Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
6
download

Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Sè 11/2003/TT­NHNN  N g µ y   1 1   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 3   H í n g   d É n   v Ò   q u ¶ n   l ý   n g o ¹ i   h è i  víi viÖc mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ cña c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n theo QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§­TTg  ngµy 05/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2003/Q§­TTg   ngµy   05/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thuû  lîi quan   träng cña  ®Êt níc, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn   thi hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi viÖc mua tr¸i phiÕu   ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nh sau: 1. §èi tîng: C¸c   ®èi   tîng   tham   gia   mua   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   bao   gåm: a. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong vµ ngoµi níc; b. Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; c. Ngêi níc ngoµi lµm viÖc, c tró ë ViÖt Nam; d. C¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp; e. Tæ chøc chÝnh trÞ; chÝnh trÞ ­ x∙ héi; chÝnh trÞ ­  x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp; x∙ héi; x∙ héi ­  nghÒ nghiÖp; f. C¸c tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; g.   Tæ   chøc   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   trªn   l∙nh   thæ   ViÖt  Nam. 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: Th«ng t  nµy  ®iÒu chØnh c¸c giao dÞch ngo¹i hèi liªn  quan  ®Õn viÖc mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  cña  tæ chøc, c¸ nh©n theo QuyÕt  ®Þnh sè  182/2003/Q§­TTg ngµy  05/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. Më vµ sö dông tµi kho¶n ngo¹i tÖ   ®Ó  mua tr¸i phiÕu   ChÝnh phñ b¨ng ngo¹i tÖ: 3.1. C¸c ®èi tîng mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i  tÖ   ®îc më  vµ  sö  dông tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ   ®Ó  mua  tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ  b»ng  ngo¹i  tÖ. ViÖc më  vµ  sö  dông  tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ  t¹i c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i  ®îc phÐp ho¹t  ®éng ngo¹i hèi t¹i ViÖt Nam  ®îc thùc hiÖn  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   01/1999/TT­NHNN7   ngµy  16/4/1999   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   híng   dÉn   NghÞ   ®Þnh   sè  63/1998/N§­CP   ngµy   17/8/1998   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý  ngo¹i hèi.
  2. 2 3.2.   Bæ   sung   néi   dung   thu,   chi   trªn   tµi   kho¶n   tiÒn  göi ngo¹i tÖ  cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n qui  ®Þnh t¹i Môc I   vµ  II ch¬ng I, Môc I vµ  III ch¬ng II PhÇn thø hai Th«ng  t sè 01/1999/TT­NHNN7 ngµy 16/4/1999 cña Ng©n hµng Nhµ n­ íc nh sau: PhÇn thu: ­   Thu   ngo¹i   tÖ   tõ   viÖc   chuyÓn   nhîng   hoÆc   nhËn   tiÒn  l∙i,   thanh   to¸n   gèc   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng  ngo¹i   tÖ   khi ®Õn h¹n. PhÇn chi: ­ Chi ngo¹i tÖ ®Ó mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i   tÖ. 4. Quy ®Þnh vÒ viÖc sö dông ngo¹i tÖ ®Ó mua tr¸i phiÕu   ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ: 4.1.  C¸c  ®èi tîng  mua tr¸i  phiÕu  lµ  tæ  chøc  ®îc  sö  dông   ngo¹i   tÖ   trªn   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   ngo¹i   tÖ   më   t¹i  Ng©n hµng ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i hèi ®Ó mua tr¸i phiÕu   ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. 4.2. C¸c ®èi tîng mua tr¸i phiÕu lµ C«ng d©n ViÖt Nam   ®îc sö  dông ngo¹i tÖ  trªn tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ  vµ  ngo¹i tÖ  tiÒn mÆt  ®Ó  mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i  tÖ t¹i Kho b¹c Nhµ níc; 4.3.   C¸c   ®èi   tîng   mua   tr¸i   phiÕu   lµ   ngêi   ViÖt   Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi vµ  ngêi níc ngoµi lµm viÖc, c tró  t¹i  ViÖt   Nam   ®îc   sö   dông   ngo¹i   tÖ   trªn   tµi   kho¶n   tiÒn   göi  ngo¹i  tÖ   ®Ó  mua tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ  b»ng  ngo¹i  tÖ  t¹i  Kho b¹c Nhµ níc. 5. §iÒu kho¶n thi hµnh: 5.1. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 5.2.   C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   mua   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ  b»ng   ngo¹i   tÖ   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2003/Q§­TTg   ngµy  05/9/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu  ChÝnh  phñ   ®Ó   ®Çu t  mét sè  c«ng  tr×nh giao  th«ng,  thuû lîi quan träng cña ®Êt níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  Th«ng t nµy. 5.3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi,  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam,  Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i ®îc phÐp  kinh doanh ngo¹i hèi cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc, triÓn khai  thùc hiÖn Th«ng t nµy.
Đồng bộ tài khoản