Thông tư 15-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư 15-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15-BYT/TT về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-BYT/TT Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1993 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 15/BYT-TT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1993 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 811/BYT-Q NGÀY 1/11/1993 C A B TRƯ NG B Y T V QU N LÝ VÀ I U HÀNH KINH PHÍ C A CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y T QU C GIA PHÒNG CH NG S T RÉT, PHÒNG CH NG BƯ U C , TIÊM CH NG M R NG VÀ PHÒNG CH NG AIDS Th c hi n Quy t nh s 811/BYT-Q ngày 1/11/1993 c a B trư ng B Y t v vi c s p x p l i cơ c u qu n lý Tài chính c a các chương trình y t Qu c gia Phòng ch ng S t rét, Phòng ch ng Bư u c , Tiêm ch ng m r ng và Phòng ch ng AIDS ư c Ngân sách Nhà nư c c p kinh phí; B trư ng B Y t hư ng d n m t s i m c th v ch qu n lý và i u hành ngu n kinh phí c a các chương trình trên như sau: A- NH NG QUY NNH CHUNG: I. Kinh phí c a chương trình y t Qu c gia (CTYTQG) là m t b ph n c a Ngân sách Nhà nư c, Ch nhi m CTYTQG có trách nhi m i u hành m b o các m c tiêu ư c giao theo ch Tài chính - K toán ơn v S nghi p do Nhà nư c quy nh. II. Kinh phí c a m i chương trình y t qu c gia bao g m: 1. Ngu n kinh phí S nghi p do Nhà nư c c p. 2. Ngu n vi n tr c a các t ch c Qu c t cho ho t ng c a các CTYTQG v thu c, hoá ch t, trang thi t b , v t tư chuyên dùng, các sinh phNm, test, kits th nghi m HIV. 3. Các ngu n khác III. m b o vi c th c hi n qu n lý kinh phí c a Nhà nư c c p cho các CTYTQG ư c ch t ch . Th trư ng ơn v ư c giao qu n lý kinh phí c a chương trình là thành viên c a Ban ch nhi m CTYTQG và có trách nhi m qu n lý, s d ng các ngu n kinh phí ư c giao có hi u qu . B. NH NG QUY NNH C TH : I. Xây d ng d toán và k ho ch phân b ngân sách:
  2. 1. Hàng năm, Ban ch nhi m CTYTQG l p k ho ch hành ng c năm v chuyên môn - k thu t; căn c vào k ho ch này xây d ng d toán kinh phí c a chương trình bao g m: - Ph n kinh phí Nhà nư c c p - Ngu n kinh phí vi n tr qu c t (Theo n i dung A.II.2) - Các ngu n khác. D toán kinh phí này g m các chi ti t: - Ph n hi n v t (thu c, thi t b , v t tư, hoá ch t... ) t ngu n vi n tr ; ph n hi n v t do các ơn v qu n lý kinh phí c a chương trình (QLKPCT) ư c giao trách nhi m mua. - Ph n ti n chi t i Trung ương; ph n ti n c p u quy n v a phương. 2. Sau khi Ngân sách năm c a các CTYTQG ã ư c Nhà nư c thông báo chính th c, Ban ch nhi m chương trình xây d ng d ki n phân b kinh phí ư c Nhà nư c c p, các kho n vi n tr và các ngu n khác (k c các ngu n c p b sung c a Nhà nư c) cho các nhi m v chi c a kh i Trung ương và a phương, có chia ra cho t ng B , Ngành, T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và có các chi ti t v th i gian, v kinh phí, v hi n v t ư c phân ph i trong kỳ. 3. N i dung c a các k ho ch ho t ng chuyên môn k thu t, d toán Ngân sách và phân b Ngân sách c a Ban ch nhi m các CTYTQG ph i ư c lãnh o B Y t duy t. 4. Căn c vào k ho ch phân b Ngân sách và k ho ch hành ng c a Ban ch nhi m chương trình ư c lãnh o B duy t, hàng quý Th trư ng ơn v QLKPCT ch ng xây d ng d toán kinh phí g i lên B Y t t ng h p và ngh Nhà nư c c p phát. II. i u hành và phân ph i kinh phí thu c, v t tư, thi t b , hóa ch t: 1. Th trư ng ơn v QLKPCT th c hi n nh ng vi c sau: Trên cơ s k ho ch phân b Ngân sách và k ho ch hành ng các CTYTQG ã ư c lãnh o B Y t duy t, căn c theo các ch qui nh c a Nhà nư c v qu n lý Tài chính, qu n lý giá và ch ký k t h p ng kinh t , ch ng ti n hành vi c: 1.1. Ký các h p ng kinh t mua thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b ... ph c v tr c ti p cho công tác chuyên môn - k thu t c a chương trình. 1.2. C p phát thu c, phương ti n, d ng c , v t tư, hoá ch t... (k c các kho n vi n tr ) cho các ơn v , a phương và các ngành có liên quan. Riêng i v i các t nh mi n Trung - Tây Nguyên - Nam B , tùy theo hoàn c nh c th c a m i chương trình các t nh có th nh n v t tư, thu c, hóa ch t... t i các Vi n khu v c và Phân vi n theo s ch o th ng nh t c a Ban ch nhi m chương trình.
  3. 1.3. Tr c ti p chi cho m t s n i dung chi c a chương trình theo quy nh c a Liên B Tài chính - Y t . 1.4. ôn c các a phương, các cơ s th c hi n quy t toán. ơn v QLKPCT có trách nhi m t ng h p và báo cáo quy t toán ph n chi tr c ti p cho chương trình. 2. Trong trư ng h p c n thi t ch nhi m chương trình Y t Qu c gia có th i u ch nh k ho ch trong ph m vi Ngân sách c a chương trình ư c c p. 3. Trên cơ s k ho ch Ngân sách c a CTYTQG ã ư c Nhà nư c phê duy t, Ban ch nhi m chương trình chuNn b s li u phân b cho t ng a phương B Y t ngh B Tài chính c p y quy n v các S Y t , ng th i ban ch nhi m chương trình thông báo ngay cho các ơn v QLKPCT, UBND t nh, TP tr c thu c Trung ương, S Tài chính và S Y t a phương bi t cùng tham gia qu n lý. III. Qu n lý vi n tr : Khi ư c thông báo các kho n vi n tr c a CTYTQG Phòng ch ng S t rét, Phòng ch ng Bư u c , Tiêm ch ng m r ng và Phòng ch ng AIDS: - N u là hi n v t, V KH-TCKT s thông báo cho các Ch nhi m d án h p tác qu c t (HTQT) và ch nhi m CTYTQG ng th i thông báo cho ơn v QLKPCT làm th t c ti p nh n và qu n lý. - N u là ti n thì chuy n v tài kho n c a B Y t t i Ngân hàng Ngo i thương. Sau ó phân b c p phát cho t ng a phương, cơ s theo k ho ch c a Ch nhi m d án HTQT ư c Ban ch nhi m CTYTQG có liên quan thông qua. IV. Trách nhi m qu n lý và ki m tra, giám sát vi c th c hi n: Ông V trư ng V KH-TCKT và Ban ch nhi m các CTYTQG căn c vào ch qu n lý Tài chính - k toán ơn v s nghi p và k ho ch phân b ã ư c lãnh o B duy t thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c qu n lý, s d ng ngu n kinh phí, các ngu n vi n tr , các ngu n kinh phí khác c a các CTYTQG ư c Nhà nư c c p kinh phí t t i ơn v tr c thu c B cũng như t i các a phương, ngành ư c phân ph i, s d ng kinh phí. C. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. V KH-TCKT, V VSPD, Vi n S t rét - KST - CT, B nh vi n N i ti t, Vi n VSDT, Văn phòng B Y t và Ban ch nhi m các CTYTQG ư c Ngân sách Nhà nư c c p kinh phí có trách nhi m t ch c th c hi n thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có gì khó khăn ngh ơn v báo cáo b ng văn b n lãnh o B xem xét gi i quy t. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản