Thông tư 11/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
101
lượt xem
20
download

Thông tư 11/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2005/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H ICH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******** S :11/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N KI M TRA VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph Quy nh qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; B Xây d ng hư ng d n công tác ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng c a các công trình xây d ng quy nh t i i u 28 c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Ch u tư, các nhà th u xây d ng, các t ch c ch ng nh n ch t lư ng trong và ngoài nư c th c hi n vi c ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh t i Thông tư này. 2. Đ i tư ng áp d ng a) Các công trình ph i có ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng trư c khi ưa vào s d ng là công trình khi xNy ra s c có nguy cơ gây th m ho i v i ngư i, tài s n và môi trư ng g m: công trình t p trung ông ngư i như nhà hát, r p chi u bóng, r p xi c, h i trư ng, trư ng h c, sân v n ng, nhà thi u, siêu th và các công trình xây d ng có ch c năng tương t ; nhà chung cư, công trình b nh vi n, nhà làm vi c, công trình khách s n, công trình hóa ch t, hóa d u, ch bi n khí, kho ch a d u, khí không phân bi t c p và các công trình ê, p, c u, h m t c p II tr lên; b) Các công trình ư c ch ng nh n ch t lư ng khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n; các t ch c bán b o hi m; t ch c, cá nhân s d ng ho c qu n lý công trình (g i t t là bên yêu c u). 3. N i dung ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng:
  2. a) i v i i tư ng công trình quy nh t i i m a, kho n 2, m c I c a Thông tư này; tuỳ theo yêu c u v an toàn t ra cho công trình; n i dung ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng phù h p có th là m t, m t s ho c toàn b các n i dung sau: - An toàn v kh năng ch u l c c a công trình; - An toàn s d ng, khai thác và v n hành công trình; - An toàn v phòng cháy và ch a cháy; - An toàn môi trư ng. b) i v i công trình quy nh t i i m b, kho n 2, m c I c a Thông tư này: Ph m vi ki m tra ch ng nh n s phù h p là m t b ph n, m t h ng m c ho c toàn b công trình theo các tiêu chí ch t lư ng c th do bên yêu c u t ra. 4. Gi i thích t ng a) Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng (Sau ây g i t t là ch ng nh n ch t lư ng công trình) là xác nh n ch t lư ng công trình xây d ng ư c hoàn thành phù h p v i yêu c u s d ng, quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng áp d ng cho công trình, thi t k c a công trình ã ư c phê duy t và các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. b) T ch c ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng (Sau ây g i t t là t ch c ch ng nh n ch t lư ng) là t ch c có năng l c phù h p v i lo i và c p công trình th c hi n công vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng. II. KI M TRA, CH NG NH N CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. L a ch n t ch c ch ng nh n ch t lư ng a) i v i công trình ph i có ch ng nh n ch t lư ng, Ch u tư l a ch n và ký h p ng v i t ch c ch ng nh n ch t lư ng có năng l c theo qui nh t i kho n 5, m c II c a Thông tư này phù h p v i lo i và c p công trình th c hi n vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng. Riêng i v i n i dung chuyên ngành như an toàn v phòng cháy và ch a cháy, an toàn lao ng, ánh giá tác ng môi trư ng; t ch c ch ng nh n ư c l a ch n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Các t ch c th c hi n vi c ch ng nh n ch t lư ng ph i m b o nguyên t c ho t ng c l p, không b ràng bu c v l i ích kinh t , không có quan h v t ch c ho c các hình th c ràng bu c khác v i Ch u tư, v i Nhà th u thi t k , Nhà th u thi công xây d ng, nhà th u cung ng v t tư – thi t b , Tư v n qu n lý d án và Tư v n giám sát thi công xây d ng c a chính i tư ng công trình ư c ch ng nh n ch t lư ng. b) i v i công trình ư c ch ng nh n ch t lư ng khi có yêu c u, Ch u tư l a ch n ký h p ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng v i t ch c ch ng nh n ch t lư ng. N i dung ch ng nh n ư c xác nh tuỳ thu c vào yêu c u c a bên có yêu c u ch ng nh n ch t lư ng. T ch c ch ng nh n ch t lư ng ph i m b o nguyên t c
  3. ho t ng c l p, khách quan như quy nh t i i m a nêu trên và ph i ư c bên có yêu c u ch ng nh n ch t lư ng công trình th a thu n l a ch n. 2. Trình t và phương pháp ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng a) Tuỳ thu c n i dung ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng nêu t i kho n 3 m c I c a Thông tư này, t ch c ch ng nh n ch t lư ng l p trình t và phương pháp ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng và ph i ư c ch u tư tho thu n. b) Trình t ki m tra v ch t lư ng công trình xây d ng có th ư c chia thành các công o n ki m tra sau: h sơ thi t k , v t tư, thi t b , công tác thi công các bư c và công trình sau khi hoàn thành. Tuỳ theo n i dung yêu c u ch ng nh n ch t lư ng, vi c ki m tra có th th c hi n i v i m t, m t s ho c toàn b các công o n trên. c) Phương pháp ki m tra là xem xét h sơ nghi m thu ch t lư ng c a ch u tư và ki m tra xác su t ch t lư ng công trình. Trong quá trình ki m tra n u th y nghi ng v ch t lư ng thì ph i yêu c u ch u tư làm rõ. Trong trư ng h p c n thi t, t ch c ch ng nh n ch t lư ng có th yêu c u ch u tư t ch c ki m tra l i thi t k và phúc tra ch t lư ng công trình có căn c k t lu n v ch t lư ng. 3. Ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng a) T ch c ch ng nh n ch t lư ng c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho công trình theo n i dung tương ng v i ph n công vi c ch ng nh n mà mình ã th c hi n; b) i v i công trình ph i có ch ng nh n ch t lư ng, gi y ch ng nh n ch t lư ng công trình là căn c ưa công trình vào khai thác, s d ng. N i dung và m u gi y ch ng nh n ch t lư ng theo qui nh t i ph l c c a Thông tư này. Ch u tư có trách nhi m g i 01 b n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng cùng báo cáo k t qu ki m tra liên quan t i công tác ch ng nh n ch t lư ng cho cơ quan qu n lý Nhà nư c xây d ng a phương ki m tra và qu n lý; c) i v i công trình ư c ch ng nh n ch t lư ng khi có yêu c u, gi y ch ng nh n ch t lư ng là xác nh n ch u tư ã áp ng yêu c u v ch ng nh n ch t lư ng do bên yêu c u t ra. d) Vi c ch ng nh n ch t lư ng c a t ch c ch ng nh n ch t lư ng không thay th và không làm gi m b t trách nhi m c a các bên có liên quan n ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Gi i quy t khi u n i v k t qu ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng K t qu ch ng nh n ch t lư ng c n ư c xem xét l i khi có khi u n i c a m t trong các bên có liên quan. Trong trư ng h p các bên không t gi i quy t ư c tranh ch p thì khi u n i ư c g i t i cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương gi i quy t.
  4. 5. Đi u ki n năng l c đ i v i t ch c ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng a) T ch c ch ng nh n ch t lư ng ph i có i u ki n năng l c ho t ng tư v n xây d ng theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i lo i, c p công trình và n i dung ch ng nh n ch t lư ng. V kinh nghi m t i thi u ã t ng tham gia m t trong các ho t ng tư v n xây d ng sau: qu n lý d án, thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng và ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng trong th i gian liên t c 5 năm g n nh t và không có vi ph m trong ho t ng xây d ng. b) Các cá nhân tr c ti p th c hi n công tác ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng ph i có ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho c giám sát thi công xây d ng phù h p v i công vi c ư c phân công th c hi n. Các cá nhân này không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong th i gian 3 năm g n nh t. Cán b m nh n cương v ch trì công vi c ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng ph i có trên 10 năm công tác trong lĩnh v c chuyên môn phù h p. III.QUY N H N VÀ NGHĨA V C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG HO T Đ NG KI M TRA VÀ CH NG NH N CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Quy n h n và nghĩa v c a ch đ u tư a) Quy n h n: - ư c quy n l a ch n t ch c ch ng nh n ch t lư ng phù h p v i lo i và c p công trình; - ư c quy n khi u n i v k t qu ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng; - ư c th c hi n các quy n khác theo h p ng ã cam k t v i t ch c ch ng nh n ch t lư ng và theo qui nh c a Pháp lu t. b) Nghĩa v : - Ph i t ch c th c hi n vi c ch ng nh n ch t lư ng công trình i v i công trình b t bu c ph i có ch ng nh n ch t lư ng; - Duy t d toán và ký k t h p ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng v i t ch c ch ng nh n; - Có nghĩa v cung c p h sơ tài li u các ch ng ch có liên quan và t o m i i u ki n cho ho t ng ch ng nh n ch t lư ng; - Ph i thông báo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương v k ho ch ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng công trình sau khi ký h p ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng. G i gi y và h sơ ch ng nh n ch t lư ng cho cơ quan này ngay sau khi có k t qu ch ng nh n ch t lư ng ki m tra và qu n lý.
  5. - Ch ư c phép ưa công trình vào s d ng khi có ch ng nh n ch t lư ng theo quy nh; - Ph i thanh toán chi phí ch ng nh n ch t lư ng cho t ch c ch ng nh n ch t lư ng k c khi không ư c c p gi y ch ng nh n do ch t lư ng công trình không m b o. - Th c hi n các nghĩa v khác theo h p ng cam k t v i các bên có liên quan. 2. Quy n h n và nghĩa v c a t ch c ch ng nh n ch t lư ng a) Quy n h n: - ư c quy n yêu c u ch u tư và nhà th u cung c p các tài li u c n thi t cho công tác ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng; - ư c quy n t ch i c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho công trình khi ch t lư ng công trình không áp ng ư c yêu c u c a thi t k , tiêu chuNn và quy chuNn áp d ng cho công trình; - Th c hi n các quy n khác theo h p ng cam k t v i ch u tư và theo qui nh c a Pháp lu t. b) Nghĩa v : - Ph i m b o tính trung th c, khách quan trong quá trình ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng công trình; - Ch u trách nhi m trư c ch u tư, trư c pháp lu t v k t qu ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng công trình c a mình. 3. Quy n h n và nghĩa v c a các nhà th u tham gia ho t đ ng xây d ng a) Quy n h n: - ư c quy n khi u n i v k t qu ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng. - Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. b) Nghĩa v : - Cung c p y h sơ, tài li u có liên quan n vi c ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng theo yêu c u c a t ch c ch ng nh n ch t lư ng và c a ch u tư; - T o i u ki n t ch c ch ng nh n ch t lư ng làm vi c thu n l i; - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. IV. QU N LÝ NHÀ NƯ C Đ I V I HO T Đ NG KI M TRA, CH NG NH N CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG
  6. 1. B Xây d ng: a) Th ng nh t qu n lý và hư ng d n ho t ng ch ng nh n ch t lư ng công trình và qu n lý các t ch c ch ng nh n ch t lư ng trong ph m vi c nư c; b) Ki m tra tình hình ho t ng ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng. Ph i h p cùng v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương ki m tra ho t ng ch ng nh n ch t lư ng i v i các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p và h t ng c p I và c p c bi t khi c n thi t ho c theo yêu c u c a Cơ quan qu n lý Nhà nư c a phương. c) Gi i quy t các khi u n i v k t qu ch ng nh n ch t lư ng công trình do cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương yêu c u. d) Có quy n ình ch công vi c ch ng nh n ch t lư ng n u phát hi n th y có vi ph m và ch nh t ch c ch ng nh n ch t lư ng khác th c hi n công vi c này khi c n thi t. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng – B Xây d ng là u m i giúp B Xây d ng th c hi n các công vi c nêu trên. 2. B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành: a) Hư ng d n ho t ng ch ng nh n ch t lư ng i v i công trình xây d ng chuyên ngành do mình qu n lý; b) Ki m tra tình hình ho t ng ch ng nh n ch t lư ng i v i công trình xây d ng chuyên ngành. Ph i h p v i B Xây d ng và cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương ki m tra ho t ng ch ng nh n ch t lư ng c a công trình xây d ng chuyên ngành c p I và c p c bi t khi c n thi t theo phân c p. c) Có quy n ình ch công vi c ch ng nh n ch t lư ng n u phát hi n th y có vi ph m trong công tác ch ng nh n ch t lư ng công trình và có quy n ch nh các t ch c ch ng nh n ch t lư ng khác th c hi n công vi c này. d) nh kỳ 6 tháng, báo cáo v B Xây d ng tình hình ho t ng ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành. 3. U ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương: a) Hư ng d n ho t ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý; b) Ki m tra ho t ng ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn. Ti p nh n và qu n lý gi y ch ng nh n ch t lư ng do Ch u tư g i và t ng h p báo cáo v B Xây d ng. Ph i h p v i B Xây d ng, B qu n lý xây d ng chuyên ngành ki m tra ho t ng ch ng nh n ch t lư ng i v i công trình c p I, c p c bi t. c) Gi i quy t các khi u n i k t qu ch ng nh n ch t lư ng công trình trên a bàn, trư ng h p ph c t p báo cáo v B Xây d ng ho c B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có hư ng d n th c hi n.
  7. d) Có quy n ình ch công vi c ch ng nh n ch t lư ng i v i các công trình trên a bàn n u phát hi n th y có vi ph m trong công tác ch ng nh n ch t lư ng công trình và ch nh t ch c ch ng nh n th c hi n công vi c này khi th y c n thi t. S Xây d ng là u m i, ph i h p cùng v i các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh th c hi n công vi c trên và nh kỳ 6 tháng 1 l n báo cáo v B Xây d ng tình hình ho t ng ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương. 4. X lý vi ph m a) T ch c ch ng nh n ch t lư ng tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t theo các hình th c sau: - ình ch công vi c ch ng nh n n u không tuân th n i dung, trình t th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. - Thu h i gi y phép kinh doanh, hoàn tr kinh phí và b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t n u c tình ch ng nh n không úng v i ch t lư ng công trình. b) Các t ch c, cá nhân khác có liên quan n vi c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng n u vi ph m các quy nh c a thông tư này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính. N u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. V. CHI PHÍ KI M TRA, CH NG NH N CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Đ i v i các công trình ph i có ch ng nh n ch t lư ng: Chi phí ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng do ch u tư tr cho t ch c ch ng nh n ch t lư ng ư c l y t chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Khi chi phí ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng vư t quá 35% chi phí giám sát thi công xây d ng c a chính i tư ng ư c ch ng nh n ch t lư ng, thì ch u tư trình ngư i quy t nh u tư quy t nh. 2. Đ i v i các công trình đư c ch ng nh n ch t lư ng khi có yêu c u: Chi phí ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng do Ch u tư ho c do bên có yêu c u ch ng nh n ch t lư ng công trình tr thông qua tho thu n v i ch u tư. 3. T ch c ch ng nh n ch t lư ng có trách nhi m l p d toán cho công vi c ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng tương ng v i n i dung và ph m vi ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng trình ch u tư phê duy t. VI. T CH C TH C HI N 1. T ch c th c hi n
  8. a) Các B , Cơ quan ngang b , Cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p, các ch u tư, các t ch c và cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Xây d ng nghiên c u, gi i quy t. b) i v i công trình ang xây d ng ho c ã xây d ng xong thu c i tư ng ph i có ch ng nh n ch t lư ng thì ch u tư ph i thuê t ch c ch ng nh n có năng l c phù h p v i lo i c p công trình ki m tra h sơ nghi m thu công trình. T ch c ch ng nh n ch t lư ng có th yêu c u ch u tư ki m nh l i ch t lư ng khi th y c n thi t trư c khi c p gi y ch ng nh n ch t lư ng phù h p. 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Chính ph - Các B , cơ quan ngang B TH TRƯ NG - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - Cơ quan Trung ương c a các oàn th Nguy n Văn Liên - S Xây d ng, S có xây d ng chuyên ngành các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Các ơn v tr c thu c B - Công báo - Lưu VP, C c G , Pháp ch , Xây l p. PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 11 /2005/TT-BXD ngày 14 /7/2005) Tên t ch c ch ng nh n ch t lư ng và lô gô (n u có) S :................... GI Y CH NG NH N CH T LƯ NGCÔNG TRÌNH XÂY D NG - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s ....../ 2005/TT-BXD ngày .../7/2005 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c H p ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng.........
  9. CH NG NH N (1) ..................................................................... m b o an toàn (2) .........phù h p v i: (3).............................................................................................................. t i th i i m ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng. Gi y ch ng nh n này là căn c ưa công trình vào khai thác, s d ng. ..........., ngày … tháng … năm ….... i di n (ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ghi chú: (1) Tên công trình, h ng m c ho c b ph n công trình ư c ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng. (2) Tiêu chí v an toàn ư c ch ng nh n theo quy nh t i kho n 3 m c I c a Thông tư này. (3) Ghi rõ tên h sơ thi t k ư c duy t, tên và s tiêu chuNn, quy chuNn và các văn b n quy ph m pháp lu t khác ư c i chi u n u có.
Đồng bộ tài khoản