Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
2
download

Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 01/NN-KL-TT ngày 18/2/97: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   « n g  N g hi Ö p  v µ  P h¸t  BN tri Ó n n« n g  th«n s è  09/1997­T T­N N­K L   n g µ y 10  th¸ng 10 n¨ m   1997 S ö a  ® æ i, B æ  su n g  m é t  è s ® i Ó m  q u y  ® Þ n h  t¹i h « n g  t s è  01/N N­K L­T T  n g µ y 18 th¸ng  n¨ m  1997:  T 2    h í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   th N 77/CP c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  x ö  p h ¹t vi p v   p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n  lý r õ ng, b ¶ o  v Ö  r õ ng  µ  q u ¶ n  c v lý l © m  s¶n Ngµy  th¸ng2  18    n¨m  1997  é  B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ban     hµnh Th«ng   è  ts 01/NN­KL­    íng dÉn  ùc hiÖn  TT: H   th   NghÞ   Þnh  § 77/CP  µy  ng 29 th¸ng 11    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl©m  l  s¶n,nay  é    B N«ng  nghiÖp   vµ Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   tsè    01/NN­KL­TT   nh sau: M ô c  I: V Ò  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g. §i Ó m     Ò   3: V nguyªn t¾c  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   x l    h ch §iÓ m  3.1:Trêng  îp  ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh    hm ng   hi nhi h vi vi ph h chÝnh. §o¹n  2: "KhilËp    thø      biªnb¶n  òng        Õt  nh  ö  ¹t®èi víi c nh khira quy ®Þ x ph       ngêi®∙    ¹m  Òu  µnh    µy    viph nhi h vin chØ  Çn  Ëp m ét    c l  biªnb¶n... nay      " bæ sung  cô m   õ:"Trong  ïng  ét  êi®iÓ m   íc c©u"    Ëp  t  c m th   "tr   khi l biªn b¶n...  µ  á  õ   "v b t   "nµy"trong c©u. V×   Ëy  ©u  íi® îcviÕt®óng  µ:"Trong cïng m ét  êi®iÓ m         v c m      l      th   khilËp biªnb¶n  òng      Õt  nh  ö  ¹t®èi víi êi®∙    ¹m  Òu      c nh ra quy ®Þ x ph       ng   viph nhi hµnh    vichØ  Çn  Ëp m ét    c l  biªnb¶n.. " . §iÓ m     êng  îp  Òu  êi cã  chøc  ¾n   ã  íinhau    ïng  3.2:Tr h nhi ng   tæ  g b v  ®Ó c thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh:   mh viviph h ch §o¹n thø  Êt bá  õ"chung"trong cô m      nh   t       t"møc  ö  ¹tchung  ."Sau  õ x ph   ®ã   t  "®ã" bá  ô m   õ"kh«ng  Õt ®Þnh  ö  ¹triªng®èi víi õng ngêiviph¹m".  c t  quy   x ph        t     M ô c  II: V Ò  h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc v µ  m ø c  ® é  x ö  p h ¹t. §i Ó m     Öc    ông    ×nh  2: Vi ¸p d c¸ch thøc,møc    ö  ¹t.   ®é x ph §iÓ m     2.2:C¸ch  Ýnh  Òn ph¹t. t ti   Bæ   sung    èi®o¹n,phÇn  Ý  ô  ë cu     th d sau: Hµnh   viph¸ 0,06  rõng  ha  phßng  é  Þ   ©n    Óm   ©m  h b nh viªnki l ph¸thiÖn    lËp    biªn b¶n. Hµnh      ¹m  ã    viviph c møc     ©y  Öth¹in»m   ®é g thi     trong khung  ö    x ph¹tquy  nh   ¹  iÓ m       ®Þ t i® a, kho¶n    Òu  cña  2, §i 4  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP  µ ph¹t l   
  2. 2 tiÒn  õ trªn1.000.000 ®ång  n   t      ®Õ 5.000.000 ®ång. TríckhiquyÕt  nh         ®Þ møc   ph¹t, Óm  ©m    ¹m  Ýnh   ki l viªnt t møc  Òn ph¹tnh  ti     sau:   5.000.000 ®ång  0,06 ha   x      = 3.000.000     ®ång 0,1 ha   C¨n  vµo  cø  møc   ¹ttiÒn  ¹m  Ýnh  ph   tt trªn,n Õu  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ã    ct ti   nh c thÓ  Õt ®Þnh  quy   møc  ¹tdíi ph    3.000.000 ®ång, nhng      kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc   thÊp  Êt 1.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ã  Ó  ¹tmøc    nh       ct ti     c th ph   cao h¬n  3.000.000  ng  ng  ®å nh kh«ng  îc vîtqu¸  ®   møc  cao  Êt  ña  nh c khung  ¹t ph   tiÒn nµy  µ5.000.000 ®ång.   l    §iÓ m     ¹ttiÒn vµ  Þch    ©m  2.3:Ph    t thu l s¶n    Ðp. tr¸ph i §o¹n  nhÊt bá  ©u: "Trong  êng  îp c¸ biÖtnh  êiviph¹m  ã  µn  thø   c   tr h      ng     c ho c¶nh  kinhtÕ  ã    kh kh¨n..cho  ö  ông  ©m    . sd l s¶n." M ô c  III. V Ò  th È m  q u y Ò n  v µ  th ñ t ô c x ö  p h ¹t A. Th È m  quy Ò n  x ö ph¹t 1.ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  Óm  ©m.   quy x ph   ki l §iÓ m  1.1:Nh ©n     Óm   ©m   ang    µnh    viªn ki l ® thih c«ng  ô    v khi ph¸thiÖn    hµnh      ¹m  éc thÈm  Òn  ö  ¹tcña  ×nh, gi¶i viviph thu   quy x ph   m     Õt nh  quy   sau: §îcsöa  æi,bæ     ®   sung  µn  é  iÓ m   µy    to b ® n nh sau: ­  Õ u   µ vi ph¹m  á  Ðt  Êy  Çn  ö  ¹tc¶nh  N l    nh x th c x ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ph     ®Õ n  20.000  ng  µ   ®å m kh«ng  Þch  t thu tang  Ët, ph¬ng  Ön  ×  quyÕt v  ti th ra    ®Þnh  ö  ¹tt¹ chç  x ph   i   theo  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  ®Þ ti §i 46  l x l    h chÝnh. ­ N Õ u   Ðt  Êy    x th møc     ö  ¹tlµ ph¹ttiÒn  õ trªn20.000  ng  n   ®é x ph       t    ®å ®Õ 100.000  ng  µ   ®å m kh«ng  Çn  Þch  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  ×  Ëp  c t thu  v  ti viph th l biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  quyÕt  nh   ö  ¹ttheo    vi ph h ch v ra  ®Þ x ph   quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 47  §i 48  l x l    h ch ViÖc  quyÕt  nh   ö  ¹t thuéc  Èm   ra  ®Þ x ph   th quyÒn  ña  ©n  c nh viªn kiÓm     l©m ph¶itheo  ng  É u   Óu    ®ó m bi quy  nh  µ  íng dÉn  ña  é   ®Þ vh   c B N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. §èivíi   êng  îp kh¸c ngoµihaitr ng  îp nªu      tr c¸c h       ê h   trªn, ×  Ëp      l biªnb¶n    th vi ph¹m  µnh  Ýnh,t¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m    c¸o thñ tr ng  h ch   gi   v  ti     ®Ó b¸o      ë trùctiÕp xö  ý.    l Th«ng   nµy  öa  æi    t s ® bæ sung  ét  è  iÓ m   m s® quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng    t 01/NN­KL­TT  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m 1997,cã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy    hi l   15  k t  ký,c¸c®iÒu     kho¶n kh¸ccña    Th«ng   NN­KL­TT  ÷nguyªn nh  ò. t01­ gi     c 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản