Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 22/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t c ñ a   B é   T h ¬ n g   m ¹ i   s è   1 6 / 2 0 0 5 / T T ­ B T M   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   b æ   s u n g   T h « n g   t   s è   2 2 / 2 0 0 0 / T T ­ B T M   n g µ y  15/12/2000 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  sè 24/2000/ N§­CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   L u Ë t   § Ç u   t   n í c   n g o µ i   t ¹ i   V i Ö t   N a m   v Ò  t Ý n h   g i ¸   t r Þ   k h Ê u   h a o   l u ü   k Õ   t r o n g   t Ý n h   t o ¸ n   n h Ë p   k h È u   m ¸ y  mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn t¹o tµi s¶n  cè ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003 cña  ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh, Bé Th­ ¬ng m¹i híng dÉn viÖc tÝnh gi¸ trÞ khÊu hao luü kÕ trong   tÝnh to¸n nhËp khÈu tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp   cã vèn ®Çu t níc ngoµi nh sau: 1.   Bæ   sung   Kho¶n   2.1.6,   Th«ng   t  sè   22/2000/TT­BTM  ngµy 15/12/2000 cña Bé Th¬ng m¹i nh sau: “2.1.6.   Quy   ®Þnh   vÒ   tÝnh   gi¸   trÞ   khÊu   hao   luü   kÕ  trong tÝnh to¸n nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  vËn chuyÓn ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh: ­ Trêng hîp nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  vËn chuyÓn ®∙ ®îc nªu trong gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt,  nhng vèn ®Çu t  ph©n bæ cho nhËp khÈu kh«ng phï hîp víi  thùc tÕ nhËp khÈu: doanh nghiÖp ®îc dïng vèn khÊu hao luü  kÕ ®Ó tÝnh  to¸n vèn nhËp khÈu.  ViÖc tÝnh to¸n  nµy  ph¶i  phï hîp víi quy ®Þnh vÒ trÞ gi¸ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt  bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vît trÞ gi¸ nhËp khÈu ph©n bæ  quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2.1.1. ­ Trêng hîp nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  vËn chuyÓn ®Ó më réng c«ng suÊt s¶n xuÊt: doanh nghiÖp ®­ îc dïng vèn khÊu hao luü kÕ ®Ó tÝnh to¸n nhËp khÈu m¸y  mãc,   thiÕt   bÞ,   ph¬ng  tiÖn   vËn   chuyÓn  më   réng  c«ng   suÊt  sau khi ®∙ ®îc c¬ quan cÊp phÐp ®Çu t x¸c nhËn ®∙ ®¨ng ký  më réng s¶n xuÊt. ViÖc tÝnh to¸n nµy ph¶i phï hîp víi quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2.1.2. ­ Trêng nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn ®Ó thay thÕ hoÆc ®æi míi c«ng nghÖ: doanh nghiÖp  ®îc dïng vèn khÊu hao luü kÕ ®Ó nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt  bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn míi thay thÕ m¸y mãc, thiÕt bÞ, 
  2. 2 ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cò. ViÖc tÝnh to¸n nµy ph¶i phï hîp  víi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2.1.3. ­ Trêng hîp do tiÕn bé kü thuËt nªn cã c¸c thiÕt bÞ  phô trî míi, phôc vô tèt h¬n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh  doanh   cña   doanh   nghiÖp:   doanh   nghiÖp   ®îc   dïng   vèn   khÊu  hao luü kÕ ®Ó nhËp khÈu thiÕt bÞ míi nÕu thiÕt bÞ míi phï  hîp víi môc tiªu s¶n xuÊt ®îc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu  t; trêng hîp thiÕt bÞ míi lµm thay ®æi môc tiªu s¶n xuÊt  th× ph¶i ®îc c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t  ®iÒu chØnh môc  tiªu s¶n xuÊt tríc khi nhËp khÈu. ­ C¸c doanh nghiÖp khi nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ,  ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn t¹o tµi s¶n cè ®Þnh b»ng vèn khÊu  hao luü kÕ ph¶i ®îc thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch sö dông quü  khÊu hao luü kÕ ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ. Vèn khÊu hao  luü kÕ sö dông trong tÝnh to¸n nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt  bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn t¹o tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng ®îc  tÝnh vµo phÇn vèn ®Çu t ®∙ cam kÕt thùc hiÖn.” 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản