Thông tư 10/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
132
lượt xem
9
download

Thông tư 10/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  10/2003/TT­N H N N   N h n g µ y  16 th¸ng 9 n¨ m  2003 H í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   thi ® s è 174/1999/N§­C P  n g µ y  09/12/1999 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  q u ¶ n  lý h o ¹t p v   ®éng  kinh d o a n h  v µ n g  v µ  N g h Þ   Þ n h  s è  64/2003/N§­C P   g µ y  11 th¸ng  ® n 6 n¨ m  2003  ñ a C h Ý n h  p h ñ  s ö a ® æ i,  c b æ  s u n g   g h Þ  ® Þ n h   N 174/1999/N§­C P C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cø  19  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 09/12/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng  µ  Òu  NghÞ   nh  è    v v §i 3  ®Þ s 64/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ  öa  æi,    c Ch ph s ® bæ sung  NghÞ   ®Þnh  è  s 174/1999/N§­CP,  èng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn    µnh  Th ®è Ng h Nh n     thih nh sau: C H ¦ ¥ N G  I. U Y  § Þ N H  C H U N G  Q M ô c  1. § èi tî ng, h ¹ m  vi ® i Ò u   h Ø n h  p c 1. §èit ng  dông  ña     î ¸p  c Th«ng   µy  µ c¸c tæ  t n l     chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   kinhdoanh  µng.   v 2. Ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c Th«ng   µy  µ ho¹t®éng  tn l     kinh doanh  µng    v bao  å m   µng  g v trang søc, vµng  ü     m nghÖ,  µng  Õng,  µng  v mi v nguyªn  Öu; li   kh«ng  iÒu  ® chØnh  ¹t®éng  ho   khaith¸cvµ    Ön  µng  ña      tinhluy v c doanh  nghiÖp  khaith¸cvµng.    3.  Öc  Vi kinh doanh  µng    Èn  èc  Õ  îc thùc  Ön  v tiªuchu qu t ®   hi theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  t i ®Þ s 63/1998/N§­   µy    CP ng l7th¸ng8    n¨m  1998  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   V qu¶n  ýngo¹ihèivµ  l      Th«ng   è  t s 01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999   cña Thèng ®èc  Ng ©n  hµng Nhµ  níc híng dÉn  thi µnh NghÞ  ®Þnh  sè   h 63/1998/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph M ô c  2. C¸c h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  v µ n g  p h ¶i c ã   gi Ê y p h Ð p  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc 4. C¸c  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  µng  v sau  y   ®© ph¶i cã  Êy  Ðp   ña    gi ph c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam: h Nh n     a. XuÊt khÈu, nhËp khÈu vµng nguyªn liÖu díi ¹ng khèi, ái, ¹t,  d  th  h   miÕng; b.S¶n  Êtvµng  Õng;   xu   mi M ô c  3.  o ¹t ® é n g  c ñ a c¸c  o a n h  n g hi Ö p   H d kinh d o a n h  v µ n g   c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i 
 2. 2 C¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcc¬  c v ®Ç tn       quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp  Êy  Ðp  ¹t ®éng  c gi ph ho   trong  Ünh  ùc  l v s¶n  Êt,gia  xu   c«ng  µng  v trang søc, m ü   Ö,      ngh trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  ña  × nh    tr ho   cm ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam,  ®Þ c Lu § tn    i Vi   quy  nh  ña  Êy  Ðp  ®Þ c gi ph ®Ç u    µ  tv quy  nh  ¹ M ôc  Ch ¬ng  ICh ¬ng    ¬ng  Th«ng   µy. ®Þ t  i 5  II   , IV,Ch V  tn C H ¦ ¥ N G  II. O ¹ T  § é N G  M U A  B¸ N, S ¶ N  X U Ê T,   H GI A  C ¤ N G  V µ N G M ô c  1.  Ò u  ki Ö n, p h ¹ m  vi h o ¹t ® é n g  c ñ a  æ  ch øc,  §i t c¸ n h © n   u a,  m b¸n,   gia  n g, s¶ n xu Ê t v µ n g c« 6.§iÒu  Ön  ¹t®éng   ki ho   a.§¨ng  ý    k kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b. Cã   ¬ng  Ön  ¸p    ph ti ® øng  yªu  Çu  ¹t®éng  c ho   s¶n  Êt,gia c«ng  µng  xu     v trang søc, m ü   Ö;  ã  ông  ô  ©n  o   µng  îc c¬      ngh c d cc ®v ®   quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ     Èn  o êng  Êtl ng cÊp  Êy chøng  Ën  Óm  nh; tiªuchu ® l ch  î   gi   nh ki ®Þ c.Cã   ©n    nh viªn, îcã  ×nh ®é       tr   chuyªn m«n  ¸p  th   ® øng    Çu  ¹t®éng  yªu c ho   kinhdoanh  µng  ïhîp víi Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    v ph       gi   nh ® k kinhdoanh.   7.Ph¹m    ¹t®éng   viho   a. Mua,    b¸n    ¹  µng  c¸c lo iv trang søc, vµng  ü   Ö,  µng  Õng, vµng      m ngh v mi   nguyªn liÖu;   b.S¶n  Êt,giac«ng  µng    xu     v trangsøc,m ü   Ö .     ngh M ô c  2. §i Ò u   Ö n  v µ   h ¹ m   ki p vi h o ¹t ® é n g  c ñ a  d o a n h  n g hi Ö p  s¶ n xu Ê t v µ n g   i Õ n g m 8.§iÒu  Ön  ¹t®éng   ki ho   C¨n  vµo  ôc    Ýnh  cø  m tiªuch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng  êikú,Ng ©n   µng    th     h Nhµ  níc  Öt  Vi Nam   Êp  Êy  Ðp   c gi ph s¶n  Êt vµng  Õng   xu mi cho c¸c doanh  nghiÖp  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c® ki sau: a. Lµ    doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt vµng  xu   trangsøc,m ü   Ö;     ngh b. Cã   ¬  ë  Ët chÊt ­ kü  Ëtvµ    csv      thu   trang thiÕtbÞ   ¸p      ® øng  cÇu    yªu  s¶n xuÊtvµng  Õng;   mi c. Cã     c¸n  é  b qu¶n  ývµ  îcã  ×nh    l   th   tr ®é chuyªn m«n   ¸p  ® øng yªu  Çu  c ho¹t®éng    s¶n  Êtvµng  Õng. xu   mi 9.Ph¹m    ¹t®éng   viho   a.S¶n  Êtvµng  Õng.   xu   mi
 3. 3 b. NhËn      gia c«ng  µng  Õng  v mi cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ     theo  èil ng kh  î   ghitrong giÊy  Ðp      ph s¶n  Êt vµng  Õng  Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   xu   mi do  h Nh n     cÊp  cho  doanh nghiÖp. 10.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    s xinc gi   s¶n  Êtvµng  Õng. xu   mi Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  s xinc gi ph s¶n  Êt vµng  Õng  öivÒ   ©n   µng  µ   xu   mi g   Ng h Nh nícViÖtNam   ô      (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)bao  å m: l     g a.§¬n    Êp  Êy phÐp    xinc gi   s¶n  Êtvµng  Õng  xu   mi theo m É u   ¹ Phô  ôc1;   t  i l    b. B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    (chØ  nép  Çn  u   l ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   c.B¸o    ×nh  ×nh  µ  ëng,m¸y  ãc, thiÕtbÞ;   c¸o t h nh x   m     d. B¸o    ×nh  ×nh    é    c¸o t h c¸n b qu¶n  ý,c¸n bé  ü  Ëtvµ  îchuyªn m«n   l     k thu   th     (chØ  ép  Çn  u   n l ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h   lÖ, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  xc gi ph s¶n  Êt  µng  xu v miÕng  cho doanh  nghiÖp.Trêng  îp  õ chèi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h t    h Nh n     cã    v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶i th r    C H ¦ ¥ N G  III.X U Ê T  K H È U, N H Ë P  K H È U  V µ N G   M ô c  1.  u Ê t kh È u,  h Ë p  kh È u  v µ n g  trang søc, m ü  n g h Ö X n 11. Doanh    nghiÖp kinh doanh  µng  îc xuÊt  Èu,  Ëp  Èu  µng  v ®  kh nh kh v trang søc, m ü     nghÖ   Ó  hµng  (k c¶  trang søc, m ü     nghÖ   ¹   µng)  mv theo  Êy gi   chøng  nhÆn   ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  v quy  nh  ña  ñ ­ ®Þ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh  Êt  Èu, nhËp  Èu; kh«ng  Ch ph v ® h xu kh   kh   ph¶i cã  Êy    gi phÐp  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. c Ng h Nh n     M ô c  2.  u Ê t kh È u,  h Ë p  kh È u  v µ n g  n g u yªn li Ö u, µ n g  m i Õ n g   X n  v 12. C¨n  vµo    cø  nhu  Çu  c s¶n  Êt vµng  xu   trang søc,m ü   Ö   µ  ôc        ngh v m tiªu chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam         h Nh n     xem  Ðt x  cÊp  Êy  Ðp  Êt khÈu, nhËp  Èu  µng  gi ph xu     kh v nguyªn  Öu  íid¹ng  èi,thái, li d   kh     h¹t, Õng   mi cho  doanh nghiÖp  ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh  Êt khÈu, nhËp  Èu    xu     kh vµng. 13.Hå   ¬  öiNg ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ô    sg  h Nh n     (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)bao  l     gå m: a.§¬n    ÊtkhÈu,nhËp  Èu  µng    xinxu     kh v theo m É u   ¹ Phô  ôc2;   t  i l    b. B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µng    v (chØ  ép  Çn  u   n l ®Ç hoÆc     ã khic thay ® æi);   c. B¸o    c¸o  Õt  k qu¶  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp trong    6 th¸nggÇn  Êt.   nh
 4. 4 Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h   lÖ  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     xem   Ðt cÊp  Êy phÐp  x  gi   cho doanh  nghiÖp. Trêng  îp  õ chèi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã    h t    h Nh n     c v¨n b¶n    Ých  gi¶ith râ lýdo.    14. Doanh    nghiÖp  ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh  Êt khÈu, nhËp  Èu  µng    xu     kh v ® îcxuÊt khÈu  Ëp  Èu  µng      nh kh v nguyªn liÖu díi ¹ng  , ©y, bét,dung  Þch,      d l¸ d   d   v¶y  µn, muèi  µng, b¸n  µnh  È m   µng  h  v   th ph v trang søc    theo  Êy  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  v quy  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ®Þ c Th t   ph vÒ   iÒu  µnh  Êt khÈu, nhËp  Èu; kh«ng  ® h xu     kh   ph¶i cã  Êy  Ðp  ña  ©n     gi ph c Ng hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     M ô c  3. N h Ë p  kh È u  v µ n g  ® Ó  gia c«n g  c¸c s¶n p h È m   v µ n g  trang  øc, m ü  n g h Ö  c h o  n íc n g o µ i s 15. C¸c  chøc,c¸ nh©n  ã  ¨ng  ý    tæ     c® k kinh doanh  µng  ã  îp ®ång      v ch  gia c«ng  íiníc ngoµi ® îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   v       h Nh n     cho  Ðp  Ëp  Èu  ph nh kh vµng  nguyªn  Öu díid¹ng  èi,thái, ¹t, Õng      li     kh      h mi ®Ó gia c«ng  i Êt c¸c s¶n  t¸ xu     phÈ m   µng  v cho  ícngoµi. n    Gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     ®è Ng h Nh n     chinh¸nh  tØnh, thµnh  è     a   µn    ph trªn ®Þ b xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp   Ëp  Èu  µng  xc gi ph nh kh v nguyªn liÖu theo m É u   ¹ Phô  ôc6       t  i l   cho    i t ng nµy. c¸c®è  î   16. Hå   ¬  öiNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam       sg  h Nh n     chinh¸nh  tØnh,thµnh  è    ph n¬itæ    chøc,c¸nh©n  Æt  ôsë  Ýnh  å m:    ® tr   ch g a.§¬n    Ëp  Èu  µng    xinnh kh v theo m É u   ¹ Phô  ôc2;   t  i l  b.B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinhdoanh  µng;   v   c.Hîp  ng      ®å giac«ng  íi ícngoµi. v   n Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h   lÖ,Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       ®è Ng h Nh n     chinh¸nh tØnh,thµnh  è    ph xem   xÐt cÊp  Êy phÐp  Ëp  Èu  µng    gi   nh kh v nguyªn liÖu cho  chøc,c¸nh©n. Trêng     tæ       hîp tõ chèiNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam          h Nh n     chinh¸nh tØnh,thµnh  è    ph ph¶icã    v¨n b¶n    Ých  â lýdo.   gi¶i th r    M ô c  4.  u Ê t kh È u  v µ n g  n g u yªn li Ö u c ñ a  X d o a n h   g hi Ö p  khai th¸c v µ n g n 17. Doanh    nghiÖp  ã  Êy  Ðp  c gi ph khaith¸cvµng  èn  Êt khÈu  µng     mu xu   v nguyªn liÖu luyÖn      sau khaith¸cdíid¹ng  è m,  ái  ôc  öihå  ¬  n   ©n        c th ,c g   s ®Õ Ng hµng  µ   ícViÖt Nam   ô  Nh n     (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)®Ó   l     xem   Ðt viÖc  Êp  Ðp. x  c ph   Hå   ¬  å m   ã: sg c a.§¬n    ÊtkhÈu  µng    xinxu   v theo m É u   ¹ Phô  ôc2;   t  i l  b.B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Êy  Ðp  Gi ph khaith¸cvµng.    Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h   lÖ.Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  Êt khÈu  µng  x c gi ph xu   v nguyªn  Öu cho  li   doanh nghiÖp. Trêng  îp  õ chèi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt   h t    h Nh n     Nam   ã    c v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r   
 5. 5 M ô c  5.  u Ê t kh È u,  h Ë p  kh È u  v µ n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p   X n kinh d o a n h   µ n g  c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i v 18.C¨n  vµo  Õ   ¹ch kinh doanh  ña    cø  k ho     c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç t n íc ngoµi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt      h Nh n   Nam   Êp  ¹n  ¹ch  Ëp  Èu  µng  c h ng nh kh v nguyªn  Öu  íid¹ng  èi,thái,h¹t,miÕng  li d   kh      cho doanh nghiÖp trong n¨m  Õ   k ho¹ch.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng  c v ®Ç tn     ph¶ixingiÊy  Ðp  Êt    ph xu   khÈu,nhËp  Èu  µng  õng chuyÕn.   kh v t  19. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  c v ®Ç t n          kh c¸c lo¹  µng  íi®©y    i v d  kh«ng ph¶icã  Êy  Ðp  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt   gi ph c Ng h Nh n     Nam: a. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    kh   kh v nguyªn  Öu  íid¹ng  , ©y, bét,dung  li d   l¸ d    ®Þch, muèi vµng,vÈy  µn,b¸n thµnh  È m   µng        h   ph v trang søc;   b.  Êt  Èu  µng  Xu kh v trang søc, m ü     nghÖ   îc s¶n  Êt  õ  ån  µng  ®  xu t ngu v nguyªn liÖu nhËp  Èu;    kh c.T¹m  Ëp,t¸ xuÊtvµng    nh     i   trangsøc,m ü   Ö     µm  É u;     ngh ®Ó l m d.XuÊt  Èu  ¹pchÊtcã    kh t     chøa  µng  Ën    v t thu trong qu¸ tr×nh s¶n  Êt®Ó        xu   thu håinguyªn liÖu vµng.       20. V¨n    b¶n  Êp  ¹n  ¹ch  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µc¨n cø  c h ng c Ng h Nh n     l    ®Ó   doanh  nghiÖp  µm  ñ tôcnhËp  Èu  íi ¬  l th     kh v   quan    c H¶i quan. 21. ChË m   Êt ngµy  th¸ng 12  ña    nh   15    c n¨m  íc n¨m  Õ   ¹ch  tr   k ho hoÆc     khi cÇn  iÒu  ® chØnh  ¹n  ¹ch,doanh  h ng   nghiÖp  öihå  ¬  n   ©n  µng  µ   ­ g   s ®Õ Ng h Nh n ícViÖt Nam   ô      (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)xincÊp  ¹n  ¹ch hoÆc     iÒu  l       h ng   xin® chØnh  h¹n ng¹ch.Hå   ¬  å m   ã:     sg c a. §¬n    Êp  ¹n  ¹ch  Ëp  Èu  µng    xinc h ng nh kh v nguyªn liÖu theo  É u   ¹ Phô     m ti   lôc3;   b.  B¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Êt  Èu,  Ëp  Èu,    ô    t h th hi xu kh nh kh tiªu th s¶n phÈ m   µng  ¹  Þ  êng  Öt Nam   ña  v t ith tr Vi   c n¨m  íc n¨m  Õ   ¹ch  tr   k ho (th¸ng 12  c   í  tÝnh)theo m É u   ¹ Phô  ôc7.     t i l  22.N Õ u     doanh  nghiÖp  îcphÐp    ô s¶n  È m   ¹ ViÖtNam,  íckhi ®  tiªuth   ph t  i   tr     m ë   öa  µng  ch ph¶i th«ng    b¸o  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt  v  h Nh n   Nam     chi nh¸nh  tØnh, thµnh  è  ¬i doanh    ph n   nghiÖp  Æt   öa  µng  Ò   a   iÓ m   ® ch v ®Þ ® b¸n  µng, h   ký  hiÖu  ng    m∙  ®ã trªns¶n  È m   µng. ViÖc    ô  ph v   tiªuth s¶n  È m   ¹  Öt Nam   ph ti Vi   chØ  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  .   ®Þ t  i ph ®Ç t M ô c  6. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  s¶n p h È m   µ n g   v ® Ó  tha m   gia tri Ó n l∙m, é i c hî  h 23. ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu    xu     kh s¶n  È m   µng    ph v ®Ó tham    iÓn l∙m, gia tr     héichîthùc hiÖn       theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   khuyÕn  ¹i,qu¶ng    ­ m  c¸o th ¬ng  ¹ivµ  éichî,tr Ónl∙m th ng  ¹ivµ      m   h     i     ¬ m   c¸cv¨n b¶n  ph¸p luËtkh¸cli        ªnquan.
 6. 6 M ô c  7. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g  p hi m Ë u  d Þ c h 24.ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu  µng    xu     kh v trang søc,m ü   Ö,  µng      ngh v nguyªn  liÖu,vµng  Õng    Ë u   Þch  ùc  Ön    mi phi m d th hi theo  quy  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     trong tõng thêikú.      C H ¦ ¥ N G  IV. R¸ C H  N HI Ö M  C ñ A  C¸ C  T æ  C H ø C, C¸ N H ¢ N  H O ¹ T   T § é N G  KI N H  D O A N H  V µ N G 25. Ho¹t ®éng      kinh doanh  µng    v theo  ¹m    ph viquy  nh  ¹  Êy  ®Þ ti gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  µ    v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 26.Thêng    xuyªn b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki theo quy  nh    ®Þ trong qu¸ tr×nh     ho¹t®éng    kinh doanh.   27. Niªm  Õt    y c«ng  khaib¶n    sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    vµng, chÊt l ng,gi¸mua,       î     gi¸b¸n    ¹  c¸c lo is¶n  È m   µng  ¹  ¬i giao  Þch  µ  ph v ti   n d v chÞu tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ     tr       s¶n  È m     ph b¸n ra. 28. Thùc  Ön  Õ     Õ     hi ch ®é k to¸n,thèng  theo    kª  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   Õ   k to¸n, èng    th kª. 29. Cã   ¬ng  b¶o  ¶m   toµn,b¶o  Ö     ph ¸n  ® an    v m«i  êng  µ  tr v phßng, chèng    ch¸ynæ     trongho¹t®éng     kinhdoanh.   30. Ngoµi nh÷ng      quy  nh  ¹  iÓ m           Th«ng   µy,tæ  ®Þ ti® 25, 26, 27, 28, 29  tn   chøc,c¸nh©n  ¹t®éng     ho   s¶n  Êtvµng  xu   trang søc,m ü   Ö   ã      ngh c tr¸chnhiÖ m:    a.Ghi nh∙n hµng         ho¸ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b. G öi      v¨n b¶n th«ng  ký  hiÖu  ña  b¸o  m∙  c doanh  nghiÖp cho  ©n  µng  Ng h Nhµ   íc ViÖt Nam     n    chinh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i doanh    ph n   nghiÖp  Æt   ôsë  ® tr   chÝnh    ®Ó theo dâi;   c. §ãng  ý  hiÖu  ña  chøc, c¸  ©n  µ  Êt îng  µng        k m∙  c tæ    nh v ch l v trªn s¶n phÈ m   tæ  do  chøc,c¸nh©n     s¶n  Êt; xu d. B¶o  ¶m   ng  Êt îng  µng  ng    ® ®ó ch l v ®ã trªn s¶n  È m   µ  Þu  ph v ch tr¸ch   nhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   tr       s¶n  È m   m × nh  ph do  s¶n  Êt. xu 31.Doanh    nghiÖp s¶n  Êtvµng  Õng  xu   mi ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó quy  nh   ®Þ t¹  Êy phÐp; ®¨ng  ý  ý  hiÖu  µ  Êt l ng s¶n  È m   íi ©n   µng  µ   igi     k k m∙  v ch  î   ph v Ng h Nh nícViÖt Nam       (qua  ô  V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)vµ  ng  ý  hiÖu  l      ®ã k m∙  doanh nghiÖp,  khèi l ng, chÊt îng, sè    ªntôc     î   l   serili   trªn s¶n  È m   µng  Õng  chÝnh  ph v mi do  doanh  nghiÖp  s¶n  Êt,giac«ng. xu     C H ¦ ¥ N G  V. B¸ O  C¸ O, KI Ó M  T R A  V µ  X ö  L ý  vi P H ¹ M   M ô c  1.  h Õ  ® é  b¸o  C c¸o 32.§èivíi   chøc,c¸nh©n       tæ  c¸c   
 7. 7 a. Hµng  ý, n¨m    chøc, c¸ nh©n    qu   c¸c tæ     kinh doanh  µng  ã    v c s¶n  Êt xu   vµng  trang søc,m ü   Ö,  µng  Õng, xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng      ngh v mi       kh v nguyªn  liÖu,vµng  Õng,    mi ph¶i b¸o    c¸o  ×nh  ×nh  ¹t®éng  t h ho   kinh doanh  µng    v theo  m É u   ¹  ô  ôc 4  ti Ph l   cho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ô  Ng h Nh n     (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l     vµ  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam    nh¸nh  chi tØnh, µnh  è   ¬i doanh   th ph n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch b. Hµng  ý,n¨m    chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng    qu   c¸c tæ     ho   kinh doanh    mua,    b¸n, gia c«ng  µng    v ph¶ib¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng    c¸o t h ho   kinh doanh  µng    v theo  É u   m t¹ Phô  ôc5    i l   cho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Ng h Nh n     chinh¸nh tØnh,thµnh  è  ¬i   ph n   doanh nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch c. Hµng  ý,n¨m, c¸c doanh    qu      nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµiho¹t®éng  c v ®Ç t n      trong lÜnh  ùc    v s¶n  Êt,giac«ng  µng  xu     v trang søc,m ü   Ö       ngh ph¶ib¸o c¸o t×nh      h×nh  ùc  Ön  Êt  Èu, nhËp  Èu  µ    ô  th hi xu kh   kh v tiªuth s¶n  È m   ¹  Öt  ph t iVi Nam   theo  É u   ¹  ô  ôc7  m ti Ph l   cho  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ô  Ng h Nh n     (V Qu¶n  ýngo¹i l    hèi)vµ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       Ng h Nh n     chinh¸nh  tØnh, thµnh  è  ¬i doanh    ph n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch 33.§èivíi ©n  µng  µ   ícViÖtNam          Ng h Nh n     chinh¸nh  tØnh,thµnh  è   ph Hµng  n¨m,  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     Ng h Nh n     chi nh¸nh tØnh, thµnh  è    ph tæng  îp b¸o    èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   h   c¸o Th ®è Ng h Nh n     (qua  ô   V Qu¶n  ý l  Ngo¹ihèi)t×nh  ×nh     h qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng    v theo  É u   ¹ Phô  ôc m ti   l  8 34.Thêih¹n b¸o        c¸o ­§èivíi     ý:chË m   Êt ngµy  th¸ng®Ç u   ý  Õp theo;       c¸o qu   b¸o nh   10    qu ti     ­§èivíi           c¸o n¨m: chË m   Êt ngµy  th¸ng1  b¸o   nh   10    n¨m  sau. M ô c  2. Ki Ó m  tra, thanh tra   35. C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ     kinh doanh  µng  Þu  ù  Óm       v ch s ki tra,thanh    tra cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ    ¬  Ng h Nh n     v c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   nh n   th quy v viÖc  Êp  µnh    ch h c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh    vµng, c¸c quy  nh  ña     ®Þ c Th«ng   µy  µ    t n v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªn lu     li   quan. M ô c  3.  ö  lý vi  h ¹ m X p 36. C¸c  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m    tæ     ch viviph quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh   ®Þ 174/1999/N§­   µy  CP ng 9/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh   doanh  µng, NghÞ   nh   v   ®Þ 64/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  ®Þ 174/1999/N§­ CP,  Th«ng    t nµy  µ    v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan,tïytheo  Ýnh  Êt,møc    lu     li      t ch   ®é vi ph¹m  ã  Ó  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    c th b x ph     h ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù.N Õ u   ©y  Öth¹iph¶ibåith ng  s  g thi         ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 8. 8 C H ¦ ¥ N G  VI. §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H 37  Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  .  t c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng b¸o  µ  v thay  Õ  th Th«ng   sè  t 07/2000/TT­NHNN7   µy  ng 28/4/2000  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íchíng dÉn    µnh  ®è Ng h Nh n     thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 174/1999/ N§­CP   µy  ng 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  vµng. 38. Ch¸nh    V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ô   ëng  ô   tra,V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l     Thñ  ëng    n  Þ  ªnquan  µ  tr c¸c ®¬ v li   v Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ®è Ng h Nh n     chi nh¸nh    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, tæ  ¬   chøc, c¸ nh©n  ã  ¹t    c ho   ®éng  kinhdoanh  µng  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Th«ng   µy. tn
 9. 9 p h ô  L ô C  1  Tªn  doanh  nghiÖp  Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph …,  µy.. th¸ng..n¨m... ng   .   . Sè:.. . .. . / .. § ¥ N  XI N C Ê P  GI Ê Y  P H Ð P  S ¶ N  X U Ê T  V µ N G  M I Õ N G KÝnh  öi: g  NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  H NH N VI NAM (Vô  QU¶N   ý  L NGO¹iHèI)   1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2. Trô  ë  Ýnh: (ghirâ  è  µ, phêng, thÞ  Ên,quËn, thÞ    µnh    s ch     s nh     tr     x∙,th phè,tØnh)     3.§iÖn  ¹i                   tho                 Fax: : 4.Hä   µ      v tªnTæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c): ®è 5.Quy Õt  nh  µnh  Ëp:   ®Þ th l 6.GiÊy    chøng  Ën  nh §KKD   è: s C¨n  c¸c®iÒu  Ön  cø    ki quy  nh  ¹ Th«ng   è …   µy…   ña  èng  c  ®Þ ti  ts ng c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  h Nh n   d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 174/1999/N§­   CP ngµy 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng  µ    v v NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, c Ch ph v s ®   bæ  sung  NghÞ   nh   è  ®Þ s 174/1999/N§­ CP,    ®Ò nghÞ   ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖt Nam   cho…  (tªn doanh    nghiÖp) ® îc s¶n  Êt…   vµng  Õng     xu Kg  mi trong  n¨m… Chóng      t«i cam  oan: xin ® ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ     µiliÖu,hå  ¬  öiNg ©n   µng    tr   lu   c¸c t     sg  h Nhµ   íc; n ­  ©n   ñ    Tu th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, c¸c v    quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi vµ    l      c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  luËtViÖt Nam   òng        c nh quy  nh  ña  Êy  Ðp  ®Þ c gi ph s¶n  Êt vµng  Õng  Õu   xu   mi n ® îcNg ©n  µng  µ   íccÊp.   h Nh n   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hå   ¬  öikÌm: sg  ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng    µnh  Ëp DN; Q§ th l  ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Êy CN§KKD; gi   ­B¸o    ×nh  ×nh  µ  ëng    c¸o t h nh x m¸y  ãc  ÕtbÞ; m thi   ­B¸o    ×nh  ×nh    é    c¸o t h c¸n b qu¶n  ý,   é  ü  Ët,thîchuyªn m«n; l   b k thu     c¸n  
 10. 10 ­ B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h s¶n  Êt vµng  Õng  xu   mi n¨m  íc(®èivíi ÷ng  tr      nh doanh  nghiÖp  ∙  îc ®®   cÊp  Êy  Ðp  gi ph s¶n  Êt vµng  Õng  xu   mi trong n¨m  íc).   tr
 11. 11 P H ô  L ô C  2   Tªn  tæ  chøc, c¸  Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM nh©n  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph …,  µy.. th¸ng..n¨m... ng   .   . Sè:.. . .. . / .. § ¥ N  XI N N H Ë P  K H È U/ X U Ê T  K H È U  V µ N G K Ýnh  öi:NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  g  NAM   ô  L NGO¹I  èi)(§èi H    H NH N VI (V QU¶N   ý  víitæ    chøc, c¸ nh©n  Ëp  Èu  µng     nh kh v nguyªn  Öu ®Ó     li   gia c«ng  i Êt s¶n  t¸ xu   phÈ m   cho  ícngoµigöi: n     NHNN   ÖT  VI NAM  CHI NH¸NH   tØnh/THµNH   è... PH ) 1.Tªn  chøc,c¸nh©n:   tæ     2. Trô  ë  Ýnh: (ghirâ  è  µ, phêng, thÞ  Ên,quËn, thÞ    µnh    s ch     s nh     tr     x∙,th phè,tØnh)     3.§iÖn  ¹i                    tho                  Fax: : 4.Hä   µ    êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn:   v tªnNg     c th quy 5.Quy Õt  nh  µnh  Ëp:   ®Þ th l 6.GiÊy    chøng  Ën  nh §KKD   è: s C¨n  c¸c®iÒu  Ön  cø    ki quy  nh  ¹ Th«ng   è …   µy…   ña  èng  c  ®Þ ti  ts ng c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  h nh n   d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 174/1999/N§­   CP ngµy 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng  µ    v v NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, c Ch ph v s ®   bæ  sung  NghÞ   nh   è  ®Þ s 174/1999/N§­CP,    ®Ò nghÞ   ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖt Nam   Êp  Êy  Ðp  Êt khÈu/nhËp  Èu  µng    c gi ph xu   kh v cho…     chøc,c¸ (tªntæ     nh©n),víi éidung         n nh sau: 1.Lo¹ivµng    Ëp  Èu/xuÊtkhÈu:    xinnh kh   2.M ôc  ch  Ëp  Èu/xuÊtkhÈu:   ®Ý nh kh   3.NhËp  Èu/xuÊtkhÈu    kh   qua  öa  Èu: c kh 4.Thêigian dù  nh  Ëp  Èu/xuÊtkhÈu: . . ...       ®Þ nh kh   .. / ./. Chóng      t«i cam  oan: xin ® ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ     µiliÖu,hå  ¬  öiNg ©n   µng    tr   lu   c¸c t     sg  h Nhµ   íc; n ­  ©n   ñ    Tu th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, c¸c v    quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi vµ    l      c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  luËtViÖt Nam   òng        c nh quy  nh  ña  Êy phÐp  Ëp  Èu/xuÊtkhÈu  µng  ®Þ c gi   nh kh   v ® îcNg ©n  µng  µ   íccÊp.   h Nh n   §¹IDIÖ N   ã   È M     C TH QUY Ò N   ñ A     C Tæ CHøC,  NH¢N   C¸  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 12. 12 Hå   ¬  öikÌm: sg  ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng    µnh  Ëp DN,  Êy CN§KKD; Q§ th l  gi   ­ B¶n  sao  ã  c c«ng  chøng  Êy  Ðp   gi ph khai th¸c vµng  ®èi víidoanh      (    nghiÖp khaith¸cvµng    ÊtkhÈu  µng     xinxu   v nguyªn liÖu);   ­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  th¸ng gÇn  Êt (nÕu    Êt   6    nh   xinxu   khÈu,nhËp  Èu  µng    kh v nguyªn liÖu,vµng  Õng);     mi ­ Hîp  ng      ®å gia c«ng  íi ícngoµi(nÕu  Ëp  Èu  µng      v   n   nh kh v ®Ó gia c«ng  i t¸  xuÊt).
 13. 13 P H ô  L ô C  3  Tªn  doanh  nghiÖp  Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph …,  µy.. th¸ng..n¨m... ng   .   . Sè:.. . .. . / .. § ¥ N  XI N C Ê P  H ¹ N  N G ¹ C H  N H Ë P  K H È U  V µ N G  N G U Y £ N  LI Ö U ( p  ông  i víi   ¸d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi) c v ®Ç tn   KÝnh  öi: g  NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  H NH N VI NAM (Vô  QU¶N   ý  L NGO¹iHèI)   1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2. Trô  ë  Ýnh: (ghirâ  è  µ, phêng, thÞ  Ên,quËn, thÞ    µnh    s ch     s nh     tr     x∙,th phè,tØnh)     3.§iÖn  ¹i.. . ...........Fax:.. . ............   tho   . . ..........  : .. . ............ 4.Hä   µ      v tªnGi¸m  c  ®è (Tæng  Gi¸m  c): ®è 5.GiÊy  Ðp  u    è: . µy  Êp...   ph ®Ç ts .. ng c   6.H×nh    thøc ®Ç u  :(100%  èn  ícngoµi/ i     t  v n  l ªn doanh.. ) . 7.Tæng  èn  u  :         v ®Ç t        Theo  Êy phÐp       gi           Thùc  hiÖn  Trong  :  ®ã ­Vèn    ph¸p ®Þnh:                    ­              ­ ­Vèn    vay:                                                ­              ­ 8.TØ   Ö  ÊtkhÈu:   l xu   ­Theo  Êy phÐp  u  :   gi   ®Ç t ­Thùc  Ön:   hi 9.Sè îng c¸n bé,c«ng  ©n:  l    nh 10.Thêigian b ¾t  u   i  µo  ¹t®éng:       ®Ç ® v ho   C¨n  c¸c ®iÒu  Ön  cø    ki quy  nh  ¹ Th«ng   è..  µy..  ña  èng  c  ®Þ ti  ts . ng .c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  h Nh n   d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 174/1999/N§­   CP ngµy 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng  µ    v v NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, c Ch ph v s ®   bæ  sung  NghÞ   nh   è  ®Þ s 174/1999/N§­CP,    ®Ò nghÞ   ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖt Nam   Êp h¹n ng¹ch  Ëp  Èu vµng  c nh kh nguyªn liÖu  ..    doanh  cho .(tªn nghiÖp)trong n¨m.    íi éidung  ô  Ó        ..,v     n c th nh sau: STT DiÔn  gi¶i ChÊt îng l Khèil ng  î Gi¸trÞíctÝnh      (lo¹vµng)   i (%) (kg) (USD) 1 2
 14. 14 .. . .. Tæng  è s Chóng      t«i cam  oan: xin ® ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ       tr   lu   c¸c th«ng    tintrong c¸c tµiliÖu göi         Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n ­Tu ©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   u    ícngoµit¹ ViÖtNam,    th     ®Þ v ®Ç tn      i   quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, quy  nh  Ò   v   ®Þ v qu¶n  ý ngo¹ihèi vµ    l      c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  ËtViÖt Nam   òng    ¹n  ¹ch  Ëp  lu     c nh h ng nh khÈu. Gi¸M  èC  § (TæNG   GI¸M  èC)  § (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d   Hå   ¬  öikÌm: sg  ­B¶n    sao  Êy phÐp  u    gi   ®Ç t(chØ  öilÇn  u   g   ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   ­ B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Êt khÈu, nhËp  Èu  µng,tiªuthô s¶n    c¸o t h th   xu     kh v     phÈ m   µng  ¹ ViÖtNam; v t i   ­ K Õ   ¹ch s¶n  Êt kinh doanh  µng    ho   xu     v trang søc,m ü   Ö       ngh trong n¨m  Õ     k ho¹ch.
 15. 15 P h ô  l ô c 4 Tªn  chøc,c¸nh©n: tæ     §Þa chØ:.. §iÖn  ¹i .    . tho . . : Fax: . .. KÝnh  öi:   g   NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  ­ H NH N VI NAM   ô  (V QU¶N   ý  O¹I HèI) L NG     ­CHI    NH¸NH   NG¢N   µ NG   µ   ¦íCTØNH,  µ NH   è... H NH N TH PH B¸ O  C¸ O  T × N H   × N H  H O ¹ T  § é N G  KIN H   O A N H  V µ N G   H D Quý.   .. ..n¨m . ( p  ông  i víi chøc,c¸nh©n  ¹t®éng  ¸d ®è     tæ     ho   s¶n  Êtvµng  xu   trangsøc,m ü       nghÖ,  s¶n  Êtvµng  Õng, xuÊtkhÈu,nhËp  Èu  µng  xu   mi       kh v nguyªn liÖu)     §¬n  Þ   Ýnh: kg  èi l ng),USD,  vt   (kh  î   VND     (gi¸ trÞ) ± so    ChØ   tiªu Khèil ng  î Gi¸trÞ %     víi   (quy 99,99 %)     kú  íc tr 1. S¶n  xuÊt (kÓ  c¶ gia c«ng  cho  tæ   chøc, c¸ nh © n      trong  íc): n Vµng  trangsøc,m ü   Ö:     ngh Vµng  Õng: mi 2.Gia    c«ng  cho  ícngoµi n  3.Doanh  è    s mua   µo v Trong  : ®ã Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi 4.Doanh  è    s b¸n  ra Trong  : ®ã Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi 5.Nh Ë p   Èu    Þ ghi USD)   kh (gi¸tr     Trong  : ®ã Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi 6.XuÊt  Èu    Þ ghi USD)   kh (gi¸tr     Trong  : ®ã Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi
 16. 16 ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Ng êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn    c th quy (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 17. 17 P H ô  L ô C  5 Tªn  chøc,c¸nh©n: tæ       §Þa chØ: §iÖn  ¹i.. . ......  tho   . . ....... : . Fax: KÝnh  öi:   g   NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  ­ H NH N VI NAM               CHI  NH¸NH   TØNH,  µ NH   è TH PH B¸ O  C¸ O  T × N H   × N H  H O ¹ T  § é N G  KIN H   O A N H  V µ N G   H D Quý... ..  n¨m . ( p  ông  i víi chøc,c¸nh©n  ¹t®éng  ¸d ®è     tæ     ho   mua,      b¸n,giac«ng) §¬n  Þ   Ýnh: kg  èi l ng),USD,  vt   (kh  î   VND     (gi¸ trÞ) ± so  ChØ   tiªu Khèil ng  î Gi¸trÞ %     víi   (quy 99,99%)   kú  íc tr 1. Gia    c«ng  cho  chøc,c¸ nh©n  tæ     trong  níc: Vµng  trangsøc,m ü   Ö     ngh 2.Gia    c«ng    Êtcho  ícngoµi t¸ xu   i n  3.Doanh  è    s mua  µo v Trong  : ®ã Vµng  trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng  nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi 4.Doanh  è      s b¸n ra Trong  : ®ã Vµng  trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng  nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi 5.Nh Ëp  Èu    ÞghiUSD)   kh (gi¸     tr Trong  : ®ã Vµng  trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng  nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi 6.XuÊt khÈu    ÞghiUSD)     (gi¸     tr Trong  : ®ã Vµng  trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng  nguyªn liÖu   Vµng  Õng mi ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Ng êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn    c th quy (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 18. 18 P H ô  L ô C  6 Ng ©n  µng  µ  ícViÖt Nam h nh n     Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM tØnh,thµnh  è  Chi nh¸nh      ph §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . / .. …,   ngµy.. th¸ng.. .  .   n¨m... KÝnh  öi: g  (Tªn tæ    chøc,c¸nh©n...    ) Tr¶  êi®Ò   Þ   ña  l  ngh c (Tªn  chøc, c¸ nh©n... t¹  tæ      i ) v¨n  b¶n  è..   ©n   s . Ng , hµng  µ   ícViÖtNam     Nh n     chinh¸nh  tØnh,thµnh  è  ã    Õn      ph c ý ki nh sau:   1. §ång      ý cho  (Tªn tæ    chøc,c¸ nh©n...  îcnhËp  Èu..  (b»ng  ÷)    )  ® kh .kg  ch   vµng nguyªn  Öu      li ®Ó gia c«ng  i Êt.ViÖc  Ëp  Èu  îc thùc  Ön    t¸ xu   nh kh ®   hi qua cöa  Èu... kh . 2. (Tªn  chøc, c¸  ©n... cã  tæ    nh   ) tr¸ch nhiÖ m   ö  ông îng  µng  Ëp    sd lv nh khÈu  ng  ôc  ch    ¹  Ó m   c«ng  ®ó m ®Ý ghi t i§i 1  v¨n  µy  µ  n v ph¶i thùc  Ön  ng     hi ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 174/1999/N§­   µy  CP ng 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  qu¶n  ý ho¹t ®éng  l    kinh doanh  µng, NghÞ   nh   v   ®Þ 64/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh   ®Þ 174/1999/N§­ CP, Th«ng   sè..  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vµ    t .c Th ®è Ng h Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh     h kh¸ccã  ªnquan.   li   3.(Tªntæ      chøc,c¸nh©n... ph¶it¸ xuÊttoµn  é       )    i   b s¶n  È m     ph giac«ng  õl t  ­ îng vµng    nguyªn liÖu nhËp  Èu  µy  ícngµy.. / ./.    kh n tr   . . ... 4.V¨n    b¶n  µy  ã    Þ®Õ n   Õt  µy.. . n c gi¸tr   h ng . NHNN   ÖT  VI NAM   CHI  NH¸NH   TØNH,  µ NH   è TH PH GI¸M  èC § N¬i nhËn:     ­Nh     trªn ­NHNN   ô    (V QLNH)      ®Ó b¸o c¸o, ­Lu      Chi nh¸nh
 19. Tªn  Doanh  nghiÖp: §Þa chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: K Ýnh  öi: g ­NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT    H NH N VI NAM   ô  (V QU¶N   ý  L NGO¹I HèI)     ­NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT    H NH N VI NAM   CHI NH¸NH   TØNH,  µ NH   è   . TH PH .. B¸ O  C¸ O  T × N H  H × N H  X U Ê T  K H È U, N H Ë P  K H È U  V µ N G  V µ  TI£ U T H ô  S ¶ N  P H È M  V µ N G  T ¹I VI Ö T  N A M   N¨m   . . ..... .. . ..... ( p  ông  i víi   ¸d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi) c v ®Ç tn   §¬n  Þ  Ýnh:Kg; nguyªn tÖ vt      Lo¹ivµng  µ  H¹n  ¹ch   v ng Tån  u   ú ®Ç k NhËp  Èu kh Mua  trong níc   XuÊt  Èu kh B¸n trong níc   Tån  èikú cu   chÊtl ng (khèil ng)  î  ¬ Khèil Gi¸trÞ Khèil ng Gi¸trÞ Khèil  ­    î    ­ Gi¸trÞ Khèil ng Gi¸trÞ Khèil    î    ­ Gi¸tr Khèil Gi¸trÞ  i  ­   îng îng îng îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 Tæng  éng c ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 20. P h ô  l ô c 8 NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  H NH N VI NAM CHI  NH¸NH   TØNH,  µ NH   è:.. . . TH PH .. KÝnh  öi: g    NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  H NH N VI NAM   ô  (V QU¶N   ý  L NGO¹I HèI)   B¸ O  C¸ O  T × N H  H × N H  Q U ¶ N  L ý H O ¹ T  § é N G  KIN H   O A N H  V µ N G   D N¨m ... 1.Sè îng  tæ    l c¸c  chøc, c¸ nh © n   ¹t®éng     ho   kinh  doanh  µng    a   v trªn®Þ bµn: §¨ng  ý  ¹t®éng k ho   Lo¹ih×nh    doanh nghiÖp DN   µ   íc Nh n DN     T CTy  TNHH,    C¸  ©n CP, nh nh©n HD 1 2 3 4 5 1. Mua  b¸n, gia c«ng  vµng  trang søc  m ü   nghÖ 2. S¶n  Êt vµng    xu   trang  søc  ü   Ö m ngh 2.T×nh  ×nh    h kinh  doanh: §¬n  Þ   Ýnh: kg  èi l ng),USD,  vt   (kh  î   VND     (gi¸ trÞ) ChØ   tiªu Khèi îng Gi¸trÞ T¨ng/gi¶m   l   so (quy 99,99%)   víi  n¨m  íc tr 1. S¶n  Êt  Ó   gia    xu (k c¶  c«ng cho    tæ chøc, c¸ nh © n      trong  íc): n Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh Vµng  Õng mi 2.Gia    c«ng    Êt  t¸ixu cho  ícngoµi n  3.Nh Ë p   Èu    Þ ghi USD)    kh (gi¸tr     Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh ­Vµng    nguyªn liÖu   ­Vµng  Õng   mi 4.XuÊt  Èu    Þ ghi USD)    kh (gi¸tr     Vµng trangsøc,m ü   Ö     ngh ­Vµng    nguyªn liÖu   ­Vµng  Õng   mi 3. T×nh  ×nh  Êp  µnh    h ch h c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t ®éng   l    kinh  doanh  µng  ña  tæ  v c c¸c  chøc, c¸ nh © n:   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản