Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
12
download

Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  09/2003/TT­B X D  n g µ y 23  Bx s th¸ng 10 n¨ m   2003 v Ò   vi Ö c s ö a ® æ i, b æ  s u n g   h « n g  t s è  04/2001/TT­B X D   T n g µ y  20 th¸ng 8 n¨ m  2001 c ñ a B é  x © y   ù n g  "h í ng d É n   d b æ  su n g  vi Ö c h ç  trî g êi tha m    n gia h o ¹t  é n g  c¸nh m ¹ n g  t õ n g µ y 31  ® th¸ng 12 n¨ m  1944  Ò  tr c c¶i thi Ö n n h µ  ë   v í theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  20/2000/Q§­T T g  n g µ y 03  th¸ng 02 n¨ m  2000 c ñ a  T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ " p ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 36/2003/N§­   µy  CP ng 04/4/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  cB X ©y  ùng; d ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 20/2000/Q§­TTg  µy  ng 03/2/2000  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ç  îngêi tham  ph v vi h tr    gia  ¹t®éng  ho   c¸ch  ¹ng  õ  íc C¸ch  m t tr   m¹ng  Th¸ng  n¨m  8  1945    Ön nhµ  ; c¶ithi   ë ­ Sau    ã  ù  èng  Êt cña    khic s th nh   Ban    Tæ chøc  Trung  ng,Bé  ¬   Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héivµ  é   µi chÝnh, ® îc Thñ íng ChÝnh  ñ  v X∙    B T      t  ph chØ  o  ¹  ®¹ t i v¨n b¶n  è    s 1263/CP­   µy  CN ng 17/9/2003, 1. Bé  x©y  dùng híng dÉn  söa ® æi, bæ  sung M ôc  I Th«ng t è   s 04/2001/TT­ BXD   µy  ng 20/8/2001  ña  é   ©y  ùng  íng dÉn    c BX d "h   bæ sung  Öc  vi hç  î êitham    ¹t®éng  tr ng   giaho   c¸nh  ¹ng  õngµy  m t  31/12/1944 vÒ   ícc¶ithiÖn   tr       nhµ    ë theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 20/2000/Q§­TTg  µy  ng 03/02/2000  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ" nh  ph   sau: "I. Ò   i t ng ¸p dông:   ®è  î     V 1.Ng êitham    ¹t®éng      giaho   c¸ch m¹ng  îcquy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu      ®  ®Þ t i 1  §i 2 Quy Õt  nh  è  ®Þ s 20/2000/Q§­ TTg  µy  ng 03/02/2000  ña  ñ ëng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph (sau  y   äi t¾t lµ Q§20)  ®© g       bao  å m   nh÷ng  êi ® îc kÕt  ¹p  µo  g c¶  ng     n v §¶ng  hoÆc   Õt  ¹p l¹ tr cngµy  k n     í i 19/8/1945 ®∙  îcc¬    ®   quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  c th quy c«ng  Ën  µ  ÷ng  êitham    ¹t®éng  nh v nh ng   gia ho   c¸ch m¹ng  ícn¨m    tr   1945  ∙  îc ®®   hëng  hoÆc   ang  ëng  Õ     îcÊp  ®∙ingêi ho¹t®éng  ® h ch ®é tr  u        c¸ch  ¹ng  íc m tr   n¨m 1945  theo quy  nh  ¹ :   ®Þ ti ­ Th«ng    b¸o  è  TB/HN  µy  s 22  ng 13/7/1960  ña  c Ban  Ý   , Th«ng  i è  B th   tr s 32 TT/TC  µy  ng 14/10/1960  µ  v Th«ng  i è  TT/TC  µy  tr  05­ s ng 12/01/1962  ña c Ban    Tæ chøc  Trung  ng  íng dÉn    µnh  Ýnh  ¬ "h   thih ch s¸ch ®èi víic¸n bé, ®¶ng           viªnho¹t®éng  ©u     l n¨m"; ­Th«ng   è    ts 03/NV  µy  ng 01/02/1963 cña  é  éi vô    B N   (nay lµBé      Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héi)híng  Én    µnh  Õ     î Êp  ®∙ic«ng  ©n, v X∙    d "thih ch ®é tr c u    nh   viªnchøc  µ   íccã    Nh n   c«ng    µnh  Ých    Ò   u"; lao,th t khiv h ­ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 296­   µy  CP ng 20/11/1978  ña  éi  ng  Ýnh  ñ  c H ®å Ch ph "bæ sung  µ  öa  æi  ét  è  iÓ m   Ò   Õ     i víi   é,c«ng  ©n    vs ® m s® v ch ®é ®è     b   c¸n nh viªn chøc  Ò   u  µ  v h v nghØ  Öc  ×  Êt  vi v m søc    ng". lao®é 2. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  Ëp    B ng   ph l danh  s¸ch  ña  ÷ng  êi tham    c nh ng   gia ho¹t®éng    c¸ch m¹ng  ∙  îchëng    ®®   hoÆc   ang  ëng  Õ     î Êp  ®∙ingêi ® h ch ®é tr  c u      ho¹t®éng    c¸ch m¹ng  ícn¨m    tr   1945  Ìm  å  ¬  (k h s theo  quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi c«ng  nhËn  êi ho¹t®éng  ng     c¸ch m¹ng  íc n¨m    tr   1945) göivÒ       Ban    Tæ chøc Trung ­ ¬ng  Èm  nh,  ã    th ®Þ c v¨n b¶n  èng  Êt tr ckhiUû   th nh   í     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,  
  2. 2 thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  Õt  nh  ç  î   Ön  µ    ¬ quy ®Þ h tr  thi nh ë theo    c¶i quy ®Þnh  ¹ Q§20". t i 2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o. Trong qu¸  ×nh  iÓn  tr tr khai thùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c   ×    hi   cv m th c¸c  é, B  ngµnh  µ  û   v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶n  ¸nh vÒ     Ban    Tæ chøc  Trung  ng  µ  é  ©y  ùng    ¬ vBX d ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản