Thông tư 08/2004/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
203
lượt xem
21
download

Thông tư 08/2004/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2004/TT-BYT về hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2004/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/TT-BYT Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ C A B Y T S 08/2004/TT-BYT NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C QU N LÝ CÁC S N PH M TH C PH M CH C NĂNG th ng nh t qu n lý vi c kinh doanh các s n phNm th c phNm ch c năng trên th trư ng; m b o an toàn s c kho cho ngư i tiêu dùng và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p trong khi kinh doanh, B Y t hư ng d n vi c qu n lý các s n phNm th c phNm ch c năng (sau ây g i t t là th c phNm ch c năng) như sau: I. KHÁI NI M VÀ TÊN G I TH C PH M CH C NĂNG 1. Th c phNm ch c năng là th c phNm dùng h tr ch c năng c a các b ph n trong cơ th ngư i, có tác d ng dinh dư ng, t o cho cơ th tình tr ng tho i mái, tăng s c kháng và gi m b t nguy cơ gây b nh. 2. Th c phNm ch c năng, tuỳ theo công d ng, hàm lư ng vi ch t và hư ng d n s d ng, còn có các tên g i khác sau: a) Th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng; b) Th c phNm b sung; c) Th c phNm b o v s c kho ; d) Th c phNm dinh dư ng y h c. II. I U KI N XÁC NNH LÀ TH C PH M CH C NĂNG Nh ng s n phNm th c phNm có b sung các ch t dinh dư ng như vitamin, mu i khoáng và các ch t có ho t tính sinh h c n u ư c Nhà s n xu t công b s n phNm ó là th c phNm ch c năng; ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c s n xu t ho c nư c cho phép lưu hành ch ng nh n phù h p v i pháp lu t v th c phNm và có các i u ki n sau thì ư c coi là th c phNm ch c năng: 1. i v i th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng: N u lư ng vi ch t ưa vào cơ th hàng ngày theo hư ng d n s d ng ghi trên nhãn c a s n phNm có ít nh t 1 vitamin ho c mu i khoáng cao hơn 3 l n giá tr c a B ng khuy n ngh nhu c u dinh dư ng RNI 2002 (Recommended Nutrient Intakes), ban hành kèm theo Thông tư này, thì ph i có gi y ch ng nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c s n xu t ho c nư c cho phép lưu hành xác nh n tính an toàn c a s n phNm và ph i ghi rõ trên nhãn
  2. ho c nhãn ph s n phNm ( i v i s n phNm nh p khNu) m c áp ng RNI c a các vi ch t dinh dư ng ư c b sung; 2. i v i th c phNm ch c năng có ch a ho t ch t sinh h c: N u công b s n phNm có tác d ng h tr ch c năng trong cơ th ngư i, tăng s c kháng và gi m b t nguy cơ b nh t t thì ph i có báo cáo th nghi m lâm sàng v tác d ng c a s n phNm ho c tài li u ch ng minh v tác d ng c a thành ph n c a s n phNm có ch c năng ó ho c gi y ch ng nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c s n xu t ho c nư c cho phép lưu hành có n i dung xác nh n công d ng c a s n phNm ghi trên nhãn. 3. N i dung ghi nhãn c a th c phNm ch c năng ph i áp ng các i u ki n theo qui nh c a pháp lu t v nhãn và các i u ki n sau: a) N i dung hư ng d n s d ng cho nh ng s n phNm có m c ích s d ng c bi t c n ph i ghi: Tên c a nhóm s n phNm (th c phNm b sung, th c phNm b o v s c kho , th c phNm ch c năng, th c phNm ăn kiêng, th c phNm dinh dư ng y h c), i tư ng s d ng, công d ng s n phNm, li u lư ng, ch ng ch nh, các lưu ý c bi t ho c tác d ng ph c a s n phNm (n u có); b) i v i th c phNm ch a ho t ch t sinh h c, trên nhãn ho c nhãn ph b t bu c ph i ghi dòng ch "Th c phNm này không ph i là thu c, không có tác d ng thay th thu c ch a b nh"; c) Trên nhãn s n phNm th c phNm ch c năng không ư c ghi ch nh i u tr b t kỳ m t b nh c th nào ho c s n phNm có tác d ng thay th thu c ch a b nh. 4. i v i nh ng s n phNm có ch a vitamin và mu i khoáng chưa ư c c p trong B ng khuy n ngh v nhu c u dinh dư ng quy nh t i kho n 1 c a M c này, s n phNm ư c s n xu t trong nư c nhưng chưa rõ là th c phNm hay thu c, s n phNm có ch a các ch t có ho t tính sinh h c chưa tài li u ch ng minh tính an toàn và tác d ng c a ho t ch t ó, C c An toàn v sinh th c phNm có trách nhi m ch trì và ph i h p v i C c qu n lý Dư c Vi t Nam và V Y h c c truy n - B Y t xem xét phân lo i và th ng nh t qu n lý. III. QU N LÝ I V I TH C PH M CH C NĂNG 1. Th c phNm ch c năng có các i u ki n qui nh t i M c II c a Thông tư này s ư c qu n lý và th c hi n theo các qui nh c a pháp lu t v th c phNm. Các s n phNm này ph i ư c công b tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm t i C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t theo úng quy nh c a pháp lu t v th c phNm trư c khi lưu hành trên th trư ng. 2. Vi c thông tin, qu ng cáo, ghi nhãn s n phNm ư c coi là th c phNm ch c năng ph i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thông tin, qu ng cáo, ghi nhãn và ph i b o m trung th c, chính xác, rõ ràng không gây thi t h i cho ngư i s n xu t, kinh doanh và ngư i tiêu dùng. IV. T CH C TH C HI N
  3. 1. C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t có trách nhi m t ch c tri n khai, ch o, ki m tra, thanh tra và giám sát vi c th c hi n Thông tư này. 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t các ngành có trách nhi m t ch c th c hi n, ch o, thanh tra, ki m tra và giám sát các ơn v s n xu t, kinh doanh th c phNm ch c năng trong quá trình th c hi n các qui nh c a Thông tư này. 3. Các ơn v s n xu t, kinh doanh th c phNm ch c năng có trách nhi m th c hi n các qui nh c a Thông tư này. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 20/2001/TT-BYT ngày 11/9/2001 c a B Y t v vi c hư ng d n qu n lý các s n phNm thu c - th c phNm. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v báo cáo v B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm) xem xét, gi i quy t. Tr n Chí Liêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản