Thông tư 13-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
661
lượt xem
47
download

Thông tư 13-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13-TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T Sè  13­T C/§T N G µ Y  2/3/1993 H í N G  D É N  S ö A  ® æ I, B æ  S U N G   Ò  ® Ò N  B ï T HI Ö T  H ¹I  Ê T V ® N « N G  N G H I Ö P, ® Ê T  C ã  R õ N G  K HI C H U Y Ó N  S A N G S ö  D ô N G  V µ O  M ô C  ® Ý C H   H¸ C.  K Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 186­H§BT  µy  ng 31/5/1990 cña  éi ®ång  é     H  B tr ng  ë (nay lµCh Ýnh  ñ) vÒ   n   ï thiÖth¹i®Êt     ph   ®Ò b      n«ng nghiÖp,®Êt  ã  õng    cr khichuyÓn    sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c,ngµy    5/6/1992  é   µi chÝnh   BT  ®∙ ban  µnh  h Th«ng   è  TC/§T  íng dÉn  ùc hiÖn  ts 18­ h  th   Quy Õt  nh  ãitrªn. ®Þ n    Qua  ét  êigian  ùc hiÖn  µ  m th   th   v theo    Þ   ña  ét  è  µnh, ®Þa   ­ ®Ò ngh c m s ng   ph ¬ng, Bé   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ     T  h d s®   sung  ét  è  iÓ m   ¹  m s® ti Th«ng   è  ts 18­TC/  ngµy  §T  5/6/1992 nh    sau: 1.  Òn  n   ï thiÖth¹i®Êt  Ti ®Ò b      n«ng nghiÖp, ®Êt  ã  õng, ®¬n   Þ   ñ    cr   v ch ®Ç u    t ph¶i nép  µo  ©n     v Ng s¸ch  µ   íc tr c khic¬  Nh n   í     quan  qu¶n  ý ruéng  t  l  ®Ê giao ®Êt    cho    chøc,c¸ nh©n  ö  ông. Kh«ng  dông  ¬ng  c¸c tæ     sd   ¸p  ph thøc    "ghi thu,ghi chi"cho        c¸c c«ng  ×nh  éc  ©n   tr thu Ng s¸ch  µ   íc ®Ç u  . Khi quyÕt Nh n   t      to¸nc«ng  ×nh,chñ  u    µ  ñ    tr   ®Ç tv ch qu¶n  u    ®Ç tph¶iquyÕt to¸nkho¶n    n        chi®Ò bï thiÖth¹i®Êt  µy  µo    Þ c«ng  ×nh ®Ó   Ó  Ön  ng    Þ tµis¶n       n v gi¸tr   tr   th hi ®ó gi¸tr     cè  nh. ®Þ 2. §¬n  Þ, xÝ    v   nghiÖp  îcgiao ®Êt  ö  ông  ã  Üa  ô  ép  Òn ®Ò n   ®    sd c ngh v n ti   bïthiÖth¹i®Êt  ai vµo  ©n       ®  Ng s¸ch Nhµ   íc.C¬     n   quan  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   T    b  nícthùc hiÖn  iÒu  Õtsè    ©n      ® ti   thu ng s¸ch vÒ     kho¶n  Òn ®Ò n   ï thiÖth¹i®Êt  ti   b     ®ai theo tûlÖ          nh sau: ­Ng ©n    s¸ch trung ¬ng:30%       ­Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng:70%   ph   3. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm   íng  Én    h d qu¶n  ý vµ  ö  ông  è  Òn  n   ï thiÖth¹i®Êt  ai  l  s d s ti ®Ò b      ® (phÇn  iÒu  Õtcho  ©n  ® ti   Ng s¸ch ®Þa   ¬ng) theo    ph   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 186­H§BT   ngµy 31/5/1992 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).    ph 4.Th«ng   µy  ã    ùcthi µnh  õngµy  ý.   tn c hiªul     h t  k Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr     n c v ®Ò g v   ®Ò ngh c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ  ¬  ë  ng   ph   v c s ph¶n  ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    vBT  ®Ó xem   xÐt,gi¶i     Õt. quy  
Đồng bộ tài khoản