Thông tư 14/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 14/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2003/TT-BTC về một số chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng VN sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ và... ở các tỉnh Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 128/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của TTCP về một số chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng VN sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ và... ở các tỉnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 14/2003/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 128/2002/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI I V I T NG CÔNG TY XU T NH P KH U XÂY D NG VI T NAM (B XÂY D NG) S N XU T C U KI N, V T LI U LÀM NHÀ CHO CÁC H DÂN VÙNG NG P LŨ NG B NG SÔNG C U LONG VÀ CÁC H NG BÀO DÂN T C THI U S T I CH CÁC T NH TÂY NGUYÊN Căn c các Lu t, Pháp l nh v thu hi n hành; Căn c Quy t nh s 128/2002/Q -TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách ưu ãi i v i T ng công ty xu t nh p kh u xây d ng Vi t Nam (B Xây d ng) s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long và các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n m t s chính sách ưu ãi như sau: I- I TƯ NG ÁP D NG: Các cơ s thu c T ng công ty xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam (B Xây d ng) s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà cho các h dân mua tr ch m trong các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long (theo Quy t nh s 105/2002/Q - TTg ngày 2/8/2002) và cho các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên mua tr ch m nhà (theo Thông báo s 144/TB-VPCP ngày 12/9/2002 c a Văn phòng Chính ph ). II- CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI: 1) Mi n ti n thuê t nơi xây d ng nhà máy s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà bán cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng Sông C u Long và bán cho các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. 2) Thu giá tr gia tăng: Không tính thu giá tr gia tăng i v i s n phNm c u ki n, v t li u làm nhà bán cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long và các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. Khi ghi hoá ơn GTGT, các cơ s s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà ch ghi dòng giá bán là giá không có thu GTGT; dòng thu su t, s thu GTGT không ghi và g ch b . S thu GTGT c a v t tư, nguyên li u mua vào s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà không ư c kh u tr mà ư c tính vào chi phí c a s n phNm, c u ki n, v t li u làm nhà .
  2. 3) Thu thu nh p doanh nghi p: ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t ho t ng s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà trong su t th i gian th c hi n d án bán nhà cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long và cho các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh còn có các ngành ngh s n xu t kinh doanh khác thì cơ s ph i theo dõi và h ch toán riêng ph n thu nh p ch u thu c a các ngành ngh kinh doanh khác và kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p theo úng quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 4) Thu nh p khNu và thu GTGT khâu nh p khNu: ư c mi n thu nh p khNu, thu GTGT khâu nh p khNu và ph thu (n u có) i v i máy móc, thi t b n m trong dây chuy n công ngh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c, c n nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p và v t tư thi t y u thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà . Cơ quan H i quan c a khNu căn c vào s lư ng m t hàng theo Quy t nh c a T ng công ty XNK xây d ng Vi t Nam và danh m c máy móc, thi t b , v t tư thi t y u thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu kèm theo Thông tư này mi n thu cho các doanh nghi p khi nh p khNu máy móc, thi t b , v t tư thi t y u ph c v cho vi c s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long và các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. 5) Vi c vay v n v i lãi su t ưu ãi 3%/năm t Qu h tr phát tri n u tư xây d ng cơ s s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long và các h ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên ư c th c hi n như sau: a/ i u ki n ư c vay v n: - Các d án u tư xây d ng cơ s s n xu t c u ki n, v t li u làm nhà ư c vay v n là nh ng d án ư c T ng công ty XNK xây d ng Vi t Nam quy t nh u tư t ngày 15/10/2002 ã hoàn thành th t c u tư theo úng quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng kèm theo theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . Các d án u tư này ph i ư c Qu h tr phát tri n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và ch p thu n cho vay trư c khi ư c c p có thNm quy n phê duy t Quy t nh u tư. - i v i ch u tư ph i th c hi n theo úng quy nh t i i m 2 i u 9 c a Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư và phát tri n c a Nhà nư c. b/ M c v n cho vay và ngu n v n cho vay: - M c v n cho vay ư c xác nh trên cơ s t tr ng s n phNm cung c p bán tr ch m cho các h dân vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long và ng bào dân t c thi u s
  3. t i ch các t nh Tây Nguyên có khó khăn v nhà , nhưng t i a không quá 70% t ng s v n u tư d án. - Vi c gi i ngân hàng năm theo k ho ch ư c duy t và theo úng ch quy nh hi n hành. - Qu h tr phát tri n s d ng ngu n v n t huy ng cho vay. c/ V lãi su t cho vay: - Lãi su t cho vay v n là 3%/năm. Ch u tư có trách nhi m huy ng các ngu n v n th c hi n tr n theo úng quy nh trong h p ng tín d ng. Trư ng h p ch u tư không tr n úng h n, không ư c Qu h tr phát tri n xét cho gia h n n thì Qu h tr phát tri n s chuy n sang n quá h n và áp d ng lãi su t n quá h n theo quy nh hi n hành. - i v i lãi su t cho vay: Ngân sách Trung ương c p bù chênh l ch lãi su t và phí cho Qu h tr phát tri n. d/ Th i h n cho vay v n i v i m i d án. Th i h n vay v n t i a 5 năm, vi c xác nh th i i m b t u thu n vay (g c và lãi) ư c th c hi n theo úng quy nh hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 6) Doanh nghi p có trách nhi m h ch toán y chi phí s n xu t kinh doanh và giá thành s n phNm theo chi phí th c t h p lý phát sinh và theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. m b o n nh giá bán nhà tr ch m cho dân, hàng năm doanh nghi p ư c tính vào giá thành s n phNm kho n chi phí d phòng bi n ng giá v t tư nguyên li u b ng 3% trên t ng chi phí v t tư, nguyên li u (nguyên v t li u chính, nguyên v t li u ph ) trong giá thành s n phNm l p qu d phòng bù p kho n tăng giá v t tư, nguyên li u. Vi c trích l p, s d ng và quy t toán qu d phòng bù p kho n tăng giá v t tư, nguyên li u th c hi n như sau: - Vi c trích l p kho n d phòng bi n ng giá v t tư nguyên li u ư c tính toán vào ngày cu i cùng c a năm tài chính (ngày 31/12) theo công th c sau: S ti n trích l p T ng chi phí v t tư, nguyên 3% m c trích qu d qu d phòng = li u trong giá thành s n x phòng trong năm phNm phát sinh trong năm - Qu d phòng ư c s d ng bù p kho n chênh l ch giá v t tư, nguyên li u tăng trong năm nh m n nh giá bán nhà tr ch m cho dân.
  4. - Doanh nghi p có trách nhi m h ch toán m s theo dõi riêng vi c trích, s d ng qu d phòng bi n ng giá v t tư, nguyên li u và chi phí v t tư, nguyên li u tăng ư c bù p b ng qu d phòng. - Hàng năm doanh nghi p ph i báo cáo vi c trích l p và s d ng qu d phòng bi n ng giá này cho cơ quan thu a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính. - K t thúc d án bán nhà tr ch m cho dân, doanh nghi p có trách nhi m quy t toán toàn b s ti n trích l p và s ti n s d ng thu c qu d phòng nói trên v i B Tài chính. Căn c vào tình hình quy t toán, B Tài chính s xem xét, có phương án x lý c th kho n chênh l ch qu d phòng bù p kho n tăng giá v t tư, nguyên li u. III- T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 15/10/2002, ngày Quy t nh s 128/2002/Q -TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành. Các doanh nghi p thu c i tư ng ư c hư ng chính sách ưu ãi v thu theo hư ng d n t i ph n II Thông tư này ã n p thu trư c ngày ký Thông tư này thì ư c bù tr vào các kho n thu cùng lo i mà doanh nghi p ph i n p c a ho t ng kinh doanh khác. Trư ng h p doanh nghi p không có các ho t ng kinh doanh khác thì s ư c hoàn tr s thu ã n p. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký) DANH M C MÁY MÓC, THI T BN, V T TƯ THI T Y U THU C LO I TRONG NƯ C CHƯA S N XU T Ư C C N NH P KH U PH C V CHO VI C S N XU T C U KI N, V T LI U LÀM NHÀ CHO CÁC H DÂN VÙNG NG P LŨ NG B NG SÔNG C U LONG VÀ CÁC H NG BÀO DÂN T C THI U S T I CH CÁC T NH TÂY NGUYÊN (Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2002/TT-BTC ngày 24/2 /2002 c a B Tài chính) STT Tên máy móc, thi t b , v t tư Mã hàng I Máy móc, thi t b . 77- 024.00 1 B bơm thu l c t ng 78- 2 + B ph n chính 057.00 3 + Bơm cao áp 5,8L/phút 77- 091.00
  5. 3.1 + C m mô tơ 3,0kw, 3,8V-50Hz 77- 027.00 3.2 Phù h p v i khí h u nhi t i 72- 3.3 B u n i kép thay i b ng tay 301.00 3.4 Kích kéo cáp ơn 60kN, hành trình 200mm, dùng kéo cáp DƯL 73- 127mm ng b g m: 148.00 3.5 Xi lanh kéo 60kN hành trình 200mm 72- 3.6 201.00 u n i lo i dài m m D 8mm 4 10- u k p c a xi lanh 60kN 813.29 5 Các má k p 4-8mm 72- 6 549.00 H p i u khi n xi lanh 60kN 7 72- C p n i kéo dài v i ng 2500mm 400.00 8 Thi t b kèm theo xi lanh 60kN-200mm 72- 9 307.00 B ph n kèm theo u n i 60kN 9.1 73- Thi t b kèm theo u k p c a xi lanh 60kN 150.00 9.2 B ph n kèm theo h p i u khi n 72- 9.3 219.00 Thi t b kèm c p n i, ng dài 2.5m 10 72- D ng c làm s ch 527.00 10.1 H p d u 350,5 lít 72- 10.2 410.00 Bàn ch i nêm D 5mm 11 25- Bàn ch i v neo A20.5 010.52 11.1 u v neo s d ng nhi u l n A24-16 cho thép tròn D:5mm 81- 11.2 038.01 V neo A24-16 12 81- B nêm lo i 16-R5 038.06 13 u neo s d ng nhi u lo i F24B-16 cho thép tròn D: 5mm 11- 14 332.01 V neo F24B-16 81-
  6. 001.04 15 B nêm lo i 16-R5 81- 16 Xi lanh thu l c 153.00 17 Bơm tay 81- 001.04 18 Thi t b nén m u bê tông thí nghi m 150T C u tr c 5 t n Máy xúc l t bánh l p 2-3m3 C ng tr c L12m 5t n Xe t i b 5 t n, có cNu t hành 2 t n II V t tư thi t y u. 1 Thép t m d6 r ng 2m làm m t sàn kéo thép 2 Thép góc L150x150x10 3 Thép d ng l c D5mm nh p khNu.
Đồng bộ tài khoản