Thông tư 104/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư 104/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 104/2000/TT-BTC về thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 104/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 104/2000/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 19/2000/N -CP NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU CHUY N QUY N S D NG T VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU CHUY N QUY N S D NG T Căn c Lu t thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t. Căn c Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng n p thu chuy n quy n s d ng t. T ch c, h gia ình, cá nhân có quy n s d ng t, khi chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai u ph i n p thu chuy n quy n s d ng t (sau ây vi t t t là thu CQSD ), tr nh ng trư ng h p quy nh t i i m 3 M c I Thông tư này. Trư ng h p ngư i ang s d ng t có m t trong các lo i gi y t quy nh t i Kho n 2, i u 3, Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (sau ây g i t t là Ngh nh s 17/1999/N -CP c a Chính ph ) mà chưa ư c c p i gi y ch ng nh n quy n s d ng t m i, khi chuy n như ng quy n s d ng t ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n theo quy nh cũng thu c i tư ng n p thu CQSD theo hư ng d n c a Thông tư này. Nh ng gi y t quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ư c xác nh là gi y t h p l c th như sau: a) Quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; b) Nh ng gi y t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t, trong quá trình th c hi n các chính sách t ai trong t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam
 2. Dân ch c ng hoà, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n liên t c s d ng t t ó n nay; c) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ho c ngư i s d ng t có tên trong s a chính mà t ó không có tranh ch p; d) Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng t liên t c t ó n nay và không có tranh ch p; ) Gi y t v th a k nhà t; t ng, cho nhà t trư c khi có Lu t t ai năm 1993 ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n và t ó không có tranh ch p. e) B n án ho c quy t nh c a Toà án nhân dân ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t; g) Gi y t giao nhà tình nghĩa; h) Gi y t chuy n như ng t ai, mua bán nhà kèm theo chuy n như ng quy n s d ng t: Ngư i bán có gi y t h p l , ngư i mua chưa làm th t c chuy n như ng t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, k c trư ng h p ã chuy n như ng qua nhi u ch nay xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh xác nh n k t qu thNm tra c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thì ngư i nh n chuy n như ng quy n s d ng t nay thu c di n kê khai n p thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b . 2. i tư ng ch u thu chuy n quy n s d ng t. i tư ng ch u thu CQSD là giá tr di n tích t chuy n quy n s d ng theo quy nh c a pháp lu t k c t có nhà và các công trình trên ó. Giá tr di n tích t chuy n quy n s d ng ư c xác nh như sau: Giá tr di n tích t chuy n Di n tích chuy n Giá t quy n s d ng ( ) = quy n s d ng (m2) x ( /m2) Trư ng h p trên t chuy n quy n s d ng có nhà và các công trình xây d ng trên ó thì thu CQSD ch tính giá tr t chuy n quy n, không tính giá tr nhà ho c giá tr các công trình xây d ng trên ó. 3. Các trư ng h p thu c di n không ch u thu . Nh ng trư ng h p thu c di n không ch u thu CQSD ư c quy nh t i i u 3 c a Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu CQSD và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu CQSD (sau ây g i t t là Ngh nh s 19/2000/N -CP c a Chính ph ), c th như sau: 3.1- Nhà nư c giao t, cho thuê t cho các t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai.
 3. 3.2- T ch c, h gia ình, cá nhân tr l i t cho Nhà nư c ho c Nhà nư c thu h i t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3.3- Nhà nư c bán nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i CQSD cho ngư i mua nhà. 3.4- CQSD trong trư ng h p ly hôn ư c pháp lu t th a nh n có phân chia quy n s d ng t do hai bên v , ch ng tho thu n ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n ho c phân chia quy n s d ng t theo lu t hôn nhân và gia ình. CQSD trong trư ng h p ngư i nh n quy n s d ng t th a k theo di chúc ho c phân chia quy n s d ng t theo pháp lu t v th a k . 3.5- CQSD trong các trư ng h p: - CQSD gi a v v i ch ng v i nhau ph i có b n sao s h khNu ghi rõ m i quan h v ch ng ho c gi y k t hôn có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi h ăng ký h khNu v m i quan h v ch ng ang t n t i, ư c pháp lu t th a nh n, trong ó có ít nh t m t ngư i ng tên trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - CQSD gi a cha , m , cha nuôi, m nuôi v i con , con nuôi, ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i v i cháu n i, cháu ngo i (ho c ngư c l i) trong ó ngư i CQSD ph i có tên trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ph i có s h khNu ghi rõ m i quan h v i ngư i có quy n s d ng t, ho c gi y khai sinh xác nh các m i quan h ông bà v i cha m ; cha m v i các con ho c các gi y t pháp lý khác ch ng minh. + Trư ng h p cha m nuôi, con nuôi thì ph i ư c pháp lu t th a nh n theo quy t nh công nh n con nuôi c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 83/1998/N -CP ngày 10/10/1998 c a Chính ph . + Trư ng h p ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i v i cháu n i, cháu ngo i ph i có gi y khai sinh c a cháu n i, cháu ngo i và gi y khai sinh c a b m cháu liên quan n ông bà n i, ông bà ngo i c a cháu ho c s h khNu có ghi rõ các m i quan h ó. + Trư ng h p chuy n quy n s d ng t gi a anh ch em ru t v i nhau ph i có gi y khai sinh có chung b m ho c cùng b khác m ho c cùng m khác b , s h khNu ghi rõ m i quan h ó ho c các gi y t khác ch ng minh có quan h huy t th ng. 3.6- T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t có chuy n như ng quy n s d ng t thuê. Ngư i chuy n như ng quy n s d ng t thuê ph i có h p ng thuê t và ghi rõ s ti n thuê t ã n p còn l i tính n th i i m chuy n như ng và th i h n thuê t; Ngư i nh n quy n s d ng t thuê ti p t c th c hi n ch thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 3.7- T ch c, h gia ình, cá nhân hi n quy n s d ng t cho U ban nhân dân các c p ho c cho t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; t ch c xã h i; t ch c xã h i ngh nghi p; t ch c kinh t xây d ng các cơ s văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao; xây d ng các cơ s t thi n g m nhà tình thương, tình nghĩa, nhà tr m côi, nhà dư ng lão, nhà nuôi dư ng ngư i già cô ơn và ngư i tàn t t, các cơ s
 4. có tính ch t nhân o khác mà không nh m m c ích kinh doanh theo d án ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c ch p thu n phù h p v i quy ho ch. II. CĂN C TÍNH THU CHUY N QUY N S D NG T Căn c tính thu CQSD là di n tích t chuy n quy n, giá t và thu su t thu chuy n quy n s d ng t. 1. Di n tích t. Di n tích t tính thu CQSD là di n tích t th c t ghi trong h p ng chuy n quy n s d ng t phù h p v i s a chính, b n a chính c a xã, phư ng, th tr n. Trư ng h p chưa có s a chính, b n a chính ho c di n tích ghi trên s a chính, b n a chính khác v i di n tích ghi trong h p ng thì ph i t ch c o c, xác nh m c gi i và ư c U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) nơi có t chuy n quy n s d ng xác nh n i v i t h gia ình, cá nhân; S a chính xác nh n i v i quy n s d ng t c a các t ch c. Nh ng nơi ã có y s a chính, b n a chính có trích l c b n a chính thì U ban nhân dân huy n ho c S a chính có th u quy n cho c p dư i tr c ti p c a mình xác nh n di n tích t, lo i t làm th t c chuy n quy n s d ng t. 2. Giá t tính thu chuy n quy n s d ng t. Giá t tính thu CQSD theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph , c th như sau: 1. Giá t tính thu CQSD là giá do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo khung giá các lo i t c a Chính ph và ư c niêm y t công khai t i cơ quan thu , cơ quan a chính. 2. Trư ng h p CQSD theo phương th c u giá thì giá t tính thu là giá trúng u giá nhưng không th p hơn khung gía t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo khung giá các lo i t c a Chính ph quy nh. Trong trư ng h p CQSD cùng v i bán tài s n g n li n v i quy n s d ng t theo hình th c u giá mà trong giá trúng u giá không xác nh riêng giá t thì giá t tính thu là giá t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo khung giá các lo i t c a Chính ph quy nh. 3. Trư ng h p bán căn h thu c nhà nhi u t ng, nhi u h , cùng v i vi c CQSD có nhà trên ó thì giá t tính thu ư c xác nh theo h s phân b cho các t ng quy nh t i Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 4. Trư ng h p CQSD là ao, t vư n n m trong khu dân cư nông thôn, t ô th thì giá t tính thu CQSD ư c xác nh theo lo i t ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c theo lo i t ang n p thu : n u di n tích t ang n p thu s d ng t nông nghi p thì giá tính thu là giá t nông nghi p; n u di n tích t ang n p thu nhà t thì giá tính thu là giá t , t xây d ng công trình.
 5. M t s trư ng h p CQSD mà lô t chưa có giá c th trong b ng giá các lo i t c a a phương; ho c lô t ã ư c quy ho ch, c i t o, xây d ng cơ s h t ng làm cho giá tr lô t tăng lên so v i giá tr ban u khi chưa quy ho ch c i t o c a lô t; giá t ã bi n ng quá b t h p lý so v i giá t trong b ng giá thì cơ quan Thu ph i h p v i cơ quan Tài chính, cơ quan a chính t ch c xác nh l i giá t cho phù h p v i th c t (có th thành l p h i ng nh giá t), trình UBND c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh giá t c th tính thu chuy n quy n s d ng t. 3. Thu su t thu CQSD . Thu su t thu CQSD ư c xác nh theo quy nh t i i u 7, Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph c th như sau: a) i v i t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i, thu su t là 2% (hai ph n trăm). b) i v i t , t xây d ng công trình và các lo i t khác không thu c các lo i t quy nh t i i m a trên ây, thu su t là 4% (b n ph n trăm). III. KÊ KHAI VÀ N P THU 1. H sơ kê khai thu chuy n quy n s d ng t. - T khai thu CQSD theo m u c a cơ quan thu phát hành kèm theo Thông tư này. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c các gi y t ư c xác nh là gi y t h p l v quy n s d ng t theo quy nh t i i u 3, Ngh nh s 17/1999/N -CP c a Chính ph và ư c quy nh c th t i i m 1 M c I Thông tư này. Các gi y t trên ây ph i là b n chính. Ngoài ra ph i kèm theo 01 b n sao có công ch ng Nhà nư c cơ quan thu lưu h sơ. - H p ng chuy n như ng quy n s d ng t (theo m u s 02 quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP c a Chính ph ) gi a ngư i chuy n quy n và ngư i nh n quy n s d ng t có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi có t chuy n quy n. Trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t trư c ngày Ngh nh s 17/1999/N - CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph có hi u l c thi hành, mà nay không còn ho c không có h p ng chuy n như ng thì ph i có gi y t mua bán, chuy n như ng, th a k , cho, t ng t i th i i m CQSD , có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi có t chuy n quy n. 2. Kê khai và xác nh s thu ph i n p. Các i tư ng n p thu chuy n quy n s d ng t có trách nhi m kê khai thu chuy n quy n s d ng t theo m u t khai c a cơ quan thu và cung c p các tài li u c n thi t khác có liên quan n vi c tính thu theo yêu c u c a cơ quan thu và các gi y t liên quan n vi c gi m, mi n thu .
 6. H sơ kê khai thu CQSD n p t i Chi c c thu n u thu c di n UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; n p t i C c thu n u thu c di n UBND t nh, thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trư ng h p a phương có các th tr n, th xã xa trung tâm t nh l , thành ph thì C c thu có th phân c p cho các Chi c c thu qu n, huy n, th xã làm th t c thu thu CQSD . Sau khi i tư ng n p thu CQSD thì h sơ ư c Chi c c thu ho c i tư ng n p thu chuy n v cơ quan có thNm quy n làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Cơ quan thu hư ng d n các i tư ng n p thu th c hi n úng, y vi c kê khai. Khi nh n ư c t khai n p thu CQSD , cơ quan thu ph i có biên nh n và m s theo dõi h sơ. Cơ quan thu ti n hành ki m tra, xác minh các tài li u làm căn c tính thu , xác nh m c thu ph i n p và ra thông báo n p thu theo úng th i h n quy nh t i i u 12 Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph . Trư ng h p h sơ chưa úng ho c chưa theo quy nh, cơ quan thu ph i thông báo b ng văn b n i tư ng n p thu b sung y h sơ theo quy nh. 3. N p thu Vi c n p thu CQSD ư c th c hi n theo quy nh t i i u 12, Ngh nh s 19/2000/N -CP c a Chính ph , ư c c th thêm như sau. Thu CQSD ư c n p vào Kho b c Nhà nư c nơi có t chuy n quy n s d ng theo thông báo c a cơ quan thu . Khi phát thông báo thu cho i tư ng n p thu , ngư i phát ph i ghi rõ ngày, tháng mà i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu . Thu CQSD ư c n p trong th i h n 30 ngày k t ngày ngư i CQSD nh n ư c thông báo n p thu c a cơ quan thu . Khi thu thu , kho b c Nhà nư c ho c cơ quan thu tr c ti p thu thu ph i c p biên lai thu ho c ch ng t ã thu thu do B Tài chính phát hành cho i tư ng n p thu . Trư ng h p i tư ng n p thu n p làm nhi u l n thì cơ quan thu thu ph i xu t ch ng t thu theo t ng l n ã thu, khi n p ti n thu thì xác nh n ã n p ti n thu theo thông báo làm cơ s cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Thu CQSD ã n p vào ngân sách Nhà nư c ghi úng vào m c, chương, lo i, kho n, h ng tương ng c a m c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n quy n s d ng t khi ngư i chuy n quy n ho c ngư i nh n quy n s d ng t ã n p thu (có biên lai ho c gi y n p ti n vào ngân sách Nhà nư c do B Tài chính phát hành) ho c gi y quy t nh mi n gi m thu c a cơ quan thu ho c trư ng h p ư c ghi n thu CQSD theo quy nh t i i m 2 g M c VII Thông tư này. C c thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i cơ quan a chính hư ng d n c th th t c, h sơ kê khai thu và quy trình luân chuy n h sơ gi a cơ quan a chính và cơ quan thu theo quy nh v chuy n như ng quy n s d ng t trong Ngh nh s 17/1999/N -CP c a Chính ph , ng th i phù h p v i th c t
 7. a phương, v a ơn gi n, thu n l i cho i tư ng n p thu CQSD v a b o m thu , thu k p th i thu CQSD ; Quy trình kê khai luân chuy n h sơ thu CQSD ư c thông báo công khai t i cơ quan thu và cơ quan a chính i tư ng n p thu bi t và th c hi n. IV. MI N, GI M THU 1. i tư ng ư c mi n thu CQSD . i tư ng ư c mi n thu , gi m thu CQSD th c hi n theo quy nh t i i u 8, i u 9, i u 10 Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph , c th như sau: 1.1- H gia ình, cá nhân CQSD di chuy n n nh cư t i các vùng kinh t m i, mi n núi, h i o theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 1.2- Ngư i ư c Nhà nư c phong t ng danh hi u "Bà m Vi t Nam anh hùng" có chuy n quy n s d ng t; 1.3- Chuy n quy n s d ng các lo i t thu c các xã nông thôn mi n núi, h i o theo quy nh c a Chính ph ; 1.4- Chuy n i t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i cho nhau phù h p v i i u ki n canh tác; 1.5- T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t u tư xây d ng nhà bán; u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n v i cơ s h t ng ó thì ư c mi n thu CQSD tương ng v i di n tích ã n p ti n s d ng t theo t ng d án. Các trư ng h p kinh doanh b t ng s n khác có CQSD không thu c di n mi n thu CQSD theo quy nh trên ây. 2. i tư ng ư c gi m thu CQSD . Gi m 50% (năm mươi ph n trăm) thu CQSD i v i nh ng i tư ng sau ây khi CQSD : 2.1- Cá nhân thương binh h ng 1/4, h ng 2/4 và b nh binh h ng 1/3, h ng 2/3; 2.2- Thân nhân li t sĩ ang ư c hư ng ch tr c p c a Nhà nư c; 2.3- Ngư i tàn t t không còn kh năng lao ng, ngư i chưa n tu i thành niên và ngư i già cô ơn không nơi nương t a.. 3. H sơ xin mi n, gi m thu CQSD g m: 3.1- i tư ng thu c di n ư c mi n, gi m thu CQSD ngoài các h sơ quy nh t i i m 1, M c III Thông tư này, ngư i xin mi n, gi m thu CQSD ph i có ơn
 8. ngh nêu rõ lý do ho c thu c i tư ng ư c mi n, gi m thu chuy n quy n s d ng t. 3.2- Các i tư ng thu c di n ư c mi n, gi m thu CQSD ph i có các gi y t ch ng minh t ng trư ng h p, c th như sau: + Trư ng h p h gia ình, cá nhân chuy n n nh cư t i các vùng kinh t m i, mi n núi, h i o ph i có b n sao quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ư c công ch ng Nhà nư c xác nh n. + Trư ng h p mi n, gi m thu cho ch h là thương binh, b nh binh, thân nhân li t s , ngư i ư c phong t ng Bà m Vi t Nam anh hùng, thì tuỳ t ng trư ng h p ph i có gi y ch ng nh n kèm b n sao có công ch ng Nhà nư c v lo i thương binh, b nh binh, Gi y ch ng nh n Bà m Vi t Nam anh hùng, gi y ch ng nh n gia ình li t sĩ, s hư ng tr c p hàng tháng c a thân nhân li t sĩ. + Trư ng h p chuy n quy n s d ng các lo i t thu c xã nông thôn mi n núi, h i o theo quy nh v xã mi n núi, h i o c a Chính ph (tr t thu c thành ph , th xã, th tr n). + Trư ng h p chuy n i t nông nghi p, t lâm nghi p, t nuôi tr ng thu s n, t làm mu i cho nhau ư c chính quy n xã, phư ng, th tr n xác nh n. + Trư ng h p ngư i già cô ơn không có nơi nương t a, ngư i chưa n tu i thành niên ph i có gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n theo t ng trư ng h p c th ; Ngư i tàn t t ph i có xác nh n c a cơ quan y t qu n, huy n, th xã v m c tàn t t. + Trư ng h p mi n thu CQSD cho t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t th c hi n d án u tư xây d ng do c p có thNm quy n phê duy t ch ư c mi n thu CQSD i v i các ch u tư khi ã xây d ng hoàn thành theo d án ó như xây d ng xong nhà bán cho các t ch c, h dân cư s d ng; xây d ng k t c u h t ng các khu công nghi p, khu dân cư chuy n như ng toàn b ho c t ng ph n cho t ch c khác qu n lý, s d ng; Các trư ng h p ch xây d ng xong cơ s h t ng các khu dân cư phân chia thành ô, thành các n n nhà chuy n như ng thì không thu c di n mi n gi m thu CQSD theo quy nh này. ơn v ư c mi n thu CQSD ph i có gi y phép ăng ký kinh doanh phù h p v i ngành ngh xây d ng ó, quy t nh giao t, d án u tư xây d ng ư c phê duy t và ch ng t ch ng minh ã n p ti n s d ng t theo quy nh. Các gi y t quy nh t i i m 2 M c này ph i là b n chính ho c b n sao có công ch ng Nhà nư c cơ quan thu thu làm rõ h sơ lưu theo quy nh. 4. ThNm quy n xét mi n, gi m thu - C c trư ng C c thu các t nh, thành ph có trách nhi m xem xét và quy t nh vi c mi n thu , gi m thu CQSD cho i tư ng kê khai n p thu CQSD t i C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các trư ng h p do U ban nhân dân t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
 9. - Chi c c trư ng Chi c c thu qu n, huy n, th xã có trách nhi m xem xét và quy t nh vi c mi n gi m thu CQSD cho các i tư ng kê khai, n p thu CQSD t i qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Quy t nh mi n, gi m thu CQSD ghi rõ di n tích xét mi n, gi m và s ti n thu ư c mi n gi m. Quy t nh g i cho i tư ng n p thu ng th i g i cho cơ quan có liên quan làm cơ s cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i ngư i nh n quy n s d ng t. Các trư ng h p không thu c i tư ng xét mi n, gi m thu , cơ quan thu ph i tr l i b ng văn b n i tư ng n p thu , cơ quan a chính, Tài chính cùng c p bi t. 5. Th i hi u mi n, gi m thu . - Th i h n xét mi n gi m thu không quá 15 ngày k t ngày nh n h sơ. Nh ng trư ng h p ph c t p ph i tham kh o ho c ph i h p v i cơ quan a chính, Tài chính xem xét, xác minh thì ư c kéo dài nhưng không vư t quá 30 ngày k t ngày cơ quan thu nh n h sơ. - i v i h gia ình, cá nhân, thì vi c mi n thu , gi m thu CQSD ch ư c mi n ho c gi m 1 l n t i nơi mà h gia ình, cá nhân ăng ký h khNu thư ng trú và là nơi có t chuy n quy n (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). - i v i các t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t u tư xây d ng nhà bán, xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng thì ư c mi n thu CQSD tương ng v i di n tích t ã n p ti n s d ng t theo t ng d án. V. X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG 1. X lý vi ph m. Ngư i vi ph m Lu t thu CQSD và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu CQSD b x lý theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph , c th thêm như sau: a) i v i hành vi khai man tr n thu . - Chi c c trư ng chi c c thu ư c ph t n m c cao nh t b ng m t l n s ti n thu tr n l u. Trư ng h p ph t quá 1 l n s thu tr n l u, chi c c trư ng ph i ngh c c trư ng c c thu quy t nh. - C c trư ng c c thu ư c ph t n ba l n s thu tr n l u; b) i v i hành vi n p ch m ti n thu . C c trư ng c c thu , chi c c trư ng chi c c thu ư c quy n ph t n p ch m ti n thu , ti n ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 17 c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t. c) i tư ng n p thu tr n thu v i s lư ng l n, vi ph m t l n th 4 tr i i v i 1 trong 3 hành vi vi ph m quy nh t i i u 17 c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t
 10. ho c vi ph m trong các trư ng h p nghiêm tr ng khác thì cơ quan thu l p h sơ chuy n cho cơ quan ch c năng truy c u trách nhi m hình s . 2. Khen thư ng Cơ quan thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao, ngư i có công phát hi n các v vi ph m Lu t thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t ư c khen hư ng theo ch chung c a Chính ph . VI. GI I QUY T KHI U N I 1. Quy n khi u n i v thu . T i i u 22 và i u 23 c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t ã quy nh: T ch c, h gia ình, cá nhân có quy n khi u n i vi c thi hành không úng Lu t thu chuy n quy n s d ng t. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan thu phát hành thông báo thu thu ho c quy t nh x lý trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo thu thu ho c quy t nh x lý. Trong khi ch gi i quy t, ngư i khi u n i v n ph i n p và úng th i h n s ti n thu , ti n ph t ã ư c thông báo vào ngân sách Nhà nư c. N u t ch c, h gia ình, cá nhân không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan thu ho c quá th i h n 30 ngày k t ngày g i ơn mà chưa ư c gi i quy t thì t ch c, h gia ình, cá nhân có quy n khi u n i lên cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan nh n ơn. Quy t nh c a cơ quan thu c p trên tr c ti p có hi u l c thi hành. Quy t nh c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng. 2. Trách nhi m, quy n h n c a cơ quan thu . Cơ quan thu các c p khi nh n ư c ơn khi u n i v thu c a ngư i n p thu ph i xem xét gi i quy t trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c ơn. i v i v vi c ph c t p ph i i u tra, xác minh m t nhi u th i gian thì c n thông báo cho ương s bi t, nhưng th i h n gi i quy t ch m nh t cũng không quá 30 ngày k t ngày nh n ơn. Cơ quan thu ph i tr l i ti n thu , ti n ph t thu không úng và tr ti n b i thư ng (n u có) cho ngư i b thi t h i trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x lý. N u phát hi n và k t lu n có s khai man, tr n thu , l u thu ho c nh m l n v thu thì cơ quan thu có trách nhi m truy thu thu và x lý vi ph m theo quy nh t i i u 17 c a Lu t thu CQSD trong th i h n 3 năm tr v trư c k t ngày ki m tra phát hi n. VII. T CH C TH C HI N.
 11. 1. T ng c c trư ng T ng c c thu ch u trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính t ch c thi hành Lu t thu CQSD trong ph m vi c nư c, ph i h p v i các ngành có liên quan t ch c ch o công tác thu n p thu . C c trư ng c c thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Chi c c trư ng chi c c thu các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m giúp ch t ch UBND cùng c p t ch c thi hành Lu t thu CQSD t i a phương mình, t ch c thu thu và gi i quy t các công vi c liên quan t i thu chuy n quy n s d ng t theo úng ph m vi và quy n h n quy nh. L p h sơ theo dõi các i tư ng ư c ghi n thu CQSD theo c p qu n lý thu thu CQSD a phương. 2. X lý m t s v n vư ng m c, t n t i: a) Các trư ng h p ã CQSD trư c ngày 1/1/2000 mà chưa n p thu CQSD thì k t ngày 1/1/2000 ư c n p thu theo m c thu su t quy nh t i Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu CQSD . b) Các trư ng h p ã CQSD trư c ngày 1/1/2000 mà ã kê khai, tính thu , cơ quan thu ã ra thông báo n p thu , nhưng t ch c, h gia ình, cá nhân v n chưa n p thu ho c chưa n p thu theo thông báo thì k t ngày 1/1/2000 cũng ư c tính l i và n p thu theo m c thu su t quy nh t i Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu CQSD ; ng th i tuỳ theo m c vi ph m, C c thu x lý ph t theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . c) Các trư ng h p ã CQSD trư c ngày 1/1/2000 mà ã kê khai và n p m t ph n thu CQSD thì ư c tính l i s thu ph i n p theo thu su t quy nh t i Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu CQSD và th c hi n như sau: - N u s thu ã n p trư c ngày 1/1/2000 ít hơn s thu ph i n p ư c tính l i thì ngư i chuy n quy n s d ng t ph i n p thêm s thu còn thi u. - N u s thu ã n p trư c ngày 1/1/2000 l n hơn s thu ph i n p ư c tính l i theo m c thu su t m i này thì coi như n p và không b ph t ch m n p và cũng không ư c hoàn tr ph n thu ã n p dư so v i s tính l i. d) Các trư ng h p ã CQSD trư c ngày 1/1/2000 mà có m t trong các gi y t h p l v quy n s d ng t quy nh t i Kho n 2, i u 3, Ngh nh s 17/1999/N -CP c a Chính ph bao g m c các trư ng h p ã chuy n quy n s d ng t qua nhi u l n, nhi u ch khi ngư i s d ng t n làm th t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì ch ph i n p thu CQSD m t l n theo quy nh c a pháp lu t. e) Các trư ng h p ã CQSD cho nhau trư c ngày 1/1/2000 mà ngư i CQSD không có m t trong các gi y t h p l theo quy nh c a pháp lu t thì không thu c di n n p thu CQSD ; Ngư i nh n chuy n như ng quy n s d ng t ph i làm th t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. f) Các trư ng h p ã CQSD trư c ngày 1/1/2000 và ã kê khai, tính thu và ã ư c ghi n thu CQSD trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì cũng ư c xem xét và tính l i s thu ph i n p theo m c thu su t quy nh t i Lu t s a i, b
 12. sung m t s i u c a Lu t thu CQSD khi ngư i ó n xin kê khai n p thu CQSD . g) i u ki n ư c phép ghi n thu CQSD : Trư ng h p ngư i ang s d ng t (ngư i nh n quy n s d ng t trư c ây) có trách nhi m n p thu CQSD theo quy nh c a pháp lu t mà i s ng có khó khăn, chưa có kh năng n p thu CQSD theo quy nh c a pháp lu t, có xác nh n c a chính quy n xã, phư ng, th tr n thu c di n h nghèo, h có khó khăn v i s ng thì ư c ghi n thu CQSD trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t. S thu ư c ghi n trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t là s thu ph i n p ngân sách ư c xác nh theo thông báo c a cơ quan thu . Th i gian ngư i s d ng t ư c ghi n ti n thu CQSD t i a là 10 năm. S thu ghi n ngân sách Nhà nư c không ph i tính lãi. Ngư i n ti n thu CQSD có th n p tr ngân sách m t l n ho c chia làm nhi u l n trong th i gian ghi n . Khi nào n p thu CQSD s ư c c p i l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t m i. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 1 năm 2000 và thay th Thông tư s 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 và Thông tư s 72 TC/TCT ngày 3/10/1995 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 114/CP ngày 5/9/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu CQSD . Vũ Văn Ninh ( ã ký) C c thu :.......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Chi c c thu :.... c l p - T do - H nh phúc T KHAI N P THU CHUY N QUY N S D NG T A. PH N T KÊ KHAI 1. Ngư i chuy n quy n s d ng t. a) H tên ngư i chuy n quy n s d ng t .................................................... (Tên c a t ch c, h gia ình, cá nhân). b) a ch ......................................................................................................... .........................................................................................................................
 13. c) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t s ..... ngày.... tháng.... năm............... do......................................................................................... c p (cơ quan c p). Ho c Quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n s .......... ngày...... tháng...... năm........... do...................................................................... c p. 2. H tên ngư i nh n quy n s d ng t:.......................................................... a ch :.............................................................................................................. 3. H p ng mua bán, ho c ơn xin chuy n như ng quy n s d ng t làm t i................................................. ngày ......... tháng......... năm........ và ã ư c UBND phư ng (xã) xác nh n ngày.......... tháng .......... năm.............................. 4. t chuy n quy n s d ng: a) Di n tích:.................................................................................................. m2 b) Lo i t ho c lo i ư ng ph :..................................................................... c) V trí t ho c h ng t:................................................................................ 5. H tên ngư i thay m t kê khai n p thu chuy n quy n s d ng t:........... Tôi xin cam oan vi c kê khai trên ây là úng s th t, h p pháp và xin n p thu y úng kỳ h n. Ngày.... tháng..... năm...... Ngư i khai (H và tên, ký) B. PH N XÁC NNH C A CƠ QUAN THU 1. Di n tích t chuy n quy n s d ng:....................................................... m2 2. Lo i t, v trí t, h ng t.......... ............................................................... 3. Lo i ư ng ph :............................................................................................ 4. Giá t tính thu ..................................................................................... /m2 5. Giá tr t ch u thu chuy n quy n........................................................ ng 6. Thu su t: .................................................................................................. % 7. S thu ph i n p .................................................................................... ng 8. i tư ng ư c mi n ho c gi m: ..................................................................
 14. (Ghi rõ theo i tư ng nào) 9. S thu ư c mi n ho c gi m ............................................................... ng 10. S thu còn ph i n p............................................................................ ng Vi t b ng ch (..................................................................................................) 11. Ngư i chuy n quy n (ho c ngư i n p thay) nh n gi y này thay thông báo thu ngày.......... tháng.......... năm............. Cán b ki m tra tính thu Ngày...... tháng...... năm...... (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng cơ quan thu (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản