Thông tư 1012/TT-LB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 1012/TT-LB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1012/TT-LB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1012/TT-LB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t liªn é  X © y  d ù n g  ­  a n  T æ  ch øc  ­ C¸n b é   h Ý n h  p h ñ  B B C s è 1012/TT­L B  n g µ y 25 th¸ng  12 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c h í ng d É n  n hi Ö m   ô, v  q u y Ò n  h ¹ n  µ  c ¬  c Ê u  t æ  ch øc  c ñ a  ¬   u a n v cq ch uyªn m « n, gi ó p  û  ba n   h © n  d © n  ® Þ a   h ¬ n g U n p q u ¶ n   ý n h µ   íc v Ò  n g µ n h  x © y   ù n g l n d Thùc  Ön  hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ    v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íc c¸c  l  n  lÜnh  ùc  éc Bé  ©y  ùng; v thu   X d Bé  ©y  ùng  µ  X d v Ban   Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ  íng dÉn  b Ch ph h   chøc  n¨ng,  nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña    ¬  v  h v c c tæ  c c¸c c quan  chuyªn m«n   óp    gi Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    äichung  µ tØnh) thùc    ph tr   TW (g   l    hiÖn chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   µnh  ©y  ùng  l  n   ng x d (bao  å m:  Õn  óc, g Ki tr   quy  ¹ch;x©y  ùng;nhµ  ,c«ng  ù,trôsë  µm  Öc;c«ng  ×nh c«ng  éng   ho   d   ë  th     l vi   tr   c ®«  Þ,cô m   ©n    th   d c n«ng th«n;vËtliÖu x©y  ùng).      d A­ C h ø c  n¨ng: Së   ©y  ùng, V¨n  X d   phßng  Õn  ócs  ëng  µnh  è, Së   µ   t,Së  Ki tr   tr th ph   Nh ®Ê   Giao th«ng c«ng  Ýnh  µ c¬  ch l   quan chuyªn m«n   óp  gi UBND   tØnh  ùc hiÖn  th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícngµnh  ©y  ùng  l  n  xd hoÆc   ét  è  m s chuyªn ngµnh  éc   thu   ngµnh  ©y  ùng    a   µn  x d trªn ®Þ b tØnh, chÞu  ù    s chØ   o  Ò  chuyªn  ®¹ v m«n,  nghiÖp  ô  ña  é  ©y  ùng. vc BX d B­ N hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n  ñ a c ¬  q u a n  c h u yªn m « n  gi ó p U B N D  tØ n h  c q u ¶ n   ý n h µ   íc v Ò  n g µ n h  x © y   ù n g l n d I. h ù c  hi Ö n  p h¸p lu Ët v Ò  n g µ n h  x © y  d ù n g  T 1.  óp  û   Gi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹n  so th¶o    c¸c v¨n b¶n    ùc  Ön  ®Ó th hi LuËt,Ph¸p  Önh  µ        l v c¸c v¨n b¶n ph¸p  quy kh¸c vÒ   µnh  ©y  ùng;híng dÉn    ng xd     thùc hiÖn    b¶n    c¸c v¨n  ph¸p  Ët,chÝnh  lu   s¸ch  ña  µ   íc vµ    b¶n  Ò   c Nh n   c¸c v¨n  v x©y  ùng  ña  a  ¬ng. d c ®Þ ph 2. C Êp  µ    åic¸c lo¹  Êy  Ðp, chøng    v thu h     i gi ph   chØ  Ò   ©y  ùng  vx d theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët, íng dÉn  ña  é  ©y  ùng  µ  ù  ©n  Êp  ña  û     lu   h  c BX d v s ph c c U ban nh©n  ©n  d tØnh. 3. Thùc  Ön    hi c«ng    t¸cthanh    µ   íc,thanh    µ  Óm     traNh n   trav ki trachuyªn  ngµnh  theo quy  nh  ña  µ   ícvµ  ña    ®Þ c Nh n   c UBND   tØnh. II. Ò  q u ¶ n  l ý Ki Õ n  tr ó c, u y  h o ¹ ch p h¸t  V  q  tri Ó n ® «  th Þ, c ô m  d © n   c  n « n g  th«n V¨n phßng  Õn  ócs  ëng  Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èivíi SX d (    tØnh  kh«ng  ã  c KiÕn  óc s  ëng  µnh  è)  óp  tr   tr th ph gi UBND   tØnh  ùc  Ön  Öm   ô  th hi nhi v qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   Õn  óc, n   ki tr   quy  ¹ch x©y  ùng    iÓn®«  Þ,cô m   ©n    ho   d ph¸ttr   th   d c n«ng  th«n trªn®Þa  µn     b tØnh;cã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau:   nhi v v quy h  
  2. 2 1. LËp  Õ   ¹ch    k ho quy  ¹ch  ©y  ùng, dù  qu¶n  ý kiÕn  óc ­  ho x d   ¸n  l  tr   c¶nh  quan  «  Þ  µ  chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch,dù      ® th v tæ  th   k ho   ¸n ®ã sau    ∙  îccÊp  ã  khi® ®   c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy 2. Tæ     chøc  Ëp,thÈm   nh    ù  quy  ¹ch  ©y  ùng    ¹  «   l  ®Þ c¸c d ¸n  ho x d c¸c lo i® thÞ, khu    c«ng nghiÖp, côc  ©n   n«ng    d c th«n  ×nh  tr UBND  tØnh, ®Ó     UBND   tØnh tr×nh Thñ  t ng ChÝnh  phñ  phª duyÖt hoÆc  phª duyÖt theo thÈm   í quyÒn; 3. Tæ     chøc qu¶n  ýx©y  ùng    «  Þ,khu  l  d c¸c ® th   c«ng nghiÖp,cô m   ©n      d c n«ng  th«n theo  quy  ¹ch ® îcduyÖt  å m:  ho     g c«ng  è  b quy  ¹ch x©y  ùng  ∙  ­ ho   d ®® îc duyÖt    ©n  ©n  Õt,thùc  Ön  µ  Óm     í  Öu  a   iÓ m,    ®Ó nh d bi   hi v ki tra;gi ithi ®Þ ® tho¶  Ën  Ò   Æt   Õn  ócquy  ¹ch  i víic¸c dù  ®Ç u     µ  Êp  Êy thu v m ki tr   ho ®è       ¸n  t v c gi   phÐp  ©y  ùng  x d theo  ù  û  s u quyÒn  ña  ñ   Þch  c Ch t UBND   tØnh; kiÓm   vµ    ta  gi¸m    Öc  ùc hiÖn  Êy phÐp  ©y  ùng,híng dÉn  Ëp vµ u  ÷c¸chå  ¬  s¸tvi th   gi   xd     l   l tr     s hoµn  c«ng; 4. LËp,  Èm   nh  å  ¬  ©n  ¹  «   Þ      th ®Þ h s ph lo i® th ®Ó UBND   tØnh  ×nh  ¬  tr c quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt hoÆc  quyÕt ®Þnh  theo thÈm   quyÒn. III.V Ò  q u ¶ n  l ý x © y  d ù n g   Së   ©y  ùng  óp  X d gi UBND  tØnh qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   ©y  ùng    a   l  n  x d trªn®Þ bµn  tØnh;cã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau:   nhi v v quy h  1.Qu¶n  ýc«ng      l  t¸ckh¶o    ÕtkÕ,  ù    s¸t,thi   d to¸nc«ng  ×nh tr a)  óp  Gi UBND   tØnh  qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íic¸c tæ  l  n  v     chøc, c¸ nh©n  ùc    th   hiÖn  ù    u    ©y  ùng  d ¸n ®Ç tx d c«ng  ×nh trªn®Þa  µn  tr     b theo  ng  ®ó ph¸p luËtcña     Nhµ   ícvµ  íng dÉn  ña  é  ©y  ùng. n  h   c BX d b)    Tæ chøc  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët,dù  th ®Þ thi   k thu   to¸n vµ  Èn  Þ   å  ¬    chu b h s thiÕtkÕ   ü  Ëtc¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  ©n  ông,c«ng    k thu     tr   d d d   nghiÖp  éc c¸c thu     dù    UBND   ¸n do  tØnh  Õt ®Þnh  u    ×nh UBND   quy   ®Ç ttr   tØnh    Öt. phª duy c) X Ðt  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtm ét  è  ù  x©y  ùng    duy thi   k thu   s d ¸n  d c«ng  ×nh d©n   tr   dông  µ  v c«ng  nghiÖp  ã m   C   nh B,  theo  ù  û  Òn  ña  s u quy c UBND  tØnh;phèihîp      víi   ¬    c quan  ã  ªnquan  Èm    c¸c c li   th tratæng  ù      d to¸nc¸cc«ng  ×nh do  a  ­ tr   ®Þ ph ¬ng qu¶n  ý®Ó   ×nh Uû   l   tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ðt duyÖt. x  2.Qu¶n  ýchÊtl ng:   l   î a)  óp  Gi UBND   tØnh  ùc  Ön  th hi qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt l ng    l  n   ch  î c¸c c«ng  tr×nh x©y  ùng    a  µn    d trªn®Þ b theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   b)    Tæ chøc  hoÆc  tham gia gi¸m  nh   Êt îng  ®Þ ch l c¸c  c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng c«ng nghiÖp,d©n  ông  tØnh    d do  qu¶n  ý, l  tham    gianghiÖm      thu c¸cc«ng  tr×nh d©n  ông, c«ng    d   nghiÖp  ©y  ùng    a   µn  xd trªn®Þ b theo  íng dÉn  ña  é  h  cB X ©y  ùng. d c) Chñ   ×hoÆc     tr   tham    Öc  iÒu    ù  è    gia vi ® tras c c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d c«ng nghiÖp  µ  ©n  ông    a  µn  tØnh  vd d trªn®Þ b do  qu¶n  ý; l  tham      Õt  gia gi¶iquy c¸ctranh chÊp  Ò   ù  è      v s c c«ng  ×nh. tr d) Tæng   îp    ù  è  ña  h c¸c s c c c«ng  ×nh x©y  ùng    a   µn, b¸o    tr   d trªn®Þ b   c¸o víi  UBND  tØnh  µ  é  ©y  ùng. vBX d 3.Qu¶n  ýgi¸:   l 
  3. 3 a)  èi  îp  íiSë   µi  Ýnh  µ  Ph h v   T ch v c¸c  ¬  c quan  ã  ªnquan    ×nh c li   ®Ó tr   UBND  tØnh,ban  µnh  n    ©y  ùng  ¬    h ®¬ gi¸x d c b¶n  ¹ ®Þa  ¬ng  t i ph theo híng dÉn      cña  é  ©y  ùng. BX d b)  èi hîp víiSë   µi chÝnh  µ  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ph       T   v S K ho v§ ttØnh trong viÖc    xem   Ðt  Ëp  å  ¬  ù  x l h s d to¸n c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ®Þa   ¬ng     tr x d do  ph qu¶n  ý l  tr×nh UBND     tØnh    Öt. phª duy IV. Ò  q u ¶ n  l ý n h µ  ë , c « n g  th ù, ô s ë  l µ m  vi Ö c  V  tr Së   µ   t  Nh ®Ê hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èi víitØnh  SX d (    kh«ng  ã  ë   µ   t) c S Nh ®Ê   gióp UBND  tØnh  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   µ  , c«ng  ù,trô së  µm  l  n   nh ë   th     l viÖc;cã    Öm  ô,quyÒn  ¹n sau:   c¸cnhi v  h  1. X ©y  ùng  Õn îc,kÕ   ¹ch 5    d chi l   ho   n¨m  µ    ù      iÓnnhµ      v c¸cd ¸n ph¸ttr   ë trªn ®Þa   µn  «   Þ,n«ng  b ® th   th«n  ×nh UBND   tr   tØnh; tæ    chøc  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   sau    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. khi®   c th quy phª duy 2. Qu¶n  ýnhµ  ,c«ng  ,trôsë  µm  Öc  éc së  ÷u  µ   ícdo  a     l  ë  th     l vi thu   h Nh n   ®Þ ph¬ng  qu¶n  ý;híng  Én  Öc  l  d vi qu¶n  ý,khaith¸c,sö  ông  µ  l     d v ph¸ttr Ón quü   i   nhµ  , c«ng  ù,trôsë  µm  Öc  îcgiao qu¶n  ýtheo  ë  th     l vi ®     l  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  µ  ña  é  ©y  ùng. vc BX d 3. Tæ     chøc  ùc  Ön  Öc  iÒu    èng    Ëp  th hi vi ® tra,th kª,l danh  ¹,hå  ¬  Ò   b  s v diÖn  Ých, t×nh  ¹ng,ph©n   ¹ , ôc   ch  ö  ông  µ  µ  Öc  t   tr   lo i m   ®Ý sd nh v vi chuyÓn  dÞch  ë  ÷u  µ  éc c¸cthµnh  Çn  s h nh thu     ph kinh tÕ.   V. Q u ¶ n  l ý c « n g  tr × nh c « n g  c é n g  ® «  th Þ, c ô m  d © n  c  n « n g  th«n (§ ng    Êp  ê s¸,c tho¸t íc,vÖ       sinhm«i  êng,c©y  n   tr   xanh,chiÕu    s¸ng) Së  Giao th«ng c«ng  Ýnh  ch hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èivíitØnh  SX d (    kh«ng  ã  c Së  Giao th«ng c«ng  Ýnh) gióp  ch   UBND  tØnh  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   c«ng  ×nh tr   c«ng  éng  «  Þ,cô m   ©n      a  µn;cã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau: c ® th   d c trªn®Þ b   nhi v v quy h   1.  ×nh  Tr UBND  tØnh  Õn îc,kÕ   ¹ch  chi l   ho ph¸t tr Ón    i c«ng  ×nh  tr c«ng  céng  «   Þ,cô m   ©n      a   µn; tæ  ® th   d c trªn®Þ b   chøc  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   sau    khi ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy 2. Gióp    UBND  tØnh qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Öc  l  n   vi khaith¸c,sö  ông, b¶o  ­    d   d ìng,söa  ÷a      ch c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng  éng  «   Þ; chñ  × phèi hîp  íic¸c c¬  c ® th   tr     v    quan  ã  ªnquan  ña  c li   c tØnh  nghiªncøu      Þch  ô    gi¸c¸c d v c«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c trªn®Þa  µn  ×nh UBND     b tr   tØnh. VI. u ¶ n  l ý v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  Q Së   ©y  ùng  óp  X d gi UBND  tØnh  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   VLXD;  ã  c c¸cnhiÖm  ô  µ  Òn  ¹n sau:   v v quy h  1. X ©y  ùng  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  n¨m    iÓn VLXD   ña    d chi l   ho   ho 5  ph¸ttr   c ®Þa   ¬ng  ×nh UBND   ph tr   tØnh; tæ    chøc  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   sau    îc cÊp  khi®   cã  Èm  Òn    Öt. th quy phª duy 2. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ã  ªnquan  Ðt  Öt  ÕtkÕ   c li   x duy thi   c«ng  nghÖ   s¶n  Êt,c«ng  Ö   xu   ngh khaith¸cm á   µinguyªn giao cho  a  ¬ng      t      ®Þ ph qu¶n  ý®Ó   l  s¶n  ÊtVLXD   xu   theo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng.     c BX d
  4. 4 3. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ã  ªnquan  Ò   Öc  c li   v vi qu¶n  ý chÊt l ng    l   î s¶n phÈ m   VLXD   ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph C­ C ¬  c Ê u  t æ  c h ø c  c ñ a S ë  X © y  d ù n g, S ë  N h µ  ® Ê t 1. Tæ     chøc  óp  gi Gi¸m  c  ë   ùc hiÖn    Ö m   ô  Òn  ¹n    ®è S th   c¸c nhi v quy h quy ®Þnh trongm ôc  cña    B  Th«ng   µy  å m   ã: tn g c ­V¨n    phßng ­C¸c    Phßng,Ban    chuyªn m«n    nghiÖp  ô v V¨n phßng  µ    v c¸c Phßng, Ban    chuyªn m«n    nghiÖp  ô  éc Së   Gi¸m  v thu   do  ®èc  ë   µ  ëng  S v Tr ban    Tæ chøc  Ýnh  Òn  ×nh  ñ   Þch  ch quy tr Ch t UBND  tØnh  quyÕt ®Þnh.   BiªnchÕ   ña  ë  Chñ  Þch    c S do  t UBND  tØnh  Õt  nh  quy ®Þ n»m   trong tæng    sè    Õ   ña  biªnch c tØnh  îcgiao theo kÕ   ¹ch. ®      ho 2. C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  éc  Ünh  ùc  ©y  ùng  ë   îc UBND   thu l vxd S®  giao  qu¶n  ýtrùctiÕp. l    3. Së   ©y  ùng,Së   µ   t  m ét   X d   Nh ®Ê do  Gi¸m  c  ë   ô  ®è S ph tr¸ch,gióp Gi¸m      ®èc  ë   ã  ®Õ n   Phã   S c 1  3  gi¸m  c  ®è qu¶n  ý tõng  Ünh  ùc  l  l v c«ng    t¸ctheo  ù  s ph©n c«ng  ña  c Gi¸m  c  ë. ®è S Chñ   Þch  t UBND  tØnh    Ö m,  Ôn   Ö m,  bæ nhi mi nhi khen  ëng,  û  Ët th k lu   Gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph gi¸m  c,  ®è riªng ®èi  íiGi¸m  c  ë     v  ®è S ph¶i cã    v¨n    b¶n tho¶ thuËn  ña  é  ëng  é  ©y  ùng.   c B tr BX d D. T æ  c h ø c  c ñ a V¨n p h ß n g  Ki Õ n  tr ó c s  tr n g ë s Ï c ã  q u y  ® Þ n h  riªng. E. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  cø  ¬ c¨n  vµo chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña    ¬    v  h c c¸c c quan  qu¶n  ý ngµnh  ©y  l  x dùng  trªnvµ  iÒu  Ön  ô  Ó    chøc    ¬  nªu    ® ki c th ®Ó tæ  c¸cc quan  µy    n ®ñ søc  ùc th   hiÖn  ètchøc  t  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µnh  ©y  ùng  l  n   ng xd tØnh  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph 2. Th«ng   µy  ùc hiÖn  Ó   õ ngµy    tn th   k t  ban  µnh. Nh÷ng  h   quy  nh  µ  ­ ®Þ vh íng  Én  íc ®©y   Ò     éidung      íiTh«ng   µy  ×  ùc hiÖn  d tr   v c¸c n   trªntr¸ v   i t n th th   theo  Th«ng   µy. tn 3. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c   tr th hi   cv m hoÆc     ®Ò nghÞ     bæ sung,söa  æi    ® ph¶n    Ò   é  ©y  ùng  µ  ¸nh v B X d v Ban  TCCB   Ýnh  ñ  ïng xem   Ch ph c   xÐt gi¶i     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản