Thông tư 15/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư 15/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 4 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 15/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ BÃI B QUY T NNH S 2554/2002/Q -BYT NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2002 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH M U S SÁCH VÀ M U BÁO CÁO TH NG KÊ Y T Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng các V : Pháp ch , K ho ch-Tài chính, B Y t công b : i u 1. Bãi b Quy t nh s 2554/2002/Q -BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành m u s sách và m u báo cáo th ng kê y t . i u 2. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01 tháng 10 năm 2009. i u 3. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V K ho ch- Tài chính, các V trư ng, C c trư ng, T ng c c trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t Ngành ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản