Thông tư 17-NT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
33
lượt xem
1
download

Thông tư 17-NT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17-NT về việc hướng dẫn việc xây dựng và tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bộ Nội thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17-NT

 1. B N I THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17-NT Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1983 THÔNG TƯ C A B N I THƯƠNG S 17-NT NGÀY 3-10-1983 HƯ NG D N VI C XÂY D NG VÀ TĂNG CƯ NG THƯƠNG NGHI P XÃ H I CH NGHĨA TRÊN NA BÀN HUY N, THN XÃ, THÀNH PH TR C THU C T NH Thi hành các ngh quy t c a H i ng B trư ng s 188-H BT ngày 23-11-1982 v tăng cư ng thương nghi p xã h i ch nghĩa và qu n lý th trư ng, s 50-H BT ngày 17-5-1983 v ti p t c Ny m nh công tác xây d ng huy n và tăng cư ng c p huy n và s 56-H BT ngày 7-6-1983 v nh ng nhi m v c p bách trong phân c p qu n lý kinh t , B N i thương hư ng d n v n i dung xây d ng và tăng cư ng thương nghi p xã h i ch nghĩa trên a bàn huy n, th xã và thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i t t là huy n) như sau. I. VAI TRÒ VÀ NHI M V C A THƯƠNG NGHI P XÃ H I CH NGHĨA TRÊN NA BÀN HUY N Thương nghi p xã h i ch nghĩa trên a bàn huy n có vai trò r t quan tr ng, nó th c hi n m i liên h kinh t gi a thương nghi p v i nông nghi p, gi a s n xu t v i tiêu dùng, gi a kinh t toàn dân v i kinh t t p th , gi a th trư ng toàn qu c v i th trư ng a phương, th c hi n m i liên h ch t ch gi a khâu bán buôn v i khâu bán l , thi t l p m i quan h mua bán tr c ti p gi a Nhà nư c v i ngư i tiêu dùng, th c hi n vi c mua bán thông qua h p ng kinh t hai chi u, nh m ph c v và thúc Ny s n xu t phát tri n, ph c v t t i s ng nhân dân, ng th i làm nghĩa v t t v i Nhà nư c, óng góp ngày càng nhi u cho nhu c u chung c a c nư c. V phân c p gi a các ngày kinh t , trong ngh quy t s 188-H BT ngày 23-11-1982, H i ng B trư ng ã xác nh là: "t p trung ch c năng t ch c và qu n lý lưu thông hàng hoá vào các B có ch c năng lưu thông, còn các b có ch c năng s n xu t thì t p trung vào nhi m v t ch c và qu n lý s n xu t; không áp d ng nguyên t c khép kín t khâu s n xu t n khâu lưu thông". "Gi a các t ch c lưu thông v i nhau thì vi c phân công m t hàng và a bàn kinh doanh ph i xu t phát t hi u qu kinh t . gi m m c th p nh t s u m i giao d ch mua bán v i cơ s s n xu t, h t s c tránh tình tr ng nhi u t ch c c a Nhà nư c cùng mua bán m t m t hàng cơ s s n xu t. T n d ng kh năng s d ng phương th c làm i lý cho nhau trong vi c mua bán". "Các t ch c kinh t , văn hoá, xã h i... không có ch c năng kinh doanh thương nghi p thì không ư c kinh doanh".
 2. Xu t phát t v trí c a thương nghi p trên a bàn huy n và căn c vào quy nh trên ây c a H i ng B trư ng, B xác nh nhi m v c a thương nghi p xã h i ch nghĩa trên a bàn huy n như sau: 1. V m t qu n lý hành chính thương nghi p, phòng thương nghi p huy n giúp U ban nhân dân huy n và thay m t S thương nghi p th c hành ch năng qu n lý Nhà nư c v thương nghi p và th ng nh t qu n lý th trư ng huy n: - B o m tr t t xã h i ch nghĩa trong ho t ng c a các t ch c thương nghi p xã h i trên a bàn huy n; - Tăng cư ng ki m kê, ki m soát và Ny m nh c i t o xã h i ch nghĩa i v i thương nghi p tư doanh huy n; - T ch c và qu n lý t t các ch trên a bàn huy n. Làm cho lưu thông hàng hoá không ng ng ư c m r ng m t cách có t ch c và các ho t ng trên th trư ng ư c ti n hành theo úng pháp ch Nhà nư c, ph c v c l c cho s n xu t và i s ng nhân dân. 2. V m t kinh doanh: Các t ch c thương nghi p xã h i ch nghĩa có nhi m v và có quan h v i các ngành có liên quan như sau: a) Thu mua nông s n, th c phNm: Thương nghi p qu c doanh và h p tác xã mua bán có nhi m v thu mua các lo i nông s n, th c phNm (bao g m thu s n) trên a bàn huy n do các t ch c kinh t t p th , cá th và các gia ình xã viên s n xu t ra (tr lương th c, dư c li u, c s n xu t khNu và nh ng nông s n là nguyên li u c a công nghi p ch bi n ư c Nhà nư c giao cho nhà máy mua tr c ti p các vùng s n xu t t p trung); làm i lý thu mua cho các ngành khác ch có ch tiêu k ho ch Nhà nư c cho thu mua trên a bàn c a mình. Các lo i nông s n, th c phNm v a là hàng tiêu dùng trong nư c, v a là hàng xu t khNu, v a là nguyơn li u ch bi n cưng nghi p mà trư c ôy nhi u ngành cùng mua thì U ban nhôn dôn t nh, thành ph tr c thu c trung ương giao cho công ty thương nghi p huy n th ng nh t thu mua (ho c i lý thu mua) r i phân ph i s n phNm cho các ngành theo ch tiêu k ho ch Nhà nư c. b) Thu mua và gia công hàng công nghi p tiêu dùng: Các t ch c kinh doanh thu c ngành n i thương huy n thu mua và gia công nh ng m t hàng c a ti u th công nghi p và th công nghi p s n xu t trên a bàn c a mình, tr nh ng m t hàng do các công ty trung ương và công ty t nh tr c ti p gia công, thu mua. c) V bán l và ho t ng d ch v : Tr các ngành lương th c bán lương th c, y t bán thu c ch a b nh, văn hoá bán sách, bưu i n bán tem thư và báo còn l i do ngành n i thương ch u trách nhi m bán l các v t phNm tiêu dùng cho i s ng, kinh doanh ăn u ng công c ng và d ch v ,
 3. cung ng m t s tư li u s n xu t thông thư ng (như xe c i ti n, cu c, x ng, d ng c ngh ...), i lý bán l các m t hàng cho các ngành khác theo h p ng kinh t v i các ngành y. Các ngành s n xu t, v t tư, các oàn th qu n chúng và các ngành khác không có ch c năng lưu thông hàng hoá thì nh t thi t không ư c t ch c bán l hàng hoá. II. M C HÌNH T CH C THƯƠNG NGHI P TRÊN NA BÀN HUY N m b o các nhi m v trên và t th c ti n nh ng huy n i m và nhi u nh ng a phương ã th c hi n vi c xây d ng t ch c thương nghi p trên a bàn huy n trong 5 năm qua, B quy nh mô hình t ch c trên a bàn huy n như sau. A. THƯƠNG NGHI P QU C DOANH 1. T ch c: m i huy n trên c nư c và nh ng th xã (không ph i là t nh l ) u t ch c m t công ty thương nghi p t ng h p, v a thu mua nông s n, th c phNm, v a bán l hàng tiêu dùng, kinh doanh ăn u ng công c ng và d ch v . các huy n ngo i thành ư c quy ho ch là vành ai th c phNm có nhi m v cung ng thư ng xuyên các m t hàng th c phNm tươi s ng, rau qu cho n i thành thì các công ty th c phNm, rau qu thành ph t các tr m tr c ti p thu mua ngay t i huy n ó. các th xã là t nh l và thành ph tr c thu c t nh, nơi có các công ty c a t nh óng thì b trí như sau: - Nơi có s dân t 15000 ngư i tr lên ư c l p m t công ty bán l công ngh phNm. Công ty này ch u s lãnh o hai chi u c a S thương nghi p và U ban nhân dân th xã, thành ph . - Nơi có s dân dư i 15000 ngư i nhưng ã t ch c công ty và trên th c t ang ho t ng thì t m th i gi nguyên. Công ty này cũng ch u s lãnh o hai chi u c a s thương nghi p và U ban nhân dân th xã, thành ph . - Còn các nơi khác, vi c kinh doanh mua bán và cung c p cho cán b , công nhân viên ây do các công ty t nh tr c ti p ph trách h p lý hoá v t ch c (v a bán l t i th xã, thành ph ), h p lý hoá v m ng lư i, ti t ki m lao ng và cơ s v t ch t k thu t c a ngành. U ban nhân dân th xã, thành ph tr c thu c t nh ch o công ty t nh v m t th c hi n ch tiêu k ho ch và phương th c bán ra thu c qu hàng hoá c a a phương mình. Trư ng h p nh ng th xã, thành ph tr c thu c t nh có công ty bán l công ngh phNm th xã, thành ph thì công ty công ngh phNm ch y u làm nhi m v bán buôn, nhưng có th m c a hàng bán l bán hàng t n kho, hàng kém phNm ch t, hàng bán th và nh ng hàng hoá quá ít không phân ph i cho m ng lư i bán l c a công ty th xã, thành ph . các công trư ng l n, xây d ng th i gian trên 5 năm, có s công nhân và ngư i ăn theo trên 20000 ngư i thì có th thành l p m t công ty tr c thu c S thương nghi p
 4. chuyên ph c v công trình là m t t ch c thương nghi p qu c doanh, có tư cách pháp nhân, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c m tài kho n t i ngân hàng Nhà nư c và ư c s d ng con d u riêng theo m u Nhà nư c quy nh. 2. Nhi m v và quy n h n: a) Công ty có nhi m v : - Th c hi n vi c thu mua (và i lý thu mua) bán buôn, bán l , cung c p và kinh doanh ăn u ng, d ch v trong ph m vi huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh như ã ghi ph n I trong thông tư này; - Cung ng hàng công nghi p tiêu dùng cho h p tác xã mua bán xã thu mua bán i lý bán l và u thác cho h p tác xã mua bán xã thu mua hàng nông s n, th c phNm. - D tr hàng hoá theo nh m c m t s m t hàng ch y u v công ngh phNm, nông s n, th c phNm, v t li u xây d ng và ch t t; - Ch p hành nghiêm ch nh m i ch trương, chính sách, ch , th l v kinh doanh mua bán, cung c p và qu n lý kinh t , b o m kinh doanh có hi u qu kinh t và n p tích lu cho Nhà nư c theo quy nh; - Trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình, th c hi n các bi n pháp nh m c i t o xã h i ch nghĩa i v i thương nghi p tư doanh và qu n lý th trư ng trên a bàn huy n; - Qu n lý tài s n, ti n v n và cán b , công nhân viên c a công ty theo chính sách và ch qu n lý hi n hành c a Nhà nư c. b) Công ty có y quy n h n c a m t ơn v kinh doanh th c hi n ch h ch toán kinh t c l p như ký h p ng kinh t , ư c Nhà nư c c p v n và vay v n ngân hàng, ư c tuy n d ng lao ng, các hình th c tr lương và ch tr thư ng, ư c trích l p 3 qu theo ch và t t ng nh ng ơn v , cá nhân vi ph m h p ng, xâm ph m tài s n xã h i ch nghĩa thu c ph m vi công ty qu n lý... 3. T ch c b máy c a công ty: Giám c là ngư i ch huy cao nh t c a công ty và trách nhi m i u hành m i ho t ng c a công ty theo ch th trư ng. Giúp vi c giám c có t 1 n 3 phó giám c. Cơ c u b máy c a công ty g m có: a) Các phòng ch c năng giúp vi c giám c có phòng k ho ch - th ng kê, phòng nghi p v kinh doanh(bao g m công tác giá c và kho v n), phòng k toán - tài v , phòng t ch c - hành chính. b) M ng lư i kinh doanh th tr n, huy n có c a hàng t ng h p công ngh phNm; m t s c a hàng chuyên doanh như v t li u xây d ng và ch t t, th c phNm, ăn
 5. u ng, d ch v , các kho hàng, tr m gia công, thu mua, xư ng s n xu t ch bi n... Tuỳ theo doanh s mà t ch c c a hàng ho c qu y hàng cung c p riêng. các khu v c, các c m kinh t - k thu t trong huy n có c a hàng t ng h p v a bán l hàng tiêu dùng và kinh doanh ăn u ng, d ch v . i v i nh ng khu v c có nhu c u ăn u ng và d ch v nhi u thì có th có c a hàng ăn u ng, d ch v riêng. Vi c cung ng hàng hoá cho h p tác xã mua bán xã tuỳ theo i u ki n a lý và giao thông v n t i, công ty tr c ti p giao hàng khu v c m nhi m. Vi c b trí m ng lư i thương nghi p trên a bàn huy n ph i k t h p m t cách hài hoà v i m ng lư i c a các ngành khác như lương th c, v t tư, dư c phNm, sách báo... b o m hình thành trên a bàn huy n m ng lư i thương nghi p xã h i h p lý nh m ph c v thu n ti n cho s n xu t, i s ng và qu n lý th trư ng. 4. M i quan h c a công ty thương nghi p v i cơ quan có liên quan: a) V i S thương nghi p và U ban nhân dân huy n, th xã và thành ph tr c thu c t nh: Công ty thương nghi p huy n ch u s lãnh o hai chi u c a S thương nghi p và U ban nhân dân huy n, th xã và thành ph . N i dung qu n lý c th c a S và U ban nhân dân theo như quy nh ph n III trong thông tư này v phân c p qu n lý thương nghi p cho huy n. b) V i các công ty t nh: Là nh ng ơn v h ch toán kinh t c l p, có tư cách pháp nhân và do S thương nghi p qu n lý, nên quan h gi a công ty thương nghi p huy n v i công ty t nh là quan h bình ng, hi p tác v i nhau, ng th i có quan h tuỳ thu c l n nhau. Công ty có nhi m v giúp , hư ng d n nghi p v k thu t kinh doanh cho công ty huy n. Ngư c l i, công ty huy n có nhi m v thu th p ý ki n c a khách hàng i v i chính sách, ch , phương th c và ch t lư ng ph c v , ph n nh tình hình bi n ng cung c u, tình hình t n kho, vư ng m c và kinh nghi m c a mình trong quá trình kinh doanh t ng ngành hàng huy n, th xã công ty t nh t ng h p, nghiên c u cung ng hàng sát v i nhu c u bán l và hư ng d n nghi p v k thu t kinh doanh. c) V i các phòng, ban chuyên môn c a U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh: Công ty thương nghi p c n liên h m t thi t v i các phòng, ban chuyên môn có liên quan c a U ban nhân dân bàn b c và ph i h p công tác. Phòng thương nghi p huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có nhi m v giúp U ban nhân dân ch o, hư ng d n và ki m tra ôn c công ty v các m t th c hi n k ho ch Nhà nư c, ch p hành chính sách, ch , phương th c mua bán... phòng ph i luôn luôn i sát theo dõi tình hình ho t ng c a công ty và h bàn gi i quy t thư ng xuyên v i công ty, nh t là v công tác h p ng kinh t hai chi u, cung c p hàng hoá cho công nhân viên ch c, v c i t o và qu n lý th trư ng, phòng thương nghi p
 6. không ph i là c p trên c a công ty và không tr c ti p i u ng và phân ph i hàng hoá. 5. Cơ ch qu n lý c a công ty: m b o cho công ty thương nghi p huy n hoàn thành t t nhi m v và làm cơ s cho m i ho t ng c a công ty, B quy nh nh ng i m chính v cơ ch qu n lý như k ho ch hoá thương nghi p, h ch toán kinh t , khuy n khích l i ích v t ch t như sau: a) V k ho ch hoá: K ho ch thương nghi p huy n là m t b ph n c a k ho ch toàn ngành n i thương, ng th i là m t b ph n c a k ho ch kinh t xã h i trên a bàn huy n. N i dung c a k ho ch thương nghi p huy n g m có: - K ho ch lưu chuy n hàng hoá: thu mua, i u ng, bán l (k c thương nghi p thu n thuý và ăn u ng d ch v ). - Các k ho ch bi n pháp: Lao ng ti n lương, m ng lư i, ào t o và b i dư ng cán b , v n t i hàng hoá, xây d ng cơ b n, v t tư và trang thi t b , tài v (g m v n, phí, lãi và n p ngân sách). Cách th c và trình t l p, giao và ch o th c hi n k ho ch như sau: - Hàng năm vào tháng 7, công ty thương nghi p căn c vào kh năng s n xu t, thu mua và nhu c u tiêu dùng c a các i tư ng dân cư trên a bàn, căn c vào s ki m tra do S thương nghi p giao và s ch o, hư ng d n c a U ban nhân dân huy n xây d ng k ho ch lưu chuy n hàng hoá và các k ho ch, bi n pháp c a năm sau (theo bi u m u và phương pháp xây d ng k ho ch do B quy nh), báo cáo cho U ban nhân dân huy n và s thương nghi p. U ban nhân dân huy n t ng h p k ho ch lưu chuy n hàng hoá vào k ho ch c a huy n. S thương nghi p t ng h p k ho ch lưu chuy n hàng hoá và các k ho ch bi n pháp vào k ho ch thương nghi p toàn ngành c a t nh. - Sau khi ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xét duy t k ho ch cho U ban nhân dân huy n và s thương nghi p thì U ban nhân dân huy n v i tư cách là cơ quan qu n lý Nhà nư c trên lãnh th giao ch tiêu k ho ch lưu chuy n hàng hoá cho công ty huy n, và S thương nghi p v i tư cách là cơ quan ch qu n c p trên tr c ti p giao k ho ch lưu chuy n hàng hoá và các k ho ch, bi n pháp cho công ty huy n. - Trong quá trình xây d ng và th c hi n k ho ch, công ty ư c ch o, hư ng d n c a U ban nhân dân huy n và S thương nghi p. Trong trư ng h p không có s nh t trí gi a U ban nhân dân huy n và S thương nghi p thì xin ý ki n quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c, công ty thương nghi p huy n ph i thi hành ý ki n c a S thương nghi p là cơ quan ch qu n tr c ti p công ty. b) Th c hi n ch h ch toán kinh t : Nh m b o m tính t ch v tài chính c a công ty, th c hành ti t ki m trong kinh doanh và b o m t hi u qu t t, ph i th c hi n ch h ch toán kinh t m t cách
 7. ng n. trong ho t ng kinh doanh, công ty t trang tr i chi phí, ư c khuy n khích l i ích v t ch t và ch u trách nhi m v t ch t i v i k t qu kinh doanh c a mình, ch u s giám c c a ngành tài chính và ngân hàng, ch p hành y các chính sách, ch tài chính và tín d ng, n p ngân sách nhà nư c. th c hi n t t ch h ch toán kinh t c n ph i: - Th c hi n úng n các nh m c kinh t - k thu t trong thương nghi p, nh t là các nh m c v lao ng, v hao h t hàng hoá và v t n kho. Trong khi chưa có nh ng nh m c do c p trên quy nh thì các công ty ư c phép xây d ng và áp d ng các nh m c t m th i v i i u ki n các nh m c này ph i b o m nâng cao năng xu t lao ng và hi u qu kinh doanh. - Tăng cư ng b máy h ch toán k toán và th ng kê c a công ty, b o m cho công tác h ch toán và th ng kê có kh năng giám c tình hình th c hi n k ho ch. - Th c hi n úng n các ch ki m tra tài chính - k toán c a nhà nư c và c a ngành. các S thương nghi p ph i th c s tăng cư ng ki m tra, hư ng d n các công ty th c hi n úng ch qu n lý tài chính - k toán phù h p v i i u l t ch c k toán c a nhà nư c. - Ra s c th c hành ti t ki m, b o m chi phí ít nh t và em l i hi u qu kinh t cao nh t, ti p t c Ny m nh cu c u tranh ch ng tiêu c c trong ngành. c) V ch ti n lương và ti n thư ng: Trong khi Nhà nư c chưa c i cách ch ti n lương, các công ty thương nghi p c n áp d ng ch ti n lương và ti n thư ng theo thông tư s 6-NT ngày 24-4-1982 c a B v i tinh th n là b ng cách làm cho thu nh p và m c s ng c a cán b , công nhân viên g n li n v i s lư ng và ch t lư ng lao ng c a h . i ôi v i vi c khuy n khích b ng l i ích v t ch t, tăng cư ng giáo d c và ng viên chính tr , Ny m nh phong trào thi ua sôi n i, thi t th c theo 3 n i dung: - M r ng kinh doanh chi m lĩnh th trư ng, ph c v t t s n xu t và i s ng; - Tri t th c hành ti t ki m nâng cao ch t lư ng kinh doanh; - Lo i tr nh ng hi n tư ng tiêu c c trong n i b ngành. B. THƯƠNG NGHI P H P TÁC XÃ V i tính ch t là m t t ch c kinh t t p th , m t t ch c thương nghi p xã h i ch nghĩa, thương nghi p h p tác xã góp ph n c l c và tích c c cùng v i thương nghi p qu c doanh trong vi c t ch c thu mua n m ngu n hàng, bán l hàng tiêu dùng và cung ng m t s tư li u s n xu t nh cho nông dân, h tr c l c công cu c c i t o xã h i ch nghĩa trong nông nghi p, xoá b bóc l t nông thôn. Thông qua các ho t ng ó mà thi t l p m i quan h mua bán tr c ti p gi a Nhà nư c v i nông dân, góp ph n c ng c kh i liên minh công nông v m t kinh t , tham gia c i t o thương nghi p tư doanh, góp ph n u tranh c i t o và qu n lý th trư ng nông thôn. Các
 8. S thương nghi p c n ch o th c hi n vi c xây d ng phong trào và ho t ng kinh doanh c a h p tác xã mua bán theo úng ch th s 25-NT và ch th s 21-NT c a B ã ban hành. i ôi v i vi c c ng c h p tác xã mua bán xã, ph i tăng cư ng c ng c t ch c h p tác xã mua bán huy n. Ban qu n lý h p tác xã mua bán huy n có hai nhi m v : - Ch o, hư ng dãn và ki m tra, ôn c cơ s h p tác xã mua bán xã v xây d ng và c ng c phong trào, v nghi p v k thu t kinh doanh và qu n lý kinh t . - Tr c ti p qu n lý tr m ho c c a hàng kinh doanh c a huy n. Tr m ho c c a hàng này có nhi m v i u hoà hàng t doanh gi a các xã và giao d ch mua bán v i các huy n b n. Ban qu n lý h p tác xã mua bán lúc u do U ban nhân dân huy n b nhi m sau khi tham kh o ý ki n ban qu n lý h p tác xã mua bán t nh. Khi ã i u ki n, các huy n m i h i i bi u xã viên toàn huy n b u ra ban qu n lý liên hi p h p tác xã mua bán huy n và ban này ho t ng theo úng quy ch là m t t ch c kinh t c a qu n chúng, là t ch c liên hi p gi a các cơ s h p tác xã mua bán xã lên toàn huy n. Ban qu n lý liên hi p h p tác xã mua bán huy n, m t m t ch u s lãnh o c a huy n u và U ban nhân dân huy n, m t m t ch u s ch o theo h th ng d c c a ban qu n lý liên hi p h p tác xã mua bán t nh, thành ph tr c thu c trung ương v xây d ng và c ng c phong trào, v phương hư ng và nghi p v k thu t kinh doanh và qu n lý kinh t . B máy c a ban có b ph n ch o phong trào và m t b ph n ho t ng kinh doanh. C. PHÒNG THƯƠNG NGHI P HUY N Thi hành ngh nh s 86-H BT ngày 4-8-1983 c a H i ng B trư ng, các huy n c n ch n ch nh l i ban v t tư - thương nghi p - i s ng thành phòng thương nghi p huy n. Phòng thương nghi p huy n có nhi m v giúp U ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà ư c v thương nghi p, v c i t o xã h i ch nghĩa i v i thương nghi p tư doanh và qu n lý th trư ng t i a phương, và qu n lý v m t th c hi n chính sách, ch , th l và phương th c mua bán hàng hoá, v b trí m ng lư i thương nghi p và th c hi n i u l c a c a hàng bán l . III. PHÂN C P QU N LÝ THƯƠNG NGHI P CHO C P HUY N Phân c p qu n lý thương nghi p cho c p huy n là phân rõ trách nhi m qu n lý thương nghi p và xác nh m i quan h c a c p trên i v i c p ó. M c ích c a nó là phát huy quy n làm ch t p th xã h i ch nghĩa c a c p huy n mà bi u hi n c th là cao trách nhi m, tính tích c c và ch ng trong công tác qu n lý thương nghi p, s d ng thương nghi p làm òn bNy có hi u qu tác ng m t cách tích c c vào s n xu t, ph c v và thúc Ny s n xu t phát tri n nh m t o thêm ư c nhi u hàng hoá ưa vào lưu thông có t ch c; ph c v t t i s ng nhân
 9. dân trên a bàn huy n và làm y nghiã v v i trung ương và t nh; kinh doanh t hi u q a kinh t cao. M i bi u hi n tách r i và i l p gi a kinh t trung ương và kinh t a phương, th trư ng toàn qu c và th trư ng a phương u trái v i m c ích c a phân c p qu n lý và c n ph i ư c kh c ph c. Hai nguyên t c cơ b n c a t ch c qu n lý là t p trung dân ch ; k t h p qu n lý theo ngành v i qu n lý theo a phương và vùng lãnh th ph i ư c quán tri t trong n i dung phân c p qu n lý thương nghi p. Phương hư ng phân c p qu n lý thương nghi p ã ư c xác nh trong ngh quy t s 188-H BT ngày 23-11-1982 c a H i ng B trư ng là: - "Xoá b tình tr ng c t khúc lưu thông hàng hoá theo c p hành chính khi n cho s v n ng c a hàng hoá ph i qua nhi u khâu trung gian không c n thi t; t n kh năng làm cho hàng hoá i th ng t nơi s n xu t n nơi nơi tiêu th ". - "H p lý hoá h th ng t ch c kinh doanh thương nghi p; t ch c nào làm nhi m v kinh doanh là có hi u qu nh t, ti t ki m chi phí lưu thông nh t, thì giao cho t ch c y m nhi m. Không nh t thi t m i c p qu n lý hành chính u ph i có t ch c kinh doanh thương nghi p c a riêng mình, d n n b máy c ng k nh, gi m p lên nhau. N i dung quan tr ng nh t c a s phân c p qu n lý thương nghi p là ch m i c p qu n lý hành chính u có quy n chi ph i qu hàng hoá mà k ho ch Nhà nư c dành cho a phương mình hoàn thành nhi m v ư c giao". Ngh quy t s 56-H BT ngày 7-6-1983, H i ng B trư ng cũng ã quy nh n i dung phân c p qu n lý k ho ch, qu n lý qu hàng hoá và qu n lý các t ch c kinh doanh thương nghi p. Xu t phát t m c ích c a phân c p qu n lý thương nghi p, căn c vào nguyên t c và phương hư ng trên ây, n i dung ch y u c a phân c p qu n lý thương nghi p cho c p huy n như sau: 1. Phân c p qu n lý qu hàng hoá: U ban nhân dân huy n ư c phân c p qu n lý qu hàng hoá c a huy n phân ph i cho các nhu c u trên a bàn: cung c p cho công nhân viên ch c và l c lư ng vũ trang k c công nhân viên ch c công tác cơ quan, xí nghi p c a trung ương, c a t nh và b i óng huy n); cung ng hàng tiêu dùng cho nhân dân trong t ng a phương. Qu hàng hoá này g m hàng hoá do trung ương và t nh phân ph i v ; hàng hoá là s n phNm c a a phương ư c dành l i ph c v i s ng nhân dân a phương v i i u ki n b o m k ho ch giao n p cho trung ương và t nh, và hàng hoá do huy n khai thác thêm ngoài k ho ch c a trung ương và t nh giao . U ban nhân dân huy n dùng k ho ch làm công c ch y u phân ph i, i u ng hàng hoá cho các nhu c u k ho ch, Công ty thương nghi p thu mua, giao n p, bán l hàng hoá theo k ho ch ó.
 10. Ngoài qu hàng hoá nói trên, huy n có th ư c t nh và thành ph tr c thu c trung ương u nhi m qu n lý qu hàng hoá dùng thu mua nông s n th c phNm cho t nh và trung ương. 2. Phân c p qu n lý kinh doanh thương nghi p, ăn u ng và d ch v : a) Thu mua nông s n, th c phNm: Trên k ho ch ã ư c t nh giao và h p ng kinh t mà huy n ã ký v i các cơ quan có liên quan, U ban nhân dân huy n ch o công ty thương nghi p th c hi n vi c thu mua trên a bàn và giao hàng cho các t ch c tiêu th theo k ho ch và h p ng, ch o thu mua nh ng m t hàng còn l i ngoài k ho ch do trung ương t nh giao. i v i nh ng hàng hoá thu c di n trung ương và t nh qu n lý, có ch tiêu k ho ch Nhà nư c i u ng ra kh i a phương thì do các công ty trung ương và các công ty t nh thu mua và bán buôn. h p lý hoá s v n ng hàng hoá, theo k ho ch phân b c a s thương nghi p; các công ty trung ương ký h p ng và nh n hàng tr c ti p c a công ty thương nghi p huy n. nh ng vùng s n xu t t p trung và có i u ki n thu n l i thì các công ty trung ương và các công ty t nh có th tr c ti p thu nua. b) V bán buôn: Hàng hoá t trung ương chuy n v , căn c vào k ho ch do S thương nghi p phân b , các công ty trung ương t ng bư c vươn xu ng tr c ti p bán buôn cho cho công ty huy n thông qua các chi nhánh và m ng lư i kho, tr m c a mình, nh t là i v i nh ng m t hàng có kh i lư ng l n (như mu i, xà phòng, chi u...) và nh ng m t hàng òi h i ph i có phương ti n v n t i chuyên dùng (như d u l a, nư c m m... ) nh ng nơi và i v i nh ng m t hàng chưa có i u ki n bán th ng ư c thì bán qua công ty t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương. Công ty thương nghi p huy n mua hàng hoá c a công ty t nh ( bao g m hàng do t nh thu mua và hàng t nh mua c a trung ương và mua c a các a phương khác), tr c ti p thu mua, gia nh ng m t hàng s n xu t trên a bàn huy n mà công ty t nh và công ty trung ương không thu mua, gia công và trao i mua bán v i các a phương khác. c) V bán l :Trên cơ s qu hàng hoá bán l ã ư c t nh giao, huy n, th xã (không ph i là t nh l ) ch u trách nhi m bán l cho dân cư trong a phương mình (k c cung c p hàng hoá cho công nhân viên ch c c a các cơ quan, xí nghi p c a trung ương, c a t nh và b i óng t i huy n, th xã) b ng m ng lư i c a thương nghi p qu c doanh và thương nghi p h p tác xã. Ngoài vi c bán l hàng tiêu dùng cho i s ng, công ty huy n còn cung ng m t s tư li u s n xu t thông thư ng và d ng c ngh cho s n xu t nông nghi p, th công nghi p, ngh mu i... nh ng th xã là t nh l và thành ph tr c thu c t nh vi c bán l cho dân cư ây do công ty t nh ho c công ty bán l th xã, thành ph ph trách như ã ghi ph n II v mô hình t ch c thương nghi p.
 11. d) V ăn u ng và d ch v : Vi c t ch c và qu n lý kinh doanh ăn u ng công c ng, nhà ăn t p th và các ho t ng d ch v trong huy n, th xã (không ph i là t nh l ) do công ty thương nghi p huy n, th xã ph trách. nh ng th xã là t nh l và thành ph tr c thu c t nh và m t s i m u m i giao thông quan tr ng, các ho t ng trên do công ty ăn u ng và d ch v t nh ph trách. 3. Phân c p qu n lý kinh doanh: Công ty thương nghi p, m t t ch c làm nhi m v kinh doanh trên a bàn huy n, ch u s qu n lý song trùng c a s thương nghi p và U ban nhân dân huy n. Ngh quy t s 188-H BT ngày 23-11-1982 xác nh: " s thương nghi p qu n lý công ty v m t k ho ch, v n phí, lao d ng, ti n lương, h ch toán. U ban nhân dân huy n ch o công ty trong vi c th c hi n các chính sách, k ho ch thu mua và i u ng, trong vi c bán l trên a bàn huy n và trao d i v i các huy n khác nh ng hàng ngoài k ho ch c a t nh, trong vi c t ch c h p lý m ng lư i thu mua, bán l trong huy n và trong vi c ch p hành lu t pháp và các ch trương, chính sách khác c a Nhà nư c", B hư ng d n n i dung ch o c th c a S thương nghi p và U ban nhân dân huy n, th xã i v i công ty thương nghi p huy n, th xã (không ph i là t nh l ) như sau: a) S thương nghi p qu n lý công ty v các m t: - Ch o và hư ng d n xây d ng quy ho ch, giao ch tiêu k ho ch lưu chuy n hàng hoá (mua, bán) và các k ho ch bi n pháp (lao ng, ti n lương, tài v , xây d ng cơ b n...). - Ch o, hư ng d n th c hi n các chính sách, phương th c th l mua bán, cung c p hàng hoá... - Ch o hư ng d n vi c th c hi n các nh m c kinh t - k thu t (lao ng, v t tư, ti n v n, phân chia th ng s và chi t kh u thương nghi p ... ) - Qu n lý th ng nh t v t ch c b máy và tiêu chuNn m ng lư i thương nghi p - Xét c p v n kinh doanh và hư ng d n các m t nghi p v qu n lý ti n hàng, thanh quy t toán quý, năm... Cùng v i U ban nhân dân huy n, th xã xét duy t và công nh n hoàn thành k ho ch t ng quý và c năm c a công ty. - Th c hi n vi c qu n lý cá nhân cán b , bao g m vi c ra quy t nh b t, cách ch c và nâng lương cho các ch c v phó giám c công ty, trư ng c a hàng trư ng phòng công ty và các cán b tương ương. ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương c giám c công ty. b) U ban nhân dân huy n, th xã qu n lý công ty v các m t:
 12. - C th hoá các ch tiêu mua, bán c a U ban nhân dân và s thương nghi p t nh, thành ph giao cho huy n... cân i s c mua, ti n hàng phù h p v i kh năng kinh t c a huy n hư ng d n công ty thương nghi p, xây d ng k ho ch lưu chuy n hàng hoá sát v i th c t . - Qu n lý qu hàng hoá mà t nh giao cho huy n cung ng cho các nhu c u trong huy n và các k ho ch phân ph i hàng hoá theo chính sách, ch , tiêu chuNn c a Nhà nư c. - Ch o, ki m tra, ôn c, và t o m i i u ki n công ty thương nghi p hoàn thành nhi m v k ho ch thương nghi p, th c hi n t t ch tiêu k ho ch giao n p s n phNm cho trung ương và t nh, và trao i hàng hoá v i các a phương khác. Xét duy t k ho ch và a di m b trí m ng lư i, quy nh gi óng m c a hàng phù h p v i quy ch bán hàng do B ban hành và th c t a phương. Cùng v i s thương nghi p xét duy t các k ho ch , bi n pháp khác (như k ho ch lao ng, tài v , ào t o, xây d ng cơ b n...) c a công ty. - Ch o, ki m tra, vi c th c hi n chính sách, th l v mua bán, cung c p, c i t o thương nghi p tư doanh, qu n lý th trư ng và các lu t pháp, ch trương, chính sách khác c a ng và Nhà nư c. - Cùng v i s thương nghi p xét duy t và công nh n hoàn thành k ho ch c a công ty. - Th c hi n vi c qu n lý cá nhân cán b bao g m vi c ra quy t nh b t, cách ch c và nâng m c lương cho các ch c v phó trư ng c a hàng, phó trư ng phòng và nh ng cán b , công nhân viên ch c c a công ty. Riêng i v i cán b b c i h c và trung h c, n u U ban nhân dân huy n i u ng ra kh i ngành n i thương thì ph i ư cs ng ý c a s thương nghi p. - Công ty thương nghi p huy n có nhi m v n p m t ph n l i nhu n c a công ty vào ngân sách a phương theo t l quy nh c a H i ng B trư ng. IV. TĂNG CƯ NG CÁN B , I NGŨ LAO NG VÀ T O I U KI N C N THI T CHO CÔNG TY HUY N HO T NG a) nh ng nơi chưa l p công ty thương nghi p huy n ho c ã l p r i nhưng chưa úng v i mô hình t ch c quy nh ph n II trên ây thì c n nhanh chóng t ch c ho c s a l i cho úng. b) S thương nghi p c n bàn b c v i ban t ch c c a t nh và U ban nhân dân huy n b sung cán b có năng l c, có tinh th n trách nhi m và có tư cách o c t t s p x p vào các ch c v lãnh o (giám c, phó giám c, phó trư ng phòng các công ty, trư ng phó phòng công ty, trư ng phó c a hàng) c a công ty thương nghi p huy n. Ngoài cán b lãnh o, c n b sung s lao ng cho công ty nhưng nh t thi t ph i tuy n ch n nh ng ngư i ã qua ào t o và có tư cách o c t t thông qua các oàn
 13. th công oàn, ph n , thanh niên l a ch n gi i thi u. Kiên quy t không ưa vào ngành nh ng cán b , nhân viên chưa qua ào t o. i v i nh ng cán b , nhân viên cũ c a ngành chưa qua ào t o thì c n có k ho ch b trí cho i h c các l p b i dư ng nghi p v ng n h n ho c g i i h c các l p dài h n tuỳ theo trình văn hoá, nghi p v và tu i c a t ng ngư i cho thích h p. c) t o i u ki n cho công ty thương nghi p ho t ng, các S thương nghi p sau khi bàn b c th ng nh t v i U ban nhân dân các huy n, c n l p k ho ch u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t có tr ng tâm, tr ng i m) cho các huy n và trình U ban nhân dân t nh xét duy t. M t khác, m i huy n cũng t mình có k ho ch u tư xây d ng nh ng công trình s n xu t, ch bi n b o qu n hàng hoá, thu mua a phương và s a ch a, m r ng nh ng công trình ã có. Vi c xây d ng cơ s v t ch t k thu t công trình c n ti n hành theo phương châm a phương làm có s h tr c a trung ương. công ty v t li u xây d ng và xây B giao nhi m v này cho công ty i n máy trung ương, công ty v t li u xây d ng và xây l p II, xí nghi p liên h p xây l p II và nhà máy cơ khí n i thương có nhi m v cung ng các lo i trang thi t b chuyên dùng cho các huy n theo k ho ch c a B , t o i u ki n và giúp cho các huy n hoàn thành t t nhi m v kinh doanh. B yêu c u U ban nhân dân các t nh, c khu và tr c thu c trung ương, giám c các S thương nghi p và s ăn u ng và ph c v nghiên c u k và ch o th c hi n trong a phương mình theo úng thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c gì, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu và S thương nghi p c n ph n ánh k p th i v B nghiên c u gi i quy t. M i văn b n hư ng d n và quy nh v v thương nghi p c p huy n trư c ây c a B trái v i thông tư này, u bãi b . Thông tư này ư c ph bi n n toàn th cán b công nhân viên c a ngành. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản