Thông tư 111/GSQL-TT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư 111/GSQL-TT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 111/GSQL-TT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 111/GSQL-TT của Tổng cục Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a T æ n g  c ô c H ¶i q u a n  s è  111/G S Q L­T T  n g µ y  28 th¸ng 5 n¨ m  1997 h í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h  12/C P n g µ y 18­2­1997 q ui thi ®   ® Þ n h   hi ti Õt c  thi µ n h  L u Ë t ® Ç u  t  h n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m t  Vi ­C¨n  Ph¸p  Önh      cø  l H¶i quan  µy  ng 20/02/1990. ­ Thùc  Ön  Òu    hi §i 104 NghÞ   nh  ®Þ 12/CP, ngµy    18/02/1997  ña  Ýnh   c Ch qui®Þnh    Õtthi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.   chiti     h Lu   tn      i   ­ Tæng   ôc      c H¶i quan  íng  Én  ô  Ó  Öc    µnh    iÒu      h d c th vi thih c¸c ® 40, 47, 48,63,76,98  µ        v 103  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 12/CP  ãitrªnnh  n     sau: I­ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g  N 1­ TÊt  hµng    ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ña    c¶  ho¸ xu     kh c doanh  nghiÖp  ªndoanh, li     doanh  nghiÖp  100%   èn  u     íc ngoµi vµ  ña    îp  ng  îp    v ®Ç t n     c c¸c h ®å h t¸ckinh  doanh  íi y  äichung  µdoanh  (d  ®© g   l  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi)®Ò u   c v ®Ç tn     ph¶i   chÞu  ù  Óm     s ki tra,gi¸m    ña  s¸tc H¶i  quan theo  ng      nh  ña  ®ó c¸c qui ®Þ c ph¸p  luËtViÖtNam.     2­ Theo    nh  ¹  qui ®Þ tikho¶n    Òu    4, §i 2, NghÞ   nh  ®Þ 89/CP  µy  12­ ng 15­ 1995  µ  Òu    Òu  NghÞ   nh  v §i 47, §i 76  ®Þ 12/CP: TÊt  hµng    c¶  ho¸  Êt khÈu, xu     nhËp  Èu  ña    kh c c¸cDoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(bao  å m   ÕtbÞ, c v ®Ç tn     g thi     m¸y  ãc, vËt tph¬ng  Ön vËn    Ëp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh; nguyªn m      ti   t¶inh kh ®Ó t     c ®Þ     liÖu,vËt tnhËp  Èu         kh ®Ó s¶n  Êt vµ  Êtc¶  µng  Êt khÈu) ®Ò u   xu   t   h xu     ph¶i® îc    Bé   ¬ng  ¹i phª  Th m  duyÖt b»ng  v¨n  b¶n. H¶i    quan c¨n  vµo  cø  v¨n b¶n    phª duyÖt cña  é  ¬ng  ¹i®Ó   µm  ñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp  Èu    B Th m   l th         kh theo ®óng  è    s l ng vµ  Þgi¸cña    µng    î   tr     l«h ghitronggiÊy phÐp.     3­  ñ  ôc h¶iquan  i víihµng    Êt khÈu, nhËp  Èu  ña  Th t     ®è     ho¸ xu     kh c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµinh    nh  Ò   ñ tôc h¶iquan  i víi µng  c v ®Ç tn     qui®Þ v th       ®è    h ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp  Èu  ãichung,trõc¸ctr ng  îp sau  y:       kh n        ê h   ®© 3.1)Hµng    ho¸  Êt khÈu, nhËp  Èu  ña    xu     kh c c¸c doanh  nghiÖp  trong khu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung ® îc lµm  ñ  ôc h¶i quan  ¹     th t     ti Khu  Õ   ch xuÊt,khu    c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung (cã qui®Þnh  ô  Ó      c th riªng) . 3.2)Hµng    éc  Ön  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu    ho¸ thu di ®   thu nh kh theo    nh  ¹ qui ®Þ ti   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   1  63  ®Þ 12/CP kh«ng  ph¶i tÝnh  Õ    µm  ñ  ôc   thu khi l th t   nhËp  Èu  kh (theo híng dÉn  ¹      tiV¨n b¶n  è  s 663/TCHQ­KTTT  µy  th¸ng 02  ng 28    n¨m 1997  ña  c Tæng  ôc    c H¶i quan). 4­    µng  Ò   í cöa  Èu, c¸c doanh  Khi h v t  i kh     nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi c v ®Ç t n     yªu  Çu  µm  ñ  ôc,th×    c l th t   H¶i quan  ph¶i u    µm  ñ  ôc th«ng    tiªnl th t   quan  nhanh  theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtH¶i quan    Þp  êiphôc  ô  lu     ®Ó k th   v cho    s¶n xuÊt,x©y  ùng    d theo ®óng  Õ   ¹ch.N Õ u   ã  íng m ¾ c       k ho   cv   ph¸tsinh vîtqu¸ thÈm        quyÒn  Ò   ñ  ôc th×    ôc    v th t   c¸c C H¶i quan  a   ¬ng  ã  ®Þ ph c tr¸chnhiÖ m     b¸o    c¸o nhanh  Ò     o  v l∙nh®¹ Tæng  ôc    c H¶i quan        Õn  ®Ó xiný ki chØ  o,kh«ng  îcgi÷ ®¹   ®   vËtthµng    ©u  ¹ c¶ng.    ho¸ l t  i
  2. 2 5­  Êt  hµng  T c¶  ho¸  Êt  Èu, nhËp  Èu  ña  xu kh   kh c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi®Ò u   tn     ph¶ichÞu  Õ  Êt khÈu, nhËp  Èu  µ    ¹  Õ    thu xu     kh v c¸c lo i thu li   ªnquan  kh¸c theo    nh   ña  qui ®Þ c ph¸p  Ët,trõ hµng  lu     ho¸  îc miÔn   Õ, ®  thu   hoµn  Õ  Ëp  Èu  thu nh kh theo qui®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh     t  i 63  ®Þ 12/CP. II­ é t s è  h í ng d É n  c ô  th Ó  M 1­ §iÒu  NghÞ   nh    40  ®Þ 12/CP    nh  Ò   Êtl ng vµ  Öc  qui®Þ v ch  î   vi gi¸m  nh   ®Þ chÊt îng, gi¸ c¶  Õt bÞ,  l     thi   m¸y  ãc,  Ët   ph¬ng  Ön  Ën    Ëp  Èu. m vt ti v t¶inh kh   Tæng  ôc    c H¶i quan  íng dÉn  ùc hiÖn  iÒu  µy    h  th   ® n nh sau: 1.1) ThiÕt bÞ,      m¸y  ãc,  Ët t nhËp  Èu  m v    kh nªu    iÒu  µy  µ thiÕtbÞ, ë® n l     m¸y  ãc,  Ët tnhËp  Èu  íi®©y   äichung  µhµng  m v    kh (d   g  l  ho¸)®Ó   ¹otµis¶n  è    t    c ®Þnh  (bao  å m   tr ng  îp thiÕtbÞ, m¸y  ãc, vËttphôc  ô  ë   éng      g c¶  ê h      m      vm r quim« dù    ¸n,thay thÕ, ® æi  íic«ng  Ö).Nguyªn  Öu,vËt t nhËp  Èu          m  ngh   li      kh ®Ó s¶n xuÊtra s¶n  È m      ph kh«ng  éc diÖn  iÒu  thu   ® chØnh  ña  Òu  nµy. c §i 40  1.2)H¶i quan    vµo      nh  Ò     Èn  Êt l ng thiÕtbÞ,    c¨n cø  c¸c qui®Þ v tiªuchu ch  î      m¸y  ãc,  Ët tcã  Öu  ùcthihµnh  ¹  êi®iÓ m   ¨ng  ý  ê khainhËp  Èu, m v    hi l     ti   th ® k t    kh   qui ®Þnh  ¹    tikho¶n  Th«ng   è  4  t s 01/LB  µy  10­ ng 31­ 1995  ña    é   ¬ng  c Liªn B Th m¹i ­ Tµi chÝnh         ­ UBNNHT§T­TCHQ,  µ      nh  ¹  Êy  Ðp  u    v c¸c qui ®Þ tigi ph ®Ç t (nÕu  ã) ®Ó   µm  ñ  ôc nhËp  Èu. N Õ u   ã  ù  c  l th t   kh   c s kh¸c nhau  ÷a    ¹      gi hai lo iv¨n b¶n    ×  cø  µo    nh  ¹  Êy  Ðp  u      µm  ñ  ôc nhËp  trªnth c¨n  v qui ®Þ tigi ph ®Ç t ®Ó l th t   khÈu. 1.3) TÊt  thiÕtbÞ,    c¶    m¸y  ãc,  Ët   ®Ó   ùc  Ön  ù  ®Ç u    h×nh  m vt th hi d ¸n  t thµnh  µis¶n  è  nh  u   t  c ®Þ ®Ò ph¶icã  Êy    gi chøng  Ën nh gi¸m  nh  Êt l ng. ®Þ ch  î   Cô   Ó    th nh sau: (i)N Õ u   Êy  Ðp  u   /v¨n b¶n  Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  ña  é    gi ph ®Ç t   duy k ho nh kh cB Th¬ng m¹i qui ®Þnh  ph¶i  gi¸m ®Þnh  tr c khi Ëp  khÈu (Pre­ í  nh Shipment  Inspect   ×  ion)th yªu  Çu  c ph¶i nép    chøng  Ën  nh gi¸m  nh  ïng  íibé  å  ¬  ®Þ c v  h s ®¨ng  ý  µm  ñ tôcnhËp  Èu. k l th     kh (i   Õ u   Êy  Ðp  u  /v¨n b¶n  Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  ña  é  iN ) gi ph ®Ç t   duy k ho nh kh cB Th¬ng  ¹i kh«ng    nh  m  qui®Þ ph¶igi¸m  nh  íc khinhËp  Èu  ×      ®Þ tr     kh th H¶i quan  lµm  ñ tôccho    ãng  µng  th     gi¶iph h ngay,cßn    riªnggiÊy chøng  Ën      nh gi¸m  nh   ®Þ ® îcnép    sau    ã  Õt  khic k qu¶  gi¸m  nh,  ng  Ë m   Êt kh«ng    ngµy  ®Þ nh ch nh   qu¸ 30  kÓ   õ ngµy    t  H¶i quan    ãng  µng. Chñ   µng  gi¶iph h   h ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     v gi¸trÞvµ  Êtl ng hµng    Ëp  Èu,H¶i quan      ch  î   ho¸ nh kh     kh«ng  ê  ã  Õt  ch c k qu¶  gi¸m  ®Þnh  íigi¶i ãng  µng. m    ph h 1.4)GiÊy    chøng  Ën  nh gi¸m  nh  îc chÊp  Ën  µ giÊy  ®Þ ®  nh l  chøng  Ën  nh gi¸m  nh  îp  Ö  c¸c tæ  ®Þ h l do    chøc  gi¸m  nh  îc qui®Þnh  ¹  ®Þ ®   ti kho¶n    Òu  4, §i 40 NghÞ   nh  ®Þ 12/CP  Êp. Trêng  îp  c  h gi¸m  nh  ®Þ theo  íng  Én  ¹    ôc   h d titiªum 1.3 (i     y  × chøng  Ën    itrªn®© th   ) nh gi¸m  nh  ®Þ ph¶ithÓ  Ön  â lµgi¸m  nh  ­   hi r     ®Þ tr íckhil¾p  Æt.    ® 1.5) C¬     quan gi¸m  nh   Þu  ®Þ ch tr¸ch nhiÖ m     ph¸p  ý vÒ   Õt  l  k qu¶  gi¸m  ®Þnh.  Trong  êng  îp  tr h H¶i  quan  ã  c c¨n  ch ¾c  ¾n     Õt  Ën  cø  ch ®Ó k lu r»ng  chøng  Ën  nh gi¸m  nh  ®Þ kh«ng  Ýnh    Ò     Þvµ  Êt l ng hµng    × ch x¸c v gi¸tr   ch  î   ho¸ th   H¶i quan  tØnh, thµnh  è  ¬i lµm  ñ  ôc lµm    ph n   th t   v¨n  b¶n  Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  cÊp  Êy  Ðp  u      cÇu  i gi ph ®Ç t®Ó yªu  t¸  gi¸m  nh.  Õ u   Õt  ®Þ N k qu¶  i t¸ gi¸m  nh   ®Þ
  3. 3 ®óng    Õt  Ën  ña    nh k lu c H¶i quan  × ngoµiviÖc  ùc hiÖn    Õt  nh  ña  th     th   nh quy ®Þ c c¬ quan  Êp  Êy  Ðp  u  ,l«hµng  µ  chøc  c gi ph ®Ç t    v tæ  gi¸m  nh  Çn  u     ®Þ l ®Ç cßn ph¶ichÞu  ö  ýviph¹m    x l    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2­  Òu  NghÞ   nh  §i 48  ®Þ 12/CP    nh  Ò     qui®Þ v gia c«ng  µ  v kho b¶o  Õ, thu   Tæng  ôc    c H¶i quan  íng dÉn    h  nh sau: 2.1)Thñ  ôc h¶i quan    t    cho    µng    l« h gia c«ng  µ    v gia c«ng  ¹ cña  li   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµithùc hiÖn  c v ®Ç tn       theo    nh  ¹  qui®Þ ti kho¶n  §iÒu    1  48 nµy; t¹   i Th«ng  sè  t 14/KH§T­   µy  TM ng 25/9/1996  (Th«ng    ªnbé  Õ   ¹ch t li   K ho   ®Ç u    ­  ¬ng  ¹i híng  Én  ùc  Ön  t Th m  d th hi gia  c«ng  µng  Êt  Èu  ña    h xu kh c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi theo  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt c v ®Ç t     Lu ®Ç t     iVi   Nam); t¹ Quy Õt  nh     i ®Þ 126/TCHQ­GSQL   µy  th¸ng4  ng 08    n¨m  1995  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  h  thih kh¸ccña    Tæng  ôc    c H¶i quan. 2.2­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã    iÒu  Ön  îc cÊp  c v ®Ç t n     ®ñ ® ki ®   giÊy phÐp  µnh  Ëp kho    th l  b¶o  Õ  ¹ xÝ  thu t   nghiÖp  i theo  íng dÉn  ¹ phÇn  I íi h  ti   II    d ®©y. 3­  Òu  NghÞ   nh   §i 63  ®Þ 12/CP    nh   Öc  Ôn  Õ,  µn  Õ  qui ®Þ vi mi thu ho thu nhËp  khÈu vµ  viÖc chuyÓn  nhîng hµng ho¸ nhËp  khÈu cña c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi.Tæng   ôc    c v ®Ç t n     c H¶i quan  íng  Én  ùc hiÖn    h d th   nh sau: 3.1)­Theo    nh  ¹ §iÒu  nµy  µ  ¹ Th«ng   è    qui®Þ ti  63  v ti   ts 01/LB  µy  10­ ng 31­ 1995  ña  c Liªn Bé   ¬ng  ¹i ­  µi  Ýnh  UBNNHT§T   µ    Th m   T ch ­  v Tæng   ôc    c H¶i quan, khi cÊp     v¨n b¶n cho  Ðp  Ëp  Èu  é   ¬ng  ¹i ®∙    nh  â ph nh kh B Th m   qui ®Þ r  danh  ôc  µ  Þ gi¸hµng  îc nhËp  Èu  Òn  Õ, danh  ôc  µ  Þ gi¸ m v tr     ®  kh mi thu   m v tr     hµng  îc nhËp  Èu  ng  ®  kh nh ph¶i nép  Õ  Ëp  Èu  µ    Õ  ªnquan    thu nh kh v c¸c thu li   kh¸c.H¶i quan  cø  µo  b¶n     c¨n  v v¨n  cho  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i ®Ó   µm  ñ ph c B Th m  l th   tôcnhËp  Èu.   kh ­ §èivíinh÷ng       danh  ôc  µng  îcBé   ¬ng  ¹i phª  Öt  Ôn  Õ  m h ®   Th m  duy mi thu nhËp  Èu  ng  éc diÖn  kh nh thu   ph¶inép  Õ    ô ® Æc   Ötvµ    ¹  Õ    thu tiªuth   bi   c¸c lo i thu kh¸c(nÕu  ã)th× H¶i quan  Ïc¨n cø  µo      nh  Ön  µnh    µm  ñ    c      s     v c¸cqui®Þ hi h ®Ó l th tôc. 3.2)§èivíi µng    éc diÖn  îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu    nh  ¹      h ho¸ thu   ®  thu nh kh qui®Þ ti   kho¶n    Òu  nãitrªn: Õ u  îng hµng  ïhîp víi   1,§i 63     N l  ph       b¶n  v¨n cho  Ðp  ña  é  ph cB Th¬ng  ¹i nhng  Þ gi¸khaib¸o  îttrÞ gi¸cho  Ðp  ×    m  tr       v      ph th h¶iquan    vµo  c¨n cø  gi¸® îc x¸c nhËn      trong  Êy  gi chøng  Ën  nh gi¸m  nh  îp  Ö   híng  Én  ¹ ®Þ h l nh d t  i ®iÓ m       y      Õt: 1.3 trªn®© ®Ó gi¶i quy (i)N Õ u   Õt    . k qu¶ gi¸m  nh    Ën    ®Þ x¸cnh gi¸khaib¸o lµphïhîp th× H¶i quan               cho  µm  ñ  ôc nhËp  Èu, kh«ng  l th t   kh   yªu  Çu  c ph¶i ®iÒu    chØnh v¨n b¶n    cho phÐp. (i )N Õ u   Õt  i . k qu¶  gi¸m  nh  ®Þ cho  Êy    th gi¸khaib¸o  µ kh«ng  Ýnh      l  ch x¸c th× ph¶ixö  ýviph¹m, yªu  Çu  iÒu    l     c ® chØnh    bæ sung    v¨n b¶n cho  Ðp  ña  ph c Bé  ¬ng  ¹iphÇn  µng  îttrÞgi¸® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu. Th m  h v        thu nh kh (i iTrêng  îp kh«ng    nh  i ) h  qui®Þ ph¶igi¸m  nh  íc khinhËp  Èu, n Õu     ®Þ tr     kh   t¹  êi®iÓ m   µm  ñ  ôc nhËp  Èu  a  ã  i  th l th t   kh ch c chøng  Ën  nh gi¸m  nh  µ     ®Þ m gi¸ khaib¸o l¹vîttrÞgi¸cho  Ðp  ¹ v¨n b¶n  ña  é  ¬ng  ¹ith× hµng               i ph t     i c B Th m    ho¸ chØ   ® îcgi¶i ãng     ph sau    ã  Õt  Ën  µ  Õt ®Þnh  ö  ývÒ       íng dÉn  ¹ khic k lu v quy   x l   gi¸nh h   t i c¸c tiÓu  ôc    µ  i trªn.Trêng  îp  Çn    ãng  µng    ôc  ô  ©y    m (i)v (i   )   hc gi¶iph h ®Ó ph v x
  4. 4 dùng,s¶n  Êt,th× doanh    xu     nghiÖp  ph¶ilµm    cam   Õt  Êp  µnh  Õt  nh   k ch h quy ®Þ vÒ   ö  ýgi¸cña    x l    h¶iquan. 3.3)§èi víihµng       ho¸  Ëp  Èu  éc  Ön  Þu  Õ  Ëp  Èu  µ  nh kh thu di ch thu nh kh v c¸c thuÕ  ªnquan    li   kh¸c,n Õu îng hµng  ïhîp v¨n b¶n    l  ph       cho  Ðp  ng  Þ gi¸ ph nh tr     vîtqu¸ trÞ gi¸cho  Ðp  ×  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, cho  µm  ñ tôc nhËp        ph th x l     h ch   l th     khÈu, nép    Õ    ®ñ thu theo  µng  ùc  Ëp, kh«ng  h th nh   yªu  Çu  c ph¶i ®iÒu    chØnh  v¨n b¶n    cho  Ðp. ph 3.4)Thñ  ôcmiÔn  Õ,hoµn  Õ      nh  Ön  µnh.   t  thu   thu nh qui®Þ hi h III­K h o  b ¶ o  thu Õ  t¹i Ý  n g hi Ö p    x 1­ Kh¸iniÖ m:    Kho b¶o  Õ  ¹  Ý   thu t i nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi (d i x c v ®Ç t n     í  ®©y  äilµkho  g    b¶o  Õ) lµkho  ña  Ý  thu     c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiphôc  c v ®Ç tn     vô cho s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, ® îc ¸p  ông  ét  Õ     xu   xu      d m ch ®é qu¶n  ýh¶iquan  l    ® Æc   Öt,theo    bi   ®ã nguyªn  Öu,vËt t nhËp  Èu    ôc  ô  li      kh ®Ó ph v cho  s¶n  Êt xu   cña  Ý  x nghiÖp  îc® a  µo u  ÷ t¹ kho  ®   v l gi   i   b¶o  Õ  a  thu ch ph¶itÝnh  µ  ép  Õ    v n thu nhËp  Èu  µ    Õ  ªnquan  kh v c¸cthu li   kh¸c. Nguyªn  Öu,vËt tnhËp  Èu  µ  li      kh v s¶n  È m  u  ÷ t¹  ph l gi   ikho b¶o  Õ  thu chØ   bao  å m   g nguyªn liÖu,vËttdïng ®Ó            cung  øng  cho s¶n  Êtvµ  xu   s¶n  È m     ph s¶n xuÊtra cña  Ýnh  Ý     ch x nghiÖp  . ®ã 2­ §iÒu  Ön    îcthµnh  Ëp kho    ki ®Ó ®   l  b¶o  Õ: thu a) X Ý     nghiÖp  îcthµnh  Ëp  ®  l theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   ñ  Lu   tn    i    ch yÕu    ®Ó s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu  ÊtkhÈu  t nhÊt 50%   xu   xu   (xu   Ý    s¶n  È m). ph b)  Kh«ng    ¹m  Ët ph¸p; quan  Ö   Ò   vi ph lu     h v kinh doanh, tµichÝnh, tÝn       dông  â rµng. r  c)  ã   ö  ông  Ö   èng    Css h th sæ s¸ch,chøng  õ theo  âi viÖc  Êt  Èu,   t  d  xu kh   nhËp  Èu, xuÊt kho,nhËp  kh       kho  y  ,  ®Ç ®ñ chÆt  Ïtheo  ng    nh  Ön  ch   ®ó qui®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      d)  Ý   X nghiÖp ph¶i® Æt       ë Khu  ùc  Ën  î cho  Öc  v thu l   i vi qu¶n  ý,gi¸m    l  s¸t cña    H¶i quan. 3) Thñ  ôcxinthµnh  Ëp kho    t   l  b¶o  Õ: thu 3.1)X Ý     nghiÖp  èn  µnh  Ëp  mu th l kho b¶o  Õ  thu ph¶i nép    cho    H¶i quan  tØnh,thµnh  è  ë  ¹ haibé  å  ¬    ph s t     h s bao  å m     Êy têsau  y: i g c¸cgi     ®© (i) ¬n    µnh  Ëp kho   § xinth l  (theo m É u   Tæng  ôc      do  c H¶i quan    nh) qui®Þ (i   Êy  Ðp  u    iGi ph ®Ç t(b¶n  ) sao  c«ng  chøng) (i i§iÒu  Ö  Ý  i ) l x nghiÖp  (b¶o  sao  c«ng  chøng) (iv) ¬     Ý    ®å x nghiÖp  µ  ¬    S v s ®å Kho  b¶o  Õ thu (v)Qui t¾c  ¹t®éng  ña     ho   c Kho b¶o  Õ  ña  Ý  thu c x nghiÖp. 3.2)Ch Ë m   Êt  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, H¶i quan    nh 10  k t  nh ®ñ h s h l     tØnh, thµnh  è  ªnquan    ph li   ph¶i tæ    chøc  kh¶o    µ  Õu    iÒu  Ön  × s¸tv n ®ñ ® ki th   lµm    v¨n b¶n    Êtvíi ®Ò xu    Tæng  ôc    c H¶i quan  Ìm  bé  å  ¬). (k 01  h s
  5. 5 Ch Ë m   Êt  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  µ    Êt cña    nh 20  k t  nh ®   s v ®Ò xu   H¶i quan tØnh, thµnh  è, Tæng   ôc      ph   c H¶i quan  Ï cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  s  gi ph th l Kho  b¶o  Õ  thu hoÆc   ã    c v¨n b¶n    êi tr¶l  doanh nghiÖp. GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  ph th l kho  b¶o  Õ   ã    Þ 01  thu c gi¸tr   n¨m.  Õt  ¹n, n Õu   H h  doanh nghiÖp  Én  ¸p  v ® øng      iÒu  Ön  µ  ã  n    Þ     ¹n  ®ñ c¸c ® ki v c ®¬ ®Ò ngh gia h kÌm theo x¸cnhËn  ña  ôc       c C H¶i quan  tØnh,thµnh  è  × Tæng  ôc      ph th   c H¶i quan  sÏxem   Ðt giah¹n tõng n¨m  ét.   x      m 3.3)§ Ó   îcthµnh  Ëp  µ    ¹n    ®  l v gia h kho  b¶o  Õ, doanh  thu   nghiÖp  ph¶inép    m ét kho¶n  Ö  Ý   l ph theo  Quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   li   é   ña  é   µi chÝnh    t ªnB c B T   ­ Tæng  ôc    c H¶i quan  è  s 80/TTLB  µy  10­ ng 4­ 1994. 4) Thñ  ôch¶iquan  i víi µng    µo,ra kho    t    ®è     h ho¸ v     b¶o  Õ. thu Thñ  ôc h¶iquan  i  íinguyªn  Öu,vËt t nhËp  Èu  a  µo  t    ®è v   li      kh ® v kho    b¶o thuÕ  µ  i víis¶n  È m   Êt khÈu    ñ tôc h¶iquan  i víim ét    µng  v ®è     ph xu   nh th       ®è     l«h nhËp  Èu,  Êt  Èu  ×nh  êng. Riªng  Çn  Ýnh  Õ,  ép  Õ   ña  kh xu kh b th   ph t thu n thu c nguyªn liÖu,vËttnhËp  Èu  ùc hiÖn           kh th   nh sau: 4.1)C¨n  vµo  û lÖ    cø  t   s¶n  È m   îcphÐp    ô ë  Þ  êng  ph ®  tiªuth   th tr trong níc    ghitrong GiÊy  Ðp  u        ph ®Ç thoÆc     v¨n b¶n  Öt  µng  duy h n¨m  ña  é  ¬ng  ¹i c B Th m  nh qui ®Þnh   ¹  Òu  NghÞ   nh     t i§i 47  ®Þ 12/CP H¶i quan  ùc  Ön  Öc  Ýnh  th hi vi t thuÕ, thu  Õ  Ëp  Èu  Çn    thu nh kh ph nguyªn  Öu ®Ó   li   s¶n  Êt ra  xu   s¶n  È m     ph tiªu thô t¹  éi®Þa  Öt Nam     i víihµng  Ëp  Èu  ×nh  êng  ö dông  ê  i  n Vi   nh ®è     nh kh b th (s   t  khaiHQ96­KD). Trêng  îp  û lÖ        h t   ghitrong giÊy  Ðp  u      ph ®Ç t kh¸c víitû lÖ          ghi trong v¨n b¶n    Öt kÕ   ¹ch cô  Ó  µng     phª duy   ho   th h n¨m  ña  é  ¬ng  ¹ith× c¨n c B Th m      cø  µo    v v¨n b¶n    Öt cña  é  ¬ng  ¹i®Ó     nh  ûlÖ  µy. phª duy   B Th m   x¸c®Þ t  n ­ Ph Çn    nguyªn liÖu,vËt tnhËp  Èu  a  µo         kh ® v kho  b¶o  Õ    thu ®Ó s¶n  Êt xu   hµng  Êt khÈu, H¶i  xu     quan  a  Ýnh  Õ  ng  ch t thu nh ph¶i x¸c ®Þnh  â îng  µng     rl h nµy    çi  ê  trªn m t khai (sö  ông  ê khai HQ96­GC   dông    d t    ¸p  cho  ¹  ×nh    lo ih s¶n xuÊt hµng  Êt khÈu) vµ    xu     ph¶ivµo      sæ theo  âi(dïng sæ   d    theo  âinguyªn liÖu d     nhËp  Èu    kh ®Ó s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu). xu   xu   ­  µng  H ho¸  a  µo  ® v Kho  b¶o  Õ   Õu   Þ    háng, gi¶m  È m   Êt thu n bh   ph ch   kh«ng  ¸p  ® øng  cÇu  yªu  s¶n  Êt th×  îcH¶i quan  µm  ñ tôc t¸  Êt hoÆc   xu   ®     l th     i xu   tiªuhuû. ViÖc    û  ùc  Ön      tiªuhu th hi theo  ng    nh   ña  ®ó qui ®Þ c Tæng   ôc    c H¶i quan  µ  Þu  ù  v ch s gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan   H¶i quan, c¬    quan  Thu Õ   µ  ¬  v c quan  m«i  êng. tr 4.2)§Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn,doanh    k 6    l  nghiÖp  Ëp  l b¶ng  tæng  îp    ê h c¸c t   khaivµ    tæng îng nguyªn  Öu,vËt t nhËp  Èu  îc hëng  Õ     l  li      kh ®   ch ®é b¶o  Õ,thu   tæng îng  l s¶n  È m   ∙  Êt khÈu  öi cho  ¬  ph ® xu   g  c quan   H¶i quan. Sau    Óm     khiki travÒ   Ýnh  Ýnh    ña       t ch x¸cc b¸o c¸o trªn, i chiÕu  íi å  ¬ u  ña       ®è v   s l c H¶i quan  µ  h v c¨n  vµo    nh   Ò   û  Ö  cø  qui ®Þ v t l s¶n  È m   ph ph¶i xuÊt  Èu    kh trong  Êy  Ðp   gi ph ®Ç u    thoÆc     v¨n b¶n phª  Öt  Õ   ¹ch  Êt nhËp  Èu  ña  é   ¬ng  ¹i duy k ho xu   kh c B Th m  c¬ quan    H¶i quan    Õt nh  gi¶iquy   sau: (i) N Õ u   ïhîp th× thanh    . ph       kho¶n      µng  ∙  Êt khÈu  c¸c l«h ® xu   theo  ng  û ®ó t  lÖ    nh. qui®Þ (i )N Õ u   û lÖ  Êt khÈu  Êp  ¬n  û lÖ    nh  µ   i . t   xu   th h t   qui ®Þ m doanh  nghiÖp  kh«ng  ã    ×nh hîp lývµ  îcc¬  c gi¶itr       ®   quan  Êp  Êy phÐp  u    c gi   ®Ç thoÆc   îcBé  ®  Th¬ng  ¹i chÊp  Ën  iÒu  m  nh ® chØnh  û lÖ  ×  t   th doanh  nghiÖp  ph¶i nép  Õ    thu ngay cho  Çn  ph s¶n  È m   µn  ph ho chØnh  chªnh  Öch  ÷a l ng  l gi  î s¶n  È m   Êt ph xu   khÈu  µ îng s¶n  È m   ùc xuÊt,coinh  vl   ph th       doanh  nghiÖp  Ëp  Èu  nh kh s¶n  È m   ph
  6. 6 hoµn chØnh  õnícngoµi. êi®iÓ m   Ýnh  Õ  µthêi®iÓ m   Õt  nh    t     Th   t thu l     quy ®Þ thu thuÕ  ña    c H¶i quan. (i i  Õt  óc  i )K . th n¨m  Õ   ¹ch  k ho (31/12 hµng    n¨m)  doanh  nghiÖp  ph¶i lËp    b¶n  tæng  îp c¸c tê khaivµ  h        tæng îng nguyªn liÖu,vËt tnhËp  Èu  îchëng  l         kh ®   chÕ     ®é b¶o  Õ, tæng îng  thu   l s¶n  È m   Êt göi c¬  ph xu     quan    H¶i quan. Sau      khi kiÓm    Ò   Ýnh  Ýnh    ña  c¸o,®èi chiÕu  íi å  ¬ u  ña    trav t ch x¸c c b¸o      v   s l c H¶i quan  h vµ    vµo    nh  Ò   û lÖ  c¨n cø  qui®Þ v t   s¶n  È m   ph ph¶ixuÊt khÈu      trong giÊy  Ðp     ph ®Ç u    thoÆc    v¨n b¶n    Öt  Õ   ¹ch xuÊt nhËp  Èu  ña  é   ¬ng  ¹i, phª duy k ho     kh c B Th m  c¬ quan   H¶i quan    Õt    gi¶iquy nh sau:(i i    Õ u   ûlÖ  Êt khÈu  Êp  ¬n  û   i )a­ N . t   xu   th h t   lÖ    nh  µ   qui®Þ m doanh  nghiÖp  kh«ng  ã    ×nh hîp lývµ  îcc¬  c gi¶itr       ®   quan  Êp  c giÊy  Ðp  u    ph ®Ç thoÆc   îc Bé   ¬ng  ¹i chÊp  Ën  iÒu  ®   Th m  nh ® chØnh  û lÖ  × t   th   doanh  nghiÖp  ph¶i nép  Õ    thu ngay  cho  Çn  ph s¶n  È m   µn  ph ho chØnh  chªnh  lÖch  ÷a l ng s¶n  È m   gi  î   ph ph¶ixuÊt khÈu  µ îng s¶n  È m   ùc xuÊt vµ      vl   ph th     ph¶i   xö  ýviph¹m. N Õ u   ÊtkhÈu  íi l      xu   d  50%  s¶n  È m   × ngoµiviÖc  ö  ýtrªn,   ph th     x l   H¶i quan  tØnh, thµnh  è    ph b¸o  Tæng   ôc    c¸o  c H¶i quan  Ò   Öc  Õt  nh    v vi quy ®Þ thu håiGiÊy  Ðp    ph kho b¶o  Õ. thu Thu Õ   ãië  Óu  ôc  i nµy  µ  Óu m ôc  i .   n   ti m (i   ) v ti   (i i a nªu    µ møc   Õ    ) trªnl   thu ¸p dông cho  s¶n  È m   µn  ph ho chØnh  Ëp  Èu  nh kh theo  Ýnh  ch s¸ch  Õ  ã  Öu  thu c hi lùcthi µnh  µo  êi®iÓ m        h v th   H¶iquan    ra Quy Õt  nh    Õ. ®Þ thu thu (i i .   Õ u   û lÖ  Êt khÈu  i) bN­ t   xu   cao  ¬n  û lÖ    nh  ×  h t   qui ®Þ th doanh  nghiÖp  ® îchoµn  Õ  Çn    thu ph chªnh  Öch  ÷a thùc xuÊt vµ  ùc nép  Õ. (iv) l gi       th   thu     Doanh  nghiÖp  ã  c kho  b¶o  Õ  thu ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    tr   lu   t ch x¸c,®Çy    ña      ®ñ c c¸cb¶o    c¸o tæng  îp nªu    Ó m     µy. h   ë §i 4.2 n 4.3)Hµng    Ëp  Èu  a  µo    ho¸ nh kh ® v Kho  b¶o  Õ  thu kh«ng  îcb¸n  µo  Þ  ®   v th tr ng  ÖtNam.  êng  îp ® Æc   Öt® îcBé  ¬ng  ¹ichÊp  Ën  ê Vi   Tr h  bi     Th m  thu cho  Ðp  ph b¸n  ¹  Þ  êng  Öt Nam.  ti th tr Vi   Doanh nghiÖp ph¶inép  Õ  Ëp  Èu  µ      thu nh kh v c¸c lo¹ thuÕ    i kh¸ctheo qui®Þnh  Ön  µnh  ña       hi h c ph¸p luËt.   5.Qu¶n  ýcña      l  H¶iquan  i víi ®è     kho  b¶o  Õ: thu VÒ   nguyªn  ¾c,kho  t  b¶o  Õ  ¹  Ý  thu t i nghiÖp  Þu  ù  Óm     x ch s ki tra,gi¸m    s¸t th ng  ê xuyªn cña      H¶i quan.Tuy    nhiªn,tuú ®iÒu  Ön  ô  Ó       ki c th H¶i quan  ã  Ó c th tæ chøc  gi¸m    ùc tiÕp  s¸ttr   hoÆc     nh   x¸c ®Þ quyÒn  Óm     ki tra,gi¸m    ng  s¸tnh kh«ng  ùc tiÕp  tr   gi¸m    êng  s¸tth xuyªn.ViÖc  Óm       ki tra,gi¸m    ña  s¸tc H¶i  quan  chñ  Õu   ùc  Ön  y th hi th«ng  qua  Öc  µm  ñ  ôc  vi l th t H¶i  quan  cho  µng  Ëp  h nh khÈu,xuÊtkhÈu  ña  Ý      c x nghiÖp;viÖc    thanh kho¶n  õng    µng;kiÓm      t l«h   trac¸c b¸o c¸o  ña  c doanh  nghiÖp, kiÓm     ùc tiÕp  t  Êt (kÓ  kiÓm         tratr   ®é xu   c¶  trasæ s¸ch,chøng  õ,h Ö   èng u  ÷trong m¹ng    Ýnh,kiÓm   hµng    t   th l tr     vit   kª  ho¸ trong  kho).Doanh    nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   chøc  Öc    tæ  vi qu¶n  ý kho, t¹o m äi  l     ®iÒu  Ön  Ën  î vµ  èi hîp  ki thu l   ph   i chÆt  Ï víiH¶i  ch     quan  trong  Öc  vi H¶i  quan  thùc hiÖn  Õ     Óm      ch ®é ki tra,gi¸m    ãitrªn. s¸tn   IV­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T Th«ng   nµy  t thay  Õ  th Th«ng   sè  t 10/TCHQ­PC   µy  ng 15/10/1993  ña  c Tæng   ôc  c H¶i  quan  íng  Én    µnh  h d thih NghÞ   nh  ®Þ 18/CP  µy  4­ ng 16­ 1993.   Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. Nh÷ng    nh   íc ®©y   i íi t c hi l   t ng k   qui ®Þ tr   tr¸ v     Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b
  7. 7 Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c     Þ   tr th hi   cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivíi    Tæng  ôc    c H¶iquan    îchíng dÉn. ®Ó ®     Ph ô   ôc  l1 Tªn c«ng        ty                       é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C      éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph § ¬ n  xin th µ nh l Ë p k h o  b ¶ o  thu Õ K Ý nh   öi:Tæng   ôc  g  c H¶i quan  Öt Nam Vi   C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam   îcQuèc  éith«ng  cø    tn    i     ®  h  qua  µy  ng 12/11/1996. C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 12/CP  µy  ng 18/02/1997  Quy  nh    Õtthihµnh   ®Þ chiti     LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   C¨n  Th«ng   è  cø  ts 111/TCHQ­TT  µy  ng 28/05/1997  ña  c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c H¶i  quan  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Th«ng   híng  Én    µnh  t d thih NghÞ   ®Þnh 12/CP  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph T«ilµ: . ..........   . . .......... Chøc  ô:. . ........... v . . ........... Lµ  êi®¹idiÖn  îp ph¸p cña  ng     h    c«ng  . . ..........  ty: . . ........... . GiÊy  Ðp  u    è:. . ..  ph ®Ç ts . . ... . Ngµy  Êp:.. . .  ¬i cÊp... . . c . . .N   . . . ..   §Þa  chØ:.. . .........................  . . .......................... . §iÖn  ¹i . ......... tho : . .......  . Fax:. . . ...........  . . ............. . Néi dung    s¶n  Êtkinh doanh:. . . ..............  xu     . . ................ . Tû  Ö    ô s¶n  È m:..   l tiªuth   ph .. Néi ®Þa:.. %...      . XuÊt khÈu...%....     .   Xin ® îcthµnh  Ëp Kho     l  b¶o  Õ  ¹ : .............  thu t i . .............. . Khu  ùc  v Kho b¶o  Õ  ã  Ön  Ých:. . .   thu c di t . . . kho.. . .   . .  m2 . .  b∙i . . . m2 T«ixincam  Õt:    k
  8. 8 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  Ýnh    ña  éi     ch x¸c c n   dung  n  µ  å  ¬  Ìm  ®¬ v h s k theo. 2. Ch Êp  µnh    h nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam,    lu     c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v Kho  b¶o  Õ. thu Ngµy...  .th¸ng..n¨m  ,   . 199...     Chøc  ô  êilµm  n v ng   ®¬     (Ký    ng  Êu)      tªn,®ã d Hå   ¬  Ìm  s k theo: ­GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç t(B¶n  sao  c«ng  chøng). ­§iÒu  Ö  Ý    l x nghiÖp  (B¶n  sao  c«ng  chøng). ­Quy  ¾c  ¹t®éng    t ho   kho  b¶o  Õ. thu ­S¬    Ý    ®å x nghiÖp  µ  ¬    v s ®å khu  ùc  v kho b¶o  Õ. thu
Đồng bộ tài khoản