Thông tư 13/2000/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
96
lượt xem
13
download

Thông tư 13/2000/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2000/TT-BLĐTBXH về người tàn tật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2000/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2000/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 13/2000/TT-BL TBXH NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N M T S I UC A NGHN NNH S 55/1999/N -CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH V NGƯ I TÀN T T Căn c Ngh nh s 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh v ngư i tàn t t, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh này như sau: I. CH TR C P XÃ H I 1. Ngư i tàn t t n ng thu c di n hư ng tr c p xã h i theo quy nh t i i u 6, Ngh nh 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph , ph i có 3 i u ki n sau: a/ Không còn kh năng lao ng. b/ Không có ngu n thu nh p m b o i s ng. Trong trư ng h p có thu nh p nhưng v n thu c di n h nghèo theo chuNn m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i công b áp d ng cho t ng th i kỳ. c/ Không còn ngư i thân thích nuôi dư ng như cha, m ; cha, m nuôi h p pháp; v , ch ng; con , con nuôi h p pháp. Trong trư ng h p ngư i tàn t t có i u ki n quy nh t i i m a và b nhưng còn ngư i thân thích theo quy nh t i i m c nêu trên, nhưng ngư i thân thích dư i 16 ho c t 60 tu i tr lên, gia ình thu c di n nghèo cũng xem xét hư ng tr c p xã h i. 2. M c tr c p xã h i thư ng xuyên i v i ngư i tàn t t n ng quy nh t i i u 6 c a Ngh nh nêu trên ư c xác nh là m c t i thi u. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có th i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t c a a phương, song không ư c th p hơn m c quy nh: - Tr c p xã h i thư ng xuyên cho i tư ng s ng t i gia ình do xã, phư ng qu n lý b ng 45.000 /ngư i/tháng;
 2. - Tr c p nuôi dư ng t p trung t i cơ s B o tr xã h i c a Nhà nư c b ng 100.000 /ngư i/tháng; i v i ngư i tâm th n mãn tính ư c nuôi dư ng t p trung thì hư ng 115.000 /ngư i/tháng; 3. Ngư i tàn t t n ng mu n ư c hư ng tr c p xã h i thì b n thân ho c ngư i thân thích ph i làm ơn trình bày rõ hoàn c nh gia ình, ngh U ban nhân dân c p xã xem xét ngh U ban nhân dân c p huy n quy t nh. Ngư i tàn t t n ng, không có ngu n thu nh p và không nơi nương t a, thu c di n c bi t khó khăn, mu n ư c nuôi dư ng t i cơ s B o tr xã h i c a Nhà nư c thì b n thân ho c ngư i thân thích ph i làm ơn ngh c p có thNm quy n quy t nh (theo M u s 01 ho c 02). II. CH TR GIÚP TRONG KHÁM, CH A B NH Vi c khám, ch a b nh mi n phí i v i ngư i tàn t t n ng không có ngu n thu nh p và không nơi nương t a, ngư i tâm th n phân li t và ngư i tàn t t nghèo theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 05/TT-LT BL TBXH-BYT-BTC ngày 29/01/1999 c a Liên B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph . III. CH TR GIÚP TRONG H C T P Vi c mi n, gi m h c phí, các kho n óng góp khác, xét c p h c b ng và tr c p xã h i theo quy nh t i i u 10 Ngh nh 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph ư c th c hi n theo Quy t nh s 1121/1997/Q -TTg ngày 23/12/1997 c a Th tư ng Chính ph v h c b ng và tr c p xã h i i v i h c sinh, sinh viên các trư ng ào t o công l p, Thông tư liên t ch s 53/1998/TT-LT BGD& T, BTC, BL - TB&XH ngày 25/8/1998 hư ng d n th c hi n ch h c b ng và tr c p xã h i i v i h c sinh, sinh viên các trư ng ào t o công l p; Quy t nh s 70/Q -TTg ngày 31/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m: + L p danh sách nh ng ngư i tàn t t theo quy nh t i i m 1 ph n I c a Thông tư này thông qua H i ng xét duy t c p xã ngh hư ng tr c p xã h i, i v i ngư i tàn t t n ng có hoàn c nh c bi t khó khăn thì ngh ưa vào cơ s B o tr xã h i. + Thành l p H i ng xét duy t g m: Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân làm Ch t ch H i ng, thành viên H i ng g m i di n: M t tr n T qu c, m t s ban, ngành và cán b làm công tác Lao ng - Thương binh và Xã h i là U viên thư ng tr c. H i ng xét duy t ph i có k t lu n b ng biên b n (theo M u s 03). Sau khi ư c H i ng xét duy t thông qua, Ch t ch U ban nhân dân c p xã có công văn ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét quy t nh. Kèm theo
 3. công văn ph i có biên b n c a H i ng xét duy t, danh sách trích ngang nh ng ngư i ngh tr c p và h sơ c a ngư i tàn t t n ng có hoàn c nh c bi t khó khăn. + L p s qu n lý và th c hi n chi tr c p xã h i hàng tháng cho ngư i tàn t t a phương. + Th c hi n vi c ti p nh n i tư ng t cơ s B o tr xã h i tr l i phương. T o i u ki n thu n l i cho ngư i tàn t t n nh cu c s ng và hoà nh p c ng ng. 2. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n có trách nhi m: + T ng h p danh sách ngư i tàn t t n ng do U ban nhân dân c p xã ngh hư ng tr c p xã h i; căn c kh năng ngu n kinh phí tr c p c a huy n và hư ng d n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh tr c p t i c ng ng (theo M u 04 và 05). + i v i ngư i tàn t t n ng có hoàn c nh c bi t khó khăn do c p xã ngh ưa vào cơ s B o tr xã h i thì ph i hoàn thi n h sơ ngh S Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét quy t nh (theo M u s 06). + Hư ng d n c p xã t ch c th c hi n chính sách tr giúp ngư i tàn t t. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p t nh có trách nhi m: + Hư ng d n c p dư i i u tra th ng kê, l p s qu n lý ngư i tàn t t. + Hàng năm, căn c vào s lư ng và m c tr c p cho t ng lo i i tư ng l p k ho ch kinh phí tr c p xã h i g i S Tài chính v t giá, S K ho ch và u tư trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh và hư ng d n các Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c th c hi n. + Ra quy t nh ti p nh n ngư i tàn t t n ng có hoàn c nh c bi t khó khăn vào cơ s B o tr xã h i thu c ngành qu n lý (theo M u 07). 4. Cơ s B o tr xã h i có trách nhi m: + Ti p nh n ngư i tàn t t theo quy t nh c a c p có thNm quy n, t ch c nuôi dư ng, m b o i s ng v t ch t, văn hoá và tinh th n cho ngư i tàn t t do cơ s qu n lý. + V n ng các cơ quan, t ch c, cá nhân tr giúp ngư i tàn t t, qu n lý s d ng ngu n huy ng theo úng quy nh hi n hành nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho ngư i tàn t t. + Th c hi n các bi n pháp ngư i tàn t t luy n t p ph c h i s c kho , ch nh hình - ph c h i ch c năng, lao ng li u pháp nh m b o v s c kho và nâng cao kh năng tái hoà nh p c ng ng, ph i h p v i a phương t ch c ưa i tư ng tr v khi có i u ki n. + Quy t nh ưa ngư i tàn t t ã ph c h i, n nh v a phương (theo M u 08).
 4. V. I U KHO N THI HÀNH - Thông tư này kèm theo các m u văn b n t 01 n 08 th c hi n th ng nh t và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. - Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u xem xét gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M U S 01/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày ..... tháng ..... năm 200.. ƠN XIN VÀO CƠ S B O TR XÃ H I (Dùng cho i tư ng tâm th n mãn tính) Kính g i: - U ban nhân dân xã (phư ng):........................................... - Phòng Lao ng - TB&XH huy n (qu n):......................... - Giám c Khu (Cơ s BTXH) ........................................... - S Lao ng - TB&XH t nh (TP): ..................................... Tên tôi là: ...................... sinh năm (tu i) ................... nam (n ) .......................... Ch hi n nay, thôn........................ xã................... huy n................ t nh............. Tôi có (quan h )..................... tên là ........................... sinh năm .......................... Là i tư ng tâm th n mãn tính theo xác nh n c a b nh vi n: ............................. T i h sơ s : ......................................................................................................... Gia ình ã cho i i u tr t i: ............................................................................... L n 1: T ngày .... tháng ..... năm 199.... n ngày ...... tháng ....... năm ..... L n 2: ...........................................................................................................
 5. L n 3: ........................................................................................................... Hi n t i b nh tr m tr ng hơn ã có hành vi nguy h i n tính m ng, tài s n c a gia ình và ngư i khác như: ............................................................................................ ............................................................................................................................... ................................................................................................................................ Hoàn c nh c a gia ình không i u ki n qu n lý, chăm sóc, vì: ...................... ................................................................................................................................ V y tôi ngh cơ quan các c p xét cho...................... tôi ư c vào nuôi dư ng t i Khu (Cơ s ) i u dư ng ngư i tâm th n. Gia ình xin cam k t: Ch p hành m i ch quy nh c a Nhà nư c, cơ quan; ti p nh n ngư i thân tr l i chăm sóc t i gia ình khi ư c cơ s thông báo. Kèm theo ơn g m có Ngư i làm ơn - H sơ b nh án do chuyên khoa TT xác nh n (Ký tên) - Sơ y u lý l ch và các gi y t khác ................. - 3 nh 4 x 6 XÁC NH N VÀ NGHN C A UBND XÃ (PHƯ NG) U ban nhân dân xã (phư ng)............................................................. Xác nh n ơn trình bày c a Ông (Bà) .............. là ............. và hoàn c nh gia ình là úng s th c. V y ngh phòng L -TBXH huy n (qu n).................. xét chuy n i tư ng vào Cơ quan nuôi dư ng t p trung. Khi i tư ng n nh, theo thông báo c a cơ s b o tr xã h i, UBND xã có trách nhi m cùng gia ình ón nh n v nuôi dư ng. Ngày.... tháng....... năm... TM. UBND xã Ch t ch (Ký tên, óng d u) M U S 02/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 6. ....., ngày ..... tháng ..... năm 200.. ƠN XIN VÀO CƠ S B O TR XÃ H I (Dùng cho ngư i già cô ơn, tr m côi, ngư i tàn t t) Kính g i: - U ban nhân dân xã (phư ng):........................................... - Phòng Lao ng - TB&XH huy n (qu n):.......................... - Giám c Cơ s BTXH........................................................ - S Lao ng - TB&XH t nh (TP):....................................... Tên tôi là: ...................... sinh năm (tu i) ................... nam (n ) ........................... Ch hi n nay, thôn ........................ xã ..................... huy n ................ t nh........ Tôi có (quan h ) ..................... tên là ........................... sinh năm ......................... Là i tư ng:....................................................... nguyên nhân .............................. ................................................................................................................................. Hoàn c nh c a gia ình không i u ki n qu n lý, chăm sóc vì:...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... V y tôi ngh cơ quan các c p xét cho............................ tôi ư c vào nuôi dư ng t i:......................................................................................................................... Gia ình xin cam k t: Ch p hành m i ch quy nh c a Nhà nư c, cơ quan. Ti p nh n ngư i thân tr l i chăm sóc t i gia ình khi ư c cơ s thông báo. Kèm theo ơn g m có Ngư i làm ơn - H sơ b nh án (Ký tên) - Sơ y u lý l ch và các gi y t khác .................... - 3 nh 4 x 6 XÁC NH N VÀ NGHN C A UBND XÃ (PHƯ NG) U ban nhân dân xã (phư ng) ................................................................ Xác nh n ơn trình bày c a Ông (Bà).............. là............. và hoàn c nh gia ình là úng s th c. V y ngh phòng L -TBXH huy n (qu n).................. xét chuy n
 7. i tư ng vào Cơ s nuôi dư ng t p trung. Khi i tư ng n nh theo thông báo c a cơ s BTXH, UBND xã có trách nhi m cùng gia ình ón nh n v nuôi dư ng. Ngày.... tháng....... năm........ TM. UBND xã Ch t ch (Ký tên, óng d u) Huy n:.............. M U S 03/L -TBXH-BTXH Xã:................... (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày ..... tháng ..... năm 200.. BIÊN B N V/V XÁC NH N I TƯ NG THU C DI N C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN Hôm nay, vào lúc ........ gi , ngày.... tháng.... năm..... i di n cho chính quy n, cơ quan, oàn th a phương: xã (phư ng) ....... (huy n)................................ t nh (thành ph )............ g m có: 1- i di n UBND xã (phư ng): ............................................................... 2- - Công an xã (phư ng): ........................................................... 3- - Ban L -TBXH: ..................................................................... 4- - oàn th : ............................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ã h p xét và l p biên b n xác nh n danh sách i tư ng xã h i c a a phương có hoàn c nh c bi t khó khăn ngh huy n (qu n) tr c p xã h i; có danh sách kèm theo. Biên b n l p xong vào lúc.............. gi cùng ngày, t t c ã th ng nh t n i dung ghi trên, ng ký tên.
 8. TM. OÀN TH TM. CƠ QUAN L -TBXH TM.CƠ QUAN CÔNG AN TM.UBND Huy n:.............. DANH SÁCH I TƯ NG NGHN XÉT THƯ NG TR C P Xã:.................... C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN Theo m u s 03/L TBXH. Thông tư 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12/5/2000 TT H và tên Năm sinh Là i tư ng Ch Ghi chú (thôn, xóm) Nam N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M U S 04/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) UBND huy n (qu n):............. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : .........../ UBND.Q ....., ngày ..... tháng ..... năm 200..
 9. QUY T NNH C A CH TNCH U BAN NHÂN DÂN HUY N (QU N):............ V/v hư ng tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên t i xã (phư ng) CH TNCH U BAN NHÂN DÂN HUY N (QU N):................... Căn c N s 55/2000/CP-N ngày 10/7/1999 c a Chính ph . Căn c Thông tư s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i. Căn c Quy t nh s :.... ngày... tháng.... năm.... c a UBND t nh (TP).................... quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c c a huy n (qu n). Xét ngh c a Phòng L TBXH và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n thu c huy n, qu n. QUY T NNH i u 1: S i tư ng ư c hư ng tr c p c u tr xã h i hàng tháng là: ............ su t (b ng ch ...................) (có danh sách kèm theo). i u 2: Nh ng i tư ng có tên trong danh sách ư c hư ng m c ............ /tháng/ngư i; K t ngày...... tháng..... năm....... i u 3: Các ông (bà): Trư ng phòng L -TBXH huy n (qu n), Ch t ch U ban nhân dân c p xã và i tư ng có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: CH TNCH U BAN NHÂN DÂN - T.Phòng. L -TBXH huy n HUY N (QU N):............. (qu n):..................... (Ký tên, óng d u) - UBND xã (phư ng) ................ - i tư ng - Lưu VP, UBND DANH SÁCH I TƯ NG Ư C HƯ NG TR C P C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN Huy n:..................... Xã:...........................
 10. Theo Quy t nh s : /UBND.Q Ngày..... tháng...... năm 200......... STT H và tên Lo i M c Xã, phư ng i tư ng tr c p M U S 05/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) Huy n:.................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Xã:...........................
 11. S TR C P XÃ H I H và tên:................................................ Nam/n Ngày tháng năm sinh:.......................................... a ch :.................................................................. i tư ng xã h i:................................................... M c tr c p xã h i:................................................ ư c hư ng t tháng........ năm.............................. n: .............................................. Ngày... tháng.... năm.... T/M. UBND Phòng L -TBXH huy n (Ký tên óng d u) S TI N TR C P HÀNG THÁNG STT Tháng S ti n Ngư i giao Ngư i nh n Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M U S 06/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000)
 12. UBND HUY N (QU N):............ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Phòng Lao ng-TB&XH ....., ngày ..... tháng ..... năm 200.. S : .........../L -TB&XH Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh (thành ph ):................................... Theo ơn trình bày c a:.................. và xác nh n c a UBND xã:..................... xin cho:................ là i tư ng:........, tu i:......... ư c hư ng ch nuôi dư ng t p trung t i.................................................................... Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n (qu n):............................. ã ti n hành thNm tra và nh n th y:.................................................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ và cam k t t ch c t t vi c ón nh n i tư ng tr v gia ình, xã (phư ng) khi có quy t nh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. ngh S Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét gi i quy t. PHÒNG LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Trư ng phòng (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên - Lưu M U S 07/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) UBND T NH (TP):............. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Lao ng-TB&XH ....., ngày ..... tháng ..... năm 200.. S : .........../L -TBXH-Q
 13. QUY T NNH C A GIÁM CS LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I V/v Ti p nh n i tư ng xã h i vào nuôi dư ng t p trung GIÁM C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000..... c a B Lao ng Thương binh và Xã h i. Căn c Quy t nh s :.... ngày.... tháng.... năm.... c a UBND t nh........... quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c c a S L -TBXH. Sau khi xem xét h sơ c a i tư ng................................................................ và ngh c a:................................................................................................. QUY T NNH i u 1: Ông (bà, em):........ là i tư ng.............. sinh năm ......................... Thư ng trú thôn ................. xã .......... huy n ........ t nh .................................... ư c hư ng ch nuôi dư ng t p trung t i ........................................................ i u 2: Ông (bà, em)............ ư c hư ng ch tr c p nuôi dư ng .................... /tháng theo Quy t nh s :......... ngày..... tháng...... năm.... c a UBND t nh, thành ph , k t ...... ngày...... tháng....... năm........ i u 3: Khi ông (bà, em).............. n nh v s c kho ho c có i u ki n tr v c ng ng, gia ình cùng UBND xã (phư ng) có trách nhi m ón nh n ông (bà, em)............ v nuôi dư ng. i u 4: Các ông (bà) Giám c Cơ s BTXH................., Trư ng phòng L -TBXH (qu n, huy n), Trư ng ban chính sách xã h i (xã, phư ng) và i tư ng có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: GIÁM C - Giám c TTBTXH...... S LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ - Phòng L -TBXH......... H I - Ban chính sách XH xã (phư ng)...... (Ký tên, óng d u) - i tư ng. - Lưu S L -TBXH
 14. M U S 08/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) S LAO NG-TB&XH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Cơ s b o tr xã h i c l p - T do - H nh phúc S : ....../L TBXH.Q ....., ngày ..... tháng ..... năm 200.. QUY T NNH C A GIÁM C CƠ S B O TR XÃ H I V/v thôi hư ng ch nuôi dư ng t p trung GIÁM C CƠ S B O TR XÃ H I Căn c Ngh nh s 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph . Căn c Thông tư s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i. Căn c Quy t nh s :...... ngày... tháng..... năm.... c a UBND t nh quy nh ch c năng nhi m v c a Cơ s B o tr xã h i Sau khi xem xét h sơ c a i tư ng.................................................... và ngh c a:...................................................................................... QUY T NNH i u 1: Ông (bà):................. thu c di n................... sinh năm ................... Quê quán: Thôn................... xã .............. huy n............. t nh.............................. thôi hư ng ch nuôi dư ng t p trung k t ngày.... tháng..... năm...... V i lý do: .............................................................................................................. ............................................................................................................................... i u 2: Gia ình ho c ngư i b o lãnh và U ban nhân dân xã .......................... có trách nhi m ti p nh n tư trang và các gi y t có liên quan c a Ông (bà) ...................... và chăm lo cho i tư ng t i gia ình c ng ng. Nơi nh n: GIÁM C - Như i u 1, i u 2 CƠ S B O TR VÀ XÃ H I - S L TBXH ( b/c). (Ký tên, óng d u) - Lưu VT
Đồng bộ tài khoản