intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 16/TC/NSNNcủa Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

111
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/TC/NSNNcủa Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/TC/NSNNcủa Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  T µ I C H Ý N H  S è  16/TC/NS N N  N G µ Y  7 T H¸ N G  03 N¨ M  1995 H í N G  D É N,  æ  S U N G  V µ  S ö A  ® æ I  M ô C  L ô C  N G © N  S¸ C H  N H µ  N í C B Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  h Th«ng   t 68/TC­ NSNN   µy  th¸ng 8    ng 15    n¨m 1994  Ò   Öc  Ö   èng  v vi h th ho¸  µ    v bæ sung  öa  æi  ét  è  ¬ng, M ôc  ña  s® m s Ch   c M ôc   ôc ng©n   l  s¸ch  µ   íc hiÖn  µnh,  Nh n   h Th«ng   cã  Öu  ùc thihµnh  õ t hi l   t  1/1/1994.§ Õn    nay,do  ã  Òu    c nhi thay ® æi   trong qu¶n  ýtµichÝnh  µ    l    v qu¶n  ý l  ng©n  s¸ch Nhµ   íc;Bé  µi chÝnh  Õp tôc bæ     n  T  ti     sung,söa  æi  ét  è  ¬ng,   ® m s Ch   M ôc  ña  ôc  ôc ng©n  cM l  s¸ch Nhµ   íc vµ  íng  Én  Öc  ¹ch    Õ     µ    n  h d vi h to¸n k to¸n v quyÕt to¸nc¸ckho¶n         thu,cho  ña  ©n  c ng s¸ch Nhµ   ícph¸tsinh nh    n      sau: A/  Ò   ¬ng: V ch 1/  ë   ¬ng  M Ch 36A  íi "KiÓm   m  to¸n Nhµ   íc"®Ó   ¹ch    n  h to¸n,kÕ     to¸n vµ    quyÕt  to¸n chi ng©n     s¸ch  µ   íc cña  ¬  Nh n   c quan  Ó m   Ki to¸n Nhµ   íc.Sè       n   chi ng©n  s¸ch Nhµ   íc ph¸tsinh tõ sau    n       01/01/1995  u   îc h¹ch    µ  Õt ®Ò ®   to¸n v quy   to¸nvµo  ¬ng    Ch 36A  ¹   lo ikho¶n,h¹ng,m ôc ¬ng  ,     t øng  ña  ôc  ôc ng©n  cM l  s¸ch  Nhµ   íc. n 2/ Bá   ¬ng    Ch 81A  "Ban  qu¶n  ýkhu  Õ   Êt thµnh  è  å   Ý   l  ch xu   ph H Ch Minh"   vµ  á  ¬ng  b Ch 82A  "Ban  qu¶n  ýkhu  Õ   Êt thµnh  è    l  ch xu   ph H¶i Phßng",m ë   ­   Ch ¬ng  81A  íi "Ban  m  qu¶n  ý c¸c khu  Õ   Êt",®Ó   ¹ch  l    ch xu   h to¸n vµ    theo  âi c¸c d    kho¶n  Êp    ña  ©n  c ph¸tc ng s¸ch Nhµ   íccho      n  c¸cBan qu¶n  ýkhu  Õ   Êt:sè  l  ch xu   cÊp    ña  ©n  ph¸tc ng s¸ch Nhµ   ícph¸tsinh tõ 01/01/1995    n       cho    c¸c Ban  qu¶n  ý l  khu  Õ   Êt h¹ch  ch xu   to¸n vµ  Õt    quy to¸n vµo  ¬ng    Ch 81A  íi "Ban  m  qu¶n  ýc¸c l    khu  Õ   Êt";lo¹   ch xu   i kho¶n,h¹ng,m ôc ¬ng  ,     t øng  ña  ôc  ôc ng©n  cM l  s¸ch  µ   Nh níchiÖn  µnh.   h B/  Ò   ôc  VM Thu: 1/ § Ó   ¹ch   h to¸n vµ    theo  âi sè  Õ  Êt nhËp  Èu  d   thu xu   kh qua  biªn gií ®Êt   i   liÒn nép  µo  ©n    v ng s¸ch Nhµ   íc cña  Êtc¶    ¹  µng    îc phÐp  Êt,   n  t   c¸c lo ih ho¸ ®   xu   nhËp  Èu  kh qua    í ®Êt  Òn (bao  å m   µng  Ýnh  ¹ch  µ  µng  Óu biªn gi i   li   g h ch ng vh ti   ng¹ch), ë     ôc    c¸cM m sau: ­ M ë   ôc  "    M 06  Thu Õ   Êt khÈu  xu   qua biªn gií ®Êt  Òn" ­ M ë   ôc  "   i   li     M 07  Thu Õ   Ëp  Èu  nh kh qua    í®Êt  Òn" biªngi  i li ­M ë   ôc  " Thu   M 32    kh¸cvÒ   Õ  ÊtnhËp  Èu    thu xu   kh qua    í®Êt  Òn" biªngi   i li §Ó   tr¸nhnhÇ m   Én chøng  õnép  Òn vµo  ©n    l  t  ti   ng s¸ch Nhµ   íccÇn    â   n  ghir   néi dung: " Nép  Õ  Êt,nhËp  Èu       thu xu   kh qua    í ®Êt  Òn hoÆc   kh¸c biªn gi i   li   thu    vÒ   Õ   Êt  Ëp  Èu  thu xu nh kh qua biªn gií  t  Òn".Hµng   i ®Ê li   ho¸  îc phÐp  Êt ®  xu   nhËp  Èu  kh qua  êng  µng  ® h kh«ng, ® êng  Ón  Én  ¹ch    bi v h to¸n vµo  ôc       M 33 "Thu  kh¸c vÒ   Õ  Êt nhËp  Èu"  ña  ôc  ôc ng©n    thu xu   kh cM l  s¸ch  µ   íc hiÖn  Nh n   hµnh.
  2. 2 2/  ë   ôc   míi "Thu  MM 15    b¶o  Ó m     éi",®Ó   ¹ch  hi x∙ h   h to¸n,kÕ     to¸n vµ    quyÕt    è  Òn  to¸ns ti b¶o  Ó m     éi®∙  Êu  õcña    n  Þ  µnh  Ýnh  hi x∙ h   kh tr   c¸c ®¬ v h ch sù nghiÖp  ëng  ån  h ngu kinh phÝ   õ ng©n    t  s¸ch  a   ¬ng  Së   µi chÝnh  ®Þ ph do  T   vËt gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  ép  µo  ©n        ph n v ng s¸ch Nhµ   ícvµ  è  Òn b¶o  Ó m     n   s ti   hi x∙ héi ®∙  Êu  õcña    n  Þ  µnh  Ýnh  ù      kh tr   c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  ëng  ån  h ngu kinh   phÝ   õ ng©n  t  s¸ch Trung  ng  Bé   µi chÝnh  ép  µo  ©n  ¬ do  T   n v ng s¸ch  µ   íc Nh n   (ng©n  s¸ch Trung  ng) ®Ó   ©n    ¬  ng s¸ch Trung  ng  Êp  ¹ cho  ü     ¬ c l  i Qu B¶o  Ó m   hi x∙héitheo     quy  nh  ¹ c«ng    è  ®Þ ti  v¨n s 3478/TC­ HCVX   µy  ng 27/12/1994 cña  é     B TµichÝnh.   ­ Khinép     b¶o  Ó m     éivµo  ©n  hi x∙h   ng s¸ch Nhµ   íc,giÊy nép  Òn ghinép    n    ti     vµo  ¬ng    ¹    Ch 99, lo i13, kho¶n    ¹ng    ôc   "Thu  02, h 03, M 15  b¶o  Ó m     éi" hi x∙ h   (Ng©n s¸ch Trung  ng  ëng    ¬h 100%). ­ Khi thùc hiÖn  Êu  õvµo  Õ   ¹ch       kh tr   k ho kinh phÝ   µng  ý  ña  n  Þ    h qu c ®¬ v kÕ     ¹ch    µ  Õt      ¹   to¸nh to¸n v quy to¸nchilo i kho¶n,h¹ng,t ng  ,    ¬ øng, M ôc  "Chi   68    b¶o  Ó m     éi". hi x∙h ­ Khi trÝch chuyÓn       b¶o  Ó m     éitõ ng©n  hi x∙h     s¸ch Nhµ   ícsang  ü      n  qu b¶o hiÓ m     éido  é  x∙h   B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éiqu¶n  ý®Ó      ¬ng  ­   X∙ h   l   chitr¶l h u  µ    Ýnh  v c¸c ch s¸ch    éi th×  Õ   x∙ h   k to¸n,h¹ch    to¸n Ch ¬ng    99A  ¹    lo i13, kho¶n  02, h¹ng    ôc  "Chi b¶o  Ó m     éi".Cuèi n¨m    Ëp    03, M 68    hi x∙ h     khi l b¸o  c¸o tæng  quyÕt    ©n  to¸nng s¸ch Nhµ   íc tr×nh Quèc  éisè    µ      n    h   thu v chib¶o  Ó m     éi hi x∙ h   nãitrªn, × ng©n       th s¸ch Trung  ng  Ï® îclo¹  õ®Ó   ¶m     ¬ s    i   tr ® b¶o  Õt      quy to¸nthu, ching©n    s¸ch Nhµ   íckh«ng  Þ  ïnglÆp.   n  b tr   3/ M ôc  "Thu  Òn    40  ti b¸n  µ  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc". Ó   ¹ch  nh thu s h c Nh n   h § to¸n,   kÕ     µ  Õt    è    Ò   Òn  to¸nv quy to¸ns thu v ti b¸n  µ  éc së  ÷u  ña  µ   íccho  nh thu   h c Nh n   c¸c ®èi  îng    t quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  µy  ng 5/7/1994  ña  Ýnh  c Ch phñ.  N¨m   1995  c¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 829/TTg  µy  ng 30/12/1994  µ  v Th«ng   è  t s 06/TC­ NSNN   µy  ng 6/1/1995  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh  è    ®Þ s thu vÒ   Òn cÊp  Òn  ö  ông  t  ti   quy sd ®Ê theo tiÒn b¸n nhµ  éc së  ÷u  ña  µ   íc,      thu   h c Nh n   ph¸tsinh tõ 01/01/1995  Ï ® îc h¹ch       s    to¸n,kÕ     to¸n vµ  Õt    quy to¸n vµo  ôc      M 40 "Thu  Òn b¸n nhµ  éc së  ÷u  µ   íc". ti     thu   h Nh n Khi nép  Òn  nhµ  éc së  ÷u  ña  µ   íc(kÓ  tiÒn cÊp  Òn    ti b¸n  thu   h c Nh n   c¶    quy sö  ông  t  d ®Ê theo  µ  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc)vµo  ©n  nh thu s h c Nh n   ng s¸ch  µ   íc, Nh n   chøng  õ nép  Òn ghiCh ¬ng ¬ng  t  ti     t øng  ¹    lo i kho¶n    ¹ng    ôc  "Thu  14, 1, h 9, m 40  tiÒn b¸n nhµ  éc së  ÷u  ña  µ   íc".    thu   h c Nh n 4/  ôc   "Thu  Êp  M 28  c quyÒn   ö  ông  t, ®Ó   ¹ch  sd ®Ê   h to¸n,kÕ     to¸n vµ    quyÕt    è  Òn thu vÒ   Êp  Òn  ö  ông  t  to¸ns ti     c quy sd ®Ê cho    chøc,c¸ nh©n   c¸c tæ     theo  Õ     ch ®é quy  nh  Ön  µnh.Riªng sè    Ò   Êp  Òn  ö  ông  t  ®Þ hi h     thu v c quy sd ®Ê thuéc  µ  ë  ÷u  ña  µ   íc tõ  nh s h c Nh n   01/01/1995  kh«ng  ¹ch  h to¸n vµo  ôc       M 28 "CÊp  Òn  ö  ông  t" m µ   ¹ch to¸nvµo  ôc  "Thu  Òn b¸n  µ  éc  quy sd ®Ê   h     M 40  ti   nh thu së  ÷u  ña  µ   íc"nh ®∙  íng  Én    Ó m     Çn   Khi nép  Òn  Êp  h c Nh n   h d ë §i 3, Ph B.    ti c quyÒn  ö  ông  t  µo  ©n  sd ®Ê v ng s¸ch Nhµ   íc,chøng  õ nép  Òn    ¬ng ­   n  t  ti ghiCh t ¬ng øng  ¹ 14,kho¶n    ¹ng    ôc  "Thu  Êp  Òn  ö  ông  t". lo i     01,h 9,M 28  c quy sd ®Ê 5/ M ôc  "ThuÕ     29  chuyÓn  Òn  ö  ông  t"®Ó   ¹ch to¸n,kÕ     µ  quy sd ®Ê   h    to¸nv quyÕt    Òn  Õ  to¸nti thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ña    chøc,c¸ nh©n   quy sd ®Ê c c¸c tæ     theo  Õ     ch ®é quy  nh  ¹  Ët Thu Õ   ®Þ tiLu   chuyÓn  Òn  ö  ông  t. Khi nép  quy sd ®Ê     thuÕ chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µo  ©n  quy sd ®Ê v ng s¸ch Nhµ   íc,chøng  õ nép  Òn   n  t  ti   ghi ch¬ng, lo¹       i kho¶n, h¹ng ¬ng  ,   t øng, vµ  ôc  " Thu Õ    M 29    chuyÓn  Òn  ö  quy s dông  t". ®Ê
  3. 3 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  tn c hi l     t  01/01/1995;c¸cBé, c¸cngµnh,        c¸c®¬n  Þ  a  ¬ng,c¸cc¬    v ®Þ ph     quan  µichÝnh,c¬  t    quan  Õ  µ  ¬  thu v c quan    kho b¹c Nhµ   ícc¸c cÊp  chøc  íng dÉn    n  Þ  ùcthuéc thùc hiÖn  Öc    n    tæ  h  c¸c ®¬ v tr       vi h¹ch to¸n,kÕ     µ  Õt    è      ©n    to¸nv quy to¸ns thu,ching s¸ch Nhµ   ícph¸tsinh theo   n        ®óng  quy  nh  ¹ Th«ng   µy.Nh÷ng  ®Þ ti  tn   quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ t i ts 69/TC­ NSNN   ngµy 15/8/1994 tr¸víi    i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  tr th   cßn  ×  íng  ¾ c   Çn    Ých  gv m c gi¶ith hoÆc     bæ sung  öa  æi, ®Ò   Þ  ã    s®   ngh c v¨n b¶n  öivÒ   é   µi chÝnh    é   g  BT  ®Ó B nghiªncøu    vµ    Õt. gi¶iquy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2