Thông tư 11/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
7
download

Thông tư 11/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2009/TT-BYT về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH M C DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG VÀ S NGÀY BÌNH QUÂN M T T I U TRN C A M T S B NH, NHÓM B NH Ư C QU B O HI M Y T THANH TOÁN Căn c Lu t b o hi m y t ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư liên t ch s 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a liên B Y t - Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t ; B Y t ban hành Danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng và s ngày bình quân m t t i u tr c a m t s b nh, nhóm b nh i u tr t i các cơ s khám b nh, ch a b nh ph c h i ch c năng ư c qu B o hi m y t thanh toán và hư ng d n th c hi n như sau: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng và s ngày bình quân m t t i u tr c a m t s b nh, nhóm b nh ư c qu B o hi m y t thanh toán” (sau ây g i t t là “Danh m c”). i u 2. Ph m vi, i tư ng áp d ng và nguyên t c thanh toán 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Danh m c ban hành kèm theo Thông tư này ư c áp d ng v i ngư i b nh có th b o hi m y t trong quá trình i u tr , ph c h i ch c năng t i các cơ s khám b nh, ch a b nh a khoa và chuyên khoa có khoa, phòng V t lý tr li u - Ph c h i ch c năng ho c khoa, phòng Ph c h i ch c năng; t i các b nh vi n i u dư ng - Ph c h i ch c năng và t i các cơ s khám b nh, ch a b nh Ph c h i ch c năng khác (sau ây g i chung là cơ s khám b nh, ch a b nh Ph c h i ch c năng) có h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 2. Nguyên t c thanh toán Vi c áp d ng Danh m c thanh toán gi a cơ s khám b nh, ch a b nh Ph c h i ch c năng v i B o hi m xã h i ư c th c hi n như sau: a) Có bác s ; y s , k thu t viên ho c i u dư ng viên có ch ng ch ho c ch ng nh n ã ư c ào t o, b i dư ng v v t lý tr li u - ph c h i ch c năng ch nh và th c hi n d ch v k thu t.
  2. b) Có b ng giá d ch v y t ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh v thu vi n phí, phù h p v i ph m vi chuyên môn k thu t theo phân tuy n k thu t ã ư c phê duy t. c) Khi ch nh ph i ghi c th , chính xác tên d ch v k thu t. Vi c ch nh các d ch v k thu t c th cho ngư i b nh trong m i t i u tr ph i phù h p v i chNn oán, úng li u trình, úng v trí, úng th i lư ng theo hư ng d n i u tr và ph i ghi chép y trong h sơ b nh án. d) Th c hi n d ch v nào thanh toán d ch v ó (n u áp d ng phương th c thanh toán theo phí d ch v ), không ư c chia nh m t d ch v thành nhi u d ch v thanh toán; ti n khám b nh ch ư c thanh toán m t l n cho c t i u tr ngo i trú theo m c giá ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i cơ s khám b nh, ch a b nh áp d ng hình th c thanh toán theo nh su t ho c theo nhóm b nh thì B o hi m xã h i căn c Danh m c này giám nh, b o m ch t lư ng i u tr và quy n l i c a ngư i b nh b o hi m y t . ) i v i b nh và nhóm b nh quy nh t i Ph n II c a Danh m c, qu B o hi m y t thanh toán theo ph m vi quy n l i b o hi m y t và s ngày i u tr th c t c a t ng trư ng h p nhưng không vư t quá s ngày i u tr bình quân c a t ng b nh, nhóm b nh quy nh trong Danh m c. i u 3. Thanh toán chi phí i u tr các b nh kèm theo cho ngư i b nh t i các cơ s khám b nh, ch a b nh Ph c h i ch c năng Căn c ph m vi chuyên môn k thu t theo phân tuy n i u tr ư c c p có thNm quy n phê duy t, các cơ s khám b nh, ch a b nh Ph c h i ch c năng th c hi n khám b nh, ch a b nh b o hi m y t theo h p ng ã ký v i B o hi m xã h i. Trong quá trình i u tr và ph c h i ch c năng n u ngư i b nh ph i c p c u ho c ph i i u tr các b nh kèm theo thì ư c s d ng thu c, v t tư y t theo danh m c ư c qu b o hi m y t thanh toán và các bi n pháp can thi p c n thi t khác i u tr cho ngư i b nh, phù h p v i ph m vi chuyên môn k thu t c a m i cơ s . Căn c ph m vi quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t , B o hi m xã h i th c hi n thanh toán i v i các trư ng h p này như quy nh i v i các trư ng h p i u tr t i các cơ s khám b nh, ch a b nh khác. i u 4. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2009. 2. Bãi b Quy t nh s 102/2002/Q -BYT ngày 14 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c các d ch v k thu t ph c h i ch c năng và các b nh, nhóm b nh i u tr t i các cơ s khám ch a b nh, b nh vi n i u dư ng-Ph c h i ch c năng ư c b o hi m y t thanh toán. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Y t xem xét, gi i quy t.
  3. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (Công báo, website Chính ph ); - B Tư pháp (C c KTVBQPPL); - B Tài chính; B L TB&XH; - BHXH Vi t Nam; - S Y t các t nh, thành ph ; - Các BV, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; - C c Quân y - B QP; Nguy n Th Xuyên - C c Y t - B Công an; - Y t các ngành; - Các V , C c, TTra, VP- B Y t ; - Website B Y t ; - Lưu: VT, BH. DANH M C DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG VÀ S NGÀY BÌNH QUÂN M T T I U TRN C A M T S B NH, NHÓM B NH Ư C QU B O HI M Y T THANH TOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B Yt ) I. Danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng TT Tên d ch v 1 Kéo n n c t s ng và các kh p 2 Kéo dãn c t s ng c b ng tay, b ng máy hay bàn kéo 3 Kéo dãn c t s ng th t lưng b ng tay, b ng máy hay bàn kéo T pv n ng tr li u toàn thân (t p có tr giúp, có kháng tr , t p ch ng, t p th 4 ng) T p v n ng tr li u m i o n chi (t p có tr giúp, có kháng tr , t p ch ng, t p 5 th ng) 6 T p do c ng kh p 7 T p do li t th n kinh trung ương 8 T p do li t th n kinh ngo i biên 9 T p luy n v i gh t p cơ t u ùi 10 T p v i xe pt p 11 T p v i h th ng ròng r c 12 Ho t ng tr li u 13 Ngôn ng tr li u 14 i n phân 15 i n xung các lo i (Faradic, Giao thoa, TENS…)
  4. 16 T trư ng 17 i n trư ng cao áp 18 i n vi dòng gi m au 19 Siêu âm i u tr 20 Sóng ng n, sóng c c ng n 21 Sóng xung kích i u tr 22 H ng ngo i 23 T ngo i 24 Bó paraphin 25 Xoa bóp b m huy t b ng tay (45-60 phút) 26 Xoa bóp b ng máy 27 Xoa bóp c c b b ng tay (30 - 45 phút) 28 Xoa bóp toàn thân (45 - 60 phút) 29 V rung, d n lưu tư th 30 Châm c u 31 i n châm 32 Thu châm 33 Laser i u tr (laser n i m ch, laser chi u ngoài) II. S ngày bình quân m t t i u tr c a m t s b nh, nhóm b nh B nh, nhóm b nh S ngày i u tr bình quân A. Các b nh h th n kinh 1. Li t do t n thương não (do tai bi n m ch máu não, b i não, b i li t, 52 viêm não, ch n thương) 2. Li t do t n thương tu s ng (li t 2 chi dư i; li t t chi) do viêm tu , 52 chèn ép tu , viêm màng não- tu , ch n thương 3. Li t th n kinh ngo i biên do viêm; do ch n thương 52 4. Viêm dây th n kinh t a 21 5. Viêm/ li t dây th n kinh u- m t-c 21 6. H i ch ng c - vai - cánh tay 15 7. Viêm a r , a dây th n kinh 15 B. Các b nh v cơ-xương-kh p 1. Viêm kh p, viêm a kh p 21
  5. 2. au c t s ng, viêm c t s ng dính kh p, thoái hoá c t s ng, thoái hoá 21 t s ng 3. C ng kh p, thoái hoá kh p, thoát v ĩa m c t s ng 28 4. Như c cơ, teo cơ, lo n dư ng cơ 15 5. Co rút cơ sau b ng 15 C. Các b nh v hô h p 1. Các b nh ph i m n tính t c ngh n (COPD) 21 2. D y dính ph i, màng ph i 21 D. Các bi n ch ng do b nh ho c sau ph u thu t c n i u tr PHCN 1. Viêm dính sau m 15 2. V t thương lâu li n; loét do tì è 21 3. Sau ph u thu t tim, ph i 15 4. Sau ph u thu t thay kh p háng, kh p g i, c t c t chi, k t h p xương, 15 sau ph u thu t c t s ng 5. Sau ph u thu t các di ch ng cơ quan v n ng (co rút cơ-xương- 15 kh p, chân tay khoèo, xơ hoá cơ delta, xơ hoá cơ c òn chũm)
Đồng bộ tài khoản