Thông tư 102/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
129
lượt xem
8
download

Thông tư 102/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 102/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá lâm sản, hàng hoá chế biến từ lâm sản, hạt ngũ cốc và hạt nông sản các loại có bao gói

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 102/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng T  c ña B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t triÓn  « n g  th«n  n  S è  102/2001/TT­B N N ­K H C N, n g µ y 26  th¸ng   10   m  2001  n¨ v Ò  viÖc H íng d É n   thùc hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h  sè 178/1999/Q§­T T g  n g µy  30  Q th¸ng  n¨ m  1999 cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   Ò   8  p v q u y  ch Õ  g hi n h∙n  µ n g  h o¸ lu  th«ng trong n íc vµ  h h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  ® èi   h µ n g  h o¸ l© m  s¶n, h µ n g  h o¸  víi c h Õ  bi Õ n  tõ l© m  s¶n,   n g ò  cèc vµ h¹t « n g   n c¸c lo¹i h¹t  n s¶  cã  a o  g ãi b Thùc  hiÖn  QuyÕt  ®Þnh   178/1999/Q§­ sè  TTg   ngµy  th¸ng  n¨m   30  8  1999    vÒ viÖc    ghi nh∙n hµng  ho¸ u  l th«ng  trong níc vµ      hµng  ho¸ xuÊt khÈu,    nhËp  khÈu  ®èi    víihµng  ho¸ riªng biÖt chuyªn      ngµnh  n«ng nghiÖp  ph¸t vµ    triÓn n«ng  th«n, Bé     N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn  n«ng  th«n  ban  ®∙  hµnh  Th«ng  thíng dÉn  75/2000/TT­   sè  BNN­KHCN   ngµy  17/7/2000. Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    304/   v¨n sè  CP­KTQ§  ngµy    18/4/2001 vÒ    viÖc  ban  hµnh      c¸cv¨n b¶n híng dÉn    thùc hiÖn    Quy chÕ     ghi nh∙n hµng ho¸,Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n híng  dÉn viÖc    ghinh∙n ®èi víihµng          ho¸ l©m  s¶n,hµng      ho¸ chÕ  biÕn    tõ l©m s¶n,  h¹tngò    cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n c¸clo¹ cã      i bao    gãi. I. u y  ® Þ n h  c h u n g  q 1.Ph¹m        vi¸p dông: C¸c hµng  ho¸ l©m  s¶n, hµng    ho¸ chÕ biÕn    tõ l©m s¶n, h¹tngò      cèc  vµ  h¹tn«ng    s¶n    i bao    îcs¶n  c¸clo¹ cã    gãi®   xuÊt t¹ ViÖtNam            i   ®Ó tiªuthô trong n­   ícvµ    xuÊt khÈu, hµng    îcnhËp      ho¸ ®   khÈu        i ®Ó tiªuthô t¹  thÞ  êng  tr ViÖt nam     (trõhµng    nhËp  i   ho¸ t¹m  t¸ xuÊt hoÆc     hµng      ho¸ gia c«ng cho    nícngoµi)®Òu     ph¶i cã    nh∙n  hµng  ho¸  thùc hiÖn  vµ    viÖc    ghi nh∙n theo quy ®Þnh  it¹ QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 8  30    n¨m  1999 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  quy  vÒ  chÕ    ghinh∙n hµng   u    ho¸ l th«ng trong nícvµ      hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  Th«ng   34/1999/TT­ vµ  t sè  BTM  ngµy  th¸ng 12  15    n¨m  1999  cña  Bé  Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh178/1999/Q§­ TTg  híng dÉn  vµ    t¹ Th«ng     i tnµy. 2.Hµng        ho¸ qui®Þnh  trongth«ng     tnµy  bao  gåm: a.Hµng      ho¸ l©m  s¶n  hµng    vµ  ho¸ chÕ  biÕn    tõl©m  s¶n: ­ Hµng    ho¸ l©m   s¶n  qua  ®∙  chÕ  biÕn lµm nguyªn liÖu      i   nh: c¸c lo¹ v¸n nh©n    t¹o(v¸n d¨m,  sîi  d¸n,v¸nghÐp    v¸n  , v¸n    thanh,. .®Ó  u  . ) l th«ng  trong níc     vµ  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu;  ­ Gç      i     xÎc¸clo¹  d¹ng  (ë hép,thanh),v¸n máng, gç          l¹ng,gç    bãc..    .®Ó xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu; ­ Hµng        ho¸ lµ s¶n phÈm  hoµn  chØnh hoÆc       chitiÕts¶n phÈm   îcchÕ  ®   biÕn    vµ  tõ gç  l©m   s¶n  ngoµi gç    (tre,tróc,song, m©y,.. )           . nh: ®å méc  d©n  dông, méc    x©y dùng, méc     ngo¹ithÊt,s¶n    néi vµ      phÈm  chuyªn dông  thÓ  (  thao,y        tÕ,d¹y häc,®å    ch¬i. .  . )hµng    , mü nghÖ;
  2. 2 ­ Hµng    ho¸ l©m s¶n ngoµigç      díid¹ng ¬i,kh«, ®∙  t     qua  cha  vµ  qua chÕ  biÕn nhng  cã    bao   gãi:th©n, cµnh, l¸  gèc, rÔ, cñ, hoa, qu¶, h¹t,vá, dÇu,      ,                nhùa c©y,tinhdÇu.     b. Hµng    ho¸      lµ h¹tngò cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n    i c¸c lo¹ gåm: thãc,ng«, lóa       mú, cao ¬ng,®¹im¹ch,®Ëu  c¸clo¹   l       ®ç    ivõng,.   , .cha  . qua  chÕ biÕn  bao    cã  gãi vµ  kh«ng  dïng ®Ó     lµm  gièng. 3.C¸ch      ghinh∙n: a. §èivíi       hµng    bao  ®ãng    ho¸ cã  b×  gãi,viÖc    ghinh∙n hµng    îcthùc   ho¸ ®     hiÖn b»ng c¸ch      ghi trùc tiÕp    trªnbao  hoÆc   b×  thÓ hiÖn b»ng b¶n    ghi,sau  ®ã  îcg¾n,    ®   cµi,®Ýnh  ch¾c  vµo  bao  b×; b.§èivíi       hµng    ho¸ kh«ng  bao  ®ãng    cã  b×  gãi,viÖc    ghinh∙n hµng    ­   ho¸ ® îc thùc    hiÖn b»ng c¸ch    gµi trùc tiÕp    vµo s¶n phÈm  hoÆc  ®Ýnh  kÌm theo  hµng    ho¸ hoÆc     ghivµo phiÕu  riªng®Ó     chuyÓn  cho kh¸ch hµng.   II. éi d u n g  g hi n h∙n  N 1.Hµng      ho¸ l©m  s¶n  hµng    vµ  ho¸ chÕ  biÕn   l©m  tõ  s¶n: a.Tªn    hµng  ho¸: ­§îcghitheo tªnth«ng            dông; ­ Tªn    hµng    îcphÐp    ho¸ ®   ghikÕt      hîp víih×nh d¹ng,c«ng    dông,kÝch  ­   th íc,tªn nguyªn      liÖu,xuÊt xø, th       ¬ng  hiÖu (nÕu    cã) cña hµng ho¸.VÝ     gç    dô:   lim, gç    th«ng, bµn    häc sinh 1,2  lµn  m;  m©y,  nhùa th«ng, tñ  lim, tñ    gç    gç  th«ng,tñgç        lim Thanh ho¸... b. Tªn, ®Þa     chØ  cña  chøc  c¸  tæ  vµ  nh©n, sau ®©y         ¬ng  gäi t¾t lµ th nh©n chÞu tr¸chnhiÖm  hµng    vÒ  ho¸: ­ Trêng    ¬ng    hîp th nh©n    lµngêitrùctiÕp khaith¸cvµ  l©m            b¸n  s¶n    ra thÞ  tr êng, th    ¬ng nh©n  kinh  doanh  l©m  s¶n hµng ho¸, l©m     s¶n cha qua chÕ  biÕn,Th¬ng    nh©n    së  lµ c¬  chÕ  biÕn  kinh doanh    hµng    ho¸ chÕ biÕn    tõ l©m  s¶n  c¶  chÕ  chÕ  kÓ  s¬  vµ  biÕn thµnh  s¶n phÈm  cuèicïng    phôc  tiªudïng vô      th× ghitªn,       ®Þa chØ  cña  së  c¬  m×nh; ­ NÕu     l©m  s¶n hµng    hµng    ho¸ vµ  ho¸ chÕ biÕn    tõ l©m s¶n nhËp khÈu  hoÆc         ®¹ilýb¸n hµng cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi,       ¬ng    ghitªnth th× nh©n nhËp  khÈu  hoÆc     ¬ng  tªnth nh©n        ®¹ilýb¸n hµng. c.§Þnh îng hµng    l   ho¸: ­ §èivíihµng          ho¸ l©m s¶n  qua  ®∙  chÕ  biÕn    ®Ó lµm nguyªn liÖu ghisè        ®o   chiÒu    chiÒu  dµi x  réng  chiÒu  x  dµy  ® îc tÝnh  vµ    b»ng mÐt,  centimet   hoÆc   milimet; nÕu  hµng    îc®ãng  ho¸ ®   theo    l«hoÆc  theo kiÖn   ghithªm  th×     m 3  hoÆc   2  m theo tõng l«hoÆc         kiÖn hµng; ­ Hµng        ho¸ lµs¶n phÈm  hoµn  chØnh  hoÆc       chitiÕts¶n  phÈm  chÕ biÕn  tõ gç, l©m      s¶n ngoµigç    ®Þnh îng l hµng      ho¸ lµ chiÕc hoÆc   tuú  bé  theo  ilo¹  hµng        ho¸.§èivíi s¶n phÈm  hoµn  chØnh      th× ghikÝch  ícchiÒu   x chiÒu  th   dµi    réng  chiÒu  x  cao; ®èi          víichi tiÕts¶n phÈm   th×    ghi kÝch  íc chiÒu    th   dµi x  chiÒu  réng  chiÒu  x  dÇy;
  3. 3 ­ L©m   s¶n ngoµi gç    (th©n, cµnh, l¸        ,cñ, rÔ, hoa, qu¶, h¹t,vá, dÇu,         nhùa,..    ) theo  ghi híng dÉn  i t¹ Th«ng   34/1999/TT­ t sè  BTM  ngµy  15/12/1999  cña  Th¬ng    Bé  m¹i. d.ChØ       tiªuchÊtl    îng chñ  yÕu: ­ Hµng     gç      ho¸ lµ  xÎnÕu  cïng mét      loµic©y        th× ghitªnloµi  ,nÕu    tõ nhiÒu  loµic©y        th× ghitheo nhãm     gç; ­ Hµng      ho¸ chÕ  biÕn    tõ l©m s¶n ngoµigç,c¸clo¹ v¸n nh©n    méc        i     t¹o,®å  d©n dông, méc    x©y dùng, ®å     dïng  lµm    tõ song, m©y,      tre,tróc, .gh  . i chØ    tiªu chÊt l  hµng    i   , IIV   îng   ho¸:lo¹ I,II    ho¨c A,B,C,D    II ,   nÕu  hµng    cã  ho¸ ®ã  chØ    tiªu ph©n  iRiªng ®å  lo¹   .   méc  d©n  dông s¶n xuÊttõgç      ngoµiviÖc    i(I, , I   ghilo¹            II II , IV  hoÆc   B, C,  cÇn    A,    D)  ghithªm    s¶n  tªngç  xuÊtra ®å      dïng ®ã.   e.Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n sö        dông,thêih¹n b¶o        qu¶n: ­ Hµng      ho¸ l©m  s¶n      lµv¸n nh©n    méc  t¹o,®å  d©n dông   ,méc x©y dùng,  ®å  dïng lµm  tre,tróc,song, m©y,..  tõ        .th×    ghi th¸ng  n¨m  vµ  s¶n xuÊt    (trõ hµng      ho¸ lµl©m s¶n ngoµigç);   ­ Hµng      ho¸ l©m s¶n ngoµigç        díic¸c d¹ng ¬i,kh«,s¬  t     chÕ  xhÕ  vµ  biÕn  ghirâ ngµy,th¸ngvµ          n¨m    kaikh¸choÆc     s¶n xuÊt.§èivíi       hµng    thêih¹n  ho¸ cã    sö dông  ph¶ichithêih¹n  dông. §èi víihµng          sö        ho¸ cÇn b¶o qu¶n  th×      ghirâ ®iÒu kiÖn  b¶o qu¶n . f.  XuÊt xø    cña  hµng  ho¸: ­ NÕu     l©m  s¶n  hµng    vµ  ho¸ chÕ  biÕn    tõl©m  s¶n  nhËp  khÈu        th× ghiníc xuÊtkhÈu,vÝ   gç      dô:  Cao  Campuchia; su  ­ §èi víil©m        s¶n ngoµi gç    chØ     ghi ®Þa  chØ  cÊp tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung¬ng        n¬ikhaith¸c. dô:QuÕ      VÝ    Yªn B¸i; §èi víil©m       s¶n hµng  ho¸  hµng  vµ  ho¸ chÕ  biÕn    tõ l©m  s¶n    ®Ó xuÊt  khÈu hoÆc   nhËp  khÈu  tiªuthô  i     t¹  thÞ  êng  tr ViÖt Nam     ph¶ighixuÊt xø. Tr­         êng    hîp kh¸ch hµng      nícngoµicã  cÇu    yªu  kh«ng    ghixuÊt xø        ®èi víihµng    ho¸ cña  ViÖtNam     xuÊtkhÈu    îcmiÔn      th× ®   ghi®Õn  hÕt  ngµy  31/12/2002. 2.§èivíi         ngò  h¹t cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n c¸clo¹ cã      i bao    gãi: a) Tªn    hµng    ho¸: ­ Ghi        râ  tªnngò cèc,n«ng    s¶n kÕt      hîp víimµu  s¾c, xuÊt xø      (nÕu    cã). VÝ    dô:Thãc    CR 203,Thãc    S¸n      ¦u63,Ng«   laiLVN10, L¹c sen.       ­ §èi víic¸c lo¹            i ngò  h¹t cèc,h¹tn«ng      s¶n kh¸c     Æc     lµ ® s¶n  thÓ    cã  ghi liÒn víitªn®Þa         ph¬ng  s¶n xuÊt ra    hµng      ghi tªn hµng    íc vµ  ho¸ ®ã th×      ho¸ tr   tªn®Þa     ph¬ng  sau,gi÷a tªnhµng    tªn®Þa         ho¸ vµ    ph¬ng  dÊu  cã  g¹ch ngang.  VÝ    dô:Thãc  T¸m  th¬m­    H¶i HËu,    L¹c sen NghÖ   ­ An; ­§èivíi   i         lo¹ h¹tngò cèc    c¸c     lµhµng    Æc   ho¸ ® biÖthoÆc   Æc           ® thïth× ghi tªnhµng    Æc     ho¸ ® biÖthoÆc   Æc     ícvµ  hiÖu    ® thïtr   ký  cña gièng s¶n xuÊt ra     hµng ho¸    ®ã sau, gi÷a    ký    tªn vµ  hiÖu  dÊu  cã  g¹ch ngang. VÝ       dô: Ng«  giµu  ®¹m­ HQ2000, thãc Proteincao­P6.         b) Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng    vÒ  ho¸: ­ NÕu   ¬ng    th nh©n s¶n xuÊt h¹tngò      cèc,h¹tn«ng      s¶n  trùctiÕp    vµ    b¸n, th¬ng nh©n kinh doanh      dÞch  th×      vô  ghitªn,®Þa  chØ cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      cña m×nh;
  4. 4 ­ NÕu     ngò cèc    lµ hµng    ho¸ nhËp khÈu  hoÆc       hµng  ®¹ilýb¸n  cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµith×    ¬ng    tªnth nh©n  chÞu tr¸chnhiÖm   hµng        ­   vÒ  ho¸ lµ tªnth ¬ng  nh©n  nhËp  khÈu hoÆc     ¬ng  tªnth nh©n        ®¹ilýb¸n hµng. c)§Þnh îng hµng    l   ho¸: H¹t ngò    cèc,h¹tn«ng      s¶n    i bao      c¸c lo¹ cã  gãighi®Þnh îng  l hµng      ho¸ lµ khèil    îng tÞnh  ®¬n  ®o êng    vµ  vÞ  l lµkil«gam    (kg)hoÆc   gram (g). d) ChØ       tiªuchÊtl  îng: ­ §èivíi         ngò  h¹t cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n    i bao      c¸c lo¹  cã  gãighichØ    tiªuchÊt  l     vµo  îng c¨n cø  ph©n  i lo¹  chÊt l     , I(nÕu     îng I,II    II , cã) kÌm theo  chØ    tiªuchÊt l  ­ îng chÝnh.VÝ        dô:Ng«  ilo¹ I;   ­ §èivíih¹tngò          cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n  kh¸c cã    chuyÓn gen,ph¶ighidßng        ch÷  "s¶n phÈm   chuyÓn    cã  gen" ®Ó     ngêitiªudïng lùachän.         e) Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n  dông,ph¬ng      sö    thøc b¶o    qu¶n: ­ Ngµy s¶n xuÊt:Trªn    bao  ghi râ  b×    th¸ng,n¨m    thu ho¹ch s¶n phÈm   hµng    dô:S¶n  ho¸.VÝ    xuÊt10/2001;   ­Thêih¹n  dông:Ghi râ ngµy,th¸ng,n¨m    sö      sö            giíh¹n  dông; i ­Ph¬ng    thøc b¶o    qu¶n:Ghi c¸c®iÒu        kiÖn  b¶o  qu¶n. f)Môc    ®Ých  dông: sö  ­ Trªn bao  ph¶ighirâ môc      b×        ®Ých  dông      ¬ng  sö  lµh¹tth phÈm,  kh«ng    dïng ®Ó     lµm  gièng.   g) XuÊt  cña    xø  hµng  ho¸: NÕu  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    hoÆc  nhËp  khÈu          tr ®Ó tiªuthô t¹ thÞ  êng  i ViÖt  Nam  ph¶ighixuÊt xø. Trêng            hîp kh¸ch hµng      nícngoµicã  cÇu    yªu  kh«ng    ghi xuÊt xø        ®èi víi hµng    ho¸ cña  ViÖt Nam     xuÊt khÈu    îcmiÔn      th× ®   ghi®Õn  hÕt  ngµy 31/12/2002. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   Th¬ng  nh©n  s¶n xuÊt hµng      ho¸ l©m  s¶n  hµng    vµ  ho¸ chÕ biÕn    tõ l©m  s¶n, h¹tngò      cèc, h¹tn«ng      s¶n kh¸c cã    bao    gãi hiÖn ®ang  c¸c lo¹  cã    inh∙n   hµng    îcphÐp u  ho¸ ®   l th«ng  sö  vµ  dông   t¹ ViÖtNam   tr¸chnhiÖm         i   cã    rµ so¸tl¹i viÖc    ghi nh∙n s¶n  phÈm  cña m×nh  theo QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 8  30    n¨m  1999  ChØ   vµ  thÞ  28/2000/CT­ sè  TTg ngµy  th¸ng 12  27    n¨m 2000  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, Th«ng   sè    t 34/1999/TT­BTM  ngµy  15  th¸ng12    n¨m  1999 cña  Th¬ng    Th«ng   Bé  m¹ivµ  tnµy. Th¬ng  nh©n  ho¹t®éng      nhËp khÈu  l©m  s¶n  hµng  vµ  ho¸ chÕ  biÕn    tõ l©m  s¶n,h¹tngò      cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n kh¸c cã    bao        gãitõ nícngoµicÇn    th«ng  b¸o    víinhµ  cung cÊp  c¸c néidung  vÒ      b¾t buéc ph¶ighitrªnnh∙n s¶n          phÈm   hµng    ho¸ nhËp khÈu    ®Ó thèng nhÊt biÖn    ph¸p thùc hiÖn.     Th«ng   tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    01/01/2002.
  5. 5 Nh÷ng quy ®Þnh  íc ®©y   ghi nh∙n hµng    tr   vÒ      ho¸ ®èi    víil©m s¶n, hµng    ho¸ chÕ    biÕn    tõl©m s¶n,h¹tngò      cèc  h¹tn«ng  vµ    s¶n  bao        cã  gãitr¸víi i Th«ng  tnµy    ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  khã  cã  kh¨n víng  m ¾c     cÇn    kiÕn  göi ý  kÞp    Bé  thêivÒ  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    ®Ó söa  ®æi    bæ sung  cho      phïhîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản