Thông tư 17-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư 17-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17-BYT/TT về việc hướng dẫn đổi tên Trạm bảo vệ bà mẹ và SĐKH thành Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và KHHGĐ tại các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17-BYT/TT Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 17-BYT/TT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 1991 HƯ NG D N I TÊN TR M B O V BÀ M VÀ S CKH THÀNH "TRUNG TÂM B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ KHHG " T I CÁC T NH, THÀNH PH , C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG th c hi n ư c Chương trình Qu c gia s 2 c a ngành y t v công tác "K ho ch hoá gia ình i ôi v i công tác b o v s c kho bà m tr em" nh m h ư c t l sinh nhanh chóng ưa t l phát tr ên dân s c nư c xu ng m c h p lý, ng th i nâng cao kh năng chăm sóc s c kho ph n và tr em ư c toàn di n và phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t xã h i hi n nay. Sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban t ch c Chính ph ; B Y t ra thông tư hư ng d n i tên tr m B o v bà m và S CKH thành "Trung tâm b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình" t i các t nh thành ph , c khu tr c thu c Trung ương như sau: I. VN TRÍ CH C NĂNG NHI M V C A TRUNG TÂM B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH - Trung tâm b o v s c kho bà m tr em và KHHG là ơn v y t t dư i s qu n lý và ch o tr c ti p v m i m t c a S Y t , ng th i ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a hai Vi n: Vi n b o v bà m tr sơ sinh và Vi n B o v s c kh e tr em Trung ương. V m t qu n lý Nhà nư c là do Phòng BVBM tr em và KHHG ch o. Phòng BVBMTE và KHHG s thành V BVBMTE và KHHG trong năm 1991. - Dư i s ch o c a S Y t trung tâm có trách nhi m t ch c và th c hi n t t các chương trình b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình; nh m b o m vi c h t l sinh trong a phương và nâng cao s c kho cho ph n và tr em trong ph m vi mình qu n lý. Nhi m v c th c a trung tâm là: Ph trách các m t công tác v s c kho bà m tr em và KHHG , ph i h p v i các ngành oàn th có liên quan a phương; tranh th s giúp trong và ngoài nư c, góp ph n nâng cao ch t lư ng i s ng c a ph n và tr em.
  2. 1. Xây d ng chương trình và th c hi n gi m ch tiêu sinh b ng cách nâng cao s ngư i ch p nh n tránh thai c a t nh, thành ph , c khu cho phù h p v i ch tiêu phát tri n dân s t nhiên c a a phương. - Th c hi n a d ng hoá các bi n pháp tránh thai, t ch c d ch v , cung c p thu n ti n các phương ti n tránh thai, gi m cho m i i tư ng c n dùng tránh thai nghén ngoài ý mu n. - Ki m tra ôn c các trung tâm y t huy n, các công nông trư ng, xí nghi p các ơn v th c hi n ch tiêu bi n pháp v k ho ch hoá gia ình và b o v bà m tr em. 2. T ch c và ph i h p ch t ch v i các ngành, oàn th có liên quan a phương như H i Liên hi p ph n , oàn thanh niên, H i nông dân, H i ch th p , Liên oàn lao ng, u ban DS - KHHG ... các b nh vi n, nhà h sinh tr m y t cơ s , các cơ s khám ch a b nh tư, tuyên truy n v n ng cán b , nhân dân th c hi n KHHG ; gi gìn v sinh môi trư ng, b o v thai s n, b o v quy n c a tr em và s c kho tr em. 3. Theo dõi giám sát vi c th c thi các Chương trình Qu c gia v b o v s c kho bà m tr em và KHHG . - T ch c i i lưu ng xu ng cơ s , xã p n c m dân cư, n công nông trư ng xí nghi p cơ quan k t h p ch t ch hai m t công tác: a. T ch c th c hi n vi c tuyên truy n, phân ph i và th c hi n các k thu t tránh thai, ng th i khám và ch a b nh ph khoa thông thư ng cho ch em ph n . b. Theo dõi ánh giá chương trình chăm sóc s c kho tr em. - Hư ng d n y t xã, y t cơ s khám ch a b nh ph khoa thông thư ng, qu n lý ư c thai s n, săn sóc s n ph trư c, trong, sau khi , hi u bi t y các bi n pháp tránh thai; hi u bi t v công tác nhi khoa. - Hư ng d n hôn nhân gia ình - T ch c nh kỳ ki m tra theo dõi nh ng ngư i th c hi n các bi n pháp tránh thai, gi i quy t i u tr t t cho nh ng ngư i có bi n ch ng. - Nghiên c u cung c p và th trư ng hoá các phương ti n tránh thai. Qu n lý các ch tiêu v s c kho bà m tr em và KHHG báo cáo cho S và B Yt . - T ch c t ng k t rút kinh nghi m các m t công tác b o v s c kho bà m tr em và KHHG . 4. Ph i h p ch t ch gi a Trung tâm v i Khoa s n, khoa nhi b nh vi n t nh ho c b nh vi n chuyên khoa s n, nhi t nh n u có, trung tâm y t d phòng th c hi n toàn b công tác b o v s c kho bà m tr em và KHHG , bao g m 16 chương trình c th mà B ang ch o kh p c nư c th c hi n.
  3. - Trung tâm có trách nhi m t ch c ch o, qu n lý màng lư i tuy n dư i cho n tr m y t cơ s , khoa s n, khoa nhi b nh vi n t nh ho c b nh vi n chuyên khoa s n, nhi ch u trách nhi m k thu t chuyên môn và hu n luy n theo k ho ch c a Trung tâm b o v s c kho Bà m tr em và KHHG . Ph n u b túc cho toàn b cán b nam n h sinh thành th o k thu t BVBM tr em và th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá gia ình. - T ch c phòng hư ng d n cho nam n trong tu i sinh , th c hi n các k thu t tránh thai, tránh . - T ch c vi c theo dõi phát tri n tr em không có b nh. 5. Giúp phòng y t huy n hay trung tâm y t huy n làm tư v n, nghiên c u xây d ng k ho ch ch tiêu bi n pháp v dân s - KHHG cho U ban nhân dân huy n và th c hi n t t công tác b o v s c kho bà m tr em. 6. xu t lên trên gi i quy t b sung s a i các ch chính sách i v i ph n và tr em cho phù h p v i t ng vùng c a a phương, ng th i theo dõi vi c ch p hành các ch chính sách th c hi n cơ s nh m th c hi n t t công tác b o v s c kho bà m và k ho ch hoá gia ình. 7. Chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b công nhân viên c a Trung tâm. II. T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH 1. Hi n nay Trung tâm b o v s c kho bà m tr em và KHHG thành l p trên cơ s tr m BVBM và S CKH nên gi nguyên b máy. - i t vòng i tên là i k ho ch hoá gia ình - Con d u: i con d u tr m BVBM và S CKH thành con d u "Trung tâm b o v s c kho BMTE và KHHG ". 3. T ch c b máy cu Trung tâm c th như sau: a. B ph n qu n lý ch o g m: - Giám c Trung tâm do Giám c S Y t b nhi m ch u trách nhi m chung toàn b ho t ng c a Trung tâm. - 2 Phó giám c do Giám c Trung tâm phân công + M t phó giám c chuyên môn theo dõi các chương trình s c kho bà m tr em và KHHG . + M t phó giám c ph trách hành chính, v t tư trang thi t b , d ng c thu c men, i s ng cán b công nhân viên c a Trung tâm. - Các b ph n khác gi nguyên cơ c u cũ c a tr m b o v bà m và S CKH.
  4. b. Trung tâm có 1 s i k ho ch hoá gia ình lưu ng ư c trang b ki n th c nhi khoa v a th c hi n ư c k thu t và theo dõi ư c màng lư i s n, nhi, thư ng xuyên bám sát cơ s . Các huy n, th không thành l p trung tâm riêng nhưng quan h thư ng xuyên v i Trung tâm b o v s c kho BMTE và KHHG c a t nh. Khoa s n, Khoa nhi b nh vi n huy n, khu v c có trách nhi m th c hi n t t v chuyên môn k thu t. i KHHG lưu ng c a t nh có th h tr thư ng xuyên hay t ng th i gian theo yêu c u c a t ng nơi. c. Do nhi m v quan tr ng là ch o th c hi n qu c gia chương trình tr ng i m s 2 c a ngành nên lương các cán b ph trách ư c x p cùng b c v i lãnh o b nh vi n a khoa. III. BIÊN CH , KINH PHÍ CƠ S TRANG BN PHƯƠNG TI N CHO TRUNG TÂM 1. V biên ch gi nguyên biên ch cu tr m BVBM - S KH i u ch nh thêm 1 n2 bác sĩ ho c y sĩ nhi khoa qu n lý công tác chăm sóc s c kho tr em. V biên ch qu n lý c a Trung tâm và i KHHG s do S Y t căn c vào nhi m v ch c năng i u ch nh trong ngành y t , b o m cho b máy c a Trung tâm th c hi n ư c ch tiêu k ho ch c a a phương. 2. Kinh phí: trong i u ki n hi n nay kinh phí ho t ng c a Trung tâm ư c t n d ng b ng 4 ngu n là: a. Ch y u do kinh phí a phương. b. H tr c a B Y t c. Các ngu n v n vi n tr c a nư c ngoài d. Huy ng t c ng ng V nhà c a, trang thi t b chuyên môn và các phương ti n làm vi c d a trên cơ s s n có c a Tr m BVBM - S CKH, n u thi u ph i l p d trù c th cho sát v i tình hình a phương báo cáo S Y t c p, ho c S Y t xin U ban nhân dân t nh c p. IV. QUAN H CÔNG TÁC VÀ L L I LÀM VI C Căn c vào phương hư ng k ho ch c a B và S Y t , Trung tâm ph i l p k ho ch và chương trình công tác báo cáo lên S Y t và S báo cáo lên U ban nhân dân t nh, thành ph c khu tr c thu c Trung ương xét duy t và ư c ghi vào ch tiêu k ho ch c a a phương. - Căn c vào k ho ch, S Y t tr c ti p ch o ki m tra, Trung tâm th c hi n.
  5. - Hàng tháng, quý, năm Trung tâm ph i sơ k t, t ng k t công tác c a mình, qua ó mà thông báo hư ng d n cho cơ s y t , trong ph m vi a phương ng th i báo cáo lên trên theo ngành d c. - Các Trung tâm c n có k ho ch ph i h p ch t ch v i các ngành, oàn th , các chuyên khoa y t c a t nh, khoa s n ph , khoa nhi b nh vi n ho c b nh vi n chuyên khoa s n nhi c a t nh, thành ph , các phòng y t huy n ho c trung tâm y t huy n th th c hi n t t công tác chuyên môn k thu t cũng như công tác giáo d c s c kho tuyên truy n v n ng qu n chúng. Trên ây B Y t hư ng d n vi c i tên Tr m BVBM - S CKH thành Trung tâm b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình t i các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương. Thông tư này thay th Thông tư s 09 BYT/TT ngày 21/12/1975 c a B Y t . ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương nghiên c u ch o tr c ti p t o m i i u ki n thu n l i Trung tâm ho t ng ư c t t. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản