichÞu  äi  Öth¹i  N s b l  i th     m thi   . P h ô  l ô c s è  2: M É u  Gi Ê y x¸c n h Ë n  lý d o  b Ê t k h¶ kh¸ng c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  x∙, h ê n g.  p C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph X¸c n h Ë n  lý d o  b Ê t k h¶ kh¸ng Uû   ban  ©n  ©n    êng.. . ..Qu Ën,  Ön... . ...... nh d x∙,ph . . .  .. huy . . ....  . tØnh,thµnh  è... . .....................  . . .......   ph . . ....................... . ........ . . x¸cnhËn    cho  «ng,bµ... . ..................... . .....   . . ..................  . . ..... .. C   ó(c«ng    ¹ : ....................  . . ...... tr   t¸c) i . ...................... . ....... t . . Do... . .......................................... . . ..........................................   . . ............................... . ............ .. . .............................  . . ........... . . Nªn  kh«ng  Ó:.. . ......................  th . ........................ . ­Nép  Ðc  Þp  êicho.. . ..................    s k th   . . ................... . ­G öi sÐc  Þp  êinhê       k th   thu cho.. . ............. . . ............. ­G öi ®¬n  Õu  ¹icho.. . ..................    khi n   . . .................. ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   .         UBND     êng.. . x∙,ph .   ñ  Þch Ch t     (kýtªn, ng  Êu)          ®ã d P h ô  l ô c s è  3: M É u   hi Õ u  t õ c h èi  P thanh to¸n s Ð c C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . P hi Õ u  t õ  h èi thanh to¸n  Ð c c s K Ý nh   öi:¤ng  µ).. . ....................  g  (B . ...................... .
 16. 16 Chóng    Êy lµm  Õcph¶ith«ng    íi ý  t«i   l ti     b¸o v   Qu ¤ng  µ)lµc¸ctêsÐc: (B         1.Sè:.. . ....Sè  Òn:. . ..Ph¸thµnh  µy.. / ./.,   . . ...  ti .. . . .  .  . ng . . ..  . 2.Sè:.. . ....Sè  Òn:. . ..Ph¸thµnh  µy.. / ./.,   . . ...  ti .. . . .  .  . ng . . ..  . 3.Sè:.. . ....Sè  Òn:. . ..Ph¸thµnh  µy.. / ./.,   . . ...  ti .. . . .  .  . ng . . ..  . bÞ  õchèithanh    t    to¸ndo... . .................. . ................. . .. . ..................................... . . .....................................  Tæng gi¸m  c  ®è K Õ     ëng  to¸ntr Ng êi   lËp  phiÕu   (Gi¸m  c)    ®è               (hoÆc  Óm  ki so¸t) (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d      (kýtªn)             (kýtªn)        P h ô  l ô c s è  4: M É u   Ê y u û  q u y Ò n  k ý  p h¸t h µ n h  s Ð c Gi C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . Gi Ê y  û  q u y Ò n   ý  p h¸t  µ n h  s Ð c u k h KÝnh  öi: . ........................... g . . .......................... Tªn    µ:.. . ........  ñ  µikho¶n  è:. . ...  t«i   . . ........ch t   l ., s . . .... . m ë   ¹ . .................................. t i . .................................. Nay  û  Òn  u quy cho: ¤ng  µ): . . .........  è  (B . . ..........S CMT   é chiÕu): . .. .. (h   . . ..   Ngµy  Êp... . .........  ¬i cÊp... . .......... c . . .........N   . . . ........ . . §îcphÐp  ý    µnh  Ðc  õtµi   k ph¸th s t    kho¶n.. . ...... . . ...... Trong  êigian tõngµy.. / ./  n   µy.. / ./....... th      . . ..®Õ ng . . . . .......  . Trong  ¹m    ph vitæng  è  Òn kh«ng  s ti   qu¸:. . .........VN§.  . . ........  .. K Ýnh    Þ  ý  ¬  ®Ò ngh Qu c quan  Êp  Ën  ch thu cho  ¤ng  µ). . . .... (B . . .... cã  Òn  ý    µnh  Ðc. quy k ph¸th s Ch÷  ý  É u   ña  êi® îcuû  Òn km c ng     quy       Chñ  µikho¶n        t                     (Ký    ng  Êu  Õu  ã)                     tªn,®ã d n c                                                                                                 X¸c  Ën  ña  nh c c«ng chøng  µ   íchoÆc Nh n  
 17. 17     Uû        ban  ©n  ©n  Ën,huyÖn nh d qu      ùchiÖn  i víi µi  (th   ®è       t kho¶n    ©n) c¸nh P h ô  l ô c s è  5: M É u  Gi Ê y yªu c Ç u   ¶ o  c hi  Ð c b s Liªn: Gi Ê y yªu c Ç u  b¶ o   h o  s Ð c  c § Ò   Þ  ©n  µng.. . .............  ngh Ng h . . .............. . N gµy...... ././. trÝch tµikho¶n  è:. . ................    s . . ............... PhÇ n  ¬n  Þ  hanh o¸ ghi ® vt t n  cña  ñ  µi ch t   kho¶n:. . ........ . ...... . . .....  . . ...... .. t¹ . ..............  . . ........... i . ................ . ........... . . TK  î N: Sè  Òn (b»ng  ti   sè):. . ..............................TK .ã: ................. . . ..................................................... ... .. C Sè  Òn (b»ng  ti   ch÷). . . .................................................... . . .................................................... vµ  µm  ñ tôcb¶o    l th     chicho  êsÐc  t  sè:. . ...................................... . . ...................................... Ng êithô h­    ëng:.. . .................................................... . . .................................................... §Þa  chØ:.. . ........................................................ . . ....................................................... .. . .. . . .. Sè  Öu  µi hi t   kho¶n:. . ......  . . ....... . t¹ . .......................................... i . .......................................... K Õ     ëng             Chñ  µikho¶n  to¸ntr               t  §¬n  Þ  v thanh  to¸n     (NÕu  ã)                       ý  µ  ng  Êu   K Õ               KiÓ m      c                       K v ®ã d to¸n             (nÕu  ã) c so¸t                                                                      P h ô  l ô c s è  6: M É u  B ¶ n g  kª n é p  s Ð c B ¶ n g  kª  é p  s Ð c n  S è    B¶ng  : kª  N gµy........   ././...   Tªn  êithô hëng:.. . ........  ng     . . ......... . Sè  Öu  hi TK:.. . ................. . . ................ T¹i. . ........................ . . ........................ Sè  Sè  Tªn  êi ng Sè  µikho¶n  ­ T  ng Tªn  ¬n  Þ  § v thanh  Sè  Òn ti TT sÐc ph¸thµnh    êiph¸thµnh  Ðc    s to¸n
 18. 18 sÐc (M∙ hiÖu:. . ..   . . .) 1 2 3 ... Sè  êsÐc: t  Sè  Öu  ngêithô hëng: hi TK     Tæng  è  Òn: s ti Ng êilËp b¶ng     kª §∙nhËn  ... têsÐc  ña      ®ñ     . c «ng (bµ). . ................. . . ................ Sè TK... . ........ . . ......  . t¹ .. . ........................   . . ........................ i §¬n  Þ  v thanh  to¸n §¬n  Þ    é v thu h Thanh  to¸n Thanh  to¸n ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . D Êu            Ch÷  D Êu            Ch÷                            ký ký P h ô  l ô c s è  7: M É u   h « n g  b¸o m Ê t  s Ð c T C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . Th«ng  b¸o m Ê t  s Ð c K Ýnh  öi: . ........................... g . . .........................  . §ång  Ýnh  öi: . ...................... k g . . ...................... Tªn    µ: . .......................... t«i . . .......................... l Tró  (c«ng    ¹ : ....................  t¸c) i . ..................... t . Do:.. . .................................................... . . .................................................... .. . .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. B Þ   Êt    êsÐc  ã  è  Ðc  m c¸ct   c s s sau  y: ®© (ph¶ighith«ng    Ò   ê sÐc  Þ   Êt: sÐc  ∙  ý    µnh     tinv t   bm   ® k ph¸th hay  a  ý, ch k   tªnngêiph¸thµnh  Ðc.N Õ u   µsÐc  ý       s  l  k danh  × ngêithô hëng  µai,n Õu  êi th      l    ng   lµm  Êt  Ðc  êi ® îc chuyÓn  îng  m s ng     nh ph¶ighirâ  ä    êi ® îc chuyÓn  ­     h tªnng     nh îng,sè  Òn    ê.Tê  Ðc  Þ   Êt, tê sÐc  îc lÜnh  Òn  Æt     ti trªnt   s b m     ®  ti m hay chuyÓn   kho¶n). .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . ..
 19. 19 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. K Ýnh    Þ  ý... . ................... ®Ò ngh Qu . . .................. Vµ   ý... . ........................... Qu . . .......................... kh«ng        êsÐc  ã  è    è  Ðc    chitr¶c¸ct   c s sªris s nh trªn. ,    Ën  îcth«ng  lóc  Nh ®  b¸o       êilËp giÊy  Ng     .. giê..ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   .   .   .   (Ký, ghi râ  hä  tªn,       ý    ng  Êu)     (K tªn,®ã d    ®ãng  Êu  Õu  ã)   dn c P h ô  l ô c s è  8: M É u  § ¬ n  khi Õ u   ¹i Ò  s Ð c   h« n g  ® îc thanh to¸n n  v k C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . § ¬ n  k hi Õ u  n ¹i Ò  s Ð c  b Þ   õ c h èi thanh   v t to¸n K Ý nh   öi:¤ng  µ).. . ..................... g  (B . ...................... Tªn    µ: . ........................  t«i . . ......................... l . §Þa  chØ:.. . .........................  . . .......................... . Ngµy... . ..  ã  Ën  êsÐc  è:. . ........ / . /.c nh t   . , s . . ........ Sè   Òn:. . .................   ý   ti . . ................, Qu ¤ng  µ)   Do (B ph¸t hµnh    (chuyÓn  nhîng)cho  .   t«i Ngµy... . ...   ∙  Êt tr×nh  ê sÐc    ¹ . ....... ng  Þ   õ chèi / . /., ® xu    t«i t  trªnt i . .....  .nh b t     thanh to¸n,nay    Õt ®¬n  µy  Ìm    t«ivi   n k theo  b¶n sao  Õu  õ chèithanh  phi t     to¸n  sÐc  öitíQuý  g    i ¤ng  µ). (B K Ýnh    Þ  ý  ®Ò ngh Qu ¤ng  µ)l t©m    Õt    (B  u  gi¶iquy ®Ó trong vßng..  µy,   .(ng   giê)kÓ   õ khiQuý     t    ¤ng  µ) nhËn  îc ®¬n  µy, t«icã  Ó  Ën    è  Òn  (B   ®  n     th nh ®ñ s ti ghitrªnsÐc.    Ng êilËp ®¬n        ý    ng  Êu  Õu  ã)   K tªn,®ã d (n c
Đồng bộ tài khoản