Thông tư 08/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 1 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 08/2005/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH ÁP D NG I V I KHU THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P THU C KHU KINH T C A KH U M C BÀI, T NH TÂY NINH Căn c vào Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ngày 20/5/1998, Lu t u tư nư c ngoài ngày 12/11/1996, Lu t u tư nư c ngoài (s a i) ngày 09/6/2000, các Lu t Thu Thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu Giá tr gia tăng, Lu t Thu tiêu th c bi t ngày 17/6/2003; Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Quy t nh s 144/2004/Q -TTg ngày 12/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v b sung m t s chính sách ưu ãi i v i Khu kinh t c a kh u M c Bài, t nh Tây Ninh; B Tài chính hư ng d n ch tài chính áp d ng t i Khu Thương m i và Công nghi p thu c Khu kinh t c a kh u M c Bài như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Ch tài chính quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng trong ph m vi a bàn Khu Thương m i - Công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài (sau ây g i t t là KTM-CN) ư c thành l p theo Quy t nh 1595/2002/Q -UB ngày 30/9/2002 c a UBND t nh Tây Ninh v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t Khu thương m i ô th c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh; Trong Thông tư này c m t "n i a Vi t Nam" ư c hi u là ph n còn l i c a Khu Kinh t c a khNu M c Bài không bao g m KTM-CN và ph n lãnh th nư c Vi t Nam ngoài Khu Kinh t c a khNu M c Bài. 2. i tư ng áp d ng: i tư ng áp d ng các chính sách ưu ãi v tài chính quy nh t i Thông tư này là các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ho t ng s n xu t, kinh doanh t i KTM- CN thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài, bao g m: a. Các nhà u tư trong nư c thu c các thành ph n kinh t ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã, các h kinh doanh cá th và các cá nhân hành ngh c l p.
  2. b. Các t ch c, cá nhân nư c ngoài bao g m doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; nhà u tư nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i), Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Ch các ho t ng kinh doanh ư c ti n hành trên a bàn KTM CN m i ư c hư ng các ưu ãi dành cho a bàn KTM-CN quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p các t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh c trên a bàn KTM - CN và trong n i a Vi t Nam thì ph i h ch toán riêng các ho t ng kinh doanh trên a bàn KTM - CN làm căn c xác nh ch ưu ãi. i v i các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng trong KTM-CN trư c ngày Quy t nh 144/2004/Q -TTg có hi u l c mà chưa hư ng ưu ãi, doanh nghi p ph i ngh cơ quan c p gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ghi ưu ãi b sung làm căn c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh t i Thông tư này. 3. i u ki n áp d ng: KTM - CN ư c hư ng các ch ưu ãi v tài chính quy nh t i Thông tư này khi b o m ng th i các i u ki n sau: - Có hàng rào c ng b o m cách ly các ho t ng trong KTM-CN v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu; - Trong KTM-CN không có khu dân cư, không có dân cư cư trú thư ng xuyên ho c t m trú (k c ngư i nư c ngoài); - Có Tr m Ki m soát h i quan giám sát, ki m tra ngư i, hàng hoá và các phương ti n vào và ra KTM-CN. 4. M t s quy nh chung v h i quan: - Các t ch c kinh t ho t ng trong KTM-CN ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c các hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m. - Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a KTM-CN v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu (g i t t là KKTCK) và n i a Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý hàng hoá, d ch v xu t khNu, nh p khNu. - Các t ch c kinh t , cá nhân trong n i a Vi t Nam ch ư c nh p t KTM-CN nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu, xu t khNu vào KTM- CN nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu và ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan. - C c H i quan t nh Tây Ninh ư c thành l p các tr m ki m soát h i quan KTM-CN t i các c ng ra - vào KTM-CN. Các tr m h i quan KTM-CN ch u s qu n lý tr c ti p c a Chi c c h i quan c a khNu M c Bài.
  3. - Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c lo i hình nào thì áp d ng quy trình th t c h i quan hi n hành i v i lo i hình ó. - Cơ quan h i quan ch u trách nhi m tr c ti p v công tác phòng, ch ng buôn l u trên a bàn h i quan theo quy nh c a pháp lu t v h i quan và có trách nhi m ph i h p v i các ban ngành liên quan trong công tác phòng, ch ng buôn l u theo ch o c a UBND t nh Tây Ninh. 5. T ch c, cá nhân u tư vào KTM CN ư c hư ng ưu ãi t i a dành cho các d án u tư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 9 tháng 6 năm 2000, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng và các ưu ãi theo i u ư c qu c t , các h p ng thương m i song phương và a phương mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 6. Trư ng h p các văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh các m c ưu ãi khác nhau v cùng m t v n thì ư c áp d ng m c ưu ãi quy nh t i văn b n có hi u l c pháp lý cao hơn. Trư ng h p các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v cùng m t v n do cùng m t cơ quan ban hành mà có quy nh khác nhau thì áp d ng quy nh c a văn b n ư c ban hành sau. II. QUY NNH C TH A. I V I HÀNG HOÁ VÀ DNCH V : 1. V thu xu t kh u, thu nh p kh u: a. Hàng hoá, d ch v t nư c ngoài, t n i a nh p vào KTM-CN ư c mi n thu nh p khNu. b. Hàng hoá, d ch v t KTM-CN nh p vào n i a Vi t Nam: - Hàng hoá, d ch v có xu t x t nư c ngoài n p thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KTM-CN n u ph n giá tr hàng hoá xu t x ASEAN chi m t 40% tr lên, ư c xác nh n b ng gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN M u D và i u ki n theo quy nh t i Thông tư s 64/2003/TT-BTC ngày 01/7/2003 v vi c ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 2003-2006 thì ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi CEPT khi nh p vào n i a Vi t Nam. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KTM-CN n u không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài, khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam không ph i n p thu nh p khNu.
  4. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KTM-CN có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài, khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong hàng hoá ó. Căn c xác nh thu nh p khNu ph i n p i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong hàng hoá nh p vào n i a Vi t Nam g m: + Giá tr t ng lo i nguyên li u, linh ki n nh p khNu c u thành trong m i ơn v hàng hoá ( ư c tính b ng giá nh p khNu t nư c ngoài (CIF) ho c giá trên th trư ng n i a c a nguyên li u, linh ki n cùng lo i ( ơn v tính VND) nhân v i nh m c tiêu hao c a t ng lo i nguyên li u, linh ki n nh p khNu trong m i ơn v hàng hoá do ơn v xây d ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh m c tiêu hao này). + S lư ng hàng hoá nh p khNu vào n i a Vi t Nam, + Thu su t thu nh p khNu i v i t ng lo i nguyên li u, linh ki n. Doanh nghi p, cá nhân kinh doanh có trách nhi m ăng ký v i cơ quan H i quan v danh m c hàng hoá nh p khNu s d ng làm nguyên li u s n xu t hàng nh p khNu vào n i a trư c khi nh p vào n i a. c. Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KTM-CN khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu. d. Hàng hoá thu c di n ch u thu xu t khNu t n i a Vi t Nam ưa vào KTM-CN ph i n p thu xu t khNu theo quy nh hi n hành. 2. V thu tiêu th c bi t: - Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong KTM-CN không ph i ch u thu tiêu th c bi t, bao g m: hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, cung ng và tiêu th trong KTM- CN; t nư c ngoài nh p vào KTM-CN. - Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t KTM-CN xu t khNu ra nư c ngoài không ph i ch u thu tiêu th c bi t. - Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t KTM-CN nh p vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu theo quy nh hi n hành. - Hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t n u mư n ư ng, quá c nh qua các c a khNu KTM-CN trên cơ s hi p nh song phương, a phương ã ký k t ho c ngành, a phương ư c Th tư ng Chính ph cho phép thì không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 3. V thu giá tr gia tăng:
  5. - Hàng hoá, d ch v t nư c ngoài nh p khNu vào KTM-CN không ph i ch u thu giá tr gia tăng. - Hàng hoá, d ch v t KTM-CN xu t khNu ra nư c ngoài hư ng thu su t GTGT là 0%; Hàng hoá, d ch v t n i a Vi t Nam xu t vào KTM-CN ư c hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%. i u ki n ư c hoàn thu GTGT th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v hoàn thu GTGT. - Hàng hoá, d ch v t KTM-CN ưa vào n i a ph i ch u thu GTGT i v i hàng nh p khNu theo quy nh hi n hành. - Hàng hoá, d ch v lưu thông trong n i b KTM-CN không ph i ch u thu GTGT. i v i lo i hàng hoá này, trong hoá ơn thu GTGT, dòng thu GTGT ư c g ch chéo (x). 4. V th t c H i quan: a. i v i hàng hóa nh p khNu t nư c ngoài vào KTM-CN: Doanh nghi p KTM-CN th c hi n kê khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu t i Chi c c H i quan c a khNu M c Bài và ph i ch u s giám sát c a các Tr m ki m soát h i quan KTM-CN; b. i v i hàng hóa t nư c ngoài nh p khNu vào n i a qua c a khNu M c Bài ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan c a khNu M c Bài. c. i v i hàng hóa, d ch v t n i a ưa vào KTM-CN, cơ quan H i quan ch làm th t c khi doanh nghi p có yêu c u. Th t c h i quan ư c th c hi n như sau: - Doanh nghi p KTM-CN và doanh nghi p n i a th c hi n kê khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t nh p khNu. Trư ng h p v n chuy n hàng hóa n i b gi a doanh nghi p và chi nhánh trong và ngoài KTM-CN thì thay th H p ng mua bán b ng ch ng t xu t kho. - Trư ng h p doanh nghi p n i a ăng ký t khai xu t khNu t i Chi c c H i quan n i a, doanh nghi p n i a kê khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu; Doanh nghi p KTM-CN kê khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu. d. i v i hàng hóa t KTM-CN xu t khNu ra nư c ngoài: Doanh nghi p KTM-CN th c hi n kê khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu t i Chi c c H i quan c a khNu M c Bài ho c các Tr m ki m soát h i quan trong KTM-CN. . i v i hàng hóa t n i a xu t khNu ra nư c ngoài qua c a khNu M c Bài làm th t c h i quan t i t i Chi c c H i quan c a khNu M c Bài. Trong trư ng h p làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan n i a, vi c v n chuy n hàng n c a khNu M c Bài th c hi n theo quy nh i v i hàng hóa xu t khNu chuy n c a khNu.
  6. e. i v i hàng hóa t KTM-CN ưa vào n i a thì th t c h i quan th c hi n t i Chi c c H i quan c a khNu M c Bài ho c các Tr m ki m soát H i quan trong KTM-CN. Doanh nghi p KTM-CN (bên bán) và doanh nghi p n i a (bên mua) có trách nhi m: - Kê khai h i quan và n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t nh p khNu. Trư ng h p v n chuy n hàng hóa n i b gi a doanh nghi p và chi nhánh trong và ngoài KTM-CN ho c doanh nghi p tr c ti p mang hàng vào n i a bán thì trong h sơ h i quan thay th H p ng b ng ch ng t xu t kho. - Doanh nghi p KTM-CN ph i n p thêm cho cơ quan H i quan b o sao T khai hàng hóa nh p khNu t nư c ngoài vào KTM-CN n u hàng hóa ưa vào n i a là hàng hóa có ngu n g c nư c ngoài, b n sao có óng d u sao y b n chính c a doanh nghi p. - Doanh nghi p KTM-CN (bên bán) ph i n p cho Chi c c H i quan M c Bài b n nh m c nguyên li u nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm n u là hàng hóa s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KTM-CN có s d ng nguyên li u, linh ki n c a nư c ngoài. Cơ quan h i quan ch u trách nhi m m s theo dõi i v i t ng doanh nghi p th ng kê và ki m tra, i chi u v i Phi u xu t kho c a s hàng hoá, d ch v ó. f. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh qua KTM-CN ch ư c i qua các c ng có tr m ki m soát h i quan. g. Ngoài các quy nh t i Thông tư này, các bên liên quan ph i th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính Ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan và các văn b n hư ng d n khác v h i quan. B. I V I CÁC D ÁN U TƯ VÀO KTM-CN: 1. V thu thu nh p doanh nghi p: - Các d án u tư vào KTM-CN ư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong 15 năm k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh, ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu ; ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 9 năm k ti p. Trư ng h p c n c bi t khuy n khích cao hơn, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh áp d ng thu su t ưu ãi 10% trong su t th i gian th c hi n d án. Th t c ư c hư ng mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2004 c a B Tài chính. - i v i d án u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, im i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t:
  7. + Thu su t thu TNDN i v i ph n thu nh p tăng thêm do d án mang l i: Th c hi n theo quy nh t i Ti t 5.1.4 Thông tư s 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 c a B Tài chính và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. + Th i h n mi n, gi m thu TNDN i v i ph n thu nh p tăng thêm do d án mang l i: Các d án u tư không thu c danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 1 năm cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i và gi m 50% s thu ph i n p t i a là 2 năm ti p theo. Các d án u tư thu c danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 4 năm cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i và gi m 50% s thu ph i n p t i a là 7 năm ti p theo. + Vi c h ch toán ph n thu nh p tăng thêm do u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t mang l i th c hi n theo quy nh t i i m 7 Thông tư s 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 c a B Tài chính và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. - T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho t ng kinh doanh trong KTM-CN, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n l sang nh ng năm sau tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 5 năm. - Thu nh p ch u thu i v i kho n thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t g n v i k t c u h t ng, v t ki n trúc trên t ph i n p thu thu nh p theo quy nh t i M c C c a Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. V giao t có thu ti n s d ng t, giá và ti n thuê t - Ngư i s d ng t trong KTM-CN ư c u tư xây d ng k t c u h t ng, ư c s n xu t kinh doanh, ho t ng d ch v và có các quy n, nghĩa v tương ng v i hình th c ư c giao t, thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. - Các d án u tư vào KTM-CN ư c mi n ti n thuê t trong 11 năm u k t ngày ký h p ng thuê t và ư c hư ng m c giá thuê t b ng 30% giá thuê t áp d ng t i khu v c t năm th 12 tr i. - Áp d ng ch m t giá thuê t i v i cá nhân và doanh nghi p thuê t, không phân bi t ngư i Vi t Nam hay ngư i nư c ngoài. i v i trư ng h p giao l i t, cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t, Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài quy t nh m c thu ti n s d ng t, ti n thuê t, m c mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t theo t ng d án nh m b o m khuy n khích u tư trên cơ s giá t do U ban nhân dân t nh Tây Ninh quy t nh.
  8. 3. V tín d ng u tư: Các doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t có d án u tư s n xu t, kinh doanh t i KTM-CN ư c ưu tiên vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, ư c h tr lãi su t sau u tư ho c b o lãnh tín d ng u tư theo quy nh t i Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph và Quy t nh s 54/2004/Q -BTC ngày 16/6/2004 c a B trư ng B Tài chính v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 4. V giá, phí, l phí và thu khác: - Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài ư c phép thu các lo i phí, l phí tương ng v i nhi m v ư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c u quy n theo quy nh hi n hành. Khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n u quy n th c hi n nhi m v , Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài có trách nhi m thông báo và ăng ký v i cơ quan thu nơi Ban qu n lý t tr s v vi c thu các lo i phí, l phí do th c hi n các nhi m v ư c u quy n. - M c giá s d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v chung cho KTM-CN v ư ng giao thông, b n c ng, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, i n, nư c, thông tin liên l c,... là m c giá tho thu n gi a các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng và các i tư ng s d ng. - Các lo i thu , phí và l phí khác ư c th c hi n theo quy nh hi n hành t i các Lu t thu , Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Pháp l nh Phí và l phí và các văn b n pháp lu t khác. C. I V I HÀNH KHÁCH QUA L I KTM-CN: - Khách du l ch trong và ngoài nư c khi vào KTM-CN ư c phép mua các lo i hàng hoá mang v n i a và mi n thu nh p khNu n u t ng giá tr hàng hoá không vư t quá 500.000 ng/ngư i/ngày. N u t ng tr giá hàng hoá mua vư t m c quy nh trên ây, ngư i có hàng hoá ph i n p thu nh p khNu ph n vư t nh m c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Khách du l ch có mua hàng hoá t i KTM-CN em vào n i a ph i làm th t c kê khai h i quan t i Tr m ki m soát h i quan c a khNu M c Bài ho c các Tr m ki m soát h i quan trong KTM-CN. Ban qu n lý Khu KTCK M c Bài hư ng d n c th các tiêu chuNn xác nh i tư ng qua l i Khu TM-CN là khách du l ch sau khi trao i v i UBND t nh Tây Ninh. - i v i hành khách nh p c nh vào Vi t Nam qua c a khNu M c Bài b ng h chi u do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p, khi vào KTM-CN ư c phép mang vào n i a Vi t Nam hàng mi n thu theo quy nh t i Ngh nh 66/2002/N -CP ngày 01/7/2002 c a Chính ph v nh m c hành lý ngư i xu t c nh, nh p c nh và quà bi u, t ng nh p khNu ư c mi n thu .
  9. - Phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; hàng hóa, hành lý, ngo i h i c a ngư i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan c a khNu M c Bài. - Phương ti n v n t i n i a i qua Khu TM-CN ph i ch u s giám sát c a Tr m H i quan KTM-CN. III. T CH C TH C HI N - UBND t nh Tây Ninh có trách nhi m m b o th c hi n các i u ki n quy nh t i Kho n 3, M c I KTM-CN ư c áp d ng ch tài chính quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p chưa các i u ki n quy nh chưa ư c áp d ng. - UBND t nh Tây Ninh ch o các cơ quan liên quan (b i biên phòng, công an c a khNu, cơ quan h i quan, cơ quan thu , ) tăng cư ng ph i h p th c hi n các bi n pháp ki m tra, ki m soát nh m ch ng các hành vi buôn l u, gian l n thương m i t i Khu TM-CN M c Bài. - Sau 02 năm, UBND t nh Tây Ninh ch trì, ph i h p v i B Tài chính ti n hành t ng k t, ánh giá vi c áp d ng m t s chính sách ưu ãi b sung v tài chính t i Khu kinh t c a khNu M c Bài. - Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u g p vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản