intTypePromotion=3

Thông tư 10/2005/TT-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư 10/2005/TT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2005/TT-BNG về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt nam do Bộ Ngoai giao ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 06/2005/NĐ-CP ngày 19/1/2005 quy định về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2005/TT-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 10/2005/TT-BNG Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 06/2005/N -CP NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH V VI C L P VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG I DI N C A CÁC T CH C H P TÁC, NGHIÊN C U C A NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Thi hành Ngh nh s 06/2005/N -CP ngày 19 tháng 1 năm 2005 c a Chính ph quy nh v vi c l p và ho t ng c a Văn phòng i di n (VP D) c a các t ch c h p tác, nghiên c u c a nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngh nh), B Ngo i giao hư ng d n th c hi n như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 06/2005/N -CP v vi c l p và ho t ng c a VP D c a các t ch c nư c ngoài nh m h tr quá trình h p tác, nghiên c u trong các lĩnh v c chuyên ngành khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, y t , xã h i và m t s lĩnh v c chuyên ngành khác gi a Chính ph các nư c và Vi t Nam vì m c ích phi l i nhu n. 2. Thông tư này không áp d ng i v i vi c l p và ho t ng c a VP D c a các t ch c h p tác, nghiên c u nư c ngoài không tr c thu c B , ngành ho c chính quy n a phương c a nư c ngoài. 3. Cơ quan ch qu n phía Vi t Nam là B , ngành, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quan h i tác tr c ti p v i các t ch c h p tác, nghiên c u c a nư c ngoài (thu c ph m vi t i M c 1). 4. Thông tư này không áp d ng i v i các t ch c nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, giáo d c. II. I U KI N, TH T C C P PHÉP, S A I, B SUNG, GIA H N VÀ THU H I GI Y PHÉP 1. Vi c c p Gi y phép l p VP D ư c ti n hành sau khi t ch c nư c ngoài có chương trình, d án ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam phê duy t và có Văn b n Tho thu n (Agreement) ho c B n ghi nh (Memorandum of Understanding - MOU) v h p tác ư c ký k t gi a t ch c ó v i cơ
  2. quan ch qu n phía Vi t Nam theo các n i dung ư c quy nh t i i u 18 c a Ngh nh. 2. S lư ng c th ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam làm vi c t i VP D nêu t i i u 6, Kho n 1 (d) thu c Ngh nh là s cán b chương trình và nhân viên làm vi c thư ng xuyên t i Văn phòng trong th i h n c a Gi y phép. 3. Các cơ quan liên quan nêu t i i u 8, Kho n 1 Ngh nh ư c B Ngo i giao tham kh o ý ki n khi ti n hành th t c quy t nh c p, s a i, b sung, gia h n và thu h i gi y phép là các cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c an ninh, tài chính và các chương trình, d án. 4. Các t ch c nư c ngoài xin l p VP D, s a i, b sung và gia h n Gi y phép l p VP D ph i n p các h sơ sau trên cơ s b o m có các i u ki n quy nh t i i u 5 và 6 c a Ngh nh: H sơ xin l p VP D g m: (a) ơn xin l p VP D, v i n i dung theo M u " ơn xin phép l p VP D t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam" do B Ngo i giao ban hành (M u s 01/BNG- VP D); (b) i u l ho c Quy ch ho t ng c a t ch c nư c ngoài xin l p VP D; (c) Văn b n c a B , ngành ho c chính quy n a phương nư c ngoài ph trách cho phép t ch c nư c ngoài l p VP D t i Vi t Nam; (d) Văn b n xác nh n tư cách pháp nhân c a t ch c nư c ngoài do cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi t tr s chính c p; (e) Các chương trình, d án ã ư c cơ quan có thNm quy n phía Vi t Nam phê duy t; (f) Ti u s c a ngư i d ki n ư c c làm Trư ng VP D t i Vi t Nam; (g) Thư gi i thi u ho c quy t nh b nhi m làm Trư ng VP D t i Vi t Nam c a ngư i ng u B , ngành ho c chính quy n a phương nư c ngoài ph trách t ch c nư c ngoài ó; H sơ xin s a i, b sung ho c gia h n Gi y phép g m: (a) ơn xin s a i, b sung ho c gia h n Gi y phép v i nh ng n i dung chính sau: + Tên y , a ch c a VP . + Gi y phép thành l p VP D (s , ngày và cơ quan c p). + M c tiêu, n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng ư c quy nh trong Gi y phép.
  3. + Lý do s a i, b sung ho c gia h n Gi y phép. + N i dung s a i, b sung ho c gia h n Gi y phép. (b) Các tài li u gi i trình kèm theo nh m m b o tính kh thi c a vi c s a i, b sung ho c gia h n Gi y phép. C th : + H sơ v nơi d ki n làm tr s m i c a VP D n u là thay i tr s . + Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm Trư ng VP D m i n u là thay i Trư ng VP D. + Văn b n các chương trình, d án ho c văn b n cam k t s a i ho c b sung v h p tác gi a t ch c nư c ngoài v i cơ quan ch qu n Vi t Nam n u m r ng ph m vi và th i h n ho t ng c a VP D. 5. V thu h i Gi y phép: Trên cơ s ngh c a m t trong hai bên tham gia chương trình, d án, Gi y phép l p VP D s b thu h i trong các trư ng h p sau: Ho t ng không phù h p v i n i dung ghi trong Gi y phép ư c c p; vi ph m các quy nh c a Ngh nh; vi ph m pháp lu t Vi t Nam; chương trình/d án ch m d t trư c th i h n. III. TRÌNH T C P, S A I, B SUNG, GIA H N VÀ THU H I GI Y PHÉP 1. T ch c nư c ngoài xin l p VP D, s a i, b sung và gia h n Gi y phép ph i làm 03 (Ba) b h sơ theo quy nh t i M c II, kho n 4 c a Thông tư này và n p tr c ti p cho B Ngo i giao (V các T ch c Qu c t ). Cơ quan ti p nh n h sơ ph i có s theo dõi và trao gi y biên nh n khi nh n y các h sơ h p l . 2. Trư c khi ban hành quy t nh theo thNm quy n, B Ngo i giao l y ý ki n c a cơ quan ch qu n Vi t Nam, các B , cơ quan liên quan và UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i a phương nơi VP D d ki n t tr s trong trư ng h p c p m i ho c nơi t VP D trong trư ng h p xin s a i, b sung, gia h n Gi y phép. Trong trư ng h p có các ý ki n khác nhau, B Ngo i giao s trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c phê duy t c p, s a i, b sung và gia h n Gi y phép. B Ngo i giao thông báo k t qu xét duy t t i t ch c nư c ngoài liên quan trong th i h n không quá 30 ngày k t ngày nh n ư c y các h sơ h p l . 3. B Ngo i giao tham kh o ý ki n c a cơ quan ch qu n Vi t Nam, UBND t nh/thành ph nơi VP D t tr s , các B , cơ quan liên quan v vi c thu h i Gi y phép c a t ch c nư c ngoài. B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho VP D, cơ quan ch qu n Vi t Nam, các B , cơ quan liên quan và UBND t nh/thành ph nơi VP D ó t tr s bi t vi c ch m d t ho t ng c a VP D trư c 30 ngày khi VP D ch m d t ho t ng do h t th i h n ghi trong Gi y phép ho c theo Quy t nh thu h i Gi y phép ho c theo ngh c a VP ó.
  4. 4. Trong th i h n không quá 90 ngày k t ngày Gi y phép h t h n ho c ư c thông báo ch m d t ho t ng, VP D ph i hoàn t t vi c thanh lý xong các th t c gi i th liên quan n tr s , nhà , ngư i làm thuê, phương ti n làm vi c, thanh toán các kho n n (n u có), các nghĩa v tài chính và các v n khác v i t ch c và cá nhân có liên quan t i Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t, ư c B Ngo i giao và cơquan ch qu n Vi t Nam ng ý, th i h n này có th ư c kéo dài, nhưng không quá m t năm. IV. CƠ CH PH I H P GI A B NGO I GIAO, CƠ QUAN CH QU N, UBND T NH/THÀNH PH NƠI T CH C NƯ C NGOÀI XIN L P VP D VÀ CÁC B , CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG VI C C P, S A I, B SUNG, GIA H N VÀ THU H I GI Y PHÉP 1. Cơ quan ch qu n Vi t Nam tham kh o ý ki n c a B Ngo i giao và các B , cơ quan liên quan v n i dung Văn b n th a thu n gi a cơquan ch qu n Vi t Nam và t ch c nư c ngoài liên quan. 2. Sau ghi nh n ư c y h sơ h p l c a t ch c nư c ngoài v xin c p, s a i, b sung và gia h n Gi y phép, B Ngo i giao s l y ý ki n cơ quan ch qu n Vi t Nam, UBND t nh/thành ph nơi t ch c nư c ngoài ã ho c s xin l p VP D và các B , cơ quan liên quan b ng văn b n v các v n sau: a) Tình hình ho t ng c a t ch c nư c ngoài có liên quan t i a phương và ý ki n c a UBND t nh/thành ph nơi t ch c nư c ngoài ã ho c s xin l p VP D. b) Tình hình ho t ng c a t ch c nư c ngoài có các chương trình, d án liên quan t i B , ngành mình và ý ki n c a cơ quan ch qu n Vi t Nam và các B , cơ quan liên quan v ngh l p VP D, s a i, b sung và gia h n Gi y phép c a t ch c nư c ngoài; xác minh các y u t v nhân thân và thái chính tr c a ngư i d ki n làm Trư ng VP D t i Vi t Nam. Trong th i h n không quá 15 ngày k t ngày nh n ư c công văn xin ý ki n, cơ quan ch qu n Vi t Nam, UBND t nh/thành ph nơi t ch c nư c ngoài ã ho c s xin l p VP D các B , cơ quan liên quan có ý ki n tr l i B Ngo i giao b ng văn b n v nhưng v n nêu trên. 3. Trong quá trình xem xét h sơ xin c p, s a i, b sung và gia h n Gi y phép, khi xét th y c n thi t, B Ngo i giao s ch trì ph i h p v i cơ quan ch qu n Vi t Nam, các B , cơ quan liên quan c oàn công tác ti n hành thNm tra t i ch ho t ng c a VP D. 4. Trư c khi ra quy t nh thu h i Gi y phép, B Ngo i giao tham kh o ý ki n cơ quan ch qu n Vi t Nam liên quan, UBND t nh/thành ph nơi VP D t tr s , các B , cơ quan liên quan t i quy t nh ình ch ho t ng t m th i hay vĩnh vi n c a VP D trong các trư ng h p VP D ho t ng không phù h p v i Gi y phép, vi ph m các quy nh c a Ngh nh và pháp lu t Vi t Nam. V. QUUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A VP D T I VI T NAM
  5. 1. Các quy n l i: a) Sau khi ư c c p Gi y phép, VP D ư c thuê tr s , nhà và tuy n d ng ngư i Vi t Nam làm vi c cho Văn phòng theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. b) VP D, Trư ng VP D và nhân viên Văn phòng là ngư i nư c ngoài ư c hư ng ch ưu dãi v thu theo các quy nh pháp lu t liên quan hi n hành c a Vi t Nam áp d ng i v i cơ quan i di n c a các t ch c qu c t t i Vi t Nam. 2. Các nghĩa v và trách nhi m c a VP D: a) Trư ng VP D có trách nhi m tuân th nh ng quy nh ã ư c nêu t i i u 14 Ngh nh. VP D có trách nhi m th c hi n ch báo cáo nh kỳ 6 tháng vào ngày l5/6 và hàng năm vào ngày 15/12 g i t i B Ngo i giao và cơ quan ch qu n Vi t Nam liên quan. Yêu c u v n i dung báo cáo nh kỳ áp d ng theo M u kèm theo Thông tư (M u s 02/BNG-VP D). b) S ngư i nư c ngoài và s nhân viên ngư i Vi t Nam làm vi c t i Văn phòng không vư t quá s lư ng ã quy nh t i Gi y phép. N u có nhu c u tăng thêm nhân viên, ph i ư c phép c a cơ quan ch qu n Vi t Nam liên quan. c) Trư ng VP D có trách nhi m b o m không m t nhân viên nào c a t ch c mình ư c ti n hành các ho t ng sinh l i ho c b t kỳ các ho t ng nào khác không liên quan t i vi c kh o sát và th c hi n chương trình, d án ã nêu trong ơn xin phép l p VP D. d) Trư ng VP D có trách nhi m b o m thân nhân và nh ng ngư i i theo nhân viên c a t ch c mình không ư c ti n hành các ho t ng chuyên môn, nghi p v n u không ư c phép c a cơ quan ch qu n Vi t Nam liên quan. e) Trư ng VP D có trách nhi m b o m nhân viên VP D và thân nhân c a h ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, tôn tr ng các phong t c và t p quán c a Vi t Nam. f/ Cán b , nhân viên ngư i nư c ngoài làm vi c t i VP D có nghĩa v óng thu thu nh p theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. VI. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C IV I VP D 1. B Ngo i giao giúp Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c i v i VP D, ph i h p v i các cơ quan ch qu n Vi t Nam, UBND t nh/thành ph nơi t ch c nư c ngoài t VP D và các B , cơ quan liên quan th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i VP D theo quy nh nêu t i i u 15, 16 và 17 c a Ngh nh và có trách nhi m: a) Hư ng d n làm th t c xin c p phép; b) L y ý ki n b ng văn b n c a cơ quan ch qu n Vi t Nam liên quan v ngành, lĩnh v c mà VP D ho t ng, UBND t nh/thành ph nơi t ch c nư c ngoài xin t VP D và các B , cơ quan liên quan khi xem xét c p, s a i, gia h n, ra quy t nh ình ch và thu h i Gi y phép;
  6. c) óng góp ý ki n tham kh o v i cơ quan ch qu n Vi t Nam v n i dung Văn b n Tho thu n (MOU); d) Các cơ quan ch qu n Vi t Nam, UBND t nh/thành ph t i a phương nơi t ch c nư c ngoài t VP D, các b , cơ quan liên quan có trách nhi m xây d ng báo cáo v tình hình ho t ng c a VP D và chuy n cho B Ngo i giao vào tu n u c a tháng 12 hàng năm B Ngo i giao t ng h p báo cáo hàng năm trình Th tư ng Chính ph . 2. Cơ quan ch qu n Vi t Nam theo quy nh t i i u 16 Ngh nh có trách nhi m: a) Tr l i b ng văn b n cho B Ngo i giao v ngành, lĩnh v c mà VP Dho t ng trong quá trình xem xét c p, gia h n, s a i và thu h i gi y phép; b) Ch trì so n th o và ký Văn b n Tho thu n v i t ch c nư c ngoài liên quan theo các n i dung quy nh t i i u 18 Ngh nh c) Hư ng d n và gi i quy t yêu c u c a VP D v các lĩnh v c chuyên ngành và các v n liên quan n th t c pháp lý VP D ư c l p và ho t ng theo úng pháp lu t; d) Hư ng d n S , Ban, ngành a phương thu c ngành, lĩnh v c do B , ngành qu n lý trong vi c qu n lý các ho t ng c a VP D; ) Theo dõi, ôn c, ki m tra các ho t ng c a VP D thu c lĩnh v c, ngành do B , ngành qu n lý; e) Th c hi n ch báo cáo hàng năm g i B Ngo i giao v tình hình ho t ng c a VP D B Ngo i giao t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t ch c nư c ngoài t VP D theo qui nh t i i u 17 c a Ngh nh có trách nhi m: a) T o i u ki n thu n l i và qu n lý ho t ng c a VP D theo ch c năng, thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a mình; b) Tr l i b ng văn b n cho B Ngo i giao khi xem xét t tr s VP Dvà thu h i gi y phép; c) Th c hi n ch báo cáo hàng năm g i B Ngo i giao v tình hình ho t ng c a VP D B Ngo i giao t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; 4. Các B , cơ quan liên quan có trách nhi m:
  7. a) Tr l i b ng văn b n cho B Ngo i giao v ngành, lĩnh v c mà VP D ho t ng khi xem xét c p, gia h n, s a i và thu h i gi y phép; b) Hư ng d n S , Ban, ngành a phương thu c ngành, lĩnh v c do B , ngành qu n lý trong vi c qu n lý các ho t ng c a VP D; c) Theo dõi, ôn c, ki m tra các ho t ng c a VP D theo lĩnh v c, ngành do B , ngành qu n lý; d) Hàng năm có báo cáo ánh giá t ng h p g i B Ngo i giao v tình hình ho t ng c a VP D B Ngo i giao t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; VII. V T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Trong quá trình th c hi n Ngh nh, n u có nh ng vư ng m c, các B , a phương và các ơn v có liên quan ph n ánh k p th i v B Ngo i giao nghiên c u, s a i và b sung n u th y c n thi t. Nguy n Dy Niên ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản