Thông tư 16-NN/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
1
download

Thông tư 16-NN/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16-NN/TT về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều lệ kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16-NN/TT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-NN/TT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1980 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P S 16-NN/TT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1980 QUY NNH C TH VÀ HƯ NG D N THI HÀNH I U L KI M DNCH TH C V T th c hi n i u l ki m d ch th c v t ( dư i ây g i là i u l ) ban hành kèm theo Ngh nh s 214-CP ngày 14-7-1980 c a H i ng Chính ph , B Nông nghi p quy nh c th và hư ng d n thi hành như sau. I. V NGUYÊN T C CHUNG 1. Thi hành kho n1, i u 2 c a i u l , nay công b b n danh sách sâu b nh i tư ng ki m d ch th c v t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (ph l c s 1 kèm theo thông tư này) bao g m nh ng lo i sâu b nh nguy hi m chưa có nư c ta ho c m i có trên di n h p, có kh năng lây lan gi a các vùng trong nư c và t nư c ngoài xâm nh p vào nư c ta. B n danh sách này s ư cs a i, b sung tuỳ theo di n bi n c a tình hình sâu b nh. 2. Nh ng v t phNm, phương ti n công c thu c di n ki m d ch th c v t( ghi i u3 c a i u l ) g m nh ng th dư i ây: a. Cây lương th c, cây công nghi p, cây ăn qu , cây th c phNm, cây th c ăn gia súc, cây c nh, cây r ng, cây làm thu c,.vv.... và các b ph n c a các lo i cây ó như n , hoa, h t, qu , cành, lá, r , c , m t ghép,.v.v... d ng chưa ch bi n, không k tươi hay khô, có kh năng mang theo sâu b nh u thu c di n ki m d ch th c v t. G o, l c nhân, cám, t m, b t, bánh k o làm b ng b t (bánh kh o, bánh quyv.v...), bông xơ, s i bông, s i ay s i gai, dư c li u, các dùng b ng g , b ng song, mây, tre, cói và các th tương t , tuy là v t phNm ã qua ch bi n nhưng v n còn kh năng mang theo sâu b nh nên v n thu c di n ki m d ch th c v t. M t k o, h p, v i vóc, qu n áo, dư c li u làm thành viên ho c ngâm trong rư u và nh ng th tương t là v t phNm qua ch bi n không còn kh năng mang theo sâu b nh nên không thu c di n ki m d ch th c v t. b. Tiêu b n sâu, m m m ng b nh, c d i, t l y làm m u nghiên c u, t dùng làm b u ươm cây con, dâm cành t bám vào các phương ti n, d ng c khác,v.v..
 2. c. Phương ti n,công c dùng s n xu t, ch bi n, b o qu n và v n chuy n nh ng v t phNm nêu trên như ru ng vư n, nương r y, r ng, nhà máy, máy móc, d ng c , tàu xe, máy bay, kho tàng, b n bãi, bao bì và chèn lót hàng hoá,v.v.. d. Gia súc, gia c m, chim r ng, thú r ng, ho c lông,da c a các ng v t ó và v t phNm ch bi n t s n phNm ng v t có kh năng mang theo c d i ho c côn trùng h i th c v t và s n phNm th c v t u thu c di n ki m d ch th c v t. 3. N i dung ki m d ch th c v t (ghi t i i u 4 c a i u l ) g m các bi n pháp dư i ây: a. Phát hi n: i u tra sâu b nh trên các phương ti n, công c ; ki m tra l y m u phân tích giám nh các v t phNm. b. Phòng ng a: Không nh p khNu nh ng v t phNm ư c s n xu t nh ng vùng ang có d ch; không ưa v t phNm nghi có sâu, b nh, c d i i tư ng ki m d ch th c v t( dư i ây g i t t là nhi m d ch) n nơi chưa có d ch ho c ch ch bi n, v n chuyên, b o qu n và s d ng nh ng th ó v i nh ng i u ki n nh t nh. Cách ly, tr v nơi xu t x nh ng v t phNm b nhi m d ch,v.v.... c. Tr di t: B ng các phương pháp lý, hoá h c, sinh v t h c ho c cơ h c k c bi n pháp tiêu hu v t phNm nhi m d ch,v.v... 4. Tuỳ trư ng h p, ngư i có v t phNm, phương ti n, công c (dư i ây g i t t là ch v t phNm) thu c di n ki m d ch th c v t ph i th c hi n m t ho c nhi u bi n pháp ki m d ch th c v t ghi i m 4 trên ây i v i v t phNm, phương ti n, công c c a mình. Ch v t phNm ph i th c hi n các bi n pháp ki m d ch th c v t i v i bao bì, chèn lót và phương ti n chuyên ch v t phNm c a mình. Nh ng trư ng h p dư i ây thì cơ quanh ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t ch c th c hi n các bi n pháp x lý, phí t n cho vi c th c hi n các bi n pháp ó do ch v t phNm ch u: a.V t phNm, phương ti n, công c không có ch ho c ch không th có m t và không u nhi m cho ai ư c, như bưu phNm, bưu ki n mà ngư i nh n xa cơ s bưu i n ngo i d ch; v t phNm, phương ti n, công c trôi d t vào b bi n; v t phNm v t b t máy bay xu ng,v.v.... b/ Nh ng lô v t phNm, phương ti n, công c nhi m d ch nghiêm tr ng c n ph i x lý ngay ngăn ng a s lây lan c a chúng mà vì lý do nào ó ch v t phNm (ho c ch phương ti n, công c ) không ti n hành x lý k p th i. II.V T CH C CÔNG TÁC KI M DNCH TH C V T A. KI M DNCH TH C V T T I C A KH U 1. Yêu c u v m t k thu t ki m d ch th c v t i v i a i m ki m d ch (ghi t i i u 6 c a i u l ) là a i m ó có i u ki n phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n
 3. và tiêu di t sâu b nh, i tư ng ki m d ch th c v t t bên ngoài xâm nhi m vào lô v t phNm ho c t lô v t phNm lây lan ra ngoài. C th là: a. a i m ki m d ch nh p khNu t t nh t là t i c a khNu biên gi i u tiên,sân bay ho c cơ s bưu i n u tiên. Trư ng h p không th ki m d ch các nơi ó m i ki m d ch nơi khác, nhưng càng tránh ưa sâu vào n i a càng t t. b. a i m ki m d ch xu t khNu t t nh t là c a khNu biên gi i cu i cùng. N u không ki m d ch ư c các nơi ó m i ki m d ch t i nơi khác mà t ó lô v t phNm xu t khNu ư c chuyên ch th ng ra nư c ngoài (không thay i s lư ng, kh i lư ng, bao bì, óng gói, chèn lót, và không b c d d c ư ng). 2. Th t c ki m d ch hàng nh p khNu g m có: a. Căn c vào gi y ăng ký nh p khNu hàng th c v t, B Nông nghi p c p cho ch hàng ngo i thương phi u ã ăng ký ki m d ch th c v t nh p khNu. Phi u này dùng cho m t ho c nhi u lô v t phNm c a m t ho c nhi u l n nh p khNu trong t ng năm, trong phi u ghi rõ các bi n pháp ki m d ch th c v t ph i ư c áp d ng trong vi c nh p khNu các lô v t phNm ó. i v i ch hàng không ph i là ngo i thương thì c c b o v th c v t xét mi n th t c ăng ký nh p khNu cho t ng trư ng h p c th : b. Căn c vào gi y khai báo ki m d ch th c v t, cơ quan ki m d ch th c v t ph i hoàn thành vi c ki m d ch chính xác và nhanh chóng. Ch trong nh ng trư ng h p dư i ây ho c tương t như dư i ây m i ư c kéo dài quá th i h n quy nh t i i u 9 c a i ul : - B n thân lô v t phNm, phương ti n công c không i u ki n nhanh chóng khám xét, l y m u theo thao tác k thu t ã quy nh. - Vi c i l i khám xét, l y m u g p khó khăn khách quan không th kh c ph c ư c. - Có nhi u gi y khai báo cùng m t lúc, không th ki m d ch k p, ho c ch v t phNm không yêu c u ki m d ch ngay sau khi khai báo. c. Ch v t phNm, phương ti n, công c ư c cơ quan ki m d ch th c v t nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t cho nh ng lô v t phNm, phương tiên, công c không b nhi m sâu b nh ghi t i kho n 1, i u 2 c a i u l ho c b nhi m các lo i sâu b nh ó nhưng ã ư c x lý thích áng. 3. Th t c ki m d ch bưu phNm, bưu ki n ho c v t phNm nh p khNu khác, v i kh i lư ng dư i 5 ki lô gam cũng ti n hành như nêu t i i m 2 trên ây, nhưng ư c mi n gi y ã ăng ký di m d ch th c v t nh p khNu và mi n khám xét n u cơ quan ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam xét th y lô v t phNm ó không còn kh năng mang theo sâu b nh ghi t i kho n 1, i u 2 c a i u l .
 4. 4. Nh ng ngư i có hành lý xách tay, lương th c, th c phNm mang theo ăn d c ư ng, vòng hoa phúng vi ng, bó hoa trao t ng ưa t nư c ngoài vào Vi t Nam ư c mi n các th t c nêu trên, nhưng ph i khai báo ho c ưa ra ki m tra t i ch khi cán b ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam yêu c u và th c hi n các bi n pháp x lý i v i v t phNm c a mình, n u nhi m d ch. 5. Trong khi chuyên ch quá c nh trên lãnh th nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ch v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t ph i th c hi n các bi n pháp ghi t i i u 10 c a i u l , ngoài ra còn ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t c a nư c có hàng ch i kèm theo lô hàng xu t trình khi cán b ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam yêu c u. Trư ng h p không có gi y nêu trên ho c b c d d c ư ng thì ph i khai báo u ư c cơ quan ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ti n hành ki m d ch và c p gi y ch ng nh n cho chuyên ch ti p. 6. Khi các phương ti n chuyên ch t nư c ngoài t i ho c c a Vi t Nam t nư c ngoài v lãnh th , n i thu và lãnh h i c a Vi t Nam, thì m i ngư i trên phương ti n dón không ư c sâu, b nh ghi kho n 1, i u 2 c a i u l b ng b t c cách nào lây lan t các phương ti n ó ra chung quanh, không ư c rơi, v t b ho c trôi d t nh ng v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t vào t li n Vi t Nam. N u vì b t tr c mà vi c ó x y ra thì ph i báo ngay cho b t kỳ nhà ch c trách Vi t Nam nào u tiên có th báo ư c. Ngư i ư c báo ho c phát hi n u tiên nh ng th nêu trên có trách nhi m báo ngay cho cơ quan ki m d ch th c v t ho c b o v th c v t g n nh t có bi n pháp gi i quy t. Ch sau khi ư c cơ quan ki m d ch th c v t nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c p gi y ch ng nh n ã ki m tra và cho phép thì các phương ti n chuyên ch ư ng thu thu c di n ki m d ch th c v t m i ư c c p c ng ho c b c d hàng hoá trong vùng n i thu và vùng c ng Vi t Nam. i v i phương ti n chuyên ch ư ng không và ư ng b thì tuỳ theo t ng tuy n ư ng, t ng lo i phương ti n mà cơ quan ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy t nh vi c ki m d ch các phương ti n ó trư c khi b c d hàng hoá. B. KI M DNCH TH C V T T I CÁC VÙNG TRONG NƯ C 1. Vùng có d ch th c v t ( ghi t i i u 14 c a ièu l ) ch bao g m nh ng di n tích mà m t ho c nhi u lo i sâu, b nh ghi kho n1, i u 2 c a i u l t n t i và có th tr c ti p lây lan b ng con ư ng t nhiên. 2. L nh công b có d ch ho c h t d ch ư c U ban nhân dân huy n công b , n u vùng d ch th c v t trong ph m vi m t huy n; U ban nhân dân t nh công b , n u vùng d ch ó trong ph m vi hai huy n tr lên, ho c B Nông nghi p công b , n u vùng ó trong ph m vi hai t nh tr lên. L nh này ư c công b trên cơ s k t qu i u tra ho c xác minh và ngh c a cơ quan ki m d ch th c v t, trong l nh ghi rõ tên nh ng di n tích t ai, nhà máy, kho tàng b n bãi thu c ph m vi vùng có d ch th c v t và các bi n pháp cũng như th i h n th c hi n các bi n pháp ó. L nh công b vùng có d ch th c v t ư c truy n t n nh ng t ch c ho c cá nhân có trách nhi m thi hành và niêm y t t i các u m i giao thông ra vào vùng ó.
 5. 3. Vi c theo dõi tình hình sâu b nh ghi t i i u 13 c a i u l nh ng nơi ti p giáp v i c a khNu biên gi i ho c thư ng xuyên có v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t ưa t nư c ngoài vào cũng như t vùng có d ch th c v t n, nh ng cơ s nhân gi ng cây và nh ng nơi khác, có nhi u kh năng là ngu n lây lan sâu b nh i tư ng ki m d ch th c v t, ph i ư c th c hi n theo úng quy trình cơ quan ki m d ch th c v t quy nh. 4. Vùng có d ch th c v t do c p nào công b thì c p ó t ch c các tr m ki m d ch th c v t t m th i t i nh ng nơi c n thi t( ghi t i chi ti t c, kho n 2, i u 14 c a i u l ). 5. Nh ng trư ng h p ình ch v n chuy n v t phNm nhi m d ch có gây tr ng i l n cho ho t ng giao thông v n t i, b c d , lưu thông phân ph i mà cơ quan ki m d ch th c v t ph i báo cáo ngay lên các c p có thNm quy n quýêt nh (ghi t i i u 15 c a i u l ), g m có: a. ình ch v n chuy n nh ng lô v t phNm ã ư c c p có thNm quy n x p vào di n ưu tiên hàng u trong k ho ch v n chuy n. b. Vi c ình ch v n chuy n gây nên ình tr toàn b ho t ng c a cơ s giao thông v n t i, b c d , lưu thông phân ph i. 6. Ngoài nh ng i u nêu trên, công tác ki m d ch th c v t t i các vùng trong nư c ư c th c hi n theo quy nh t i các i u kho n c a i u l b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 334-CP ngày 22-9-1979 c a H i ng Chính ph . C. PHÍ KI M DNCH TH C V T (Ghi t i m c III, chương II c a i u l ). V i s tho thu n c a B Tài chính, nay B Nông nghi p quy nh chi ti t v phí ki m d ch th c v t (dư i ây g i t t là phí ki m d ch) như sau: 1. Phí ki m d ch g m cá kho n chi phí sau ây: a. i u tra và l y m u v t phNm tính theo s lư ng m u i m ghi trong thao tác i u tra l y m u ki m d ch th c v t do c c b o v th c v t quy nh. C t 1 n 10 m u i m u ư c tính m t ơn v phí ki m d ch, t m u th 11 tr lên thì c thêm m i m u tính thêm 0,1 ơn v phí ki m d ch. N u i u tra mà không l y m u v t phNm thì dư i 500m2 ư c tính 1 ơn v phí ki m d ch, trên 500m2 thì c thêm 100m2 ư c tính thêm 0,1 ơn v phí ki m d ch. b. Phân tích giám nh: c m i yêu c u phân tích giám nh côn trùng ho c n m b nh, vi trùng, siêu vi trùng, c d i,v.v... ư c tính t 8 n 12 ơn v phí ki m d ch và m i yêu c u phân tích giám nh t ng quát( k t lu n chung v tình tr ng ki m d ch th c v t) ư c tính t 10 n 15 ơn v phí ki m d ch, tuỳ theo t ng lô v t phNm và yêu c u phân tích ơn gi n hay ph c t p.
 6. c. L p h sơ ( c công và v t li u) cho m t khâu cũng như toàn b các khâu c a m i l n làm th t c ki m d ch th c v t u ư c tính t 0,5 n 1 ơn v phí ki m d ch. d. Chuy n g i m u v t phNm và i l i làm th t c ki m d ch th c v t tính theo giá cư c chung và theo th c t chi phí c a cơ quan ki m d ch th c v t. 2. M i ơn v phí ki m d ch ư c tính giá tr b ng 2 ng, n u vi c ki m d ch ư c ti n hành trong gi hành chính; b ng 2,50 ng, n u vi c ki m d ch ph i làm ngoài gi hành chính, và b ng 3 ng, n u vi c ki m d ch ph i làm vào ngày l , ngày ngh , ca ba do yêu c u khách quan. Cơ quan ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c quy t nh thu phí ki m d ch c a ngư i nư c ngoài b ng ti n rúp, ô la (M ), b n (Anh), mác (Tây c) v i giá m i ơn v phí ki m d ch là 20 ng, 25 ng; 30 ng ( tuỳ theo vi c ki m d ch ti n hành trong hai ngoài gi hành chính) tính theo giá h i oái do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam qu n lý. 3. Phí ki m d ch i v i v t phNm nh p khNu do ngư i nh n n p, i v i v t phNm xu t khNu do ngư i g i n p, i v i phương ti n, công c (n u ki m d ch riêng phương ti n, công c không ch a ng v t phNm) thì do ch phương ti n, công c n p. Phí ki m d ch ph i ư c n p ngay t i ch , n u ngư i n p là ch bưu phNm, bưu kiên, hành lý g i theo ngư i trên phương ti n chuyên ch ; ho c n p sau, n u ngư i n p là ch các v t phNm không thu c di n k trên. Th i h n c th thu n p phí ki m d ch th c v t do cơ quan ki m d ch th c v t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy t nh cho t ng trư ng h p và không ư c thu n p ch m quá 15 ngày k t khi ki m d ch xong. Vi c thu n p phí ki m d ch ch m tr ư c xem xét như hành vi vi ph m i u l . 4. i v i lương th c, th c phNm mang theo ăn d c ư ng, vòng hoa phúng viêng, bó hao tra t ng thì ư c mi n phí ki m d ch. i v i bưu phNm, bưu ki n, v t phNm g i theo phương ti n chuyên ch v i kh i lư ng dư i 5 kilôgam t ng, bi u nghiên c u và các lô v t phNm thu c di n vi n tr nhân o thì ư c gi m phí ki m d ch so v i m c thu n p nêu i m I trên ây. III. V THƯ NG, PH T (Ghi t i chương IV c a i u l ) V i s tho thu n c a B Tài chính, nay quy nh như sau: 1. Vi c thư ng ti n, ghi t i i u 20 c a i u l , ch thi hành i v i nh ng ngư i có công (n u là cơ quan ho c cán b ki m d ch th c v t thì ph i có công xu t s c) trong vi c ngăn ch n, phát hi n, b t gi các v vi ph m ch ki m d ch th c v t. S ti n thư ng nhi u nh t là 50% s ti n ph t c a v vi ph m, và không quá 3000000 ng. Ngư i ư c thư ng lĩnh thư ng b ng ti n trong nư c.
 7. Ngoài hình th c thư ng ti n, m i thành tích trong vi c th c hi n i u l u ư c xét khen thư ng theo ch khen thư ng chung c a Nhà Nư c. 2. Cơ quan c p có thNm quy n quy t nh ph t ti n (ghi t i i u 22 c a i u l ) ư c quy n trích s ti n ph t thu ư c thư ng và n p ph n còn l i vào kho b c Nhà nư c. 3. Căn c biên b n vi ph m và tình hình th c t c a v vi ph m mà c p có thNm quy n quy t nh hình th c và m c x lý. Biên b n ph t ư c truy n t n ngư i b x lý. 4. Vi c thu n p ti n ph t i v i ngư i vi ph m là ngư i nư c ngoài cũng th c hi n theo th th c thu n p phí ki m d ch nêu t i m c C, ph n II c a Thông tư này. Vi c qu n lý ti n thư ng, ph t ph i ư c th c hi n úng ch hi n hành c a Nhà nư c. 5. Vi c b i thư ng v t ch t trong trư ng h p vi ph m i u l thì thi hành theo ch trách nhi m v t ch t (ban hành kèm theo Ngh nh s 49-CP ngày 9-4-1968 c a H i ng Chính ph ) và các quy nh chung c a Nhà nư c. 6. Vi c khi u n i và gi i quy t các v khi u n i v thư ng ph t trong vi c thi hành i ul u ư c th c hi n theo quy nh chung và khi u t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. IV.T CH C TH C HI N 1. M ng lư i ki m d ch th c v t g m có: a. C c b o v th c v t ph trách công tác ki m d ch th c v t trên ph m vi c nư c và các tr m ki m d ch th c v t tr c thu c, óng t i các c a khNu và u m i giao thông chính, tr c ti p ti n hành công tác ki m d ch th c v t xu t, nh p khNu t i các nơi ó và công tác ki m d ch th c v t n i a vùng chung quanh nơi tr m óng. b. Các t ch c ho c cán b chuyên trách, n a chuyên trách công tác ki m d ch th c v t các t nh, huy n do chính quy n a phương quy t nh thành l p và các t ch c u nhi m ki m d ch th c v t t i cơ s s n xu t, ch bi n, b o qu n, v n chuy n, giao nh n, ki m soát biên phòng, v.v... , do cơ quan ch qu n quy t nh thành l p v i s tho thu n cua cơ quan ki m d ch th c v t, ph trách công tác ki m d ch th c v t a phương ho c cơ s c a mình. 2. Vi c qu n lý v m t chuyên môn, nghi p v ki m d ch th c v t i v i m ng lư i ki m d ch th c v t t trung ương n cơ s (ghi t i i u 26 c a i u l ), th c hi n như sau: a. Thao tác, th t c, s sách, gi y t và ch báo cáo xin ý ki n v nghi p v ki m d ch th c v t ư c áp d ng th ng nh t theo quy nh c a C c b o v th c v t trên cơ s i u l và thông tư này. b. Nh ng cán b ki m d ch th c v t a phương do cơ quan c p có thNm quy n ch nh ho c b nhi m, ph i có trình nh t nh v m t chuyên môn, nghi p v ki m
 8. d ch th c v t theo quy nh c a C c b o v th c v t và ph i ư c cơ quan ki m d ch th c v t c p trên xác nh n trình ó. Ki m d ch th c v t viên (dư i ây g i t t là ki m d ch viên) k c Trung ương và a phương ph i ư c c c b o v th c v t xác nh n trình chuyên môn nghi p v và c p th ki m d ch th c v t. c. i v i các bi n pháp ki m d ch th c v t mà s th c hi n các bi n pháp ó tuy không tiêu t n vư t các m c phân c p quy n h n (nêu i m 3 dư i ây) nhưng có nh hư ng quan tr ng v nhi u m t (kinh t , chính tr , ngo i giao, qu c phòng,v.v...) thì c p dư i ph i ư c c p trên ng ý trư c khi công b quy t nh. Trư ng h p không th xin ý ki n c p trên ngay ư c thì ph i tranh th ý ki n c a chính quy n a phương trư c khi công b và khi có kh năng u tiên thì báo cáo ngay lên c p trên. 3. Nay quy nh chi ti t và phân c p nh ng nhi m v và quy n h n c a cán b ki m d ch th c v t (ghi Chương III, IV c a i u l ) như sau: a. U nhi m viên và nhân viên ki m d ch th c v t có m t s nhi m v , quy n h n c th do t ch c hay cán b ki m d ch th c v t giao cho ho c u cho. b. Ki m d ch viên có nhi m v u và quy n h n như nêu t i i u 18, 19 và kho n I, i u 22 c a i u l , trong ó có m t s i m ư c quy nh chi ti t thêm như sau: - Ph i m c ng ph c, eo phù hi u và mang th ki m d ch th c v t theo m u và ch quy nh. Ch nh ng cán b có các th theo quy nh nêu trên m i có tư cách thi hành ch c trách c a mình. - Khi ra vào nh ng nơi có v t phNm, phương ti n, công c thu c di n ki m d ch th c v t làm nhi m v (như nêu kho n 1, i u 19 c a i u l ) thì ngoài ng ph c và th ki m d ch th c v t còn ph i có l nh ho c gi y gi i thi u c a cơ quan mình. Vi c ki m soát gi y t , ki m tra tình hình th c hi n các bi n pháp và th t c ki m d ch th c v t, i u tra, l y m u v t phNm u ph i theo úng quy trình, thao tác, ch do C c b o v th c v t quy nh. - Vi c ra l nh cho ngư i i u khi n các phương ti n v n t i ư ng th y, ư ng bo d ng l i ki m soát (nêu kho n 3, i u 19 c a i u l ) ch ư c th c hi n trên tuy n ư ng nh t nh, i v i lo i phương ti n nh t nh và trong m t th i h n nh t nh, theo quy t nh c a U ban nhân dân các c p và ph i h p v i cơ s công an a phương. Ch ư c ra l nh ình ch chuyên ch nh ng lô v t phNm nhi m d ch t i b n xe, nhà ga, b n c ng và d c ư ng (nêu i u 15 c a i u l ) không quá 24 gi . Vi c ra l nh d ng l i ho c ình ch chuyên ch nêu trên không ư c trái v i lu t l giao thông và các th l khác ã ư c Nhà nư c ban hành. - Ch ư c quy t nh các bi n pháp ki m d ch th c v t mà s tiêu t n tr c ti p cho vi c th c hi n các bi n pháp ó không quá 3000 ng.
 9. c. Cán b tr c ti p ph trách chung công tác ki m d ch th c v t t c p huy n tr lên, ngoài nh ng quy n h n và nhi m v nêu trên, còn có quy n: - Quy t nh ph t ti n t i 100 ng ho c 200 ng (n u là c p t nh ho c tương ương). - Quy t nh chuy n dùng vào vi c khác ho c tiêu hu s v t phNm nhi m d ch có giá tr 1000 ng ho c 2000 ng (n u là c p t nh ho c tương ương). - Quy t nh các bi n pháp ki m d ch th c v t mà s tiêu t n cho vi c tr c ti p th c hi n các bi n pháp ó t i 5000 ng ho c t i 10000 ng (n u là c p t nh ho c c p tương ương), ho c t i 20000 ng (n u là trư ng và phó trư ng tr m ki m d ch th c v t tr c thu c C c b o v th c v t ho c c p tương ương), n u quá 20000 ng thì ph i ư c C c trư ng C c b o v th c v t quy t nh ho c trình c p trên quy t nh. d. C c trư ng c c b o v th c v t t ch c, ch o và qu n lý vè chuyên môn, nghi p v công tác ki m d ch th c v t t trung ương n cơ s , xác nh n và c p th ki m d ch th c v t, c p gi y ã ăng ký ki m d ch th c v t nh p khNu, quy nh chi ti t nh ng i m chưa ư c quy nh chi ti t t i i u l và Thông tư này nh m th c hi n t t công tác ki m d ch th c v t trên ph m vi c nư c. Trên ây là m t s i m quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành i u l ki m d ch th c v t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có hi u l c k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i i u l và Thông tư này u bãi b . Nghiêm Xuân Yêm ( ã ký) DANH M C I TƯ NG KI M DNCH TH C V T C A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C m nh p vào nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nh ng h t gi ng, cây gi ng, cây c nh, cây nông nghi p, cây r ng và các cây nông, lâm s n b nhi m sâu b nh ghi trong nhóm này, ho c ư c s n xu t trong nh ng vùng có các lo i sâu b nh ó. NHÓM I A. SÂU 1. Ru i a Trung H i Ceratitis Capitata Wied. 2. Bư m tr ng M Hyphantria cunea Drury. 3. Sâu cánh c ng khoai tây Leptinotarsa decemlineata Say.
 10. 4. M t l c Pachymerus pallidus Olivier. 5. B d a vi n tr ng Pantomorus leucoloma Dojean. B. B NH 6. Tuy n trùng lúa Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev 7. Tuy n trùng khoai tây Hétérodera rostochiencis Wollonerber 8. B nh en khoai lang Cesratótomella fimbriata Elliot et Halsted. 9. B nh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Sehilb) Perc. 10. B nh rũ ngô Bactétium stewarti EF Smith. 11. B nh khô cành cam, quýt Deuterophoma Tracheiphila Pétri. NHÓM II Nh ng h t gi ng, cây gi ng c a các cây c nh, cây nông nghi p, cây r ng và các nông, lâm s n b nhi m sâu b nh ghi trong nhóm này, thì trư c khi chuyên ch vào nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, u ph i xông thu c kh trùng và áp d ng m i bi n pháp ki m d ch th c v t nh m ngăn ch n s lây lan c a chúng. A. SÂU 12. B u dài bông Anthonomus grandis Beh. 13. R p sáp râu Pseudolacaspis pentagoma Targ. 14. Ru i l n cam, quýt Tétradacus citri Ch. 15. R p sáp dài Leucaspis japonica Chu. 16. R p sáp Cômtôcky Pseudococcus comstocki Kuw. 17. M t thóc t p Tribolium confusum Duval. 18. B d a Nh t B n Popillia japonica Newn. 19. Sâu c qu ào Carposina sasakii Mats. 20. Sâu c qu lê Lapeyresia molesta Busch. 21. M t c ng t Trogoderma granaria Everts 22. Bư m c khoai tây Gnorimoschema operculella Zell. 23. M t u nành Acanthoscelides obtertus Say.
 11. 24. R p sáp lê Aspidiotusperniciosus Comst. 25. M t to vòi Caulophilus latinasus Say. 26. R p sáp h ng d t Ceroplastes ruscit L. 27. Sâu h ng bông Pestinophora Gossypiella Raumd. 28. M t cà-phê Stephanoderes hampei Ferr. 29. M t thóc Calandra Granaria L. B. B NH 30. B nh th i rũ bông Phymatotrichum omnivorum (shoer) Duggar. 31. B nh gh khoai tây Spongospora subteranea (Wallr) Legerh. 32. B nh ung thư cà chua Corynebactérium michiganense (M. F. Smith) Jensen. 33. B nh ph n en lúa mì Tilletia indica Mitra. 34. B nh héo vàng bông Verticilium alboatrum Reinke et Berth. 35. B nh khô rũ bông Fusarium vasinfectum Atk. 36. B nh cây hương lúa Ephelis oryzae Syd. 37. B nh ph n en ngô Ustilago maydis (DC) Corda. 38. B nh vàng cam, quy t Quick decline.
Đồng bộ tài khoản