intTypePromotion=1

Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
125
lượt xem
6
download

Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t s è 10/TT­N H 5  n g µ y  6­7­1992 c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   í ng  n H d É n  th ù c  Ö n  q ui  h Õ  b ¶ o  ® ¶ m  a n   µ n hi c to trong kinh d o a n h   Ò n t Ö ti Ngµy  th¸ng  n¨m   09  6  1992    èng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý  , Th ®è Ng h Nh n   k quyÕt  nh  è  ®Þ s 107/Q§­ NH5   ban  µnh  h "QuichÕ     b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong kinh    doanh  Òn tÖ   Ýn  ông  i víi   chøc  Ýn  ông". ti   ­t d ®è     tæ  c¸c td Ng ©n   µng  h Trung  ng  íng  Én  ét  è  iÓ m   ô  Ó  Ò   ùc hiÖn    ¬h d m s® c th v th   nh sau: A. § è i tî ng: §èi t ng  ùc  Ön    Õ   µy  å m   Êt c¶    ©n   µng  ¬ng  ¹i   î th hi qui ch n g t   c¸c Ng h th m  quèc  doanh,cæ   Çn, Ng ©n  µng  u    µ    iÓn,®∙  îccÊp  Êy phÐp    ph   h ®Ç tv ph¸ttr   ®   gi   ho¹t®éng  íi hoÆc   ang    m  ® trong  êigian  iÒu  th   ® chØnh  Ò   chøc  µ  ¹t v tæ  v ho   ®éng    îccÊp  Êy  Ðp  íi(gåm  chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµivµ  ®Ó ®   gi ph m  c¶    Ng h n    Ng ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam). h li   ho   t i   B. C¸c n é i d u n g  c ô  th Ó : I. Ò  an to µ n, t¨ng,  V    gi¶ m  v è n ® i Ò u   Ö v µ l chuy Ó n  nh îng v è n c æ  ph Ç n: 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶iduy  ×vèn  iÒu  Ö  ùc cã    tr   ® l th   kh«ng  á  ¬n  nh h møc   èn  iÒu  Ö  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  v® l do  h Nh n   b hoÆc   Êp  Ën,thuéc ch thu     n¨m  µichÝnh  . N Õ u   t  ®ã   trong n¨m  µichÝnh  ©n  µng  µ   íckh«ng    t  Ng h Nh n   c«ng  bè møc  èn  iÒu  Ö  íith× lÊy møc  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  Çn  íc v® lm      do  h Nh n   b l tr   lµm  ¬  ë. cs 1.1.Møc   èn  iÒu  Ö  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  µ møc   èn      v® l do  h Nh n   b l  v qui ®Þnh  cho  õng  ¹  ×nh  chøc  Ýn  ông, theo  õng  êikú  t lo ih tæ  td   t th   hoÆc   n¨m  µi t  chÝnh    µnh  Ëp  chøc  Ýn  ông  ®Ó th l tæ  td hoÆc   ¾t  éc  chøc  Ýn  ông  ∙  b bu tæ  td ® ® îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng    gi   ho   ph¶i®iÒu    chØnh. 1.2.Møc   èn  iÒu  Ö  Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  µ møc   èn    v® l do  h Nh n   thu l   v ghit¹ giÊy phÐp  ¹t®éng  Ng ©n  µng  µ   íccÊp,hoÆc     i   ho   do  h Nh n     møc  èn  ∙  ­ v ®® îcNg ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën    h Nh n   thu b»ng   v¨n b¶n cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td t¨ng hoÆc   gi¶m. Møc   èn  µy  èithiÓu  v n t  b»ng møc   èn  iÒu  Ö  Ng ©n   µng  v® l do  h Nhµ   íc®∙  n   c«ng  è.b 1.3.Vèn  iÒu  Ö  ùc cã  µ gi¸trÞ thùc cã  ña  èn  iÒu  Ö  îc chÊp    ® l th   l        cv® l®  thuËn,cßn  ¹    l isau    ∙  õkho¶n  çm µ   , khi® tr   l   kh«ng  ã  ån  ﮾ p. c ngu b   2. V Ò   Öc    vi t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö    Çn  ë   éng    v® l khic mr hoÆc   hÑp    thu  qui m«,  a  µn  ¹t®éng, nghiÖp  ô  ®Þ b ho     v kinhdoanh    hoÆc     Ëp,t¸chra: s¸p nh    
  2. 2 2.1.T¨ng  èn  iÒu  Ö    v® l b»ng  c¸ch: ­ChuyÓn  õquü  ù  ÷®Ó       t  d tr   bæ sung  èn  iÒu  Ö. v® l ­ Ph¸thµnh      thªm    Õu  íi hoÆc   cæ phi m   t¨ng m Ö nh       Õu  ∙      gi¸cæ phi ® ph¸t hµnh. 2.2.Gi¶m  èn  iÒu  Ö    v® l b»ng  c¸ch: ­§Þnh    ¹m Ö nh       Õu.   gi¸l   i gi¸cæ phi ­ LÊy  èn  iÒu  Ö    ï ®¾ p   çkÐo  µi,khikh«ng    v® l ®Ó b   l  d   cßn  ån  èn  µo  ngu v n kh¸c.   3.V Ò     chuyÓn  îng cæ   Çn  nh   ph Tæ   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  cho    «ng  ña  × nh  cæ ® cm chuyÓn  îng cæ   nh   phÇn  theo    nh   ña  iÒu  Ö. N Õ u   Çn  u   qui ®Þ c® l  l ®Ç hoÆc   tæng  è  s c¸c  Çn  l chuyÓn  îng    Çn  Ýnh  n   êi®iÓ m   ,  ã  nh cæ ph t ®Õ th   ®ã c møc   ính¬n  l  15%   èn  v ®iÒu  Ö  ùc cã,th× ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  l th          h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. II. Ò  tû l Ö tèi  V  thi Ó u gi÷ a v è n  ù c ã víi æng gi¸ Þ t  t  tr tµi  s¶n c ã ë  m ø c  5 % 1. Vèn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông    t   c tæ  td ph¶itÝnh    theo  è  ùc cã,bao  å m   s th     g c¸c kho¶n  Ó   íi®©y,    k d  sau    ¹  õlçkinh doanh  µ  è  khilo i     tr   v s gi¶m    µis¶n  è  gi¸t   c ®Þnh  Õu  ã). (n c 1.1.Sè    ã  ña    µikho¶n:   d c c c¸ct   ­Nguån  èn  iÒu  Ö;   v® l ­Quü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö; v® l ­Quü   ù  ÷® Æc   Öt(®Ó   ﮾ p   ñiro);   d tr   bi   b  r  ­ Nguån  èn  ù bæ     v t  sung    ©y  ùng  ¬  ®Ó x d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  s t  c ®Þnh. 1.2.LîinhuËn  a     ch chia® îctÝnh     b»ng chªnh  Öch  ÷a tæng  è    ã  ín l gi   s dc l   h¬n tæng  è    î cña    µikho¶n  s dn  c¸c t   sau:thu nhËp, chiphÝ  µ  Õ, kÕt          v thu   qu¶ tµichÝnh,tËp      trunglînhuËn  ña    ©n  µng  Êp  íi ép     i c c¸cNg h c d  n lªn. 1.3.Gi¸ trÞ t¨ng thªm        (do  nh    ¹ tµis¶n  è  nh  ®Þ gi¸l i     c ®Þ trong  µikho¶n  t  nguån  èn  è  nh). v c ®Þ 1.4.C¸c  ¹  èn  µ  ü    lo iv v qu kh¸c (vèn  è  nh,  ü  Êu    c ®Þ qu kh hao  ¬  c b¶n  îc ®  ®Ó   ¹     ü  l i c¸c qu ph¸ttr Ón nghiÖp  ô, khen  ëng  µ  óc  î     ¹  ån  ,  i   v  th v ph l ic¸c lo ingu , vèn kh¸c:chªnh  Öch    µng  µ  ûgi¸ngo¹itÖ  èn    l gi¸v v t      v b¶o  µn). to   2.Tæng    Þtµis¶n  ã    gi¸tr     c bao  å m: g 2.1.Tµis¶n  ã  éib¶ng  ùc cã,gå m   è    îc¸ctµikho¶n:    cn  th     s dn      ­TiÒn  Æt   ®ång  ÖtNam   µ  ¹itÖ);   m ( Vi   v ngo   ­C¸c    chøng  õcã    ÞtiÒn tÖ  t   gi¸tr     (b»ng  éitÖ  µ  ¹itÖ); n   v ngo   ­Kim  ¹ quý,®¸  ý;   lo   i   qu ­TiÒn  öit¹ Ng ©n  µng  µ   íc;   g    i h Nh n  
  3. 3 ­TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc;   d tr   bu ­ TiÒn  öit¹    chøc  Ýn  ông    g   i tæ  c¸c td kh¸c vµ    ¬    c¸c c quan kh¸c (trong níc      vµ  µinícb»ng  ng  ÖtNam   µ  ngo     ®å Vi   v b»ng  ¹itÖ); ngo   ­D   îcho    n  vay  ¾n  ¹n,trung h¹n,dµih¹n vµ    ¹n trong nícvµ  µi ng h          qu¸ h       ngo   níc,b»ng  ng  ÖtNam   µ  ¹itÖ  ¹trõd  îcho    ®å Vi   v ngo   (lo     n   i vay  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n b»ng  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch Nhµ   ícchuyÓn    n  sang); ­Tµis¶n  è  nh    Þcßn  ¹ )    c ®Þ (gi¸   tr l i; ­ Lç    kinh doanh:chªnh  Öch  ÷a tæng  è    î lính¬n      l gi   s dn    tæng  è    ã  ña  s dc c c¸c tµikho¶n     sau:thu nhËp, chiphÝ  µ  Õ; kÕt        v thu   qu¶  µichÝnh,tËp  t    trung lî    i nhuËn  ña    ©n  µng  Êp  íi ép  c c¸cNg h c d  n lªn; ­ Chªnh  Öch    î lính¬n  ã  ña      l dn    c c c¸c kho¶n ph¶ithu  µ      v c¸c kho¶n ph¶i   tr¶; ­ Chªnh  Öch    î lính¬n    ã  ña      l dn    d c c c¸c kho¶n  Ò   v nghiÖp  ô  v thanh    to¸n vµ  thanh      µng; to¸nlªnh ­C¸c  µis¶n  ã  éib¶ng    t  cn  kh¸ccßn  ¹ .   li 2.2.Tµis¶n  ã  ¹ib¶ng,gå m:    c ngo     ­ C¸c    kho¶n b¶o    Ýn  ông  l∙nht d (trong níc vµ  µiníc,b»ng  ng  Öt     ngo     ®å Vi   nam   µ  ¹itÖ  n   ¹n tr¶) v ngo   ®Õ h   . ­ Gi¸ trÞ c¸c hîp  ng          ®å cam   Õt  k cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸c vay  ï ®¾ p     b  khihä  Õu kh¶    thi   n¨ng    chitr¶. 3.C«ng    thøc tÝnh  ûlÖ  èi Óu gi÷a vèn  ùcã  víi µi   t  t   thi     t   so      t s¶n  ã. c Tæng  èn  ùcã  v t   (tæng  è    s c¸ckho¶n  ãië  ôc   n  m (Tû  Ö  ÷a l gi B.II.1 vèn  ùcã    t   so x    100 víi µis¶n  ã     t c = (kh«ng  íi d  Tæng    Þtµis¶n  ã  gi¸tr     c (tæng  è    s c¸ckho¶n  ãi n 5%) ë  ôc  .2) m B.II III.V Ò  b¶o  ¶ m  kh¶    ® n¨ng    chi tr¶: Tæ   chøc  Ýn  ông  ã  éisë  µ  Òu    td c h   v nhi chinh¸nh  ×  éisë  µ  õng    th h   v t chi nh¸nh  µng  µy  h ng ph¶i dù  Ýnh   t tæng  è    s c¸c kho¶n ph¶itr¶trong ph¹m           vi03 ngµy  Õ   Õp,theo qui®Þnh  ¹ ®iÒu    ña    Õ;    ¬  ë    Ýnh    k ti      t  i 4.3 c quich trªnc s ®ã t to¸n vµ  duy  ×tµis¶n  ng ¬ng  ¬ng  îcqui®Þnh  ¹ ®iÒu    ña    Õ. tr     ®é t ® ®   t i 4.2 c quich IV. V Ò  giíih¹ n      huy ® é n g  v è n: 1. Vèn    huy  ng  ®é (B»ng  ng  Öt Nam   µ  ¹itÖ, lo¹  õphÇn  èn  ®å Vi   v ngo     i   tr v huy  ng  yªu  Çu  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   µng  µ   íc)bao  å m   è    ®é do  c c Ch ph v Ng h Nh n   g sd cã    µikho¶n. c¸ct     ­TiÒn  öingo¹itÖ  ña    chøc,ngêinícngoµi;   g    c c¸ctæ      
  4. 4 ­ TiÒn  öingo¹itÖ  ña    chøc,c¸ nh©n    g    c c¸ctæ     trong nícvµ  Ý      x nghiÖp  ªn li   doanh  ÖtNam    ícngoµi; Vi   ­n   ­TiÒn  öithanh    ña    chøc    g  to¸nc c¸ctæ  kinhtÕ;   ­TiÒn  öicã  ú  ¹n cña    chøc    g  kh  c¸ctæ  kinhtÕ;   ­TiÒn  öicña    chøc    g  c¸ctæ  kh¸c; ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng;   ­TiÒn  öitiÕtkiÖm;   g    ­TiÒn    qu¶n  ývµ  ÷hé; l   gi   ­NghiÖp  ô    µnh    Õu;   v ph¸th tr¸phi i ­TiÒn  öikho  ¹c Nhµ   íc;   g  b  n ­TiÒn  öicña    g  Tæng  C«ng    µng  ¹c,®¸  ý  ÖtNam; tyv b   qu Vi   ­  Òn  öi cña  Ti g  c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸c (b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   µ  v b»ng  ¹itÖ). ngo   2. Møc  èn    v huy  ng  èi®a  ña  chøc  Ýn  ông  á  ¬n  ®é t   c tæ  td nh h hoÆc   b»ng  20  Çn  èn  ù cã.Riªng hîp t¸cx∙tÝn  ông  l v t           d chØ  îchuy  ng  á  ¬n  ®  ®é nh h hoÆc   b»ng  lÇn  èn  ùcã. 10  v t     V. V Ò  giíih ¹ n s ö  ô ng v è n:   d 1. §îcchÊp  Ën  µm ét     nh l   kh¸ch hµng    chøc  Ýn  ông    ®Ó tæ  td cho vay  ph¶i  lµm ét    doanh nghiÖp  trong níc(kÓ  xÝ     c¶  nghiÖp  ªndoanh,xÝ  li     nghiÖp  100%   vèn  íc ngoµit¹  Öt Nam), cã   n   i Vi     t c¸ch ph¸p  ©n  y   ,  ¹ch    nh ®Ç ®ñ h to¸n kinh tÕ    ®éc  Ëp,tù chñ  Ò   µichÝnh, cã    l    v t    ®ñ møc  èn  v ph¸p  nh  ®Þ theo    nh  ña  qui®Þ c Nhµ   ícvµ  îcTräng  µikinhtÕ  Êp  Êy phÐp  n  ®  t    c gi   kinhdoanh.   1.1.M ét  chøc    tæ  kh«ng  ã  èn  c v ph¸p  nh, h¹ch to¸nkinh tÕ  ô  éc, ®Þ        ph thu   th× kh«ng  ã   c¸ch  ct vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  õ tr ng  îp  îc uû  v c tæ  td (tr   ê h®  quyÒn  ×  îc vay  èn  th ®   v theo  møc   Òn  îc uû  Òn  µ  ti ®   quy v ph¶ichuyÓn  Õt  î   h n  trongngµy  Ò   n  Þ  ñ    v ®¬ v ch qu¶n). 1.2.N Õ u   ét  chøc    m tæ  kinh tÕ  ã  Òu    c nhi c«ng    ¹ng li   Öp    Ý  ty (d   ªnhi c¸c x nghiÖp),m µ   ÷ng    nh c«ng    µy  ¹ch  ty n h to¸n kinh tÕ  c  Ëp  ×  Öc      ®é l th vi cho    vay ®èi  íitæ  v   chøc  kinh tÕ  µ  õng    vt c«ng      òng  îccoinh  õng  ty®ã c ®  t kh¸ch hµng    riªngbiÖtvµ      ph¶itu©n    theo  møc cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  ãit¹ ®iÓ m   c tæ  td n  i   3  íi y. d  ®© 2. §èi víikinh tÕ          t doanh, c¸ thÓ, c«ng  ©n         nh viªnchøc  µm  l kinh tÕ      gia ®×nh  µ   µnh  Ò     m ng ngh ®ã ph¸p luËtcha    nh     qui®Þ møc  èn  v ph¸p ®Þnh    hoÆc   cha    nh  qui ®Þ ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh  ¹  äng tµikinh tÕ  µ   íc th×  êi   titr       Nh n   ng   ® øng    tªnvay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  iÓu th ng,tiÓu chñ,c¸ nh©n, c«ng  v c tæ  td (t   ¬          nh©n    viªnchøc,chñ  é    h n«ng  ©n)  îcgäilµ1  d ®       kh¸ch hµng.   3. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay  ét  m kh¸ch hµng    kh«ng    qu¸ 10%   èn  ù cã  v t  vµ cho vay  kh¸ch hµng  ã    î línnhÊt kh«ng    10    c dn      qu¸ 30%  tæng    î cña    dn  tæ chøc  Ýn  ông    î bao  å m:  ¾n   ¹n,trung h¹n,dµi h¹n  µ  td (d n   g ng h       v qu¸  ¹n).Tæ   h   chøc  Ýn  ông  td duy  ×th ng  tr   ê xuyªn thÊp  ¬n    h hoÆc   b»ng  û lÖ  µy  µo  èi t   n v cu  
  5. 5 m çi  µy  ng giao  Þch  d (ngo¹itrõ phÇn    î cho     dn  vay theo yªu  Çu  ña  Ýnh  c c Ch phñ  µ  ña  ©n  µng  µ   íc). v c Ng h Nh n 4. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcdïng  èn  ù cã  ¬ië  ôc  .1 µm  ån    td ®  v t  n   m B.II   l ngu ®Ó hïn vèn,li       ªndoanh  µ  v mua    Çn. cæ ph   4.1.Møc   ïn  èn, li     h v   ªndoanh, mua     Çn    cæ ph kh«ng qu¸ 10%   èn  ù cã  v t  cña  c«ng    Ý  ty,x nghiÖp  µ   chøc  Ýn  ông  m tæ  td tham  gia. 4.2.Tæng  è      s c¸c kho¶n  ïn vèn,li   h    ªndoanh,mua    Çn    cæ ph chØ  îcnhá  ®  h¬n  50%   èn  ù cã  ña  ×nh.  êng  îp  ã  v t  c m Tr h c kh¶  n¨ng  Õm   õ 50%   ë lªn chi t  tr     th×  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶irótbítc¸c kho¶n  ïn vèn       h  hoÆc     èn  ù cã    t¨ng v t   lªn theo tûlÖ ¬ng     t øng.  C. B¸o c¸o ® Þ n h  k ú : Theo  nh  ú  µng  ®Þ kh th¸ng,chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh     Ng h Nh n     phè  µ  ë  v S giao dÞch  ©n  µng  µ   íctæng  îp göiNg ©n  µng    Ng h Nh n   h   h trung ¬ng    (Vô    ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông) "B¸o c¸o  èn  ù cã, vèn  c¸c Ng h v tæ  td     v t    huy  ng  ®é vµ      Þtµis¶n  ã  ña  chøc  Ýn  ông" (mÉu  c¸cgi¸tr     c c tæ  td   theo phô  ôc®Ýnh  Ìm).   l  k Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ó  íng  Én    Ng h Nh n      ph c th h d tæ chøc  Ýn  ông  Ëp b¸o    n  td l   c¸o ®¬ gi¶n h¬n  µ  ã        v c ®ñ c¸cth«ng    Çn  Õt®Ó   tinc thi   lËp ® îcb¸o c¸o tæng  îp nµy.      h    Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n víng m ¾ c,    Çu      yªu c ph¶n    ¸nh b»ng v¨n b¶n  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô    ©n   µng  µ    v Ng h Nh n   ¬ (V c¸c Ng h v tæ chøc  Ýn  ông)®Ó   td   nghiªncøu,híng dÉn        thªm. N g © n   µ ng  h µ  n íc Vi Öt N a m h N Chi nh¸nh    tØnh,TP   Sè: .. . ... BC   . . ../ Vèn  ùcã t  Vèn  huy  ng ®é Sè  Tªn  chøc  Ýn  ông tæ  td Vèn  C¸c  ¹ lo i Céng   Ng ¾ Trung  Dµi  Cén ®iÒu  vèn  µ  ü  v qu n  ¹n h h¹n h¹n g TT lÖ kh¸c I.Ng ©n  µng    h TMQD ­ II  .NHTM     Çn cæ ph ­ II   INHTMCP   . n«ng  th«n ­ IV.Cty    TCCPV V.  ©n  µng  i   Ng h l ªndoanh
  6. 6 ­ VI.CNNH   ícngoµi   n    Trëng  phßng LËp  b¶ng c é ng ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  vi Öt na m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¸o c¸o v è n t ù c ã, v è n h u y  ® é n g  v µ  gi¸ tr Þ  µi   t  s¶ n c ã   ñ a c¸c T C T D c Th¸ng  . . . .. . .. .. . .  n¨m  . . §¬n  Þ:1  iÖuVND v   tr   Tµi  Tµis¶n  Néi     Tµi Céng  Tµi Céng      %   ÷a gi   Sè  Çn  l s¶n  cã    b¶ng  c¸c s¶n  (10­ 13) s¶n  TSC   VTC     so gi÷a   ®ång  kho¶n  hïn  cã  cã  (14­ víi  tæng  vèn    huy néi  cho    vèn    vay LD kh¸c ngo¹i 15)   gi¸trÞ    ®éng  b¶ng vµ  î n  mua   b¶ng tµi    s¶n so  íi v  qu¸ h¹n   cæ   cã  5/16 VTC  9/5 phÇn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ngµy  . .  .. . .. th¸ng.. .    . .n¨m  . . . . .. . .. Gi¸m  c ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2